PROCEDURĂ din 11 martie 2010de autorizare a diriginţilor de şantier
EMITENT
 • INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 23 martie 2010   +  Capitolul I Scop  +  Articolul 1Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind autorizarea diriginţilor de şantier de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumită în continuare procedură, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994.  +  Articolul 2Procedura stabileşte cerinţele privind studiile şi experienţa profesională a persoanelor care solicită autorizarea, documentele necesare, domeniile de autorizare, responsabilităţile şi competenţele conferite de autorizare, precum şi măsurile de sancţionare a nerespectării acestora.  +  Articolul 3Autorizarea are drept scop evaluarea experienţei profesionale şi a competenţelor persoanelor care solicită obţinerea autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţii de diriginte de şantier.  +  Articolul 4Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoanele autorizate la organismul de autorizare şi nu le exonerează pe acestea de obligaţiile ce le revin.  +  Capitolul II Domeniul de aplicare  +  Articolul 5 (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru autorizarea specialiştilor, persoane fizice, cetăţeni români sau cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, în vederea prestării în România a activităţii de dirigenţie de şantier, în mod independent sau ca angajat al unui operator economic de consultanţă specializat, pe tot parcursul lucrărilor de construcţii, potrivit legii. (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac cetăţenii români şi cetăţenii altor state membre care au dobândit calitatea de diriginte de şantier în alte state membre - calitate certificată de autorităţile competente recunoscute în acele state şi recunoscută în România.  +  Capitolul III Cadrul legal  +  Articolul 6La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;- Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;- Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994;- Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;- Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completărilor ulterioare;- Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;- Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.  +  Capitolul IV Termeni utilizaţi  +  Articolul 7În contextul prezentei proceduri, termenii referitori la activitatea procedurală sunt definiţi după cum urmează:- diriginte de şantier - persoana fizică angajată de către investitor sau de către operatori economici de consultanţă specializaţi, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor;- autorizare - procedura prin care, potrivit legii, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin comisia de autorizare, atestă că o persoană este competentă să desfăşoare activitatea de dirigenţie de şantier, în domeniul autorizat;- autorizaţie - documentul oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. care dă dreptul titularului de a desfăşura activitatea corespunzătoare exercitării activităţii de diriginte de şantier în domeniul autorizat;- stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.  +  Capitolul V Cerinţe şi domenii de autorizare  +  Articolul 8 (1) Poate solicita autorizarea în calitate de diriginte de şantier titularul unei diplome de inginer în una dintre specializările menţionate în tabelul de la alin. (2), dacă îndeplineşte condiţia de experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor menţionată în acelaşi tabel. (2) Domeniile în care se autorizează diriginţii de şantier, precum şi cerinţele obligatorii privind specializarea şi experienţa profesională în domeniul execuţiei construcţiilor sunt cuprinse în tabelul următor:
    Cod domeniuDomeniul/subdomeniul de autorizareStudiiExperienţa profesională în domeniul execuţiei construcţiilor
    Domeniul de studii universitare de licenţăSpecializarea
    12345
    1.Consolidări construcţiiInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricole10 ani
    Inginerie civilă
    Amenajări şi construcţii hidrotehnice
    2.Construcţii civile, industriale şi agricole:
    2.1.Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă DInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricole3 ani
    Inginerie civilă
    Căi ferate, drumuri şi poduri
    Amenajări şi construcţii hidrotehnice
    Inginerie sanitară şi protecţia mediului
    Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
    2.2.Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă CInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricole5 ani
    Inginerie civilă
    Căi ferate, drumuri şi poduri
    Amenajări şi construcţii hidrotehnice
    2.3.Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă BInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricole5 ani
    Inginerie civilă
    2.4.Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă AInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricole10 ani
    3.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu:
    3.1.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes naţionalInginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduri8 ani
    3.2.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes judeţeanInginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduri5 ani
    Construcţii civile, industriale şi agricole
    Inginerie civilă
    Amenajări şi construcţii hidrotehnice
    3.3.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes localInginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduri5 ani
    Construcţii civile, industriale şi agricole
    Inginerie civilă
    Amenajări şi construcţii hidrotehnice
    Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
    4.Căi ferate, metrou, tramvaiInginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduri8 ani
    Construcţii civile, industriale şi agricole
    Inginerie civilă
    Amenajări şi construcţii hidrotehnice
    Infrastructura transporturilor metropolitane
    5.Lucrări hidrotehnice
    5.1.Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă DInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehnice3 ani
    Construcţii civile, industriale şi agricole
    Ingineria construcţiilor
    Căi ferate, drumuri şi poduri
    5.2.Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă CInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehnice5 ani
    Construcţii civile, industriale şi agricole
    Ingineria construcţiilor
    Căi ferate, drumuri şi poduri
    5.3.Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă BInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehnice5 ani
    Construcţii civile, industriale şi agricole
    Ingineria construcţiilor
    Căi ferate, drumuri şi poduri
    5.4.Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă AInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehnice10 ani
    6.Construcţii edilitare şi de gospodărie comunalăIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii5 ani
    Inginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehnice
    Construcţii civile, industriale şi agricole
    Inginerie civilă
    Inginerie urbană şi dezvoltare regională
    Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
    Inginerie sanitară şi protecţia mediului
    7.Lucrări de îmbunătăţiri funciareInginerie civilăÎmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală5 ani
    Amenajări şi construcţii hidrotehnice
    Construcţii civile, industriale şi agricole
    Inginerie civilă
    Construcţii căi ferate, drumuri şi poduri
    Inginerie sanitară şi protecţia mediului
    8.Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D)
    8.1.Instalaţii electriceIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii5 ani
    Instalaţii pentru construcţii - pompieri
    Inginerie electricăSpecializări în inginerie electrică
    8.2.Instalaţii sanitare, termoventilaţiiIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii5 ani
    Inginerie civilăInginerie sanitară şi protecţia mediului
    Amenajări şi construcţii hidrotehnice
    8.3.Instalaţii gaze naturaleIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii5 ani
    Mine, petrol şi gazeInginerie de petrol şi gaze
    9.Reţele
    9.1.Reţele electriceIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii5 ani
    Inginerie electricăSpecializări în inginerie electrică
    9.2.Reţele termice şi sanitareIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii5 ani
    Inginerie energeticăTermoenergetică
    9.3.Reţele de telecomunicaţiiInginerie electronică şi telecomunicaţiiTehnologii şi sisteme de telecomunicaţii5 ani
    9.4.Reţele de gaze naturaleIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii5 ani
    Mine, petrol şi gazeInginerie de petrol şi gaze
    9.5.Reţele pentru transportul produselor petroliereIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii5 ani
    Mine, petrol şi gazeInginerie de petrol şi gaze
  (3) La domeniile/subdomeniile de autorizare: 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 4; 5.1; 5.2; 6; 7; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 poate solicita autorizarea în calitate de diriginte de şantier şi titularul unei diplome de subinginer în una dintre specializările menţionate în tabelul de la alin. (2), dacă are o experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor de cel puţin 10 ani. (4) Categoriile de importanţă ale construcţiilor sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, cuprins în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi sunt menţionate obligatoriu în documentaţia de execuţie.
   +  Articolul 9 (1) La subdomeniile de autorizare 8.1 "Instalaţii electrice" şi 9.1 "Reţele electrice" pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condiţiilor menţionate la art. 8, trebuie să fie titulare ale unei legitimaţii valabile de electrician autorizat, emisă de autoritatea de reglementare competentă în domeniul energiei. (2) La subdomeniile de autorizare 8.3 "Instalaţii gaze naturale" şi 9.4 "Reţele de gaze naturale" pot solicita autorizarea acele persoanele care, pe lângă îndeplinirea condiţiilor menţionate la art. 8, trebuie să fie titulare ale unei legitimaţii valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisă de autoritatea de reglementare competentă în domeniul energiei.  +  Articolul 10 (1) Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, în unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile prevăzute la art. 8 alin. (2), cu condiţia respectării condiţiilor privind studiile şi experienţa profesională prevăzute la fiecare domeniu/subdomeniu solicitat. (2) În domeniile de autorizare: 2 "Construcţii civile, industriale şi agricole" şi 5 "Lucrări hidrotehnice", obţinerea autorizaţiei pentru o categorie de importanţă a construcţiilor superioară dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru categoriile de importanţă inferioare. (3) În domeniul 3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu", obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3.1 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes naţional" dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru subdomeniile 3.2 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes judeţean" şi 3.3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local", iar obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3.2 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes judeţean" dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru subdomeniul 3.3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local". (4) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind nivelul de studii şi experienţă profesională şi care deţin un titlu de doctor în domeniul fundamental "ştiinţe inginereşti" pot obţine autorizarea pentru domeniul de autorizare compatibil cu specializarea în care au elaborat teza de doctorat fără a mai susţine examen, pe baza dosarului depus la secretariatul comisiei teritoriale de autorizare.
   +  Capitolul VI Procedura autorizării  +  Articolul 11Autorizarea se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcţii.  +  Articolul 12Comisiile de autorizare prevăzute la art. 11 se constituie şi îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin ordin al inspectorului general de stat.  +  Articolul 13 (1) Autorizarea constă în declararea candidatului ca fiind admis în urma susţinerii de către acesta a examenului de autorizare. (2) Persoanele autorizate sunt înscrise în "Registrul diriginţilor de şantier", registru gestionat de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparat central şi publicat pe site-ul www.isc-web.ro  +  Articolul 14 (1) Autorizaţia emisă are valabilitate nelimitată. (2) Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Capitolul VII Recunoaşterea calităţii de diriginte de şantier obţinută în alt stat membru  +  Articolul 15 (1) Persoanele menţionate la art. 5 alin. (2) stabilite pe teritoriul României vor solicita înscrierea în Registrul diriginţilor de şantier în vederea desfăşurării activităţii de dirigenţie de şantier, în domeniul de autorizare înscris pe documentul care atestă calitatea de diriginte de şantier, pe teritoriul României, în condiţiile legii. (2) În temeiul cererii formulate de solicitanţii menţionaţi la alin. (1), Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. recunoaşte documentul care atestă calitatea de diriginte de şantier obţinut în statul de origine sau de provenienţă şi îl înscrie în Registrul diriginţilor de şantier. În vederea înscrierii, dirigintele de şantier solicitant va depune la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. următoarele documente, redactate în limba română sau în traducere în limba română, după caz: a) cererea de înscriere în registru; b) copia documentului ce atestă dobândirea calităţii de diriginte de şantier în statul de origine; c) copia cărţii de identitate sau dovada cetăţeniei unuia dintre statele membre, după caz; d) declaraţie pe propria răspundere că nu îi este interzis dreptul de practicare a activităţii de dirigenţie de şantier în alte state membre. (3) Persoanele menţionate la art. 5 alin. (2) care exercită activitatea de dirigenţie de şantier cu titlu permanent în unul dintre statele membre pot presta în România şi în mod temporar, având obligaţia de a înainta Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. o declaraţie, redactată în limba română, privind serviciile pe care le va presta. În această situaţie, dirigintele de şantier este exceptat de la înscrierea în Registrul diriginţilor de şantier. (4) În cazul în care, în vederea desfăşurării temporare a activităţii de dirigenţie de şantier, solicitantul prevăzut la alin. (3) se află la prima aplicaţie în România, acesta va înainta Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., pe lângă declaraţia menţionată la alin. (3), şi documentele menţionate la alin. (2) lit. b)-d), traduse în limba română. (5) În cazul în care intervine o modificare în ceea ce priveşte documentele depuse în conformitate cu alin. (2) şi (4), solicitantul menţionat la alin. (1) şi (3) va notifica Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. cu privire la această modificare. (6) Declaraţia prevăzută la alin. (3) poate fi înaintată prin orice mijloace şi se reînnoieşte anual, dacă solicitantul intenţionează să exercite în mod temporar activitatea de dirigenţie de şantier pe teritoriul României. (7) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii unor documente dintre cele menţionate la alin. (2), Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. contactează autorităţile competente din statele membre, prin intermediul Sistemului Informatic al Pieţei Interne - IMI.  +  Capitolul VIII Documentele solicitate în vederea autorizării  +  Articolul 16 (1) Participarea candidaţilor la examenul de autorizare se face pe baza dosarului de autorizare, întocmit conform alin. (2) sau (3), după caz. (2) Dosarul de autorizare înaintat de solicitant, cetăţean român, se compune în mod obligatoriu din următoarele documente: a) cerere din partea candidatului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004; c) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor menţionate la art. 8; d) copia diplomei de studii şi a actului de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, după caz; e) copia actului de identitate; f) copia legitimaţiei de electrician autorizat sau instalator autorizat în gaze naturale valabilă, la domeniile la care se solicită; g) două fotografii în format 3x4 cm; h) dovada achitării taxei de autorizare. (3) Dosarul de autorizare înaintat de solicitant, cetăţean al altui stat membru, se compune în mod obligatoriu din următoarele documente, redactate în limba română sau în traducere în limba română, după caz: a) documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) şi lit. f)-h); b) copia actului ce dovedeşte cetăţenia unuia dintre statele membre şi copia documentelor de şedere în România, după caz. (4) Copiile documentelor solicitate la alin. (2) şi (3) trebuie să fie certificate olograf de către solicitant privind conformitatea cu originalul. (5) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii unor documente dintre cele menţionate la alin. (3), Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. contactează autorităţile competente din statele membre, prin intermediul Sistemului Informatic al Pieţei Interne - IMI. În acest caz, termenul menţionat la art. 18 alin. (1) va fi prelungit în funcţie de termenul de răspuns fixat de autoritatea competentă din statul membru căruia îi este adresată cererea de informaţii.  +  Articolul 17 (1) Dosarul de autorizare se depune de către solicitantul cetăţean român la inspectoratul teritorial în construcţii în a cărui rază locuieşte sau îşi desfăşoară activitatea, iar de către solicitantul cetăţean al altui stat membru la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparat central. (2) Dosarele de autorizare se pot depune prin următoarele mijloace: direct, prin poştă sau electronic, prin intermediul Punctului de contact unic, de la data la care acesta devine funcţional.  +  Articolul 18 (1) Analiza dosarului şi comunicarea privind domeniul, respectiv domeniile/subdomeniile la care solicitantul îndeplineşte condiţiile de participare la examen se face în termen de 10 zile de la data înregistrării dosarului. (2) În cazul dosarelor incomplete, inspectoratul teritorial în construcţii sau I.S.C. - aparat central, după caz, solicită în scris, în termen de 5 zile de la data înregistrării dosarului, completări şi clarificări. Termenul de depunere a completărilor nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data solicitării acestora. (3) După primirea comunicării privind domeniile la care solicitantul este acceptat să susţină examenul, acesta achită taxa de autorizare şi transmite dovada achitării la inspectoratul teritorial în construcţii la care a depus dosarul. (4) Solicitările care nu îndeplinesc cerinţele de participare la examen în vederea autorizării la niciunul dintre domeniile de autorizare solicitate sau cele pentru care nu s-au depus completările solicitate în termenul menţionat la alin. (2) se restituie solicitantului cu adresă de înaintare.  +  Articolul 19 (1) Decizia de neacceptare a participării la examenul de autorizare la unul sau mai multe domenii/subdomenii de autorizare poate fi contestată la nivelul conducerii Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în termen de 5 zile de la data primirii dosarului. (2) Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiei prevăzute la alin. (1) se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.  +  Capitolul IX Desfăşurarea examenului de autorizare  +  Articolul 20Examenele de autorizare se desfăşoară conform programului de desfăşurare publicat pe site-ul www.isc-web.ro şi afişat la sediile inspectoratelor teritoriale în construcţii cel mai târziu cu 14 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului.  +  Articolul 21La examen participă persoanele care au depus dosarul de autorizare, inclusiv completările solicitate, şi care îndeplinesc formalităţile menţionate la art. 18 alin. (3) cel mai târziu cu 7 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului.  +  Articolul 22Examenul de autorizare se desfăşoară în limba română şi constă într-o lucrare scrisă şi un interviu, prin care se evaluează cunoştinţele referitoare la legislaţia şi sistemul calităţii în construcţii şi domeniul tehnic pentru care se solicită autorizarea.  +  Articolul 23 (1) Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita inspectoratului teritorial în construcţii la care a depus dosarul, în scris, cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului: a) reprogramarea participării la examen în următoarea sesiune de examene organizată de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.; b) retragerea cererii de autorizare. (2) Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri: a) candidatul absentează nejustificat de la examenul la care a fost acceptat să participe; b) candidatul nu promovează examenul.  +  Articolul 24Bibliografia pentru examen va fi pusă la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul oficial al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., care poate fi accesat la adresa de internet: www.isc-web.ro  +  Articolul 25Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7.  +  Articolul 26Rezultatele se afişează la sediul inspectoratului teritorial în construcţii la care s-a depus dosarul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data examenului.  +  Articolul 27 (1) Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării oficiale a rezultatelor examenului de autorizare. (2) Soluţionarea contestaţiilor se face de către o comisie teritorială de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordinul inspectorului general de stat, având componenţă diferită de cea a comisiei teritoriale de examinare, în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei. (3) Decizia comisiei teritoriale de soluţionare a contestaţiilor poate fi atacată în justiţie, la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii.  +  Articolul 28Candidaţii care nu au promovat examenul de autorizare pot reveni cu o nouă cerere după o perioadă de cel puţin 6 luni. În acest scop vor depune un nou dosar de autorizare şi dovada achitării taxei de autorizare.  +  Articolul 29Autorizaţiile se eliberează în termen de 30 de zile de la data afişării rezultatelor examenului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. şi pot fi ridicate de titulari, sub semnătură, de la inspectoratul teritorial în construcţii la care au susţinut examenul de autorizare.  +  Articolul 30"Registrul diriginţilor de şantier", cuprinzând lista persoanelor autorizate şi domeniile de autorizare, se publică pe site-ul I.S.C.: www.isc-web.ro  +  Capitolul X Drepturile şi obligaţiile titularilor de autorizaţii  +  Articolul 31Specialiştii autorizaţi au dreptul să desfăşoare activitate de dirigenţie de şantier în domeniul autorizat şi să presteze această activitate pentru persoane fizice/juridice investitoare/utilizatoare sau societăţi de consultanţă specializate în domeniul verificării calităţii în construcţii.  +  Articolul 32În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii:1. verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;2. verificarea concordanţei dintre prevederile autorizaţiei şi ale proiectului;3. preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora executantului, libere de orice sarcină;4. participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;5. predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier;6. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi a procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor;7. verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;8. verificarea existenţei programului de faze determinante, vizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.;9. verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor, acordurilor, precum şi a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect;10. verificarea existenţei şi respectarea "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;11. verificarea existenţei documentelor cu privire la calitatea produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;12. interzicerea utilizării produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru produse, procedee şi echipamente noi);13. urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;14. verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;15. interzicerea executării de lucrări de către personal necalificat;16. participarea la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;17. efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.18. interzicerea utilizării de produse, procedee şi echipamente noi neagrementate tehnic;19. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;20. transmiterea către proiectant, prin intermediul investitorului, a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;21. informarea operativă a investitorul privind deficienţele de ordin calitativ constatate, în vederea dispunerii de măsuri;22. urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;23. preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;24. urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului acestuia;25. asigurarea secretariatului recepţiei la terminarea lucrărilor şi întocmirea actelor de recepţie;26. urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirii recomandărilor comisiei de recepţie;27. predarea către investitor a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei, după efectuarea recepţiei finale.  +  Articolul 33Obligaţiile prevăzute la art. 32 nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa în calitate de reprezentant al investitorului în toate fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcţii.  +  Articolul 34Diriginţii de şantier răspund, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 32, precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini, în reglementările tehnice în construcţii.  +  Capitolul XI Suspendarea/Anularea autorizaţiilor  +  Articolul 35Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. poate dispune, prin ordin, suspendarea sau anularea autorizaţiei de diriginte de şantier pentru neîndeplinirea obligaţiilor, în baza unui referat înaintat de inspectoratul teritorial în construcţii în a cărui rază s-a constatat abaterea.  +  Articolul 36Suspendarea autorizaţiei în cazul încălcării oricăreia dintre obligaţiile ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 32 se face pe o perioadă de la 3 la 6 luni.  +  Articolul 37Anularea autorizaţiei se face în situaţiile în care: a) îndeplineşte condiţiile pentru a treia suspendare în ultimii 10 ani, în condiţiile art. 36; b) titularul a încălcat oricare dintre obligaţiile ce îi revin în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor tehnice aferente domeniului de autorizare, cu consecinţe privind obţinerea cerinţelor esenţiale ale construcţiei; c) titularul desfăşoară activitate de dirigenţie de şantier în intervalul de timp în care autorizaţia este suspendată; d) titularul exercită activitatea de dirigenţie în afara domeniului de autorizare şi a categoriei de importanţă a construcţiei pentru care a fost autorizat.  +  Articolul 38Propunerile privind suspendarea sau anularea autorizaţiei se fac de către inspectoratul teritorial în construcţii, în urma constatării uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 36 şi 37, în baza referatului prin care se motivează propunerea respectivă. Referatul, vizat de conducătorul inspectoratului teritorial în construcţii, se înaintează inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în vederea luării unei decizii.  +  Articolul 39 (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. va transmite titularului autorizaţiei şi investitorului la care este angajat acesta comunicarea de suspendare sau de anulare a autorizaţiei, în termen de 10 zile de la emiterea ordinului de suspendare sau anulare a acesteia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. va ţine evidenţa autorizaţiilor suspendate sau anulate şi o va transmite spre ştiinţa tuturor inspectoratelor teritoriale din ţară.  +  Articolul 40 (1) Titularii autorizaţiilor suspendate, respectiv anulate, nu au dreptul de a desfăşura activitatea pentru care au fost autorizaţi, pe perioada de suspendare a autorizaţiei, respectiv după data primirii ordinului de anulare a autorizaţiei, (2) Titularii autorizaţiilor anulate trebuie să depună autorizaţia la inspectoratul teritorial în construcţii care a întocmit referatul de anulare, în termen de 10 zile de la primirea comunicării privind anularea.  +  Articolul 41Titularul unei autorizaţii anulate nu are dreptul să participe la un nou examen de autorizare în domeniul de autorizare în care i-a fost anulată autorizaţia.  +  Articolul 42 (1) Titularul autorizaţiei suspendate, respectiv anulate are dreptul să conteste ordinul de suspendare sau anulare. (2) Contestarea ordinului de suspendare sau de anulare a unei autorizaţii se poate face de către titularul autorizaţiei în cauză, la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparat central, în termen de 14 zile de la data primirii ordinului. (3) Soluţionarea contestaţiei se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., printr-o comisie numită prin ordin al inspectorului general de stat. Decizia poate fi atacată în justiţie, la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit legii.  +  Capitolul XII Dispoziţii finale  +  Articolul 43 (1) Autorizaţiile de diriginte de şantier emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenelor până la care au fost emise. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, titularii autorizaţiilor menţionate la alin. (1) pot solicita preschimbarea acestora. (3) Cererea de preschimbare va fi adresată inspectorului general de stat şi va fi însoţită obligatoriu de copii ale autorizaţiilor de diriginte de şantier al căror titular este solicitantul, copia actului de identitate al titularului autorizaţiilor şi două fotografii în format 3 x 4 cm. (4) Modelul cererii de preschimbare este cel prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 44 (1) În cazul pierderii sau deteriorării unei autorizaţii, se poate elibera un duplicat. (2) În vederea eliberării duplicatului unei autorizaţii, titularul autorizaţiei adresează, în scris, conducerii Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. o cerere, însoţită de o fotografie 3 x 4 cm, copia anunţului privind pierderea autorizaţiei, apărut într-un ziar local, sau autorizaţia deteriorată, după caz. (3) Emiterea duplicatului se face în termen de maximum 14 zile de la data înregistrării cererii sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări necesare.  +  Articolul 45Taxa de autorizare este în valoare de 200 lei şi se percepe pe domenii de autorizare, cu excepţia domeniilor 8 şi 9 din tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), pentru care aceasta se percepe pe subdomenii.  +  Articolul 46Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se realizează de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C - aparat central şi inspectoratele teritoriale în construcţii.  +  Articolul 47Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1la procedurăINSPECTORATUL TERITORIAL ÎN CONSTRUCŢII .........................Subsemnatul/Subsemnata, .............................., cod numeric personal ....................., cetăţenia: ..................., identificat cu: ........... seria ...... nr. ........., cu domiciliul/reşedinţa în .......(adresa completă)................., în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, solicit înscrierea la examenul de autorizare ca "Diriginte de şantier" pentru domeniile bifate mai jos:[] 1. Consolidări construcţii[] 2. Construcţii civile, industriale şi agricole:[] 2.1. categoria de importanţă D[] 2.2. categoria de importanţă C[] 2.3. categoria de importanţă B[] 2.4. categoria de importanţă A3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu:[] 3.1. de interes naţional[] 3.2. de interes judeţean[] 3.3. de interes local[] 4. Căi ferate, metrou, tramvai5. Lucrări hidrotehnice:[] 5.1. categoria de importanţă D[] 5.2. categoria de importanţă C[] 5.3. categoria de importanţă B[] 5.4. categoria de importanţă A[] 6. Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală[] 7. Lucrări de îmbunătăţiri funciare8. Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D):[] 8.1. instalaţii electrice[] 8.2. instalaţii sanitare şi termoventilaţii[] 8.3. instalaţii gaze naturale[] 9. Reţele:[] 9.1. reţele electrice[] 9.2. reţele termice şi sanitare[] 9.3. reţele de telecomunicaţii[] 9.4. reţele de gaze naturale[] 9.5. reţele pentru transportul produselor petroliereAnexez la prezenta cerere dosarul compus din:
  Nr. file .... Curriculum vitae (conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae)
  [] Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor menţionate la art. 8 din procedură
  [] Copia diplomei de studii şi a actului de recunoaştere/echivalare a acesteia pe teritoriul României, după caz
  [] Copia actului de identitate sau a actului ce dovedeşte cetăţenia unuia dintre statele membre şi a documentelor de reşedinţă în România, după caz
  [] Copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat sau instalator autorizat în gaze naturale
  [] Două fotografii în format 3 x 4 cm
  Pot fi contactat la numerele de telefon .........................................................., e-mail................................................................................. .Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt de acord ca datele mele de contact (numerele de telefon şi adresa de e-mail) să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.Data Semnătura.................... ...................Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prelucrează datele dvs. cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier pe site-ul www.isc-web.ro. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
   +  Anexa 2la procedurăModelul de autorizaţie:  +  Anexa 3la procedurăANTET ISCCătre...............................................(numele titularului autorizaţiei)Spre ştiinţă ..............................................................(investitorul la care este angajat dirigintele de şantier)Ca urmare a analizării Referatului nr. ........./................., întocmit de Inspectoratul Teritorial în Construcţii ..........................., prin care se propune suspendarea sau anularea Autorizaţiei de "Diriginte de şantier" nr. .........../.............., din cauza nerespectării .............................................................................................................................................................................................................................................................................,şi în conformitate cu prevederile cap. XI din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. nr. 154/2010, s-a dispus:SUSPENDAREA AUTORIZAŢIEIpentru o perioadă de ...... luni, începând cu data de .....................sauANULAREA AUTORIZAŢIEIîncepând cu data de .........................Inspector general de stat,..................................  +  Anexa 4la procedurăDomnule Inspector general de stat,Subsemnatul, ......................, CNP .........................., vă rog să aprobaţi preschimbarea autorizaţiei/autorizaţiilor de diriginte de şantier al cărei/al căror titular sunt şi pe care le menţionez mai jos:nr. autorizaţie: ............ emisă la data: .................;nr. autorizaţie: ............ emisă la data: .................;nr. autorizaţie: ............ emisă la data: .................;nr. autorizaţie: ............ emisă la data: .................;nr. autorizaţie: ............ emisă la data: .................;nr. autorizaţie: ............ emisă la data: .................;Ataşez la prezenta cerere: copie/copii de pe autorizaţia/autorizaţiile al cărei/al căror titular sunt, copie de pe actul de identitate şi două fotografii în format 3 x 4 cm.Autorizaţia preschimbată o voi ridica de la Inspectoratul Teritorial în Construcţii:..........................................................................(Se va menţiona inspectoratul teritorial în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea titularul autorizaţiei.)Date de contact:Adresa: .......................................................Telefon: ..........................E-mail: ..........................Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.Data Semnătura................. ................Domnului Inspector general de stat al Inspectoratului de Stat în ConstrucţiiInspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prelucrează datele dvs. cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier pe site-ul www.isc-web.ro. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.---------