HOTĂRÎRE nr. 740 din 3 iulie 1990privind unele măsuri în domeniul finanţării-creditarii investiţiilor la unităţile de stat, precum şi cu privire la transmiterea fondurilor fixe între întreprinderile de stat
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 7 mai 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1La nivelul fiecărei întreprinderi de stat se constituie fondul de investiţii din care se asigura, în condiţiile legii, finanţarea cheltuielilor de investiţii, prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia.  +  Articolul 2Fondul de investiţii se creează, în anul 1990, prin comasarea fondului de dezvoltare economică al întreprinderii cu fondul pentru construcţii de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social şi cu partea aferentă fiecărei întreprinderi din fondul pentru întreprinderi noi şi dezvoltări importante constituit la centrala.  +  Articolul 3Sursele fondului de investiţii vor fi în anul 1990, în ordine, următoarele: (1) Disponibilităţile din anii precedenti la fondurile de investiţii ale întreprinderii; (2) Beneficiile obţinute peste plan în anul 1989, repartizate în anul 1990 la fondurile de investiţii ale întreprinderilor, în condiţiile legii; (3) Sumele din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune şi alte resurse pentru investiţii, potrivit legii; (4) Sumele din recuperarea cheltuielilor geologice pentru investiţii; (5) Amortizarea fondurilor fixe; (6) Sumele repartizate din beneficiile anului curent în limitele stabilite de fiecare întreprindere, după deducerea din masa beneficiului a obligaţiilor datorate bugetului de stat, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Din sursele fondului de investiţii prevăzute la art. 3, care se vor constitui în anul 1990, se asigura, în ordine: (1) Rambursarea creditelor scadente primite pentru investiţii, precum şi plata dobinzilor aferente creditelor respective; (2) Restituirea integrală a părţilor sociale virate la fondul de dezvoltare economică a întreprinderii pînă la 31 decembrie 1989; (3) Restituirea beneficiilor vărsate în plus în anul 1989 la fondurile de investiţii; (4) Finanţarea cheltuielilor de investiţii prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli.În condiţiile în care la nivelul unei întreprinderi sursele proprii depăşesc nevoile de plati din fondul de investiţii pe anul 1990, excedentul de surse poate fi folosit pentru rambursarea creditelor bancare primite pentru investiţii şi plata dobinzilor aferente acestor credite, indiferent de scadenta.Disponibilităţile de surse proprii rămase la finele anului 1990 la fondul de investiţii se reportează de fiecare întreprindere în anul următor la acelaşi fond.  +  Articolul 5Amortizarea fondurilor fixe şi celelalte surse proprii ale fondului de investiţii rămîn integral la dispoziţia întreprinderilor, în scopul folosirii lor pentru cheltuieli de natura celor cuprinse la art. 4 din prezenta hotărîre.Se anulează obligaţia de restituire de către întreprinderi a fondurilor avansate de societate pentru investiţii, precum şi obligaţia de vărsare a prisosului de surse proprii la organul ierarhic superior ori la bugetul de stat.  +  Articolul 6În situaţia în care, la nivelul unei întreprinderi, sursele proprii ale fondului de investiţii nu asigura nevoile de plati pentru investiţii, la cererea fiecărei întreprinderi, băncile pot acorda credite pe termen mijlociu şi lung. În acest scop, băncile vor negocia cu întreprinderile în cauza, urmînd a încheia contracte de creditare, cu respectarea prevederilor legale referitoare la condiţiile de rambursare, de dobinda şi de garanţie a creditelor.Creditele pentru investiţii se vor acorda de către bănci din sursele de creditare mobilizate de acestea sau din alte surse financiare care se vor pune la dispoziţia băncilor, în condiţiile prevăzute de normele legale.Sumele necesare creditarii investiţiilor, reprezentind dezvoltări importante, de natura investiţiilor cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre, se vor pune la dispoziţia băncilor, în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru investiţii.  +  Articolul 7Investiţiile pentru întreprinderi de stat noi se vor credita de bănci din fondurile care se vor pune la dispoziţia acestora de la bugetul de stat.Condiţiile de creditare de către bănci pentru întreprinderile de stat noi, de rambursare a creditelor, de plată a dobinzilor şi de garanţie a rambursarii creditelor se stabilesc, potrivit legii, prin contracte încheiate între bănci şi întreprinderile respective.  +  Articolul 8Pentru sumele care se pun la dispoziţia băncilor din bugetul de stat, în vederea creditarii investiţiilor pentru dezvoltări importante şi pentru întreprinderi de stat noi, băncile datorează o dobinda de 2%.Ratele la creditele acordate de bănci pentru dezvoltări importante şi pentru întreprinderi de stat noi, împreună cu dobinzile datorate de bănci pentru sumele puse la dispoziţia acestora din alocaţiile de la buget pentru creditarea unor astfel de investiţii, se vor constitui ca surse ale statului la capitalul băncilor, pentru a fi utilizate, în continuare, la creditarea dezvoltării economiei naţionale. Pentru partea de capital a statului la bănci, acestea datorează dividende care se vor stabili în condiţiile legii.  +  Articolul 9Investiţiile pentru construcţiile de locuinţe destinate fondului locativ de stat se realizează din următoarele surse: (1) sumele din valorificarea fondului locativ de stat scos din funcţiune; (2) amortizarea fondurilor fixe aferentă fondului locativ de stat, stabilită şi vărsată la banca, în condiţiile legii; (3) alocaţii de la buget, în completarea surselor de la alineatele precedente, în limitele prevăzute prin bugetul de stat.  +  Articolul 10Investiţiile instituţiilor de stat se realizează din veniturile proprii ale acestora, sumele din valorificarea fondurilor fixe şi din alte surse pentru investiţii ale instituţiilor şi din alocaţii de la buget, în condiţiile legii.În aceleaşi condiţii se asigura sursele financiare şi pentru realizarea investiţiilor cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.  +  Articolul 11Admiterea la finanţare şi creditare a investiţiilor se face de către bănci, la solicitarea beneficiarilor, pe baza proiectelor de execuţie şi a altor documentaţii specifice acţiunilor aprobate, conform prevederilor legale, însoţite, unde este cazul, de autorizaţia de construcţie.Pentru investiţiile a căror acoperire financiară se asigura şi din credite bancare ori alocaţii de la buget, admiterea la finanţare-creditare se face numai după ce băncile vor examina documentaţiile tehnico-economice sub aspectul eficientei, rentabilitatii şi al garanţiei rambursarii creditelor.  +  Articolul 12Pe parcursul realizării investiţiilor care se finanţează din alocaţii de la buget şi a celor pentru a căror realizare se acordă credite bancare, băncile verifica utilizarea fondurilor, potrivit destinaţiei aprobate, conform prevederilor din documentaţia admisă la finanţare-creditare.  +  Articolul 13Pentru formarea surselor de creditare a investiţiilor pe termen mijlociu şi lung, băncile vor putea utiliza plasamente ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni, Administraţiei Asigurărilor de Stat, Administraţiei de Stat Loto-Pronosport, precum şi ale altor instituţii, cu o dobinda negociata de pînă la 5% .Dobinzile la creditele acordate se stabilesc de consiliile de administraţie ale băncilor, în corelare cu costurile de mobilizare a surselor de creditare.Nivelurile dobinzilor astfel stabilite pot să fie peste cele prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 294/5 aprilie 1990.  +  Articolul 14Transmiterea fondurilor fixe între unităţile economice de stat se poate face, în condiţiile legii, numai cu plata. Sumele încasate, respectiv plăţile efectuate din astfel de operaţiuni se vor evidenţia de către unităţile economice de stat în cauza în poziţii distincte, în cadrul fondului de investiţii.  +  Articolul 15Prevederile din prezenta hotărîre se aplică de la 1 ianuarie 1990 şi au caracter tranzitoriu, iar pînă la definitivarea şi intrarea în vigoare a unor noi reglementări legale privind investiţiile, orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 16Ministerul Finanţelor, împreună cu băncile, vor elabora norme de punere în aplicare a prevederilor din prezenta hotărîre, iar pe baza propunerilor primite de la ministere, celelalte organe centrale şi locale, Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în sarcinile de venituri şi limitele de cheltuieli bugetare şi în ceilalţi indicatori financiari pe anul 1990.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 L I S T Ainvestiţiilor de natura dezvoltarilor importante care se pot credita de către bănci din fondurile puse la dispoziţia acestora din bugetul de stat- Extinderi de capacităţi de producţie de energie electrica şi termica în termocentrale şi amenajări hidroenergetice cu capacităţi mai mari de 100 Mw şi linii electrice de 220 Kw şi 400 Kw;- Lucrări pentru exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze, inclusiv lucrările pentru creşterea factorului final de recuperare;- Instalaţii noi pentru recuperarea fractiilor din gazele de sonda;- Dezvoltări cu creşterea de capacitate de peste 300 mii tone/an pentru minele de huila, fier şi neferoase şi peste 500 mii tone/an pentru nivelele şi carierele de lignit;- Alte investiţii la unităţile economice existente din industrie, cu valoare de peste 500 milioane lei, sau cu valori care depăşesc volumul total al capacităţilor existente;- Dotări cu tractoare şi combine agricole;- Dotări cu locomotive şi vagoane;- Dotări cu nave maritime şi fluviale, inclusiv cele de pescuit;- Dotări cu nave aeriene;- Lucrări de gospodărie comunală privind alimentarea cu apa, canalizari şi reţele magistrale de termoficare;- Transport pe cablu în turism;- Obiective de investiţii necesare dezvoltării bazei materiale a turismului pentru tineret.  +  Anexa 2 L I S T Ainvestiţiilor privind obiective noi sau de natura dezvoltarilor importante la unităţile economice de stat existente a căror acoperire financiară se poate asigura din alocaţii de la bugetul de stat- Centrale nuclearo-electrice;- Lucrări privind descoperiri de rezerve de ţiţei şi gaze, inclusiv lucrările premergătoare confirmării rezervelor;- Lucrări pentru exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze din platforma continentala a Marii Negre;- Conducte de transport magistrale de ţiţei;- Deschideri şi puneri în exploatare a zăcămintelor de cărbuni şi sisturi bituminoase;- Deschideri şi puneri în exploatare a zăcămintelor de minereuri cuprifere şi metale neferoase, fier şi nemetalifere şi metale rare;- Amenajări de îmbunătăţiri funciare în sisteme (irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului, inclusiv lucrările privind refacerea fertilitatii solului, realizate o dată cu acestea);- Lucrări de investiţii pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi gheturilor;- Lucrări de investiţii pentru apărarea mediului înconjurător, inclusiv staţii de epurare pentru ape menajere;- Împăduriri;- Drumuri forestiere;- Linii de cale ferată, dublari şi electrificari pe linii de cale ferată;- Poduri peste Dunăre şi Borcea;- Construcţii şi extinderi metrou;- Construcţii de aeroporturi;- Reţele noi şi dezvoltări pentru transportul în comun şi orasenesc, inclusiv dotări cu tramvaie, autobuze şi troleibuze;- Canale navigabile;- Sistematizari şi extinderi de poduri, diguri şi dane.--------------