ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 9 martie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 12 martie 2010    Luând în considerare dificultăţile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreştiavând ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar,având în vedere influenţa substanţială asupra bugetului de stat pe anul 2010 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise în anul curent,având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a hotărârilor judecătoreşti prin care se acordă anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi, în mod implicit, nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010, se realizează astfel: a) în anul 2011 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu; b) în anul 2012 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu; c) în anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu."2. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cursul termenelor prevăzute la alin. (1) şi (1^1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept. (3) Sumele prevăzute la alin. (1) şi (1^1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 9 martie 2010.Nr. 18.-------