LEGE nr. 123 din 9 iulie 1997pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 11 iulie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 106/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se instituie timbrul judiciar, care, în condiţiile prezentei ordonanţe, se aplică acţiunilor, cererilor, actelor şi serviciilor de competenţa tuturor instanţelor judecătoreşti, Ministerului Justiţiei, Parchetului General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, precum şi actelor notariale ce se îndeplinesc de către notarii publici."2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Cererile de chemare în judecata, adresate instanţelor judecătoreşti, se timbrează cu timbru judiciar în valoare de 3.000 lei, în cazul în care se solicita soluţionarea în fond a cauzei, şi în valoare de 1.500 lei, când cererile au ca obiect exercitarea unei cai de atac. (2) În cazul în care cererile prevăzute la alin. (1), indiferent dacă privesc fondul sau o cale de atac, au ca obiect o valoare mai mare de 1.000.000 lei, se aplică timbre judiciare de 15.000 lei, dacă valoarea este de peste 10.000.000 lei, se aplică timbre judiciare de 30.000 lei, iar dacă valoarea este de peste 100.000.000 lei, se aplică timbre judiciare de 50.000 lei."3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce alineatul (4), care va avea următorul cuprins:"(4) Cererile adresate Parchetului General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie se timbrează cu timbre judiciare în valoare de 3.000 lei, dacă, potrivit legii, sunt supuse taxei de timbru."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Cererilor adresate instanţelor judecătoreşti pentru eliberarea de copii, certificate, investirea cu formula executorie, transcrierea (intabularea) în registrele de publicitate a instrainarilor de imobile, înscrierea drepturilor de ipoteca, orice alte notari în registrele de publicitate, notificări şi somaţii comunicate prin executorii judecătoreşti, precum şi oricăror alte cereri care nu fac obiectul activităţii de judecată, dar sunt supuse taxei de timbru, potrivit legii, li se aplică timbre judiciare de 1.500 lei.Cererile de acordare a cetateniei sau de renunţare la cetăţenie se timbrează cu timbre judiciare de 15.000 lei.Supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei se timbrează cu timbre judiciare de 1.500 lei pentru fiecare exemplar."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Pentru actele notariale ce se îndeplinesc de către notarii publici, pentru care legea prevede taxe de timbru în suma fixa, se aplică timbru judiciar în valoare de 1.500 lei.În cazul actelor notariale care au ca obiect o valoare mai mare de 1.000.000 lei se aplică timbre judiciare de 15.000 lei, pentru cele ce depăşesc 10.000.000 lei se aplică timbre judiciare de 30.000 lei, iar dacă valoarea este de peste 100.000.000 lei, se aplică timbre judiciare de 50.000 lei."6. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Sumele încasate din vânzarea timbrului judiciar se constituie şi se utilizează ca venituri extrabugetare, la dispoziţia Ministerului Justiţiei, în completarea alocaţiilor de la bugetul de stat."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna funcţionare a judecătoriilor, tribunalelor, curţilor de apel, Curţii Supreme de Justiţie, a parchetelor de pe lângă aceste instanţe, pentru administrarea justiţiei prin organul de specialitate al administraţiei publice centrale, pentru realizarea de noi emisiuni ale timbrului judiciar, pentru achiziţionarea de publicaţii şi lucrări de specialitate din ţara şi din străinătate, de sisteme moderne de informatizare, precum şi pentru acordarea de stimulente magistraţilor, asimilatilor acestora şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi Ministerului Justiţiei.Pentru stimulentele acordate din veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar nu se datorează contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi contribuţia pentru pensia suplimentară."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 106/1995, precum şi prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN--------------