ORDIN nr. 60 din 2 martie 2010privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 8 martie 2010  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, în scopul menținerii ordinii și siguranței publice în sistem integrat și eliminării suprapunerilor în activitățile desfășurate de structurile Departamentului Ordine și Siguranță Publică,în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Menținerea ordinii și siguranței publice reprezintă ansamblul măsurilor întreprinse și al activităților desfășurate cotidian de către Poliția Română, pentru protejarea și respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, funcționarea normală a instituțiilor statului, a normelor de conduită civică, regulilor de conviețuire socială, a celorlalte valori supreme, precum și a avutului public și privat.(2) Menținerea ordinii și siguranței publice se realizează, pe întreg teritoriul național, de către Poliția Română, prin activități specifice executate de structurile proprii cu atribuții în domeniu.(3) Jandarmeria Română și Poliția de Frontieră Română participă la planificarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, sub conducerea Poliției Române.(4) Direcția Generală de Informații și Protecție Internă pune la dispoziție datele și informațiile de interes operativ necesare organizării și executării activităților de menținere a ordinii și siguranței publice.  +  Capitolul II Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea și evaluarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice în sistem integrat. Intervenția la evenimente  +  Articolul 2Organizarea activităților curente pentru menținerea ordinii și siguranței publice, în sistem integrat, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale, se realizează de către Poliția Română, conform Planului unic de ordine și siguranță publică.  +  Articolul 3Planul unic de ordine și siguranță publică este documentul operativ de lucru prin care se organizează anual activitatea pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe teritoriul unui județ/municipiului București.  +  Articolul 4Constituirea dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice și derularea activităților specifice pentru menținerea ordinii și siguranței publice se realizează în funcție de evoluția situației operative, folosind în acest sens analizele tactice care vizează criminalitatea stradală, întocmite la nivelul structurilor de analiză a informațiilor.  +  Articolul 5(1) Analiza tactică este un proces cognitiv și tehnic care permite o abordare a conducerii activităților desfășurate de poliție prin prisma suportului informațional oferit.(2) Analiza tactică stabilește zonele cu potențial criminogen ridicat, natura faptelor sau evenimentelor înregistrate, intervalul orar de producere, modurile de operare, suspecții și oferă recomandări cu privire la modalitățile de acțiune.(3) Analiza tactică se întocmește pe perioade scurte și medii de timp, la solicitarea șefilor structurilor de poliție, în funcție de evoluția stării infracționale și de informațiile deținute.  +  Articolul 6(1) Dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice pe raza localităților urbane și rurale se organizează de șefii de poliție municipală/orășenească, cu forțe proprii, iar în funcție de particularitățile elementelor situației operative, se solicită forțe suplimentare de la jandarmerie și poliția de frontieră, care se utilizează pentru constituirea de patrule mixte.(2) Când situația operativă o impune se pot constitui patrule de jandarmi, care vor acționa sub coordonarea poliției.  +  Articolul 7În baza solicitărilor primite săptămânal, jandarmeria și poliția de frontieră comunică structurilor de poliție corespondente efectivele disponibile ce vor participa la activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice.  +  Articolul 8(1) În vederea menținerii ordinii și siguranței publice și asigurării intervenției operative la evenimente, teritoriul localităților urbane se împarte în sectoare de siguranță publică, în care se stabilesc mai multe zone de patrulare.(2) La nivelul secțiilor de poliție din municipiul București, teritoriul se împarte în zone de siguranță publică, în care se stabilesc mai multe zone de patrulare.  +  Articolul 9(1) Efectivele angrenate în activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice, repartizate într-un sector/zonă de siguranță publică, desfășoară activități de patrulare pedestră și auto, pe itinerare stabilite în funcție de evoluția criminalității, și asigură intervenția la evenimentele semnalate.(2) În localitățile rurale cu infracționalitate ridicată sau stări conflictuale cu riscuri la adresa ordinii și siguranței publice, activitatea de menținere se realizează prin efectuarea de patrulări intra și/sau intercomunale, sub coordonarea șefilor structurilor de poliție pentru mediul rural din cadrul polițiilor municipale și orășenești, conform metodologiei.(3) Pe traseele turistice din afara localităților urbane și rurale, menținerea ordinii și siguranței publice se va realiza prin patrule de jandarmi, stabilite împreună cu poliția pe baza planurilor de cooperare.  +  Articolul 10(1) Activitatea de patrulare este organizată pe următoarele principii:a) patrulele pedestre acționează în zonele de patrulare cu situație operativă complexă, unde se concentrează un număr mare de persoane, unități comerciale, instituții publice etc. ori unde accesul cu mijloace auto este dificil, pentru asigurarea prevenției și intervenției;b) patrulele auto desfășoară activități specifice pe raza sectorului/zonei de siguranță publică, acoperind în special locurile unde frecvent se înregistrează infracțiuni stradale;c) în zonele cunoscute cu stare infracțională ridicată (violență, trafic și consum stradal de droguri etc.) pot fi folosite efective dotate cu câini de însoțire;d) în zonele cu infracționalitate ridicată, intervenția la evenimente și activitatea de patrulare se realizează prin suplimentarea componenței patrulei sau a numărului de echipaje auto.(2) La nivelul fiecărei structuri, în urma analizei de risc, se stabilesc zonele în care în mod obligatoriu se constituie mai multe patrule de intervenție. Acestea se includ în Planul unic de ordine și siguranță publică.  +  Articolul 11(1) În cazul adunărilor publice amânate sau anulate, efectivele planificate în misiunile de asigurare a ordinii și siguranței publice se replanifică în patrule de jandarmi în cadrul dispozitivului de menținere a ordinii și siguranței publice, sub coordonarea structurii de poliție competente teritorial, sau se direcționează pentru intervenția la evenimente, în funcție de necesitățile reale ce reies din analiza situației operative.(2) În cazul unor situații urgente, neprevăzute, care implică adoptarea măsurilor de restabilire a ordinii și siguranței publice, iar efectivele de jandarmi sunt insuficiente, șeful unității de jandarmi competente teritorial poate dispune retragerea efectivelor proprii aflate în dispozitivele de patrulare pentru menținerea ordinii și siguranței publice, cu informarea prealabilă a șefului unității de poliție similară.  +  Articolul 12(1) Prin dispoziția șefului poliției municipale/orășenești, în mediul urban și rural se pot constitui zone speciale de siguranță publică, în care se instituie dispozitive suplimentare de ordine și siguranță publică, folosindu-se inclusiv personal de la alte formațiuni ale poliției - investigații criminale, detașamente de intervenție rapidă etc.(2) Constituirea zonei speciale de siguranță publică are loc atunci când pe un spațiu restrâns se concentrează un fenomen infracțional - violențe, trafic și consum de droguri, prostituție etc.(3) În momentul în care cauzele ce au determinat constituirea zonei speciale de siguranță publică au fost înlăturate, măsurile speciale luate încetează.  +  Articolul 13Constituirea patrulelor mixte se realizează de către ofițerul anume desemnat din cadrul structurilor de ordine și siguranță publică pentru mediul urban/rural care consemnează și completează registrul dispozitivului de ordine și siguranță publică și patrulare existent.  +  Articolul 14Compunerea și logistica patrulelor mixte se stabilesc în funcție de situația concretă din zonele de patrulare, efectivele și mijloacele disponibile.  +  Articolul 15(1) Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice are ca scop informarea acestora cu privire la evoluția situației operative, aspectele identificate din analiza tactică, informațiile deținute și zonele de patrulare.(2) Activitatea de instruire/pregătire se realizează în cadrul programului efectiv de lucru, pe parcursul a maximum 15 minute.(3) Programul de lucru al efectivelor din dispozitivele de ordine și siguranță publică constituite în mediul urban și rural este de 8 ore/zi.(4) Instruirea efectivelor angrenate în activități de menținere a ordinii și siguranței publice se efectuează la sediul structurii de poliție sau în altă locație, în funcție de condițiile existente pe plan local, de către ofițeri desemnați de șefii structurilor de poliție, cu participarea reprezentanților jandarmeriei și poliției de frontieră.  +  Articolul 16(1) Intervenția la evenimentele semnalate se realizează pe principiul "cea mai apropiată patrulă de locul evenimentului intervine".(2) Pentru fiecare eveniment la care s-a intervenit se întocmește, în mod obligatoriu, "Fișa intervenției la eveniment".  +  Articolul 17(1) La ieșirea din serviciu, membrii patrulelor de siguranță publică întocmesc un raport cu activitățile desfășurate, care, împreună cu "Fișa intervenției la eveniment", se implementează la structura de poliție în Sistemul Național de Raportare a Incidentelor, denumit în continuare S.N.R.I.(2) Datele consemnate stau la baza întocmirii analizelor tactice.  +  Articolul 18Controlul dispozitivului de menținere a ordinii și siguranței publice se efectuează de către ofițerii desemnați din cadrul structurilor participante.  +  Articolul 19Analiza eficienței activității de menținere a ordinii și siguranței publice desfășurate de către patrulele mixte se realizează zilnic de către poliție, iar un exemplar al sintezei se trimite fiecărei structuri participante.  +  Articolul 20Conducerea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice revine directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București/șefului inspectoratului de poliție județean sau înlocuitorului legal.  +  Articolul 21Șefii polițiilor de sector, municipale, orășenești, secțiilor și șefii structurilor pentru mediul rural coordonează toate activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice desfășurate în zona lor de competență.  +  Capitolul III Organizarea cooperării și colaborării în activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice  +  Articolul 22(1) În activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice, Poliția Română cooperează cu Jandarmeria Română și Poliția de Frontieră Română, prin organizarea de ședințe tactice care vizează schimbul de date și informații de interes operativ, inițierea, organizarea și desfășurarea de acțiuni comune, sarcini specifice menite să conducă la menținerea ordinii și siguranței publice și asigurarea unui climat de siguranță civică corespunzător.(2) Ședința tactică se convoacă de către șefii structurilor de poliție, în funcție de evoluția situației operative, stabilită prin consultarea S.N.R.I. și a analizelor tactice.(3) În cadrul ședințelor tactice se urmărește evaluarea situației operative, identificarea măsurilor de ordine și siguranță publică, a modului de acțiune și a disfuncționalităților apărute în operațiunile anterioare, în scopul optimizării angrenării resurselor umane și logistice în acțiunile viitoare.(4) Cu această ocazie, se decide asupra activităților ce urmează a fi desfășurate, prin elaborarea planurilor de acțiune, în baza analizelor tactice, întocmite de structurile de analiză a informațiilor.  +  Articolul 23(1) La structurile de poliție, în cadrul ședințelor tactice, se constituie Grupul de coordonare și trasare a sarcinilor, denumit în continuare G.C.T.S.(2) G.C.T.S. are rol de organizare și decizie și este constituit din reprezentanți ai structurilor prevăzute la art. 22 alin. (1), cu rol de decizie, și un analist din cadrul structurilor de analiză a informațiilor din raza de competență teritorială.  +  Articolul 24(1) Atunci când situația operativă o impune, G.C.T.S. poate angrena, în condițiile legii, structuri de poliție aflate în subordinea autorităților administrației publice locale, în activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice, prin întocmirea de planuri comune de acțiune sau prin desfășurarea de acțiuni punctuale, în scopul adaptării permanente a misiunilor la situația operativă existentă.(2) În funcție de situația operativă, pe baza planurilor de acțiune, în activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice pot fi angrenate alte persoane juridice, în limitele legii.  +  Articolul 25(1) Cu ocazia acțiunilor organizate în zone cu potențial criminogen ridicat, identificate în cadrul analizelor tactice, instruirea efectivelor angrenate se efectuează de către ofițerii desemnați de șefii structurilor de poliție și analiști, în baza produselor analitice puse la dispoziție de structurile de analiză a informațiilor.(2) Acțiunile organizate în zone cu potențial criminogen ridicat, identificate pe raza a două sau mai multe județe, pot fi coordonate și de către Inspectoratul General al Poliției Române, denumit în continuare I.G.P.R.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 26(1) Lunar sau ori de câte ori situația operativă o impune, la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București/inspectoratului de poliție județean se analizează activitățile desfășurate și rezultatele obținute, cu participarea conducerilor unităților prevăzute la art. 22 alin. (1).(2) La această analiză, atunci când se consideră necesar, pot fi invitați prefectul, președintele consiliului județean, președintele autorității teritoriale de ordine publică, primarii și reprezentanți ai societății civile.  +  Articolul 27(1) În termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, I.G.P.R. va elabora metodologia de punere în aplicare a acestuia, prin care se stabilesc:a) modul de organizare a dispozitivului de menținere a ordinii și siguranței publice;b) modelul "Fișei intervenției la eveniment", prevăzută la art. 16 alin. (2);c) modelul raportului privind activitatea desfășurată, prevăzut la art. 17 alin. (1);d) responsabilitățile, pe paliere decizionale, ale structurilor prevăzute la art. 22 alin. (1).(2) Metodologia se avizează de adjunctul șefului Departamentului ordine și siguranță publică și se aprobă de secretarul de stat, șef al Departamentului ordine și siguranță publică.  +  Articolul 28Responsabilitatea asigurării necesarului de efective și a modului de pregătire al acestora revine conducerilor fiecărei structuri implicate.  +  Articolul 29Planurile unice de ordine și siguranță publică și planurile de cooperare elaborate în baza ordinelor ministrului administrației și internelor, în vigoare până la data prezentului ordin, precum și celelalte documente conexe se modifică și se completează corespunzător măsurilor stabilite prin prezentul ordin.  +  Articolul 30(1) Necesarul de resurse umane și logistice în vederea realizării prevederilor prezentului ordin se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.(2) Aplicarea prezentului ordin se va realiza etapizat, în funcție de implementarea S.N.R.I. la fiecare unitate de poliție teritorială.  +  Articolul 31Direcția generală management operațional, Direcția generală control și audit intern și inspectoratele generale implicate verifică modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 32Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul administrației
  și internelor,
  Vasile Blaga
  București, 2 martie 2010.Nr. 60.-----