LEGE nr. 131 din 15 iulie 1997pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 17 iulie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 14 iulie 1995, asa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 57/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 17 aprilie 1997, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera d) se introduce litera d^1), care va avea următorul cuprins:"d^1) publică anual sau periodic, după caz, pe baza studiilor şi a propunerilor organelor abilitate de minister Lista soiurilor şi hibrizilor de plante agricole recomandate a se utiliza de către producătorii agricoli din România."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Definirea termenilor de specialitate utilizaţi în prezenta lege este precizată în anexa, care poate fi modificată şi completată de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în funcţie de evoluţia cunoştinţelor de specialitate şi a reglementărilor organismelor internaţionale în domeniu, la care România este parte."3. La articolul 5, după litera d) se introduce litera e), care va avea următorul cuprins:"e) să asigure folosirea metodelor de înmulţire adecvate, autocontrolul calităţii şi sa garanteze beneficiarilor calitatea, pe perioada de valabilitate a produselor livrate."4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Producerea seminţelor din categoriile biologice superioare, samanta de prebaza şi samanta de baza revine persoanelor fizice şi juridice, specificate ca mentinator în Registrul de stat al soiurilor de plante agricole înregistrate, denumit în continuare registrul de stat, şi în Lista oficială a soiurilor şi hibrizilor de plante de cultura din România, pentru anul respectiv, denumita în continuare lista oficială."5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Agenţii economici autorizaţi în producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor pot efectua importuri şi exporturi, în conformitate cu normele interne şi cu reglementările organismelor internaţionale în domeniu, la care România este parte."6. La articolul 15, partea introductivă şi litera c) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - Sunt admise la import seminţele şi materialul săditor din soiurile înscrise în registrul de stat şi în lista oficială, precum şi soiurile şi hibrizii de plante agricole înregistrate în cataloagele Comunităţii Europene sau în catalogul unui stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, se pot importa:""c) seminţele şi materialul săditor din soiuri neinregistrate în registrul de stat şi în lista oficială, provenite din tari din afară Uniunii Europene, care se multiplica pe bază de contract în vederea exportului, integral, atât ca samanta, cat şi ca produs comercial, în tari din afară Uniunii Europene."7. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Exportul de seminţe şi de material săditor constituit din elite, înainte de înregistrare, este interzis, cu excepţia schimburilor bilaterale în scopuri ştiinţifice."8. La articolul 17, alineatele 1 şi 3 vor avea următorul cuprins:"Controlul calităţii, eliberarea certificatelor de calitate, supravegherea, monitorizarea şi acreditarea agenţilor economici furnizori de seminţe şi material săditor pentru producere, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare se fac de către Inspecţia de stat pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în conformitate cu normele tehnice interne şi cu reglementările internaţionale în materie.""Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialul săditor răspund de autenticitatea şi calitatea seminţelor şi materialului săditor, inclusiv a celor importante, prin actele pe care le emit."9. La articolul 18, alineatul 1 litera d) va avea următorul cuprins:"d) elaborează reguli şi norme de control, certificare şi comercializare, în concordanta cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor, la care România este parte, avizează programele anuale de certificare şi urmăreşte aplicarea acestora."10. La articolul 18, alineatul 1, după litera f) se introduce litera g), care va avea următorul cuprins:"g) acreditează persoanele fizice şi juridice din sectorul public şi privat pentru efectuarea controlului şi a testelor de calitate a seminţelor şi materialului săditor."11. Articolul 18 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Pentru efectuarea controlului în teren, în vederea certificării şi autorizării, precum şi a analizelor de laborator, solicitantul va plati contravaloarea prestaţiilor o dată cu depunerea cererii, conform tarifelor stabilite de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. Din sumele rezultate, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor vor folosi 70% pentru cheltuieli de capital, materiale şi de personal."12. Articolul 19 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:"Regulile şi normele tehnice de producere, control, certificare şi comercializare pot prevedea şi alte categorii de samanta şi material săditor caracteristice diferitelor specii, în conformitate cu reglementările organismelor internaţionale în domeniu, la care România este parte."13. Articolul 20 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Se admit pentru control şi certificare: a) soiurile şi hibrizii de plante agricole, admise în registrul de stat şi în lista oficială, şi formele parentale ale hibrizilor înscrişi în lista oficială; b) soiurile din speciile cuprinse în cataloagele Comunităţii Europene sau în cataloagele statelor membre ale Uniunii Europene; c) seminţele şi materialul săditor prevăzute la art. 15 lit. c); d) genurile şi speciile stabilite de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în concordanta cu reglementările organismelor internaţionale la care România este parte."14. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Este interzisă comercializarea seminţelor şi materialului săditor, a căror calitate nu a fost controlată şi/sau certificată de Inspecţia de stat pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, de furnizorul acreditat pentru speciile stabilite de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei sau de autoritatea corespunzătoare din ţara exportatorului, pentru cele din import.Pentru anumite specii şi perioade stabilite de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, micii producători pot comercializa, pe piaţa locală, unele categorii de seminţe şi material săditor necertificate, fără a aduce prejudicii reglementărilor de carantina fitosanitara şi unei calităţi autogarantate."15. Articolul 22 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Pe teritoriul României sunt admise producerea, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor din soiurile înscrise în registrul de stat şi publicate anual în lista oficială, precum şi a celor prevăzute la art. 20 lit. d) şi la art. 21 alin. 2."16. Articolul 22 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:"Soiurile din speciile cuprinse în cataloagele Comunităţii Europene sau în catalogul unui stat membru al acesteia se echivaleaza cu soiurile înregistrate în registrul de stat şi în Lista oficială a soiurilor şi hibrizilor de plante agricole cultivate în România."17. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Seminţele şi materialul săditor din soiurile radiate din listele prevăzute la art. 22 mai pot fi certificate şi comercializate în următorii 2 ani şi, respectiv, 3 ani după radiere, în vederea lichidării stocurilor existente."18. La articolul 27, litera g) va avea următorul cuprins:"g) titularul certificatului de înregistrare a soiului nu achită tarifele prevăzute de lege pentru verificarea autenticităţii soiului pe durata cat este înscris în lista oficială;"19. La articolul 28, alineatul 1 litera e) va avea următorul cuprins:"e) efectuează verificarea anuală a puritatii varietale a soiurilor multiplicate, dispusă de autoritatea de control şi certificare;"20. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor, solicitantul va plati, o dată cu aprobarea înscrierii pentru examinare, sumele prevăzute în tarifele stabilite de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. Din sumele rezultate, Institutul pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor va folosi 70% pentru cheltuieli de capital şi materiale."21. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Soiurile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 24 şi 25 sunt considerate înregistrate şi se înscriu în registrul de stat şi în lista oficială, iar amelioratorului i se eliberează de către Institutul pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor un certificat de înregistrare a soiului, a cărui valabilitate este de 20 de ani de la data eliberării, pentru culturile de camp, şi de 25 de ani, pentru pomi şi viţă de vie. La cererea amelioratorului se pot inregistra şi formele parentale folosite la obţinerea de hibrizi comerciali."22. Articolul 32 alineatul 4 va avea următorul cuprins:"Dreptul de a produce şi de a comercializa poate fi transmis contractual oricărei persoane fizice sau juridice, autorizata conform art. 4, care se angajează sa achite titularului de brevet de invenţie o redeventa, stabilită de comun acord, din valoarea seminţelor sau a materialului săditor vândut. Nerespectarea acestui angajament atrage anularea autorizaţiei de producere şi de comercializare a seminţelor şi plata daunelor corespunzătoare care rezultă din aceasta. Aceste drepturi pot fi transmise, în condiţiile legii, prin vânzare de licenţe sau prin cesionare, dobanditorul devenind în mod automat mentinator."23. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Pentru soiurile înregistrate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, certificatul de înregistrare a soiului conferă posesorului dreptul exclusiv de a produce şi de a comercializa samanta amelioratorului, samanta de prebaza şi samanta de baza şi de a beneficia de redeventa pentru samanta certificată produsă şi comercializata."24. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - După obţinerea certificatului de înregistrare a soiului, titularul acestuia are obligaţia de a pune la dispoziţia Institutului pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor un esantion-martor de plante sau de seminţe, care se va conserva şi care va constitui proba-etalon pentru verificarea puritatii varietale şi a autenticităţii."25. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Titularul certificatului de înregistrare a soiului plăteşte efectuarea testelor de verificare a autenticităţii pe toată durata în care soiul este înscris în lista oficială."26. La articolul 40, litera b) va avea următorul cuprins:"b) producerea, prelucrarea şi comercializarea de seminţe şi material săditor, fără autorizaţia eliberata de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu excepţia celor prevăzute la art. 21 alin. 2;"27. La articolul 40, literele e) şi l) vor avea următorul cuprins:"e) nerespectarea tehnologiilor de cultura pentru producerea seminţelor şi a materialului săditor, care determina reducerea puritatii biologice sub limita normelor în vigoare;""l) comercializarea de seminţe şi material săditor, care nu corespund normelor în vigoare."28. Articolul 41 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:"Valoarea amenzilor va fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei."  +  Articolul 2Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU---------