LEGE nr. 119 din 9 iulie 1997privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 11 iulie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Familia care are în întreţinere doi sau mai mulţi copii are dreptul la alocaţie suplimentară, al carei cuantum este în funcţie de numărul copiilor.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, prin familie se înţelege: a) soţul, sotia şi copiii lor sau ai oricăruia dintre ei, având domiciliul comun; b) persoana singura, necăsătorită, vaduva sau divortata şi copiii acesteia cu care domiciliază şi care se afla în întreţinerea sa. (2) Sunt consideraţi ca făcând parte din familie şi copiii adoptati, copiii aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi familiei definite la alin. (1), potrivit legii.  +  Articolul 3 (1) Titular al dreptului la alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii este familia, prin reprezentantul acesteia. (2) Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii se acordă, la cererea reprezentantului familiei, stabilit de către soţi sau, în caz de neînţelegere între aceştia, de către autoritatea tutelara ori instanţa de judecată, după caz.  +  Articolul 4 (1) Beneficiază de alocaţia suplimentară familiile care au în întreţinere cel puţin doi copii în vârsta de până la 16 ani sau până la 18 ani, dacă aceştia urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ, organizată potrivit legii, sunt încadraţi în gradul I sau II de invaliditate ori sunt declaraţi handicapati. (2) Beneficiază de alocaţia suplimentară, în condiţiile prezentei legi, şi familiile cetăţenilor străini sau apatrizi care au domiciliul în România.  +  Articolul 5 (1) Cuantumul lunar al alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii este de: a) 40.000 lei pentru familia care are doi copii în întreţinere; b) 80.000 lei pentru familia care are trei copii în întreţinere; c) 100.000 lei pentru familia care are patru sau mai mulţi copii în întreţinere. (2) Cuantumurile prevăzute la alin. (1) se indexează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6 (1) Îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii se dovedeşte prin livretul de familie. (2) Se instituie livretul de familie, care reflecta componenta familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii legali. (3) Titular al livretului de familie este familia. (4) Conţinutul şi forma livretului de familie, precum şi normele privind emiterea şi actualizarea acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (5) Livretul de familie va fi completat şi va fi înmânat titularului, prin grija primarului. (6) După completarea livretului de familie, orice modificare în componenta familiei, astfel cum este definită la art. 2, se operează de către serviciul de stare civilă al consiliului local din localitatea de domiciliu, pe bază de înscrisuri oficiale, prezentate de reprezentantul familiei.  +  Articolul 7Cererea pentru stabilirea şi acordarea dreptului la alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii se formulează de către titular, pe baza inscrierilor din livretul de familie, şi se depune la primarul unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza teritorială are domiciliul familia indreptatita.  +  Articolul 8 (1) Primarul asigura primirea, verificarea, înregistrarea şi transmiterea lunară a cererilor titularilor la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. (2) Dreptul la alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii se stabileşte prin decizia directorului general al direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a judeţului sau a municipiului Bucureşti, după caz, şi se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea, în condiţiile alin. (1). (3) Pentru cererile depuse până la data de 30 septembrie 1997, procedura de primire, de verificare şi de transmitere se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9 (1) Reprezentantul legal al familiei are obligaţia sa comunice, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare privind situaţia familiei. (2) Comunicarea se înregistrează la primarul unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza teritorială domiciliază titularul dreptului şi se transmite direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 10 (1) Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii se plăteşte titularului, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2), prin mandat poştal sau, la cererea acestuia, în cont personal. (2) Cuantumul alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii se modifica începând cu luna următoare celei în care s-au modificat condiţiile de acordare. (3) Plata alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare a acesteia, prevăzute de prezenta lege. (4) Pe perioada încredinţării copilului într-o instituţie de ocrotire, plata dreptului la alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii se suspenda. Hotărârea comisiilor pentru ocrotirea minorilor judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, privind încredinţarea copilului unei instituţii de ocrotire se comunică direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 5 zile de la adoptare. (5) Copiii încredinţaţi unor instituţii de ocrotire în condiţiile alin. (4) nu sunt consideraţi ca fiind în întreţinerea familiei.  +  Articolul 11Sumele necesare pentru plata alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii, precum şi cheltuielile de administrare se suporta din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 12 (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de alocaţie suplimentară pentru familiile cu copii, se recuperează prin decizia directorului general al direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, de la titularul dreptului, în termen de 3 ani de la efectuarea plăţii. (2) În cazul în care sumele plătite necuvenit cu acest titlu nu se pot recupera, integral sau parţial, potrivit alin. (1), acestea vor fi recuperate, conform prevederilor Codului muncii, prin decizie de imputare sau prin angajament de plată de la persoanele vinovate de producerea pagubei, pe o perioadă de cel mult 3 ani. (3) Decizia de recuperare emisă de directorul general al direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti sau, după caz, angajamentul de plată asumat constituie titlu executoriu de la data comunicării deciziei, respectiv de la data semnării angajamentului de plată. (4) Sumele încasate sau plătite necuvenit ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni se recuperează de la autorii acesteia, în condiţiile legii.  +  Articolul 13 (1) Contestaţiile formulate de titular împotriva deciziilor de stabilire a dreptului la alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii, precum şi împotriva deciziilor de recuperare a sumelor primite necuvenit se soluţionează potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. (2) Contestaţiile împotriva deciziilor de imputare, emise în condiţiile art. 12 alin. (2), precum şi împotriva angajamentelor de plată asumate se soluţionează potrivit dispoziţiilor Codului muncii.  +  Articolul 14 (1) Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii nu este impozabilă şi nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu. (2) La stabilirea altor drepturi şi obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare nu se ia în considerare alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii.  +  Articolul 15În aplicarea prevederilor prezentei legi, Guvernul va elabora norme pentru stabilirea şi plata alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii, precum şi cu privire la cheltuielile de aplicare a legii.  +  Articolul 16Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 1997.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUS--------------