LEGE nr. 55 din 19 martie 2010pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 29 august 2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, cu următoarele modificări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) CIAS este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, desemnat să organizeze, să conducă, să coordoneze, să controleze şi să execute investigaţia tehnică a evenimentelor de aviaţie civilă în scopul determinării faptelor, cauzelor şi împrejurărilor care au dus la producerea acestora şi să emită recomandări pentru siguranţa zborului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001. (2) CIAS are ca obiectiv creşterea şi menţinerea siguranţei aeriene la un nivel ridicat prin emiterea de recomandări privind siguranţa zborului bazate pe informaţii rezultate din investigaţiile tehnice în vederea prevenirii producerii unor incidente şi/sau accidente similare în aviaţia civilă. (3) În organizarea şi luarea deciziilor, CIAS este independent faţă de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranţă aeriană, administrator de infrastructură de transport aerian, operator aerian, precum şi faţă de orice parte ale cărei interese ar putea intră în conflict cu sarcinile încredinţate. (4) CIAS desfăşoară investigaţii tehnice independent de orice anchetă judiciară şi nu are atribuţii în stabilirea vinovăţiei sau a răspunderii juridice."2. La articolul 3, litera f va avea următorul cuprins:"f) să ia declaraţii de la părţile implicate în eveniment şi de la potenţialii martori la evenimentul în cauză;".3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Pentru îndeplinirea obiectivelor, CIAS poate încheia contracte, în condiţiile legii, cu instituţii de specialitate din ţară şi din străinătate."4. La articolul 6, alineatele (2)-(5) vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul catastrofelor aeriene, Guvernul alocă CIAS sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru investigaţii tehnice ale evenimentului. (3) Sursele proprii CIAS se constituie din transferul sumei de 0,275 euro/pasager îmbarcat pe aeroporturile din România din tariful pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor. (4) Tariful prevăzut la alin. (3) se colectează de către administratorii aeroporturilor şi se virează CIAS în conformitate cu prevederile alin. (3). (5) Sursele proprii de finanţare nu au impact asupra bugetului de stat şi nu implică mărirea tarifului deja existent."5. La articolul 7, litera e) va avea următorul cuprins:"e) cooperează cu alte organisme similare şi instituţii pentru efectuarea de analize, expertize tehnice, teste şi altele asemenea, în scopul determinării cauzelor producerii accidentelor sau incidentelor grave din aviaţia civilă;".6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - CIAS asigură perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului propriu."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Guvernul poate aproba şi alte atribuţii specifice pentru CIAS."8. La articolul 11, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Conducerea CIAS este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul general........................................................................... (3) Salarizarea directorului general şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere al CIAS se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în conformitate cu reglementările în vigoare."9. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Personalul CIAS este angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, iar salarizarea acestuia se face potrivit reglementărilor în vigoare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 19 martie 2010.Nr. 55.__________