LEGE nr. 53 din 19 martie 2010privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 8 iulie 2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 10 iulie 2009, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul II punctul 4, alineatul (6) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Comisia prevăzută la alin. (3) este compusă din 15 membri, reprezentanţi ai ministerului de resort, asociaţiilor profesionale şi/sau operatorilor economici cu activitate în domeniul producţiei, depozitării şi comercializării seminţelor de consum şi ai burselor de mărfuri autorizate conform Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri, care administrează o piaţă pe care se pot tranzacţiona certificate de depozit pentru seminţe de consum, reprezentanţi ai patronatelor din agricultură şi industrie alimentară, ai Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum, al cărei preşedinte va fi numit de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."2. La articolul II punctul 6, litera l) a articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A. (FGCR) - societate comercială constituită în baza legislaţiei societăţilor comerciale, care are ca obiect de activitate garantarea creditelor şi administrarea schemei de garantare a certificatelor de depozit, prin derogare de la prevederile art. 14 şi 15 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare - denumit în continuare Administrator, şi care asigură administrarea schemei de garantare a certificatelor de depozit."3. La articolul II punctul 19, litera a) a alineatului (2) al articolului 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) contribuţia depozitarilor şi dobânzile acumulate aferente acesteia în schema de garantare pentru certificatele de depozit, denumită în continuare schema;".4. La articolul II punctul 19, după litera c) a alineatului (2) al articolului 30 se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) creanţele Administratorului rezultate din utilizarea surselor prevăzute la lit. a) pentru plata certificatelor de depozit."5. La articolul II punctul 21, alineatul (4) al articolului 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Administratorul poate investi resursele financiare disponibile în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau în depozite bancare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 19 martie 2010.Nr. 53.----