HOTĂRÎRE nr. 129 din 15 aprilie 1997privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 21 aprilie 1997    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Comunicaţiilor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care, în aplicarea strategiei de dezvoltare şi a politicii Guvernului în domeniul comunicaţiilor, îndeplineşte şi rolul de autoritate de reglementare.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Comunicaţiilor îndeplineşte următoarele atribuţii generale:1. organizează şi asigura aplicarea legilor şi a hotărîrilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei agenţilor economici, instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice locale;2. fundamentează şi asigura aplicarea politicii Guvernului;3. analizează evoluţia fenomenelor specifice activităţii sale, în corelare şi cu tendintele pe plan mondial, în scopul armonizării factorilor dezvoltării în condiţiile statului de drept şi ale economiei de piaţa, studierii şi pregătirii lucrărilor de legiferare;4. în exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Comunicaţiilor colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate;5. iniţiază sau elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative - legi şi hotărâri ale Guvernului -, asigurind fundamentarea acestora;6. iniţiază şi negociaza, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente;7. conlucreaza cu organizaţiile şi instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;8. orienteaza activitatea de cooperare internationala şi sprijină dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentale şi neguvernamentale;9. exercita atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale sub a cărui autoritate funcţionează regiile autonome din domeniul sau de activitate;10. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3Ministerul Comunicaţiilor îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:1. elaborează, propune măsuri şi acţionează pentru aplicarea strategiilor Guvernului, de reforme economico-sociale şi de creştere economică, de restructurare şi dezvoltare a sectorului de comunicaţii, în concordanta cu cerinţele economiei de piaţa, iniţiază şi coordonează procesul de privatizare a unităţilor subordonate;2. urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare, inclusiv a convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniul postelor şi telecomunicatiilor, şi ia măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror încălcări ale acestora;3. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale din domeniul poştei şi telecomunicatiilor;4. concepe măsurile normative necesare asigurării protecţiei mediului în domeniul comunicaţiilor;5. acorda licenţe şi autorizaţii operatorilor şi furnizorilor de servicii din domeniul postelor şi telecomunicatiilor;6. asigura ca serviciile şi prestaţiile pentru care sunt acordate drepturi speciale rezervate să se dezvolte şi să se modernizeze pe întreg teritoriul tarii prin regiile autonome de comunicaţii pe care le coordonează, prevăzute în anexa nr. 2;7. coordonează activitatea Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, care funcţionează după modelul regiilor autonome;8. iniţiază şi aproba norme şi reglementări vizind domeniul postelor şi telecomunicatiilor;9. gestionează spectrul de frecvente radioelectrice pe teritoriul României.  +  Articolul 4 (1) În structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicaţiilor se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare, prevăzute laart. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Numărul maxim de posturi este 78, exclusiv demnitarii. (4) Conducerea Ministerului Comunicaţiilor este asigurata de către ministrul comunicaţiilor. Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului comunicaţiilor. (5) Ministrul comunicaţiilor conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţara şi din străinătate. (6) Atribuţiile şi competentele secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor. (7) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului comunicaţiilor.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul comunicaţiilor emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 6Ministerul Comunicaţiilor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogaHotărârea Guvernului nr. 453 din 29 iulie 1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 22 august 1994. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------p. Ministrul comunicaţiilor,Dan Chirondojan,secretar de statMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de stat  +  Anexa 1                                                   Numărul maxim de posturi: 78                                                  (exclusiv demnitarii) MINISTERUL COMUNICAŢIILOR                          ┌───────────┐                          │ MINISTRU │                          └────┬──────┘                               │ ┌─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ ┌──────────────┴────────────┐ │ │ │ │ │ │ ┌────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ │ │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ ┌─────┴──────┐ │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ CONSILIERI │ │ └────┬─────┘ └─────┬─────┘ └────────────┘ │ │ │ │ ┌───────┴──────┐ ├───────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌────┴────┐ │ │ │ │ │DIRECŢIA │ │ │ │ │ │GENERALĂ │ │ │ │ │ │REGLE─ │ │ │ │ │ │MENTĂRI │ │ ┌──────────┴───────────┐ │ │ └─────────┘ │ │ │ │ │ │ ┌─────┴───────┐ ┌────┴──────┐ │ │ │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ │ │ │ STRATEGIA │ │ ECONOMICĂ │ │ │ │ │ DEZVOLTĂRII │ └───────────┘ │ │ │ └─────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌────────┴──────────┐ ┌──────┴────────┐ │ │ Probleme speciale │ │ Administrativ │ │ └===================┘ └───────────────┘ │ │ │ ┌───────────────────┐ │ │ Relaţii interne │ │ ┌───┤ şi internaţionale │ │ │ └───────────────────┘ │ │ │ │ │ │ ┌───────────────┐ │ │ │ Legislaţie │ └──>├───┤ şi contencios │     │ └───────────────┘     │     │     │ ┌───────────────────┐     │ │ Control financiar │     └───┤ propriu │         └───────────────────┘  +  Anexa 2 REGIILE AUTONOME ŞI ALTE UNITĂŢIdin coordonarea Ministerului Comunicaţiilor1. Regia Autonomă "Rom-Telecom"2. Regia Autonomă "Posta Română"3. Regia Autonomă "Radiocomunicatii"4. Regia Autonomă "Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor"5. Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti.---------