REGULAMENT nr. 7 din 17 martie 2010pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010     +  Articolul IRegulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 24 august 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării."2. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În condiţiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătura electronică extinsă."  +  Articolul IIPrezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia.----------