ORDIN nr. 14 din 17 martie 2010privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010    În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 17 martie 2010, emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 24 august 2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).p. Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,Paul Gabriel MiclăuşBucureşti, 17 martie 2010.Nr. 14.  +  Anexa REGULAMENTUL Nr. 7/2010pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilorîn cadrul adunărilor generale ale societăţilorcomerciale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare nr. 44/2009  +  Articolul IRegulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 24 august 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării."2. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În condiţiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătura electronică extinsă."  +  Articolul IIPrezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia.----------