HOTĂRÂRE nr. 175 din 3 martie 2010privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 12 martie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, denumit în continuare Programul de sprijin, şi criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Programul de sprijin este un program guvernamental, cu caracter naţional, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întreg teritoriul ţării şi de importanţa accelerării sistemului de absorbţie a fondurilor europene prin asigurarea resurselor financiare şi prin garantarea împrumuturilor necesare pentru cofinanţarea proiectelor.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Tudor Şerban,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescup. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul mediului şi pădurilor,Borbely LaszloMinistrul muncii, familiei, şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanBucureşti, 3 martie 2010.Nr. 175.  +  Anexa NORMEde implementare a Programului de sprijinpentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritarepentru economia românească, finanţate dininstrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României.  +  Articolul 2Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate beneficiarilor în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, denumit în continuare Programul de sprijin.  +  Articolul 3În cadrul Programului de sprijin se acordă cel mult două garanţii pentru împrumuturile contractate de fiecare beneficiar eligibil, pentru cel mult două proiecte finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, indiferent de numărul de proiecte pe care acesta le implementează.  +  Articolul 4 (1) Sursa de plată a valorii de executare a garanţiilor emise în numele şi în contul statului este bugetul de stat. (2) Pentru anul 2010, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 este de 300 milioane euro. (3) Plafonul anual al garanţiilor prevăzut la alin. (2) poate fi defalcat pe categorii de beneficiari ai Programului de sprijin, respectiv pe domenii prioritare pentru economia românească, prin ordin al ministrului finanţelor publice, în funcţie de gradul de utilizare pe categorii de beneficiari ai proiectelor din domeniile prevăzute la art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010.  +  Articolul 5 (1) Convenţia de implementare, modelul Contractului de garantare şi al înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Orice comision datorat FNGCIMM, precum şi condiţiile în care se percepe acesta se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM. Comisionul de gestiune datorat FNGCIMM se calculează pe an la soldul finanţării şi se va plăti de către finanţator, care ulterior îl recuperează de la beneficiarul garanţiei de stat.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 6În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) condiţiile Programului de sprijin - criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului de sprijin, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei; b) garanţie - angajament asumat de FNGCIMM în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit; c) beneficiar al Programului de sprijin - se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari prevăzute la art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, îndeplineşte criteriile de eligibilitate, precum şi normele de creditare ale finanţatorului şi solicită şi primeşte finanţare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, în cadrul Programului de sprijin; d) finanţator - instituţie de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenţii etc.), care acordă o finanţare unui beneficiar în cadrul Programului de sprijin; e) finanţare garantată - maximum 80% din finanţarea acordată în euro sau în lei în cadrul Programului de sprijin, în valoare de maximum 15% din valoarea totală a proiectului implementat în domenii prioritare pentru economia românească, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului de sprijin în baza contractului de credit; f) perioada de tragere a finanţării - perioada de maximum 4 ani, în care beneficiarul finanţării garantate în cadrul Programului de sprijin utilizează finanţarea garantată conform tranşelor stabilite cu finanţatorul în baza contractului de credit; g) riscul de credit - neplata, parţială sau integrală, de către beneficiarul programului de sprijin a finanţării garantate, respectiv principalul; h) convenţie privind implementarea Programului de sprijin-document-cadru, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor; i) contract de garantare - document contractual încheiat între FNGCIMM, finanţator şi beneficiarul Programului de sprijin, în care se prevăd condiţiile specifice de acordare şi plată a unei garanţii; j) condiţii generale - document-cadru aprobat de FNGCIMM în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care stabileşte cadrul general aplicabil finanţatorilor în privinţa gestionării finanţărilor garantate în cadrul Programului de sprijin; k) soldul finanţării garantate - soldul finanţării, respectiv principalul exigibil la data cererii de plată a garanţiei, reprezentând valoarea iniţială a finanţării din care se scad obligaţiile achitate de beneficiar până la data declarării exigibilităţii anticipate a creditului de către finanţator; l) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare, al cărei nivel acoperă soldul finanţării garantate definite la lit. e); m) valoarea de executare a garanţiei - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finanţării garantate, la care se adaugă procentul de garantare; n) data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului - data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele şi în contul statului, respectiv:1. data îndeplinirii de către beneficiarul Programului de sprijin a tuturor obligaţiilor faţă de finanţator; sau2. data la care Ministerul Finanţelor Publice plăteşte valoarea de executare a garanţiei; o) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada de la data intrării în vigoare a garanţiei şi până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului; p) acord de principiu privind emiterea garanţiei - document emis de FNGCIMM în numele şi în contul statului, care atestă eligibilitatea beneficiarului potrivit lit. c) şi care va fi inclus în caietul de sarcini întocmit de beneficiar în vederea demarării procedurii de achiziţie de prestări servicii financiare. Acordul de principiu nu reprezintă un angajament irevocabil de acordare a garanţiei şi nu diminuează plafonul alocat potrivit prevederilor art. 4 alin. (2).  +  Capitolul III Descrierea garanţiei  +  Articolul 7Garanţia emisă de FNGCIMM în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale: a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei; b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată, fără însă a depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării restanţei, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente; c) este expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială; d) este directă; e) este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, realizată în termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare; f) valoarea se reduce cu ratele de capital, respectiv cu principalul, rambursate de către beneficiarul Programului de sprijin, proporţional cu procentul de garantare; g) acoperă iniţial numai 80% din principal, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului de sprijin în baza contractului de credit.  +  Articolul 8Răspunderea FNGCIMM în numele şi în contul statului începe la data semnării de către părţi a contractului de garantare şi încetează potrivit art. 6 lit. n).  +  Articolul 9Garanţia se acordă în euro sau în monedă naţională şi se plăteşte în monedă naţională, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data plăţii.  +  Capitolul IV Acordarea şi monitorizarea garanţiei  +  Articolul 10 (1) În vederea obţinerii unei garanţii, beneficiarul poate transmite FNGCIMM solicitarea de obţinere a unui acord de principiu privind emiterea garanţiei, împreună cu contractul de finanţare încheiat cu o autoritate de management sau un organism intermediar, toate anexele şi actele adiţionale, după caz, în copii certificate de beneficiar pentru conformitate cu originalele, împreună cu dovada plăţii comisionului de analiză. Solicitarea acordului de principiu este facultativă. (2) FNGCIMM analizează, potrivit prezentelor norme şi condiţiilor generale, solicitarea acordului de principiu privind emiterea garanţiei formulată de beneficiar şi, în cazul în care constată că beneficiarul şi proiectul pentru care se solicită sprijin se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, comunică beneficiarului acordul său de principiu privind emiterea garanţiei. (3) Indiferent dacă a solicitat emiterea acordului de principiu, în vederea obţinerii finanţării garantate în cadrul Programului de sprijin, beneficiarul Programului de sprijin derulează procedura de achiziţie de prestări servicii financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile art. 12 se vor regăsi în caietele de sarcini întocmite de beneficiari.  +  Articolul 11Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului de sprijin sunt următoarele: a) la data solicitării finanţării au încheiat un contract de finanţare valabil cu o autoritate de management sau cu un organism intermediar pentru proiectul pentru care solicită finanţarea garantată; b) proiectul pentru care se solicită sprijin este promovat în unul dintre următoarele domenii: infrastructura rutieră, infrastructura de energie, infrastructura de alimentare cu apă, canalizare şi tratarea apelor uzate, infrastructura pentru managementul deşeurilor, infrastructura destinată educaţiei şi cercetării-dezvoltării, infrastructura tehnologică de cercetare şi dezvoltare ştiinţifică, infrastructura în domeniul sănătăţii şi infrastructura în domeniul asistenţei sociale; c) cel puţin 50% din valoarea eligibilă a proiectului pentru care se solicită sprijin reprezintă realizare de lucrări şi/sau achiziţie de echipamente; d) solicită un împrumut de maximum 15% din valoarea totală a unui proiect pentru care solicită finanţare în cadrul Programului de sprijin; e) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor; f) conform evidenţelor FNGCIMM, la data solicitării finanţării au mai beneficiat de cel mult un împrumut garantat în cadrul Programului de sprijin pentru un proiect derulat în unul dintre domeniile prioritare pentru economia românească prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010; g) în cazul în care solicită acordarea celui de-al doilea împrumut garantat în cadrul programului, conform evidenţelor finanţatorilor, beneficiarul trebuie să fi îndeplinit până la momentul solicitării toate obligaţiile asumate în primul contract de credit încheiat cu finanţatorul, până la data solicitării celui de-al doilea împrumut; h) au capacitate de a garanta din surse proprii minimum 20% din valoarea finanţării în cadrul programului, respectiv partea negarantată de FNGCIMM în numele şi în contul statului, precum şi dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate în baza contractului de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituţiei de credit finanţatoare.  +  Articolul 12 (1) Perioada de acordare a finanţării şi perioada de graţie se stabilesc de comun acord cu finanţatorul, cu obligaţia finanţatorului de a asigura o perioadă de tragere a sumelor aferente împrumutului de maximum 4 ani. (2) Finanţatorii nu percep comision de neutilizare şi comision de rambursare anticipată. (3) Contractele de credit încheiate cu beneficiarii Programului de sprijin nu pot conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia. (4) Pe toată durata de valabilitate a garanţiei, modificările contractelor de credit prin acte adiţionale nu pot aduce atingere condiţiilor Programului de sprijin.  +  Articolul 13 (1) După selectarea finanţatorului în urma procedurii achiziţiei de prestări servicii financiare derulate în condiţiile art. 10 alin. (3), finanţatorul transmite FNGCIMM solicitarea de garantare, împreună cu actul de acceptare a ofertei câştigătoare, contractul de achiziţie de servicii financiare, documentul prin care finanţatorul a aprobat acordarea finanţării garantate în cadrul Programului de sprijin şi acordul de principiu eliberat în conformitate cu prevederile art. 10, după caz. (2) Pentru beneficiarul care nu a solicitat acord de principiu, finanţatorul va transmite, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi contractul de finanţare încheiat cu o autoritate de management sau cu un organism intermediar. (3) FNGCIMM analizează documentaţia transmisă potrivit condiţiilor generale prevăzute la art. 6 lit. j). Pentru beneficiarii care nu au solicitat acord de principiu se va efectua şi analiza îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 11 lit. a)-c). (4) FNGCIMM are dreptul să solicite finanţatorului informaţii suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei. (5) Între FNGCIMM, finanţator şi beneficiarul Programului de sprijin se încheie contractul de garantare în 4 exemplare originale, dintre care unul pentru finanţator, unul pentru beneficiar şi două pentru FNGCIMM.  +  Articolul 14Contractul de garantare poate fi modificat prin act adiţional, pe parcursul derulării, numai în cazul în care modificările nu se referă la condiţiile Programului de sprijin.  +  Articolul 15 (1) FNGCIMM monitorizează garanţiile acordate. (2) Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, acţiuni constând, în principal, în: a) urmărirea şi verificarea îndeplinirii de către finanţator a tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta; b) urmărirea periodică a stadiului derulării împrumutului garantat, pe baza situaţiilor furnizate de către finanţatori, conform prevederilor contractului de garantare; c) urmărirea gradului de utilizare a plafonului alocat, în funcţie de categoriile de beneficiari ai Programului de sprijin şi de domeniile în care se implementează proiectele.  +  Articolul 16 (1) În baza analizei documentaţiei aferente proiectului pentru care se solicită finanţarea garantată, în funcţie de stadiul de implementare, finanţatorii stabilesc în contractul de credit categoriile şi natura cheltuielilor finanţate. (2) Finanţatorii urmăresc utilizarea sumelor împrumutate conform destinaţiei stabilite în contractul de credit pe toată durata tragerilor şi monitorizării finanţărilor garantate, precum şi plata comisionului de gestiune de către beneficiar. (3) Pe toată durata de valabilitate a garanţiei, finanţatorii au obligaţia de a asigura menţinerea în contractele de credit a clauzelor privind condiţiile programului.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care beneficiarul unui împrumut garantat în cadrul Programului de sprijin nu onorează o obligaţie de plată la data scadenţei, instituţia de credit finanţatoare are obligaţia de a înştiinţa FNGCIMM conform condiţiilor generale în termen de 5 zile lucrătoare de la data scadenţei. (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informaţiilor prevăzute la alin. (1) FNGCIMM transmite Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor convenţiei privind implementarea Programului de sprijin, lista unităţilor administrativ-teritoriale care nu au respectat termenul de rambursare şi suma aferentă obligaţiei neachitate la scadenţă, în scopul aplicării măsurilor prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010. (3) În cazul unităţilor administrativ-teritoriale care nu au achitat integral la scadenţă obligaţiile faţă de finanţator, Ministerul Finanţelor Publice aplică măsura de sistare a alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. (4) Până la achitarea integrală a obligaţiei de plată restante către finanţator, cotele defalcate din impozit pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale a căror alimentare a fost sistată în condiţiile alin. (3) vor fi alocate bugetelor locale beneficiare ale Programului de sprijin numai pentru achitarea acestor obligaţii.  +  Capitolul V Plata garanţiei  +  Articolul 18 (1) Finanţatorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis FNGCIMM cererea de plată în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei. (2) Cererea de plată va fi însoţită de documentele justificative prevăzute în contractul de garantare.  +  Articolul 19FNGCIMM verifică încadrarea cererii de plată conform condiţiilor generale, precum şi în termenii şi condiţiile contractului de garantare.  +  Articolul 20FNGCIMM verifică respectarea de către finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 12, 16 şi art. 17 alin. 1).  +  Articolul 21Plata garanţiei se va face de către Ministerul Finanţelor Publice conform contractului de garantare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării restanţei la plată de către beneficiar.  +  Articolul 22 (1) Soldul finanţării garantate prevăzute la art. 6 lit. k) se plăteşte finanţatorului şi se recuperează prin executare silită, în baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanţărilor garantate, conform reglementărilor legale în materia colectării creanţelor fiscale. (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice situaţia stingerii creanţelor bugetare datorate de beneficiarii Programului de sprijin prin modalităţile de executare silită. (3) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (2) se efectuează trimestrial, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului.  +  Articolul 23În temeiul titlului executoriu, organele fiscale vor proceda la emiterea şi comunicarea somaţiei de plată pentru sumele individualizate în titlul de creanţă prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, executarea silită a creanţelor fiscale datorate de către toate categoriile de beneficiari prevăzute la art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 urmând să se realizeze potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-------