ORDIN nr. 225 din 12 februarie 2010privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ex-ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010    Având în vedere:- prevederile Acordului interinstituţional pentru implementarea măsurilor ex-ISPA în domeniul transporturilor/mediului;- prevederile memorandumurilor de finanţare ISPA dintre Guvernul României şi Comisia Europeană,în temeiul art. 10, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IInstrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ex-ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 2.2 va avea următorul cuprins:"2.2. În situaţia în care, din cauza indisponibilităţii fondurilor ex-ISPA, Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (OPCP)/Agenţia de implementare se află în imposibilitate de a onora obligaţiile de plată către contractori, poate accesa fondul de indisponibilităţi temporare ISPA în baza unor prognoze lunare cu defalcare pe decade şi a unor solicitări exprese care trebuie să respecte formatul stabilit de Autoritatea de Certificare şi Plată şi să cuprindă: Notă explicativă, tabelul Situaţie privind plăţile efectuate şi de efectuat de către Agenţia de implementare şi documente suport: certificat interimar de plată/factură, reconciliere bancară, extrase de cont. Aceste solicitări exprese pot fi transmise Autorităţii de Certificare şi Plată de către Autoritatea de Management Ex-ISPA (AM Ex-ISPA)/agenţiile de implementare."2. La subpunctul 2.2.1, al doilea paragraf va avea următorul cuprins:"Autoritatea de Certificare şi Plată va transfera aceste sume în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese de la AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare, în completarea informaţiilor din ultima prognoză lunară cu defalcare pe decade, în scopul efectuării de plăţi urgente la contractori."3. La subpunctul 2.2.7, primul paragraf va avea următorul cuprins:"2.2.7. În cazul măsurilor pentru care Comisia Europeană a suspendat temporar plăţile din alte cauze decât cea prevăzută la subpunctul 2.2.6, Autoritatea de Certificare şi Plată stabileşte şi transferă OPCP/agenţiilor de implementare sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare, în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese de la acestea, în completarea informaţiilor din ultima prognoză lunară cu defalcare pe decade, în scopul efectuării de plăţi la contractori."4. La punctul 2.4, paragraful 1 va avea următorul cuprins:"2.4. După atingerea pragului de rambursare precizat în Memorandumul de finanţare, Autoritatea de Certificare şi Plată stabileşte şi transferă agenţiilor de implementare sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare, în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese de la acestea, în completarea informaţiilor din ultima prognoză lunară cu defalcare decadală, în scopul efectuării de plăţi la contractori."5. Punctul 3.1 va avea următorul cuprins:3.1. Deschiderea creditelor bugetare"3.1.1. AM Ex-ISPA/Agenţia de implementare pregăteşte şi transmite Autorităţii de Certificare şi Plată previziuni lunare ale solicitărilor de sume din fondul de indisponibilităţi temporare, împărţite pe decade şi pe măsuri ex-ISPA, până la data de 20 ale lunii anterioare celei pentru care se solicită fondurile.3.1.2. Previziunile specificate la subpunctul 3.1.1 trebuie să ia în considerare plăţile estimate a fi efectuate către contractori, soldurile subconturilor ex-ISPA ale OPCP/Agenţiei de implementare şi includ o revizuire a prognozei pentru luna curentă.3.1.3. Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte decadal cererea de deschidere de credite bugetare necesare din fondul pentru indisponibilităţi temporare pentru programul ex-ISPA pentru plata integrală a obligaţiilor OPCP/agenţiilor de implementare către beneficiarii de proiecte ex-ISPA, cu încadrarea în limitele alocaţiilor bugetare anuale/trimestriale aprobate.3.1.4. De asemenea, Autoritatea de Certificare şi Plată, până cel târziu în penultima zi lucrătoare a decadei anterioare decadei pentru care se stabilesc necesităţile de finanţare în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene, întocmeşte Nota de fundamentare pe baza:- previziunilor lunare de fluxuri de numerar, împărţite pe decade, primite de la AM Ex-ISPA/Agenţia de implementare;- soldului contului RO18TREZ7005029XXX000289 «Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA»;- soldurile conturilor în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport», RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică», deschise la societatea bancară, estimate pentru finalul decadei a treia, ţinând cont - la deschiderea de credite pentru prima decadă - de revizuirea prognozei pentru luna curentă, primită de la AM ex-ISPA/agenţiile de implementare;- transferurile de fonduri de la Comisia Europeană primite după data întocmirii prognozelor lunare de către AM ex-ISPA/agenţiile de implementare.3.1.5. Estimarea sumelor în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate OPCP/agenţiilor de implementare se face cu adăugarea a 5% pentru eventuale diferenţe ce pot rezultă din modificarea cursului de schimb lei/euro al societăţii bancare la data efectuării schimbului valutar faţă de cursul de la data întocmirii Notei de fundamentare.3.1.6. Cererea pentru deschiderea de credite, însoţită de Nota de fundamentare şi de Nota justificativă, se supune vizei de control financiar preventiv propriu şi se prezintă spre aprobare ordonatorului de credite pentru poziţia globală «Fondul Naţional de Preaderare».3.1.7. Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică efectuează deschiderea creditelor bugetare aferente Fondului pentru indisponibilităţi temporare de la capitolul 54.01 «Alte servicii publice generale», subcapitolul 54.01.04 «Fondul Naţional de Preaderare», titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 14 «Fondul Naţional de Preaderare», conform metodologiei în vigoare."6. Subpunctul 3.3.2 va avea următorul cuprins:"3.3.2. Sumele înscrise în ordinele de plată se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate OPCP/agenţiilor de implementare. Estimarea se construieşte pornind de la previziunile lunare de fluxuri de numerar, împărţite pe decade, primite de la AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare, la care se adaugă 5% pentru eventuale diferenţe ce pot rezultă din modificarea cursului de schimb lei/euro al societăţii bancare la data efectuării schimbului valutar faţă de cursul la data întocmirii ordinului de plată. În calcularea sumei pentru care se solicită transferul se ţine cont de sumele previzionate de AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare pentru decada imediat următoare, precum şi de soldul conturilor deschise la societatea bancară. Ordinele de plată, întocmite pe baza autorizărilor de plată supuse vizei de control financiar preventiv, se depun de Autoritatea de Certificare şi Plată, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică. Eventualele costuri bancare aferente operaţiunilor prin intermediul TRANSFOND se reţin direct din sumele supuse transferului."7. Subpunctele 3.3.6 şi 3.3.7 vor avea următorul cuprins:"3.3.6. În situaţia în care, înainte de efectuarea transferului din fondul de indisponibilităţi temporare în conturile în lei deschise la societatea bancară - prevăzut la subpunctele 3.3.1-3.3.3 - Comisia Europeană transferă fondurile solicitate pentru o măsură în cauză, sumele disponibile pentru acea măsură în contul RO18TREZ7005029XXX000289 se păstrează în cont şi se iau în considerare la calculele pentru decada următoare, conform prevederilor subpunctului 3.1.4.3.3.7. În situaţia în care, înainte de efectuarea schimbului valutar - prevăzut la subpunctul 3.3.4 - Comisia Europeană transferă fondurile solicitate pentru o măsură în cauză, sumele disponibile pentru acea măsură în contul în lei deschis la societatea bancară se returnează în contul RO18TREZ7005029XXX000289 - în mod similar diferenţelor de curs prevăzute la subpunctul 3.3.5 - se păstrează în cont şi se iau în considerare la calculele pentru decada următoare, conform prevederilor subpunctului 3.1.4."8. Subpunctul 3.3.8 se elimină.9. După subpunctul 3.3.9 se introduce un nou punct, punctul 3.4, cu următorul cuprins:"3.4. Transferul sumelor din conturile în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport» şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică» ale Autorităţii de Certificare şi Plată în conturile 2511 xx, yy, zz (ale OPCP/agenţiilor de implementare), deschise la societatea bancară.3.4.1. Autoritatea de Certificare şi Plată efectuează transferul sumelor din fondul de indisponibilităţi temporare aflate în conturile în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport» şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică», în conturile 2511 xx, yy, zz ale OPCP/agenţiilor de implementare, deschise la societatea bancară, în baza cererilor exprese - precizate la pct. 2 - primite de la Autoritatea de Management Ex-ISPA/agenţiile de implementare în cursul decadei pentru care s-a efectuat alimentarea conturilor conform prevederilor de la pct. 3.1-3.3.3.4.2. În situaţia în care, înainte de efectuarea transferului prevăzut la subpunctul 3.4.1 - Comisia Europeană transferă fondurile solicitate pentru o măsură în cauză, sumele din fondul de indisponibilităţi temporare, disponibile pentru acea măsură, aflate în contul în euro al Autorităţii de Certificare şi Plată se păstrează în cont şi se iau în considerare la calculele pentru decada următoare, conform prevederilor subpunctului 3.1.4."  +  Articolul IIÎn cuprinsul prezentelor instrucţiuni se modifică denumirea unor instituţii/persoane responsabile/termeni, după cum urmează:1. Ministerul Economiei şi Finanţelor se înlocuieşte cu Ministerul Finanţelor Publice;2. Secretarul de stat coordonator al Autorităţii de Certificare şi Plată se înlocuieşte cu ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare".  +  Articolul IIIAutoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Management Ex-ISPA, Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, agenţiile de implementare şi Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 12 februarie 2010.Nr. 225.__________