HOTĂRÂRE nr. 167 din 3 martie 2010pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare se modifică după cum urmează:1. La articolul 57, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Tariful de participare se face venit la bugetul de stat."2. La articolul 61, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Tariful de participare se face venit la bugetul de stat."3. La capitolul VIII, secţiunea a 2-a "Tariful de acces", cuprinzând articolele 64-66, se abrogă.4. Articolul 66^1 va avea următorul cuprins:"Art. 66^1. - Începând cu anul 2010, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, reprezentând 40% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice."5. La articolului 71, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Tarifele percepute pentru organizarea cursurilor de pregătire se fac venit la bugetul de stat."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Gabriel SanduSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şiMonitorizarea Achiziţiilor Publice,Cristina TrăilăMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 3 martie 2010.Nr. 167.-------