LEGE nr. 34 din 8 martie 2010pentru completarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 9 martie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IDupă alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional sau local se înţelege includerea în denumirea asociaţiei a unor termeni precum: "comisariat", "inspectorat", "gardă", "academie", "autoritate", "consiliu", "agenţie" sau derivatele acestora.(3^2) Înscrierea unei asociaţii folosind în denumirea sa cuvintele "naţional" sau "român" ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului."  +  Articolul IIAsociaţiile şi fundaţiile legal constituite la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează denumirile chiar în condiţiile încadrării în prevederile art. 7 alin. (3^1) şi (3^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, precum şi cu completarea adusă prin prezenta lege.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 8 martie 2010.Nr. 34.-------