ORDIN nr. 760 din 8 martie 2010privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Nr. 1.004 din 12 februarie 2010
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 760 din 8 martie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 15 martie 2010    În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2007 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA) şi cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA),în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 27 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Cheltuielile efectuate pentru implementarea măsurilor prevăzute la art. 2 sunt considerate eligibile astfel: a) de la data aprobării oficiale a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia de către Comisia Europeană, pentru Autoritatea de management şi Autoritatea de audit; b) de la data semnării Acordului de finanţare dintre Comisia Europeană şi Guvernul Republicii Serbia pentru Autoritatea Naţională din Serbia şi pentru Antena Secretariatului tehnic comun situată la VrŸac, Republica Serbia; c) de la data intrării în vigoare a Acordului de implementare a Programului, încheiat între Autoritatea de management şi Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, în cazul cheltuielilor efectuate de către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara pentru finanţarea activităţilor Secretariatului tehnic comun, Unităţii de control de prim nivel, precum şi a activităţilor suport pentru implementarea Programului."2. La articolul 9 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) în limita a maximum 20% din valoarea totală a contractului de finanţare încheiat cu Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela Udreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat--------