HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 5 septembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 18^1 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Agenții economici care generează deșeuri au obligația sa țină o evidenta a gestiunii acestora, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu.(2) Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deșeurilor se transmit autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului, la cererea acestora.  +  Articolul 2(1) Agenții economici autorizați sa desfășoare activități de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare și eliminare a deșeurilor sunt obligați sa țină evidenta gestiunii deșeurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deșeurile generate în cadrul activităților proprii.(2) Evidenta gestiunii deșeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate și eliminate se raportează de către agenții economici autorizați, menționați la alin. (1), la solicitarea autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului sau a altor autorități ale administrației publice centrale și locale care au atribuții și raspunderi în domeniul regimului deșeurilor, conform prevederilor legale.  +  Articolul 3(1) Pentru evidenta la nivel național a gestiunii deșeurilor autoritatea publică centrala de protecție a mediului organizează, împreună cu autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului și cu alte instituții aflate în coordonare, raportarea statistica anuală în acest domeniu.(2) Metodologia și sistemul de raportare care stau la baza cercetărilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea publică centrala de protecție a mediului, în conformitate cu cerințele legale în vigoare.(3) Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deșeurilor, se păstrează de către autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului într-un registru de evidenta o perioadă de minimum 3 ani.  +  Articolul 4(1) Pentru evidenta gestiunii deșeurilor se stabilește, în baza prevederilor anexelor nr. IA și IB la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinzând deșeurile, prevăzută în anexa nr. 2.(2) Lista cuprinzând deșeurile, prevăzută în anexa nr. 2, include și deșeurile periculoase, stabilite în baza prevederilor art. 18^1 alin. (1) și ale anexelor nr. IC, ID și IE la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.(3) Deșeurile periculoase prevăzute în anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*). Notă
  Potrivit art. 68 alin. (2) din LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011, republicată în Monitorul Oficial nr. 220 din 28 martie 2014, se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare.
  Notă
  Art. 7-11 din LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011, republicată în Monitorul Oficial nr. 220 din 28 martie 2014, prevăd:
  Articolul 7(1) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.(2) Lista deșeurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deșeu trebuie considerat deșeu periculos.(3) Includerea unui obiect sau a unei substanțe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substanță se consideră ca fiind deșeu în orice împrejurare.(4) O substanță sau un obiect este considerat deșeu numai în cazul în care corespunde definiției prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1.
  Articolul 8(1) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).(2) În cazul unui tip de deșeu care se încadrează potrivit listei deșeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcție de posibila prezență a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deșeu nepericulos se realizează de către producătorii și deținătorii de astfel de deșeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante.(3) Laboratorul de referință din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, denumită în continuare ANPM, analizează cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea și încadrarea deșeurilor.(4) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.(5) Producătorii și deținătorii de deșeuri autorități publice de apărare, ordine publică și siguranță națională sunt obligați să încadreze în codurile prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, fiecare tip de deșeu generat de propria activitate, pe baza reglementărilor specifice pentru gestionarea deșeurilor.
  Articolul 9(1) Pe baza originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante puse la dispoziție de producătorii și deținătorii de deșeuri prevăzuți la art. 8 alin. (4) și (5), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului consideră că un deșeu este periculos chiar dacă acesta nu figurează ca atare pe lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), dacă acesta prezintă una sau mai multe dintre proprietățile prevăzute în anexa nr. 4.(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului notifică Comisiei Europene, cu celeritate, deșeurile considerate ca fiind periculoase și care nu figurează ca atare pe lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) și le consemnează în raportul prevăzut la art. 48 alin. (3), furnizând Comisiei Europene toate informațiile relevante.
  Articolul 10(1) În cazul în care autoritatea publică centrală pentru protecția mediului deține dovezi care arată că un deșeu care figurează pe lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) ca fiind periculos nu prezintă niciuna dintre proprietățile prevăzute în anexa nr. 4 poate considera acest deșeu ca fiind nepericulos.(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului notifică Comisiei Europene, cu celeritate, cazurile prevăzute la alin. (1), furnizând toate informațiile relevante în vederea revizuirii listei deșeurilor.
  Articolul 11Reclasificarea deșeurilor periculoase ca deșeuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentrațiile inițiale de substanțe periculoase până la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deșeu să fie definit ca fiind periculos.
   +  Articolul 5(1) Tipurile de deșeuri prevăzute în anexa nr. 2 sunt definite în mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre.(2) Titlurile și subtitlurile categoriilor de deșeuri sunt definite printr-un cod format din două, respectiv din 4 cifre.  +  Articolul 5^1(1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului transmite anual Comisiei Europene un raport privind luarea unor decizii de amendare a listei comunitare a deșeurilor.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) este elaborat pe baza unor documente justificative puse la dispoziție de către deținătorul deșeului, în urma cărora autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate lua decizia, în situații excepționale, că deșeul specificat încadrat ca periculos nu îndeplinește niciuna dintre proprietățile prevăzute în anexa nr. IE la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001 , cu modificările și completările ulterioare, sau că deșeul specificat încadrat ca nepericulos îndeplinește una sau mai multe dintre proprietățile prevăzute în aceeași anexă. (la 19-03-2007, Art. 5^1 a fost introdus de art. X din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. ) Notă
  Potrivit art. 68 alin. (2) din LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011, republicată în Monitorul Oficial nr. 220 din 28 martie 2014, se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare.
   +  Articolul 6Pentru încadrarea în anexa nr. 2 a unui deseu în mod individual, agenții economici au obligația codificarii acestora cu 6 cifre, după următoarea procedura:a) se identifica activitatea generatoare de deșeuri din cap. 01-12 sau 17-20;b) se identifica subcapitolul în care se încadrează deseul;c) se identifica, în cadrul subcapitolului, deseul în mod individual, conform codului corespunzător, format din 6 cifre, excluzandu-se codurile terminate cu 99;d) dacă deseul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examinează pentru identificarea deseului cap. 13, 14 și 15;e) dacă deseul nu este identificat nici în cap. 13, 14 și 15, se examinează cap. 16;f) dacă deseul nu este identificat nici în cap. 16, atunci se examinează pentru identificare codurile cu terminatia 99 - alte deșeuri, corespunzătoare activității din care provine deseul.  +  Articolul 7Deșeurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se încadrează la codul 15 01, și nu la codul 20 01.  +  Articolul 8(1) Deșeurile clasificate ca periculoase deșeurile marcate cu asterisc (*) - prezintă una sau mai multe dintre proprietățile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001. Notă
  Potrivit art. 68 alin. (2) din LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011, republicată în Monitorul Oficial nr. 220 din 28 martie 2014, se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare.
  (2) Deșeurile care au proprietățile prevăzute la H3 - H8, H10 și H11 din anexa nr. IE la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase dacă au una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:a) temperatura de inflamabilitate ≤ 55° C;b) una sau mai multe substanțe clasificate ca foarte toxice, în concentrație totală ≥ 0,1%;c) una sau mai multe substanțe clasificate ca toxice, în concentrație totală ≥ 3%;d) una sau mai multe substanțe clasificate ca dăunătoare, în concentrație totală ≥ 25%;e) una sau mai multe substanțe corosive clasificate ca R35, în concentrație totală ≥ 1%;f) una sau mai multe substanțe corosive clasificate ca R34, în concentrație totală ≥ 5%;g) una sau mai multe substanțe iritante clasificate ca R41, în concentrație totală ≥ 10%;h) una sau mai multe substanțe iritante clasificate ca R36, R37 și R38, în concentrație totală ≥ 20%;i) o substanța cunoscută ca fiind cancerigena din categoria 1 sau 2, în concentrație ≥ 0,1%;j) o substanța cunoscută ca fiind cancerigena din categoria 3, în concentrație ≥ 1%;k) o substanța toxica pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificata ca R60 și R61, în concentrație ≥ 0,5%;l) o substanța toxica pentru reproducere din categoria 3, clasificata ca R62 și R63, în concentrație ≥ 5%;m) o substanța mutagena din categoria 1 sau 2, clasificata ca R46, în concentrație ≥ 0,1%;n) o substanța mutagena din categoria 3, clasificata ca R40, în concentrație ≥ 1%.(3) Pentru proprietățile periculoase prevăzute la alin. (2) se fac următoarele precizări:a) se utilizează pentru proprietatea periculoasa H10 denumirea toxic pentru reproducere, definită în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată și modificată prin Legea nr. 451/2001, pentru a se evidenția mai clar aceasta proprietate periculoasa; Notă
  Potrivit art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 145 din 4 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 754 din 7 noiembrie 2008, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  b) substantele sunt clasificate ca periculoase în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase; Notă
  HOTĂRÂREA nr. 490 din 16 mai 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial nr. 356 din 28 mai 2002 a fost abrogată de art.22 din HOTĂRÂREA nr. 1.408 din 4 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 813 din 4 decembrie 2008. Aceasta din urmă a fost abrogată de lit. a) a art. unic din HOTĂRÂREA nr. 539 din 27 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 591 din 3 august 2016.
  c) metal greu înseamnă orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului și telurului, precum și acestea în forma metalică, în măsura în care sunt clasificate ca substanțe periculoase.
   +  Articolul 9Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 30 milioane lei la 75 milioane lei următoarele fapte:a) absenta evidentei gestiunii deșeurilor;b) înscrierea de date incorecte în evidenta gestiunii deșeurilor;c) neutilizarea codurilor deșeurilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru evidenta gestiunii deșeurilor;d) netransmiterea evidentei gestiunii deșeurilor autorităților publice centrale și autorităților publice teritoriale de protecție a mediului.  +  Articolul 10Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 9 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorității publice centrale de protecție a mediului și din cadrul autorităților publice teritoriale de protecție a mediului.  +  Articolul 11Contravențiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deșeurilor și a Catalogului European al Deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apelor
  și protecției mediului,
  Ioan Jelev,
  secretar de stat
  Ministrul industriei
  și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătății
  și familiei,
  Radu Deac,
  secretar de stat
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  București, 16 august 2002.Nr. 856.  +  Anexa nr. 1 EVIDENTA GESTIUNII DEȘEURILOR Agentul economic ................. Anul .................. Tipul de deseu ...... cod .... (conform codificarii din anexa nr. 2) Starea fizica .................... Unitatea de măsura ..............
  CAPITOLUL 1
  Generarea deșeurilor
  Nr. Luna Cantitatea de deșeuri
  Generate din care:
  valorificatăeliminata final rămasă în stoc
  1 Ianuarie
  2 Februarie
  3 Martie
  4 Aprilie
  5 Mai
  6 Iunie
  7 Iulie
  8 August
  9 Septembrie
  10 Octombrie
  11 Noiembrie
  12 Decembrie
  TOTAL AN

  CAPITOLUL 2
  Stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor
  Nr. crt.Luna Secția Stocare Tratare Transport
  Canti-tatea Tipul *1) Canti-tatea Modul *2) Scopul *3) Mijlocul *4) Destinația *5)
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
  TOTAL
  NOTĂ: *1) Tipul de stocare: RM - recipient metalic RP - recipient de plastic BZ - bazin decantor CT - container transportabil CF - container fix S - saci PD - platforma de deshidratare VN - în vrac, neacoperit VA - în vrac, incinta acoperită RL - recipient din lemn A - altele *2) Modul de tratare: TM - tratare mecanică TC - tratare chimica TMC - tratare mecano-chimica TB - tratare biochimica D - deshidratare TT - tratare termica A - altele *3) Scopul tratarii: V - pentru valorificare E - în vederea eliminării *4) Mijlocul de transport: AS - autospeciale AN - auto nespecial H - transport hidraulic CF - cale ferată A - altele *5) Destinația: DO - depozitul de gunoi al orașului/comunei HP - halda proprie HC - halda industriala comuna I - incinerarea în scopul eliminării Vr - valorificare prin agenți economici autorizați P - utilizare materială sau energetica în propria întreprindere Ve - valorificare energetica prin agenți economici autorizați A - altele
  CAPITOLUL 3
  Valorificarea deșeurilor
  Nr. Luna Cantitatea de deseu valorificatăOperatia de valorificare, conform Anexei IIB din legea 426/2001 Agentul economic care efectuează operatia devalorificare
  1 Ianuarie
  2 Februarie
  3 Martie
  4 Aprilie
  5 Mai
  6 Iunie
  7 Iulie
  8 August
  9 Septembrie
  10 Octombrie
  11 Noiembrie
  12 Decembrie
  TOTAL AN

  CAPITOLUL 4
  Eliminarea deșeurilor
  Nr. Luna Cantitatea de deseu eliminata Operatia de eliminare, conform Anexei IIA din legea 426/2001 Agentul economic care efectuează operatia deeliminare
  1 Ianuarie
  2 Februarie
  3 Martie
  4 Aprilie
  5 Mai
  6 Iunie
  7 Iulie
  8 August
  9 Septembrie
  10 Octombrie
  11 Noiembrie
  12 Decembrie
  TOTAL AN
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
  Deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)
  Categorii de deșeuri01. Deșeuri de la explorarea miniera și a carierelor și de la tratarea fizica și chimica a mineralelor02. Deșeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vânătoare și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor03. Deșeuri de la prelucrarea lemnului și producerea placilor și mobilei, pastei de hârtie, hârtiei și cartonului04. Deșeuri din industriile pielariei, blanariei și textila05. Deșeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale și tratarea pirolitica a carbunilor06. Deșeuri din procese chimice anorganice07. Deșeuri din procese chimice organice08. Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri și emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor și cernelurilor tipografice09. Deșeuri din industria fotografica10. Deșeuri din procesele termice11. Deșeuri de la tratarea chimica a suprafețelor și acoperirea metalelor și a altor materiale; hidrometalurgie neferoasa12. Deșeuri de la modelarea, tratarea mecanică și fizica a suprafețelor metalelor și a materialelor plastice13. Deșeuri uleioase și deșeuri de combustibili lichizi (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor din capitolele 05, 12 și 19)14. Deșeuri de solventi organici, agenți de răcire și carburanți (cu excepția 07 și 08)15. Deșeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante și îmbrăcăminte de protecție, nespecificate în altă parte16. Deșeuri nespecificate în altă parte17. Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate)18. Deșeuri din activități de ocrotire a sănătății umane sau din activități veterinare și/sau cercetări conexe (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucatarii sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sănătății)19. Deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa și uz industrial20. Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat01 DEȘEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA ȘI A CARIERELOR ȘI DE LA TRATAREA FIZICA ȘI CHIMICA A MINERALELOR01 01 deșeuri de la excavarea minereurilor01 01 01 deșeuri de la excavarea minereurilor metalifere01 01 02 deșeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere01 03 deșeuri de la procesarea fizica și chimica a minereurilor metalifere01 03 04* reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri01 03 05* alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase01 03 06 reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 și 01 03 0501 03 07* alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase de la procesarea fizica și chimica a minereurilor metalifere01 03 08 deșeuri sub forma de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 0701 03 09 namoluri roșii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 0701 03 99 alte deșeuri nespecificate01 04 deșeuri de la procesarea fizica și chimica a minereurilor nemetalifere01 04 07* deșeuri cu conținut de substanțe periculoase de la procesarea fizica și chimica a minereurilor nemetalifere01 04 08 deșeuri de pietriș și sparturi de piatra, altele decât cele specificate la 01 04 0701 04 09 deșeuri de nisip și argila01 04 10 deșeuri sub forma de praf" și pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 0701 04 11 deșeuri de la procesarea lesiei și rocilor care conțin saruri, altele decât cele specificate la 01 04 0701 04 12 reziduuri și alte deșeuri de la spalarea și purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 și 01 04 1101 04 13 deșeuri de la taierea și slefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 0701 04 99 alte deșeuri nespecificate01 05 noroaie de foraj și alte deșeuri de la forare01 05 04 deșeuri și noroaie de foraj pe bază de apa dulce01 05 05* deșeuri și noroaie de foraj cu conținut de uleiuri01 05 06* noroaie de foraj și alte deșeuri de forare cu conținut de substanțe periculoase01 05 07 noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de baritina, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 0601 05 08 noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 0601 05 99 alte deșeuri nespecificate02 DEȘEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA, VANATOARE ȘI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ȘI PROCESAREA ALIMENTELOR02 01 deșeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vânătoare și pescuit02 01 01 namoluri de la spalare și curatare02 01 02 deșeuri de tesuturi animale02 01 03 deșeuri de tesuturi vegetale02 01 04 deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)02 01 06 dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afară incintei02 01 07 deșeuri din exploatarea forestieră02 01 08* deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase02 01 09 deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 0802 01 10 deșeuri metalice02 01 99 alte deșeuri nespecificate02 02 deșeuri de la prepararea și procesarea carnii, peștelui și altor alimente de origine animala02 02 01 namoluri de la spalare și curatare02 02 02 deșeuri de tesuturi animale02 02 03 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii02 02 04 namoluri de la epurarea efluentilor proprii02 02 99 alte deșeuri nespecificate02 03 deșeuri de la prepararea și procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului și tutunului; producerea conservelor; prepararea și fermentarea drojdiei și extractului de drojdie și melasei02 03 01 namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare și separare02 03 02 deșeuri de agenți de conservare02 03 03 deșeuri de la extractia cu solventi02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii02 03 99 alte deșeuri nespecificate02 04 deșeuri de la procesarea zahărului02 04 01 namoluri de la curatarea și spalarea sfeclei de zahăr02 04 02 deșeuri de carbonat de calciu02 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii02 04 99 alte deșeuri nespecificate02 05 deșeuri din industria produselor lactate02 05 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii02 05 02 namoluri de la epurarea efluentilor proprii02 05 99 alte deșeuri nespecificate02 06 deșeuri din industria produselor de panificatie și cofetarie02 06 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii02 06 02 deșeuri de agenți de conservare02 06 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii02 06 99 alte deșeuri nespecificate02 07 deșeuri de la producerea băuturilor alcoolice și nealcoolice (exceptând cafeaua, ceaiul și cacaua)02 07 01 deșeuri de la spalarea, curatarea și prelucrarea mecanică a materiei prime02 07 02 deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice02 07 03 deșeuri de la tratamente chimice02 07 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii02 O7 05 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta02 07 99 alte deșeuri nespecificate03 DEȘEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI PRODUCEREA PLACILOR ȘI MOBILEI, PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI ȘI CARTONULUI03 01 deșeuri de la procesarea lemnului și producerea placilor și mobilei03 01 01 deșeuri de scoarta și de pluta03 01 04* rumegus, talas, aschii, resturi de scandura și furnir cu conținut de substanțe periculoase03 01 05 rumegus, talas, aschii, resturi de scandura și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 0403 01 99 alte deșeuri nespecificate03 02 deșeuri de la conservarea lemnului03 02 01* agenți de conservare organici nehalogenati pentru lemn03 02 02* agenți de conservare organoclorurati pentru lemn03 02 03* agenți de conservare organometalici pentru lemn03 02 04* agenți de conservare anorganici pentru lemn03 02 05* alți agenți de conservare pentru lemn, cu conținut de substanțe periculoase03 02 99 alți agenți de conservare pentru lemn, nespecificati03 03 deșeuri de la producerea și procesarea pastei de hârtie, hârtiei și cartonului03 03 01 deșeuri de lemn și de scoarta03 03 02 namoluri de lesie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere)03 03 05 namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei03 03 07 deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate03 03 08 deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclarii03 03 09 deșeuri de namol de caustificare03 03 10 fibre, namoluri de la separarea mecanică, cu conținut de fibre, material de umplutura, cretare03 03 11 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 03 03 1003 03 99 alte deșeuri nespecificate04 DEȘEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI ȘI TEXTILA04 01 deșeuri din industriile pielariei și blanariei04 01 01 deșeuri de la seruire04 01 02 deșeuri de la cenusarire04 01 03* deșeuri de la degresare cu conținut de solventi fără faza lichidă04 01 04 flota de tabacire cu conținut de crom04 01 05 flota de tabacire fără conținut de crom04 01 06 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta cu conținut de crom04 01 07 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta fără conținut de crom04 01 08 deșeuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom04 01 09 deșeuri de la apretare și finisare04 01 99 alte deșeuri nespecificate04 02 deșeuri din industria textila04 02 09 deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)04 02 10 materii organice din produse naturale (grasime, ceara)04 02 14* deșeuri de la finisare cu conținut de solventi organici04 02 15 deșeuri de la finisare cu alt conținut decât cel specificat la 04 02 1404 02 16* coloranti și pigmenti cu conținut de substanțe periculoase04 02 17 coloranti și pigmenti, alții decât cei specificati la 04 02 1604 02 19* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu conținut de substanțe periculoase04 02 20 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 04 02 1904 02 21 deșeuri de fibre textile neprocesate04 02 22 deșeuri de fibre textile procesate04 02 99 alte deșeuri nespecificate05 DEȘEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ȘI TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR05 01 deșeuri de la rafinarea petrolului05 01 02* slamuri de la desalinizare05 01 03* slamuri din rezervoare05 01 04* namoluri acide alchilice05 01 05* reziduuri uleioase05 01 06* namoluri uleioase de la operațiile de întreținere a instalațiilor și echipamentelor05 01 07* gudroane acide05 01 08* alte gudroane05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu conținut de substanțe periculoase05 01 10 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la, 05 01 0905 01 11* deșeuri de la spalarea combustibililor cu baze05 01 12* acizi cu conținut de uleiuri05 01 13 namoluri de la cazanul apei de alimentare05 01 14 deșeuri de la coloanele de răcire05 01 15* argile de filtrare epuizate05 01 16 deșeuri cu conținut de sulf de la desulfurarea petrolului05 01 17 bitum05 01 99 alte deșeuri nespecificate05 06 deșeuri de la tratarea pirolitica a carbunilor05 06 01* gudroane acide05 06 03* alte gudroane05 06 04 deșeuri de la coloanele de răcire05 06 99 alte deșeuri nespecificate05 07 deșeuri de la purificarea și transportul gazelor naturale05 07 01* deșeuri cu conținut de mercur05 07 02 deșeuri cu conținut de sulf05 07 99 alte deșeuri nespecificate06 DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE06 01 deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea acizilor06 01 01* acid sulfuric și acid sulfuros06 01 02* acid clorhidric06 01 03* acid fluorhidric06 01 04* acid fosforic și acid fosforos06 01 05* acid azotic și acid azotos06 01 06* alți acizi06 01 99 alte deșeuri nespecificate06 02 deșeuri de la PPFU bazelor06 02 01* hidroxid de calciu06 02 03* hidroxid de amoniu06 02 04* hidroxid de sodiu și potasiu06 02 05* alte baze06 02 99 alte deșeuri nespecificate06 03 deșeuri de la PPFU sarurilor și a soluțiilor lor și a oxizilor metalici06 03 11* saruri solide și soluții cu conținut de cianuri06 03 13* saruri solide și soluții cu conținut de metale grele06 03 14 saruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11 și 06 03 1306 03 15* oxizi metalici cu conținut de metale grele06 03 16 oxizi metalici, alții decât cei specificati la 06 03 1506 03 99 alte deșeuri nespecificate06 04 deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele specificate la 06 0306 04 03* deșeuri cu conținut de arsen06 04 04* deșeuri cu conținut de mercur06 04 05* deșeuri cu conținut de alte metale grele06 04 99 alte deșeuri nespecificate06 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii06 05 02* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut de substanțe periculoase06 05 03 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 06 05 0206 06 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare și desulfurare06 06 02* deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase06 06 03 deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 0206 06 99 alte deșeuri nespecificate06 07 deșeuri de la PPFU halogenilor și a proceselor chimice cu halogeni06 07 01* deșeuri cu conținut de azbest de la electroliza06 07 02* cărbune activ de la producerea clorului06 07 03* namol de sulfat de bariu cu conținut de mercur06 07 04* soluții și acizi, de exemplu acid de contact07 02 deșeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic și fibrelor artificiale07 02 01* lichide apoase de spalare și soluții muma07 02 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare și soluții muma07 02 04* alți solventi organici, soluții de spalare și soluții muma07 02 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie07 02 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie07 02 09* turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizati07 02 10* alte turte de filtrare și absorbanti epuizati07 02 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut de substanțe periculoase07 02 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 02 1107 02 13 deșeuri de materiale plastice07 02 14* deșeuri de aditivi cu conținut de substanțe periculoase07 02 15 deșeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 1407 02 16* deșeuri cu conținut de siliconi periculosi07 02 17 deșeuri cu conținut de siliconi altele decât cele menționate la 07 02 16*07 02 99 alte deșeuri nespecificate07 03 deșeuri de la PPFU vopselelor și pigmentilor organici (cu excepția 06 11)07 03 01* lichide apoase de spalare și soluții muma07 03 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare și soluții muma07 03 04* alți solventi organici, lichide de spalare și soluții muma07 03 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie07 03 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie07 03 09* turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizati07 03 10* alte turte de filtrare și absorbanti epuizati07 03 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut de substanțe periculoase07 03 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 03 1107 03 99 alte deșeuri nespecificate07 04 deșeuri de la PPFU produselor de protecție a instalațiilor (cu excepția 02 01 08 și 02 01 09), agenților de conservare a lemnului (cu excepția 03 02) și altor biocide07 04 01* lichide apoase de spalare și soluții muma07 04 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare și soluții muma07 04 04* alți solventi organici, lichide de spalare și soluții muma07 04 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie07 04 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie07 04 09* turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizati07 04 10* alte turte de filtrare și absorbanti epuizati07 04 11* namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, cu conținut de substanțe periculoase07 04 12 namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 04 1107 04 13* deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase07 04 99 alte deșeuri nespecificate06 07 99 alte deșeuri nespecificate06 08 deșeuri de la PPFU siliconului și a derivatilor din silicon06 08 02* deșeuri cu conținut de siliconi periculosi06 08 99 alte deșeuri nespecificate06 09 deșeuri de la PPFU produselor, chimice cu fosfor și de la procesele chimice cu fosfor06 09 02 zgura fosforoasa06 09 03* deșeuri pe bază de calciu care conțin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase06 09 04 deșeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 0306 09 99 alte deșeuri nespecificate06 10 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot și obținerea ingrasamintelor06 10 02* deșeuri cu conținut de substanțe periculoase06 10 99 alte deșeuri nespecificate06 11 deșeuri de la producerea pigmentilor anorganici și a opacizantilor06 11 01 deșeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan06 11 99 alte deșeuri nespecificate06 13 deșeuri de la procese chimice anorganice fără alta specificație06 13 01* produși anorganici de protecție a instalației, agenți de conservare a lemnului și alte biocide.06 13 02* cărbune activ epuizat (cu excepția 06 07 02)06 13 03 negru de fum06 13 04* deșeuri de la procesele cu azbest06 13 05* funingine06 13 99 alte deșeuri nespecificate07 DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE07 01 deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (PPFU) produsilor chimici organici de baza07 01 01* soluții apoase de spalare și soluții muma07 01 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare și soluții muma07 01 04* alți solventi organici, lichide de spalare și soluții muma07 01 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reactie07 01 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reactie07 01 09* turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizati07 01 10* alte turte de filtrare și absorbanti epuizati07 01 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut de substanțe periculoase07 01 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 01 1107 01 99 alte deșeuri nespecificate07 05 deșeuri de la PPFU produselor farmaceutice07 05 01* lichide apoase de spalare și soluții muma07 05 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare și soluții muma07 05 04* alți solventi organici, lichide de spalare și soluții muma07 05 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie07 05 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie07 05 09* turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizati07 05 10* alte turte de filtrare și absorbanti epuizati07 05 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut de substanțe periculoase07 05 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 05 1107 05 13* deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase07 05 14 deșeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 1307 05 99 alte deșeuri nespecificate07 06 deșeuri de la PPFU grasimilor, unsorilor, sapunurilor, detergentilor, dezinfectantilor și produselor cosmetice07 06 01* lichide apoase de spalare și soluții muma07 06 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare și soluții muma07 06 04* alți solventi organici, lichide de spalare și soluții muma07 06 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie07 06 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie07 06 09* turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizati07 06 10* alte turte de filtrare și absorbanti epuizati07 06 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut de substanțe periculoase07 06 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 06 1107 06 99 alte deșeuri nespecificate07 07 deșeuri de la PPFU produselor chimice innobilate și a produselor chimice nespecificate în lista07 07 01* lichide apoase de spalare și soluții muma07 07 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare și soluții muma07 07 04* alți solventi organici, lichide de spalare și soluții muma07 07 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie07 07 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie07 07 09* turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizati07 07 10* alte turte de filtrare și absorbanti epuizati07 07 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut de substanțe periculoase07 07 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 07 1107 07 99 alte deșeuri nespecificate08 DEȘEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA ȘI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ȘI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR ȘI CERNELURILOR TIPOGRAFICE08 01 deșeuri de la PPFU vopselelor și lacurilor și îndepărtarea acestora08 01 11* deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solventi organici sau alte substanțe periculoase08 01 12 deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 1108 01 13* namoluri de la vopsele și lacuri cu conținut de solventi organici sau alte substanțe periculoase08 01 14 namoluri de la vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 1308 01 15* namoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri și solventi organici sau alte substanțe periculoase08 01 16 namoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 1508 01 17* deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor cu conținut de solventi organici sau alte substanțe periculoase08 01 18 deșeuri de la îndepărtarea "vopselelor și lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 1708 01 19* suspensii apoase cu conținut de vopsele și lacuri și solventi organici sau alte substanțe periculoase08 01 20 suspensii apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 1908 01 21* deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor08 01 99 alte deșeuri nespecificate08 02 deșeuri de la PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice)08 02 01 deșeuri de pulberi de acoperire08 02 02 namoluri apoase cu conținut de materiale ceramice08 02 03 suspensii apoase cu conținut de materiale ceramice08 02 99 alte deșeuri nespecificate08 03 deșeuri de la PPFU cernelurilor tipografice08 03 07 namoluri apoase cu conținut de cerneluri08 03 08 deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneluri08 03 12* deșeuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase08 03 13 deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 1208 03 14* namoluri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase08 03 15 namoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 1408 03 16* deșeuri de soluții de gravare08 03 17* deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase08 03 18 deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 1708 03 19* ulei de dispersie08 03 99 alte deșeuri nespecificate08 04 deșeuri de la PPFU adezivilor și cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile)08 04 09* deșeuri de adezivi și cleiuri cu conținut de solventi organici sau alte substanțe periculoase08 04 10 deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 0908 04 11* namoluri de adezivi și cleiuri cu conținut de solventi organici sau alte substanțe periculoase08 04 12 namoluri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 1108 04 13* namoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri și solventi organici sau alte substanțe periculoase08 04 14 namoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 1308 04 15* deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri și solventi organici sau alte substanțe periculoase08 04 16 deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 1508 04 17* ulei de colofoniu08 04 99 alte deșeuri nespecificate08 05 alte deșeuri nespecificate în 0808 05 01* deșeuri de izocianati09 DEȘEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA09 01 deșeuri din industria fotografica09 01 01* developanti pe bază de apa și soluții de activare09 01 02* soluții de developare pe bază de apa pentru plăcile offset09 01 03* soluții de developare pe bază de solventi09 01 04* soluții de fixare09 01 05* soluții de albire și soluții de albire fixatoare09 01 06* deșeuri cu conținut de argint de la tratarea în incinta a deșeurilor fotografice09 01 07 film sau hârtie fotografica cu conținut de argint sau compuși de argint09 01 08 film sau hârtie fotografica fără conținut de argint sau compuși de argint09 01 10 camere de unica folosință fără baterii09 01 11* camera de unica folosință cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 0309 01 12 camere de unica folosință cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 1109 01 13* deșeuri apoase lichide de la recuperarea în incinta a argintului, altele decât cele specificate la 09 01 0609 01 99 alte deșeuri nespecificate10 DEȘEURI DIN PROCESELE TERMICE10 01 deșeuri de la centralele termice și de la alte instalații de combustie (cu excepția 19)10 01 01 cenusa de vatra, zgura și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan specificat la 10 01 04)10 01 02 cenusa zburătoare de la arderea carbunelui10 01 03 cenusa zburătoare de la arderea turbei și lemnului netratat10 01 04* cenusa zburătoare de la arderea uleiului și praf de cazan10 01 05 deșeuri solide, pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere10 01 07 namoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere10 01 09* acid sulfuric10 01 13* cenusi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil10 01 14* cenusa de vatra, zgura și praf de cazan de la co-incinerarea deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase10 01 15 cenusa de vatra, zgura și praf de cazan de la co-incinerarea altor deșeuri decât cele specificate la 10 01 1410 01 16* cenusa zburătoare de la co-incinerare cu conținut de substanțe periculoase10 01 17 cenusa zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 1610 01 18* deșeuri de la spalarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase10 01 19 deșeuri de la spalarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 și 10 01 1810 01 20* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conținut de substanțe periculoase10 01 21 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 10 01 2010 01 22* namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu conținut de substanțe periculoase10 01 23 namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 2210 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate10 01 25 deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea carbunelui de ardere pentru instalațiile termice10 01 26 deșeuri de la epurarea apelor de răcire10 01 99 alte deșeuri nespecificate10 02 deșeuri din industria siderurgica10 02 01 deșeuri de la procesarea zgurii10 02 02 zgura neprocesata10 02 07* deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase10 02 08 deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 0710 02 10 cruste de tunder10 02 11* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de uleiuri10 02 12 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 1110 02 13* namoluri și turte de filtrare de Ia epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase10 02 14 namoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 1310 02 15 alte namoluri și turte de filtrare10 02 99 alte deșeuri nespecificate10 03 deșeuri din metalurgia termica a aluminiului10 03 02 resturi de anozi10 03 04* zguri de la topirea primara10 03 05 deșeuri de alumina10 03 08* zguri saline de la topirea secundară10 03 09* scorii negre de la topirea secundară10 03 15* cruste care sunt inflamabile sau emit în, contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase10 03 16 cruste, altele decât cele specificate la 10 03 1510 03 17* deșeuri cu conținut de gudroane de la producerea anozilor10 03 18 deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 1710 03 19* praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase10 03 20 praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 1910 03 21* alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conținut de substanțe periculoase10 03 22 alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 2110 03 23* deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase10 03 24 deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 2310 03 25* namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase10 03 26 namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 2510 03 27* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei10 03 28 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 2710 03 29* deșeuri de la epurarea zgurilor saline și scoriile negre cu conținut de substanțe periculoase10 03 30 deșeuri de la epurarea zgurilor saline și scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 2910 03 99 alte deșeuri nespecificate10 04 deșeuri din metalurgia termica a plumbului10 04 01* zguri de la topirea primara și secundară10 04 02* scorii și cruste de la topirea primara și secundară10 04 03* arseniat de calciu10 04 04* praf din gazul de ardere10 04 05* alte particule și praf10 04 06* deșeuri solide de la epurarea gazelor10 04 07* namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor10 04 09* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei10 04 10 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 0910 04 99 alte deșeuri nespecificate10 05 deșeuri din metalurgia termica a zincului10 05 01 zguri de la topirea primara și secundară10 05 03* praf din gazul de ardere10 05 04 alte particule și praf10 05 05* deșeuri solide de la epurarea gazelor10 05 06* namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor10 05 08* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei10 05 09 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 0810 05 10* scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase10 05 11 scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 05 1010 05 99 alte deșeuri nespecificate10 06 deșeuri din metalurgia termica a cuprului10 06 01 zguri de la topirea primara și secundară10 06 02 scorii și cruste de la topirea primara și secundară10 06 03* praf din gazul de ardere10 06 04 alte particule și praf10 06 06* deșeuri solide de la epurarea gazelor10 06 07* namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor10 06 09* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei10 06 10 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 0910 06 99 alte deșeuri nespecificate10 07 deșeuri din metalurgia termica a argintului, aurului și platinei10 07 01 zguri de la topirea primara și secundară10 07 02 scorii și cruste de la topirea primara și secundară10 07 03 deșeuri solide de la epurarea gazelor10 07 04 alte particule și praf10 07 05 namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor10 07 07* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei10 07 08 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 0710 07 99 alte deșeuri nespecificate10 08 deșeuri din metalurgia termica a altor neferoase10 08 04 particule și praf10 08 08* zgura salina de la topirea primara și secundară10 08 09 alte zguri10 08 10* scorii și cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase10 08 11 scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 1010 08 12* deșeuri cu conținut de gudron de la producerea anozilor10 08 13 deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 1210 08 14 resturi de anozi10 08 15* praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase10 08 16 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 1510 08 17* namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase10 08 18 namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menționate la 10 08 1710 08 19* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei10 08 20 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menționate la 10 08 1910 08 99 alte deșeuri nespecificate10 09 deșeuri de la turnarea pieselor feroase10 09 03 zgura de topitorie10 09 05* miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase10 09 06 miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 0510 09 07* miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase10 09 08 miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 0710 09 09* praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase10 09 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 0910 09 11* alte particule care conțin substanțe periculoase10 09 12 alte particule decât cele specificate la 10 09 1110 09 13* deșeuri de lianti cu conținut de substanțe periculoase10 09 14 deșeuri de lianti, altele decât cele specificate la 10 09 1310 09 15* deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe periculoase10 09 16 deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 1510 09 99 alte deșeuri nespecificate10 10 deșeuri de la turnarea pieselor neferoase10 10 03 zgura de topitorie10 10 05* miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase10 10 06 miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 0510 10 07* miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase10 10 08 miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 0710 10 09* praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase10 10 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 0910 10 11* alte particule cu conținut de substanțe periculoase10 10 12 alte particule, decât cele specificate la 10 10 1110 10 13* deșeuri de lianti cu conținut de substanțe periculoase10 10 14 deșeuri de lianti, altele decât cele specificate la 10 10 1310 10 15* deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe periculoase10 10 16 deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 1510 10 99 alte deșeuri nespecificate10 11 deșeuri de la producerea sticlei și a produselor din sticlă10 11 03 deșeuri din fibre de sticlă10 11 05 particule și praf10 11 09* deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, cu conținut de substanțe periculoase10 11 10 deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, altele decât cele specificate la 10 11 0910 11 11* deșeuri de sticlă sub forma de particule fine și pudra de sticlă cu conținut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice)10 11 12 deșeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 1110 11 13* namoluri de la slefuirea și polizarea sticlei cu conținut de substanțe periculoase10 11 14 namoluri de la slefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 1310 11 15* deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase10 11 16 deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 1510 11 17* namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase10 11 18 namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 1710 11 19* deșeuri solide de la epurarea efluentilor proprii cu conținut de substanțe periculoase10 11 20 deșeuri solide de la epurarea efluentilor proprii, altele decît cele specificate la 10 11 1910 11 99 alte deșeuri nespecificate10 12 deșeuri de la fabricarea materialelor ceramice, caramizilor, tiglelor și materialelor de construcție10 12 01 deșeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice10 12 03 particule și praf10 12 05 namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor10 12 06 forme și mulaje uzate10 12 08 deșeuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de construcție (după procesarea termica)10 12 09* deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase10 12 10 deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 0910 12 11* deșeuri de la smaltuire cu conținut de metale grele10 12 12 deșeuri de la smaltuire, altele decât cele specificate la 10 12 1110 12 13 namoluri de la epurarea efluentilor proprii10 12 99 alte deșeuri nespecificate10 13 deșeuri de la fabricarea cimentului, varului și gipsului, a articolelor și produselor derivate din ele10 13 01 deșeuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice10 13 04 deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului10 13 06 particule și praf (cu excepția 10 13 12 și 10 13 13)10 13 07 namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor10 13 09* deșeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conținut de azbest10 13 10 deșeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 0910 13 11 deșeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 și 10 13 1010 13 12* deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase10 13 13 deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 1210 13 14 deșeuri de beton și namoluri cu beton10 13 99 alte deșeuri nespecificate10 14 deșeuri de la crematorii10 14 01* deșeuri de la spalarea gazelor cu conținut de mercur11 DEȘEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A SUPRAFEȚELOR ȘI ACOPERIREA METALELOR ȘI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASA11 01 deșeuri de la tratarea chimica de suprafața și acoperirea metalelor și altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de fabricare a anozilor)11 01 05* acizi de decapare11 01 06* acizi fără alta specificație11 01 07* baze de decapare11 01 08* namoluri cu conținut de fosfati11 01 09* namoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase11 01 10 namoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 0911 01 11* lichide apoase de clatire cu conținut de substanțe periculoase11 01 12 lichide apoase de clatire, altele decât cele specificate la 11 01 1111 01 13* deșeuri de degresare cu conținut de substanțe periculoase11 01 14 deșeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 1311 01 15* eluati și namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de ioni care conțin substanțe periculoase11 01 16* rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate11 01 98* alte deșeuri conținând substanțe periculoase11 01 99 alte deșeuri nespecificate11 02 deșeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasa11 02 02* namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)11 02 03 deșeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza în soluție11 02 05* deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conținut de substanțe periculoase11 02 06 deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 0511 02 07* alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase11 02 99 alte deșeuri nespecificate11 03 namoluri și solide de la procesele de calire11 03 01* deșeuri cu conținut de cianuri11 03 02* alte deșeuri11 05 deșeuri de la procesele de galvanizare la cald11 05 01 zinc dur11 05 02 cenusa de zinc11 05 03* deșeuri solide de la epurarea gazelor11 05 04* baie uzata11 05 99 alte deșeuri nespecificate12 DEȘEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ ȘI FIZICA A SUPRAFEȚELOR METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE12 01 deșeuri de la modelarea și tratamentul fizic și mecanic al suprafețelor metalelor și materialelor plastice12 01 01 pilitura și span feros12 01 02 praf și suspensii de metale feroase12 01 03 pilitura și span neferos12 01 04 praf și particule de metale neferoase12 01 05 pilitura și span de materiale plastice12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu conținut de halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)12 01 08* emulsii și soluții de ungere uzate cu conținut de halogeni12 01 09* emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate12 01 12* ceruri și grăsimi uzate12 01 13 deșeuri de la sudura12 01 14* namoluri de la mașini-unelte cu conținut de substanțe periculoase12 01 15 namoluri de la mașini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 1412 01 16* deșeuri de materiale de sablare cu conținut de substanțe periculoase12 01 17 deșeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 1612 01 18* namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu conținut de ulei12 01 19* uleiuri de ungere ușor biodegradabile12 01 20* piese de polizare uzate maruntite și materiale de polizare maruntite cu conținut de substanțe periculoase12 01 21 piese vizate de polizare maruntite și materiale de polizare maruntite, altele decât cele specificate la 12 01 2012 01 99 alte deșeuri nespecificate12 03 deșeuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu excepția 11)12 03 01* lichide apoase de spalare12 03 02* deșeuri de la degresarea cu abur13 DEȘEURI ULEIOASE ȘI DEȘEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor din capitolele 05, 12 și 19)13 01 deșeuri de uleiuri hidraulice13 01 01* uleiuri hidraulice cu conținut de PCB*1)13 01 04* emulsii clorurate13 01 05* emulsii neclorurate13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice13 01 12* uleiuri hidraulice ușor biodegradabile13 01 13* alte uleiuri hidraulice----------- *1) Pentru scopul acestei liste de deșeuri PCB se va defini conform Hotărârii Guvernului 173/2000.13 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere13 03 deșeuri de uleiuri izolante și de transmitere a caldurii13 03 01* uleiuri izolante și de transmitere a caldurii cu conținut de PCB13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante și de transmitere a caldurii, altele decât cele specificate la 13 03 0113 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante și de transmitere a caldurii13 03 08* uleiuri sintetice izolante și de transmitere a caldurii13 03 09* uleiuri izolante și de transmitere a caldurii ușor biodegradabile13 03 10* alte uleiuri izolante și de transmitere a caldurii13 04 uleiuri de santina13 04 01* uleiuri de santina din navigația pe apele interioare13 04 02* uleiuri de santina din colectoarele de debarcader13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigație13 05 deșeuri de la separarea ulei/apa13 05 01* solide din paturile de nisip și separatoarele ulei/apa13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa13 05 03* namoluri de interceptie13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apa13 05 08* amestecuri de deșeuri de la paturile de nisip și separatoarele ulei/apa13 07 deșeuri de combustibili lichizi13 07 01* ulei combustibil și combustibil diesel13 07 02* benzina13 07 03* alți combustibili (inclusiv amestecuri)13 08 alte deșeuri uleioase nespecificate13 08 01* namoluri și emulsii de la desalinizare13 08 02* alte emulsii13 08 99* alte deșeuri nespecificate14 DEȘEURI DE SOLVENTI ORGANICI, AGENȚI DE RĂCIRE ȘI AGENȚI DE PROPULSARE (cu excepția 07 și OS)14 06 deșeuri de solventi organici, agenți de răcire și agenți de propulsare pentru formarea spumei și a aerosolilor14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC14 06 02* alți solventi halogenati și amestecuri de solventi14 06 03* alți solventi și amestecuri de solventi14 06 04* namoluri sau deșeuri solide cu conținut de solventi halogenati14 06 05* namoluri sau deșeuri solide cu conținut de alți solventi15 DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE15 01 ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat)15 01 01 ambalaje de hârtie și carton15 01 02 ambalaje de materiale plastice15 01 03 ambalaje de lemn15 01 04 ambalaje metalice15 01 05 ambalaje de materiale compozite15 01 06 ambalaje amestecate15 01 07 ambalaje de sticlă15 01 09 ambalaje din materiale textile15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase15 01 11* ambalaje metalice care conțin o matrita poroasa formată din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune15 02 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și echipamente de protecție15 02 02* absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminata cu substanțe periculoase15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 0216 DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport în afară drumurilor) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate și întreținerea vehiculelor (cu excepția 13, 14, 16 06 și 16 08)16 01 03 anvelope scoase din uz16 01 04* vehicule scoase din uz16 01 06 vehicule scoase din uz, care nu conțin lichide sau alte componente periculoase16 01 07* filtre de ulei16 01 08* componente cu conținut de mercur16 01 09* componente cu conținut de PCB16 01 10* componente explozive (de ex. perne de protecție (air bags))16 01 11* plăcuțe de frana cu conținut de azbest16 01 12 plăcuțe de frana, altele decât cele specificate la 16 01 1116 01 13* lichide de frana16 01 14* fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase16 01 15 fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 1416 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat16 01 17 metale feroase16 01 18 metale neferoase16 01 19 materiale plastice16 01 20 sticlă16 01 21* componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 și 16 01 13 și 16 01 1416 01 22 componente fără alta specificație16 01 99 alte deșeuri nespecificate16 02 deșeuri de la echipamente electrice și electronice16 02 09* transformatori și condensatori conținând PCB16 02 10* echipamente casate cu conținut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 02 0916 02 11* echipamente casate cu conținut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC16 02 12* echipamente casate cu conținut de azbest liber16 02 13* echipamente casate cu conținut de componente periculoase*2) altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 1216 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 1316 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15------------- *2) Componentele periculoase de la echipamentele electrice și electronice pot include acumulatorii și bateriile menționate la 16 06 și marcate ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice și alte tipuri de sticle activate.16 03 grupe nespecificate și produse neobisnuite16 03 03* deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase16 03 04 deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 0316 03 05* deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase16 03 06 deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 0516 04 deșeuri de explozivi16 04 01* deșeuri de munitie16 04 02* deșeuri de artificii16 04 03* alte deșeuri de explozivi16 05 containere pentru gaze sub presiune și chimicale expirate16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conținut de substanțe periculoase16 05 05 butelii de gaze sub presiune cu conținut de alte substanțe decât cele specificate la 16 05 0416 05 06* substanțe chimice de laborator constând din sau conținând substanțe periculoase inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator16 05 07* substanțe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau conținând substanțe periculoase16 05 08* substanțe chimice organice de laborator expirate, constând din sau conținând substanțe periculoase16 05 09 substanțe chimice expirate, altele decât cele menționate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 0816 06 baterii și acumulatori16 06 01* baterii cu plumb16 06 02* baterii cu Ni-Cd16 06 03* baterii cu conținut de mercur16 06 04 baterii alcaline (cu excepția 16 06 03)16 06 05 alte baterii și acumulatori16 06 06* electroliti colectati separat din baterii și acumulatori16 07 deșeuri de la curatarea cisternelor de transport și de stocare (cu excepția 05 și 13)16 07 08* deșeuri cu conținut de țiței16 07 09* deșeuri conținând alte substanțe periculoase16 07 99 alte deșeuri nespecificate16 08 catalizatori uzati16 08 01 catalizatori uzati cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu excepția 16 08 07)16 08 02* catalizatori uzati cu conținut de metale tranzitionale periculoase*3) sau compuși ai metalelor tranzitionale periculoase16 08 03 catalizatori uzati cu conținut de metale tranzitionale sau compuși ai metalelor tranzitionale, fără alte specificații16 08 04 catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu excepția 16 08 07)16 08 05* catalizatori uzati cu conținut de acid fosforic16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori16 08 07* catalizatori uzati contaminati cu substanțe periculoase------------- *3) Pentru aceasta poziție materialele tranzitionale sunt: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden și tantal. Aceste metale și compusii lor sunt periculosi dacă sunt clasificati ca atare substanțe periculoase. Aceasta clasificare a substanțelor periculoase poate determina în ce măsura aceste metale tranzitionale și care dintre compusii lor reprezintă substanțe periculoase.16 09 substanțe oxidante16 09 01* permanganati, de ex. permanganat de potasiu16 09 02* cromati, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu16 09 03* peroxizi, de ex. apa oxigenata16 09 04* substanțe oxidante, fără alte specificații16 10 deșeuri lichide apoase destinate tratarii în afară unității16 10 01* deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase16 10 02 deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 10 0116 10 03* concentrate apoase cu conținut de substanțe periculoase16 10 04 concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 0316 11 deșeuri de captusire și refractare16 11 01* materiale de captusire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase16 11 02 materiale de captusire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 0116 11 03* alte materiale de captusire și refractare din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase16 11 04 materiale de captusire și refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menționate la 16 11 0316 11 05* materiale de captusire și refractare din procesele ne-metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase16 11 06 materiale de captusire și refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 0517 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)17 01 beton, caramizi, tigle și materiale ceramice17 01 01 beton17 01 02 caramizi17 01 03 tigle și materiale ceramice17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 0617 02 lemn, sticlă și materiale plastice17 02 01 lemn17 02 02 sticlă17 02 03 materiale plastice17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila și produse gudronate17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huila17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 0117 03 03* gudron de huila și produse gudronate17 04 metale (inclusiv aliajele lor)17 04 01 cupru, bronz, alama17 04 02 aluminiu17 04 03 plumb17 04 04 zinc17 04 05 fier și oțel17 04 06 staniu17 04 07 amestecuri metalice17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase17 04 10* cabluri cu conținut de ulei, gudron sau alte substanțe periculoase17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 1017 05 pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre și deșeuri de la dragare17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 0317 05 05* deșeuri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase17 05 06 deșeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 0517 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 0717 06 materiale izolante și materiale de construcție cu conținut de azbest17 06 01* materiale izolante cu conținut de azbest17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 0317 06 05* materiale de construcție cu conținut de azbest17 08 materiale de construcție pe bază de gips17 08 01* materiale de construcție pe bază de gips contaminate cu substanțe periculoase17 08 02 materiale de construcție pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 0117 09 alte deșeuri de la construcții și demolări17 09 01* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur17 09 02* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de ex: cleiuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rasini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu conținut de PCB)17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase17 09 04 amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 0318 DEȘEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂȚILE UNITĂȚILOR SANITARE ȘI DIN ACTIVITĂȚI VETERINARE ȘI/SAU CERCETĂRI CONEXE (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucatarii sau restaurante, care nu au legătură directa cu activitatea sanitară)18 01 deșeuri rezultate din activitățile de prevenire, diagnostic și tratament desfășurate în unitățile sanitare18 01 01 obiecte ascutite (cu excepția 18 01 03)18 01 02 fragmente și organe umane, inclusiv recipienți de sânge și sânge conservat (cu excepția 18 01 03)18 01 03* deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infectiilor18 01 04 deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infectiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)18 01 06* chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 0618 01 08* medicamente citotoxice și citostatice18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 0818 01 10* deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice18 02 deșeuri din unitățile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament și prevenire a bolilor18 02 01 obiecte ascutite (cu excepția 18 02 02)18 02 02* deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infectiilor18 02 03 deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infectiilor18 02 05* chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase18 02 06 chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 0518 02 07* medicamente citotoxice și citostatice18 02 08 medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 0719 DEȘEURI DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE DE EPURARE A APELOR UZATE ȘI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APA ȘI UZ INDUSTRIAL19 01 deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor19 01 02 materiale feroase din cenusile de ardere19 01 05* turte de filtrare de la epurarea gazelor19 01 06* deșeuri lichide apoase de la epurarea gazelor și alte deșeuri lichide apoase19 01 07* deșeuri solide de la epurarea gazelor19 01 10* cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere19 01 11* cenusi de ardere și zguri cu conținut de substanțe periculoase19 01 12 cenusi de ardere și zguri, altele decât cele menționate la 19 01 1119 01 13* cenusi zburătoare cu conținut de substanțe periculoase19 01 14 cenusi zburătoare, altele decât cele menționate la 19 01 1319 01 15* praf de cazan cu conținut de substanțe periculoase19 01 16 praf de cazan, altul decât cel menționat la 19 01 1519 01 17* deșeuri de piroliza cu conținut de substanțe periculoase19 01 18 deșeuri de piroliza, altele decât cele menționate la 19 01 1719 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate19 01 99 alte deșeuri nespecificate19 02 deșeuri de la tratarea fizico-chimica a deșeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare)19 02 03 deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase19 02 04* deșeuri preamestecate conținând cel puțin un deseu periculos19 02 05* namoluri de la tratarea fizico-chimica cu conținut de substanțe periculoase19 02 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele specificate la 19 02 0519 02 07* ulei și concentrate de la separare19 02 08* deșeuri lichide combustibile cu conținut de substanțe periculoase19 02 09* deșeuri solide combustibile cu conținut de substanțe periculoase19 02 10 deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 și 19 02 0919 02 11* alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase19 02 99 alte deșeuri nespecificate19 03 deșeuri stabilizate/solidificate*4)19 03 04* deșeuri încadrate ca periculoase, parțial*5) stabilizate19 03 05 deșeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 0419 03 06* deșeuri încadrate ca periculoase, solidificate19 03 07 deșeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06----------------- *4) Procesele de stabilizare modifica periculozitatea componentelor deseului și astfel transforma un deseu periculos într-unul nepericulos. Procesele de solidificare schimba numai starea fizica a deseului (de exemplu, din lichid în solid) prin utilizarea de aditivi, fără a schimba proprietățile chimice ale deseului. *5) Un deseu este considerat parțial stabilizat dacă după procesul de stabilizare, componentii periculosi care nu au fost transformati complet în unii nepericulosi pot fi eliberați în mediu pe termen scurt, mediu și lung.19 04 deșeuri vitrificate și deșeuri de la vitrificare19 04 01 deșeuri vitrificate19 04 02* cenusa zburătoare sau alte deșeuri de la epurarea gazelor de ardere19 04 03* faza solida nevitrificata19 04 04 deșeuri lichide apoase de la vitrificarea deșeurilor19 05 deșeuri de la tratarea aeroba a deșeurilor solide19 05 01 fracțiunea necompostata din deșeurile municipale și asimilabile19 05 02 fracțiunea necompostata din deșeurile animaliere și vegetale19 05 03 compost fără specificarea provenientei19 05 99 alte deșeuri nespecificate19 06 deșeuri de la tratarea anaeroba a deșeurilor19 06 03 faza lichidă de la tratarea anaeroba a deșeurilor municipale19 06 04 faza fermentată de la tratarea anaeroba a deșeurilor municipale19 06 05 faza lichidă de la tratarea anaeroba a deșeurilor animale și vegetale19 06 06 faza fermentată de la tratarea anaeroba a deșeurilor animale și vegetale19 06 99 alte deșeuri nespecificate19 07 levigate din halde19 07 02* levigate din depozite de deșeuri cu conținut de substanțe periculoase19 07 03 levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate la 19 07 0219 08 deșeuri nespecificate de la stațiile de epurare a apelor reziduale19 08 01 deșeuri reținute pe site19 08 02 deșeuri de la deznisipatoare19 08 05 namoluri de la epurarea apelor uzate orășenești19 08 06* rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate19 08 07* soluții sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni19 08 08* deșeuri ale sistemelor cu membrana cu conținut de metale grele19 08 09 amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor și grasimilor comestibile19 08 10* amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 0919 08 11* namoluri cu conținut de substanțe periculoase de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale19 08 12 namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 1119 08 13* namoluri cu conținut de substanțe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale19 08 14 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 1319 08 99 alte deșeuri nespecificate19 09 deșeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obținerea apei pentru uz industrial19 09 01 deșeuri solide de la filtrarea primara și separarea cu site19 09 02 namoluri de la limpezirea apei19 09 03 namoluri de la decarbonatare19 09 04 cărbune activ epuizat19 09 05 rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate19 09 06 soluții și namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni19 09 99 alte deșeuri nespecificate19 10 deșeuri de la maruntirea deșeurilor cu conținut de metale19 10 01 deșeuri de fier și oțel19 10 02 deșeuri neferoase19 10 03* fractii de span ușor și praf conținând substanțe periculoase19 10 04 fractii de span ușor și praf, altele decât cele specificate la 19 10 0319 10 05* alte fractii cu conținut de substanțe periculoase19 10 06 alte fractii decât cele specificate la 19 10 0519 11 deșeuri de la regenerarea uleiurilor19 11 01* argile de filtrare epuizate19 11 02* gudroane acide19 11 03* deșeuri lichide apoase19 11 04* deșeuri de la spalarea combustibililor cu baze19 11 05* namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu conținut de substanțe periculoase19 11 06 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 0519 11 07* deșeuri de la spalarea gazelor de ardere19 11 99 alte deșeuri nespecificate19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (de ex. sortare, maruntire, compactare, granulare) nespecificate în alta poziție a catalogului19 12 01 hârtie și carton19 12 02 metale feroase19 12 03 metale neferoase19 12 04 materiale plastice și de cauciuc19 12 05 sticlă19 12 06* lemn cu conținut de substanțe periculoase19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 0619 12 08 materiale textile19 12 09 minerale (de ex: nisip, pietre)19 12 10 deșeuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)19 12 11* alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase19 12 12 alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 1119 13 deșeuri de la lucrări de remediere a solului și apelor subterane19 13 01* deșeuri solide de la remedierea solului cu conținut de substanțe periculoase19 13 02 deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 0119 13 03* namoluri de la remedierea solului cu conținut de substanțe periculoase19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 0319 13 05* namoluri de la remedierea apelor subterane cu conținut de substanțe periculoase19 13 06 namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 0519 13 07* deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu conținut de substanțe periculoase19 13 08 deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 0720 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE DIN COMERȚ, INDUSTRIE, INSTITUȚII, INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția 15 01)20 01 01 hârtie și carton20 01 02 sticlă20 01 08 deșeuri biodegradabile de la bucatarii și cantine20 01 10 îmbrăcăminte20 01 11 textile20 01 13* solventi20 01 14* acizi20 01 15* baze20 01 17* substanțe chimice fotografice20 01 19* pesticide20 01 21* tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur20 01 23* echipamente abandonate cu conținut de CFC (clorofluorocarburi)20 01 25 uleiuri și grăsimi comestibile20 01 26* uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 2520 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi și rasini conținând substanțe periculoase20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi și rasini, altele decât cele specificate la 20 01 2720 01 29* detergenti cu conținut de substanțe periculoase20 01 30 detergenti, alții decât cei specificati la 20 01 2920 01 31* medicamente citotoxice și citostatice20 01 32 medicamente, altele decât cele menționate la 20 01 3120 01 33* baterii și acumulatori incluși în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatori nesortati conținând aceste baterii20 01 34 baterii și acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 3320 01 35* echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 20 01 23 cu conținut de componenți periculosi*6)20 01 36 echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 3520 01 37* lemn cu conținut de substanțe periculoase20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 3720 01 39 materiale plastice20 01 40 metale20 01 41 deșeuri de la curatatul coșurilor20 01 99 alte fractii, nespecificate20 02 deșeuri din grădini și parcuri (incluzând deșeuri din cimitire)20 02 01 deșeuri biodegradabile20 02 02 pământ și pietre20 02 03 alte deșeuri nebiodegradabile20 03 alte deșeuri municipale20 03 01 deșeuri municipale amestecate20 03 02 deșeuri din piețe20 03 03 deșeuri stradale20 03 04 namoluri din fosele septice20 03 06 deșeuri de la curatarea canalizarii20 03 07 deșeuri voluminoase20 03 99 deșeuri municipale, fără alta specificație----------- *6) Componentele periculoase de la echipamentele electrice și electronice pot include acumulatorii și bateriile menționate la 16 06 și notate ca periculoase; comutatoare cu mercur; sticlă de la tuburile catodice sau alta sticlă activata.
  ---------