NORMĂ SANITARĂ-VETERINARĂ din 16 iunie 2006 (**actualizată**)privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului*)(actualizată până la data de 23 februarie 2010**)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ---------*) Aprobată prin Ordinul nr. 135 din 16 iunie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 617 din 18 iulie 2006.----------**) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 bis din 18 iulie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 23 februarie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 21 din 6 martie 2008; ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010.  +  Articolul 1Prezenta norma sanitară veterinara stabileşte reguli şi măsuri pentru controlul şi combaterea pestei africane a calului.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, trebuie să se aplice, atunci când este necesar, definiţiile art. 2 din Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate a animalelor ce guvernează mişcarea ecvideelor şi importul lor din tari terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 90/426/CEE. (2) Totuşi, exploataţie înseamnă exploataţie, asa cum este definită de norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2006, precum şi rezervaţiile naturale în care ecvideele trăiesc în libertate. (3) Prin următoarele definiţii se înţelege: a) proprietar sau deţinător înseamnă orice persoană/persoane fizica/fizice sau juridică/juridice care deţine/deţin ecvidee sau căreia/cărora îi/le este încredinţată păstrarea acestora, fie ca primeşte sau nu o retribuţie financiară; b) vector înseamnă o insecta din specia Imicola Culicoides sau orice alta insecta Culicoides care ar putea transmite pesta africană a calului; c) confirmare înseamnă declararea, de către autoritatea competentă, a prezentei pestei africane a calului, bazată pe rezultate de laborator. Totuşi, în eventualitatea unei epidemii autoritatea competentă poate, de asemenea, sa confirme boala pe baza rezultatelor clinice şi/sau epidemiologice; d) autoritate competentă înseamnă Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate centrala a României responsabilă pentru efectuarea controalelor veterinare sau orice autoritate veterinara căreia i-a fost încredinţată aceasta responsabilitate; e) medic veterinar oficial înseamnă medicul veterinar desemnat de către Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 3Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte ca apariţia sau suspiciunea pestei africane a calului este notificată obligatoriu şi imediat autorităţii competente.  +  Articolul 4 (1) Atunci când o exploataţie conţine unul sau mai multe ecvidee suspectate ca fiind infectate cu pesta africană a calului, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor dispune ca medicul veterinar oficial să aplice imediat mijloacele de investigatie oficiale pentru a confirma sau infirma prezenta bolii menţionate. (2) Din momentul în care infectia suspectata este notificată, medicul veterinar oficial trebuie: a) sa pună sub supraveghere oficială exploataţia/exploataţiile suspectata/suspectate; b) sa initieze:(i) un recensământ oficial al speciilor de ecvidee, specificând pentru fiecare specie numărul ecvideelor deja moarte, infectate sau care ar putea fi infectate şi actualizarea acestui recensământ, astfel încât să se ţină cont de ecvideele fătate sau muribunde în această perioadă de suspiciune. Datele cu privire la recensământ trebuie prezentate la cerere şi pot fi verificate la fiecare inspecţie;(îi) un recensământ al locurilor care ar putea facilita supravietuirea vectorului sau adaptarea acestuia şi folosirea mijloacelor corespunzătoare pentru eradicarea insectelor în astfel de locuri;(iii) o ancheta epidemiologică, în conformitate cu art. 7; c) sa viziteze, în mod regulat, exploataţia/exploataţiile în cauza, ocazie cu care acesta trebuie:(i) sa examineze fiecare ecvidee aflată acolo;(îi) să efectueze o examinare clinica detaliată a animalelor suspecte sau o autopsie a animalelor moarte şi sa preleveze probele necesare pentru examenele de laborator; d) să se asigure de faptul ca:(i) toate ecvideele din exploataţie/exploataţii sunt ţinute în adăposturile acestora sau în alte locuri protejate contra acţiunii vectorului;(îi) sunt interzise toate miscarile ecvideelor către sau din exploataţii;(iii) sunt utilizate mijloace corespunzătoare pentru eradicarea insectelor, atât în interiorul cat şi în jurul clădirilor care adapostesc ecvideele;(iv) carcasele ecvideelor care au murit în exploataţie sunt distruse, eliminate, arse sau îngropate, în conformitate cu Norma sanitară veterinara ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 723/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 26 noiembrie 2003, ce transpune în legislaţia naţionala Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului 1774/2002/CE. (3) Până la introducerea măsurilor oficiale la care se referă alin. (2), proprietarul sau deţinătorul animalelor suspectate ca având boala trebuie să ia toate măsurile de precauţie necesare pentru a se asigura conformitatea cu alin. (2) lit. d). (4) Autoritatea competenţa poate dispune aplicarea oricăror măsuri prevăzute la alin. (2) altor exploataţii care, datorită amplasării sau situarii geografice sau contactului cu exploataţia unde boala este suspectata, prezintă motive pentru a suspecta posibila contaminare. (5) Măsurile reglementate de prezentul articol trebuie să fie oficial suspendate numai atunci când autoritatea veterinara competenţa nu mai suspecteaza prezenta pestei africane a calului.  +  Articolul 5Vaccinarea împotriva pestei africane a calului poate fi practicată numai în conformitate cu prevederile stabilite de prezenta norma sanitară veterinara.  +  Articolul 6 (1) Atunci când pesta africană a calului este oficial confirmată, medicul veterinar oficial trebuie: a) sa procedeze imediat la uciderea, sub control oficial, a oricăror ecvidee din exploataţia infectata care sunt infectate sau care prezintă simptome clinice ale bolii pestei africane a calului; b) sa organizeze distrugerea, eliminarea, arderea sau ingroparea carcaselor de ecvidee mai sus menţionate, în concordanta cu norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 723/2003, ce transpune în legislaţia naţionala Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului 1774/2002/CE. c) sa extindă măsurile stabilite la art. 4 exploataţiilor situate pe o raza de 20 km, incluzând zona de protecţie, în jurul exploataţiei/exploataţiilor infectate; d) sa procedeze, în zona stabilită la lit. c), la vaccinarea sistematica a tuturor ecvideelor utilizând un vaccin autorizat de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor şi trebuie să le identifice pe acestea printr-un semn clar şi care nu poate fi sters, aplicat printr-o metoda aprobată în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene. Totuşi, în funcţie de circumstanţele epidemiologice, meteorologice, geografice sau climatice, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate renunţa la cerinţele de vaccinare. Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană despre aceasta. e) să efectueze o ancheta epidemiologică, în conformitate cu art. 7. (2) Autoritatea competenţa poate extinde măsurile prevăzute la alin. (1) şi în afară zonei la care se referă lit. c) a acestui alineat, dacă, ţinând seama de situaţia geografică, ecologica sau meteorologica sau de miscarile din sau către exploataţie unde boala a fost confirmată, exista motive pentru suspectarea unei extensii a pestei africane a calului. Autoritatea competenţa informează despre aceasta conducerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, care va informa Comisia Europeană. (3) În cazul în care zona stabilită la alin. (1) se situează pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor colaborează cu autorităţile competente ale statelor membre implicate, pentru delimitarea acestei zone.  +  Articolul 7 (1) Ancheta epidemiologică trebuie să stabilească: a) perioada de timp de-a lungul căreia exista pesta africană a calului în exploataţie; b) originea posibila a pestei africane a calului în exploataţie şi identificarea altor exploataţii în care exista ecvidee care ar putea fi infectate sau contaminate de la aceeaşi sursa; c) prezenta şi distribuţia vectorilor bolii; d) mişcarea ecvideelor către sau din exploataţiile respective sau a oricăror carcase de ecvidee indepartate de la acestea. (2) Trebuie să se instituie o unitate de criza, pentru a se asigura deplina coordonare a tuturor măsurilor necesare pentru eradicarea pestei africane a calului, cat de curând posibil, în scopul efectuării unei anchete epidemiologice.  +  Articolul 8 (1) În plus faţă de măsurile la care se referă art. 6, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a Municipiului Bucureşti stabilesc o zona de protecţie şi o zona de supraveghere. În delimitarea zonelor trebuie să se ţină seama de factorii geografici, administrativi, ecologici şi epizootologici care au legătura cu pesta africană a calului, precum şi de structurile de control. (2) a) Zona de protecţie cuprinde acea parte din teritoriu pe o raza de cel puţin 100 km în jurul exploataţiei infectate. b) Zona de supraveghere cuprinde acea parte a teritoriului pe o raza de cel puţin 50 km în jurul zonei de protecţie, în care nu s-a practicat vaccinarea sistematica în ultimele 12 luni. c) Atunci când astfel de zone sunt situate pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor colaborează cu autorităţile competente ale statelor membre respective pentru a se defini zonele menţionate la lit. a) şi lit. b). Totuşi, dacă este necesar, zona de protecţie şi zona de supraveghere vor fi definite în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor dispune ca, în zona de protecţie, să fie aplicate următoarele măsuri: a) să fie identificate toate exploataţiile care conţin ecvidee din interiorul zonei; b) medicul veterinar oficial trebuie să efectueze:(i) vizite periodice la toate exploataţiile care conţin ecvidee;(îi) o examinare clinica a ecvideelor menţionate ce include, dacă este necesar, colectarea probelor pentru examenele de laborator. Trebuie să fie ţinuta o evidenta a vizitelor şi a rezultatelor acestora; c) ecvideele părăsesc exploataţia în care sunt ţinute doar pentru transport direct şi sub supraveghere oficială, pentru tăiere de urgenta, către un abator situat în acea zonă sau, dacă zona nu are abator, către un abator situat în zona de supraveghere desemnată de către autoritatea competentă. (2) În plus faţă de măsurile prevăzute la alin. (1), poate fi luată o decizie pentru vaccinarea sistematica a ecvideelor împotriva pestei africane a calului şi pentru identificarea acestora în zona de protecţie, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 10Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor dispune ca: a) măsurile prevăzute de art. 9 alin. (1), să se aplice în zona de supraveghere. Totuşi, dacă în zona de supraveghere nu exista abator, ecvideele pot fi tăiate în zona de protecţie într-un abator desemnat de autoritatea competentă; b) toate vaccinarile împotriva pestei africane a calului să fie interzise în zona de supraveghere.  +  Articolul 11 (1) Perioada de aplicare şi de menţinere a măsurilor prevăzute de art. 6, 8, 9 şi art. 10, trebuie să fie stabilită în baza procedurii comunitare. În nici un caz, perioada nu poate fi mai mica de 12 luni, dacă vaccinarea a avut loc în conformitate cu art. 6 alin. (1) şi art. 9 alin. (2). (2) Sunt posibile derogări de la art. 9 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) al prezentei norme sanitare veterinare în următoarele cazuri: a) ecvideele din zona de protecţie şi din zona de supraveghere pot fi transportate sub supraveghere oficială în baza condiţiilor stabilite de art. 5 alin. (3) al normei sanitare veterinare aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2006, către staţia de carantina la care se referă art. 5 alin. (3) lit. d) al aceleiaşi norme; b) miscarile ecvideelor în interiorul zonelor cu acelaşi status trebuie să fie supuse autorizării de către autorităţile competente, în baza următoarelor reguli:(i) ecvideele trebuie:1. să fie supuse unui control oficial în prealabil;2. să fie identificate;3. să fie însoţite de un document oficial.(îi) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor dispune ca, în toate cazurile, ecvideele vaccinate cu mai puţin de 60 de zile înainte sa nu poată părăsi exploataţia în care se aflau când vaccinarea a fost efectuată.(iii) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia în cadrul Comitetului Permanent privind Lanţul Alimentar şi Sănătatea Animală cu privire la măsurile luate în acest domeniu.---------Pct. (iii) al alin. (2) al art. 11 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 21 din 6 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 6 martie 2008.  +  Articolul 12Dacă epizootia de pesta africană a calului este deosebit de grava într-o anumită regiune, orice măsuri suplimentare ce trebuie să fie luate de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor şi de alte state membre ale Uniunii Europene implicate trebuie să fie adoptate în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 13Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor dispune ca toate direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a Municipiului Bucureşti sa ia toate măsurile necesare pentru ca toate persoanele din zonele de protecţie şi de supraveghere să fie pe deplin informate despre restricţiile în vigoare şi sa ia toate măsurile care se impun.  +  Articolul 14 (1) Laboratorul naţional de referinţă pentru pesta africană a calului care efectuează examenele de laborator prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară este organizat în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pune la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului informaţii privind laboratorul naţional de referinţă şi orice schimbări survenite ulterior. (2) Competenţele şi obligaţiile laboratorului naţional desemnat în conformitate cu alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară. (3) Laboratorul naţional de referinţă pentru pesta africană a calului colaborează cu laboratorul comunitar de referinţă menţionat la anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. IX din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Articolul 15Laboratorul Comunitar de Referinţa pentru Pesta Africană a Calului este desemnat în anexa nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinara.  +  Articolul 16 (1) Experţii comunitari pot, în măsura în care este necesar pentru aplicarea uniforma a prezentei norme sanitare veterinare şi în cooperare cu autorităţile veterinare competente ale României, să efectueze controale în teren. În acest scop, inspectand un număr semnificativ de exploataţii, aceştia pot verifica dacă autorităţile competente ale României monitorizează alinierea la prevederile prezentei norme sanitare veterinare. Experţii comunitari vor informa Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor despre rezultatele controalelor efectuate. (2) România, ca stat pe teritoriul căruia se efectuează un control, trebuie să asigure prin Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor tot sprijinul necesar experţilor în vederea îndeplinirii îndatoririlor lor.  +  Articolul 17 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să elaboreze un plan de contingenta, specificând modul cum vor fi implementate măsurile stabilite de prezenta norma sanitară veterinara. (2) Acest plan va permite accesul la spaţii, echipament, personal şi la orice alte materiale corespunzătoare necesare pentru eradicarea rapida şi eficienta a bolii. (3) Criteriile ce urmează să fie aplicate pentru elaborarea planurilor la care se referă alin. (1) sunt stabilite în anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara. (4) Planul elaborat în conformitate cu aceste criterii este prezentat Comisiei Europene pentru a putea fi examinat, aprobat şi dacă este necesar modificat.  +  Articolul 17^1Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative emise şi la prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.----------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 21 din 6 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 6 martie 2008.  +  Articolul 18Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa 1 -------la norma sanitară veterinara----------------------------Laboratorul Naţional de Referinţa----------Lit. A a anexei 1 a fost abrogată de pct. 3 al art. IX din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.B. Competentele şi obligaţiile Laboratorului Naţional de Referinţa pentru Pesta Africană a Calului sunt următoarele:1. Laboratorul Naţional de Referinţa pentru Pesta Africană a Calului este responsabil de coordonarea metodelor standard şi de diagnostic, de utilizarea reagentilor şi de testarea vaccinurilor.2. Aceste responsabilităţi sunt: a) de a furniza reagenti de diagnostic laboratoarelor de diagnostic care îi solicita; b) de a controla calitatea tuturor reagentilor de diagnostic utilizaţi în ţara; c) de a efectua testări comparative periodice; d) de a păstra izolatele de virus al pestei africane a calului de la cazurile confirmate în ţara; e) de a asigura confirmarea rezultatelor pozitive obţinute în laboratoarele sanitare veterinare judeţene.  +  Anexa 2 -------la norma sanitară veterinară-----------------------------Laboratorul comunitar de referinţă pentru pesta africană a calului:Laboratorio Central de Sanidad Animal de AlgeteCarretera de Algete, km 8E-28110 Algete (Madrid)Tel. (34) 916 29 03 00Fax (34) 916 29 05 98Correo electrOnico: lcv@mapya.es---------Anexa 2 a fost modificată de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 21 din 6 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 6 martie 2008.  +  Anexa 3 -------la norma sanitară veterinara----------------------------Criterii pentru planuri de contingentaPlanurile de contingenta trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele criterii:1. stabilirea unui centru de criza la nivel naţional, care să coordoneze toate măsurile de control;2. trebuie să fie prevăzută o lista a comandamentelor antiepizootice locale, dotate cu echipament adecvat, cu scopul de a coordona măsurile de control la nivel local;3. sa prevadă informaţii detaliate despre personalul implicat în aplicarea măsurilor de control, specificând pregătirea şi responsabilităţile acestuia;4. posibilitatea, pentru toate celulele locale de criza, de a contacta rapid persoanele sau organismele implicate direct sau indirect în cazul izbucnirii bolii;5. echipamentele şi materialele trebuie să fie disponibile pentru a se efectua măsurile corespunzătoare de control al bolii;6. trebuie să fie prevăzute instrucţiuni detaliate referitoare la acţiunile ce trebuie efectuate, inclusiv la mijloacele de distrugere a carcaselor, referitoare la suspiciunea şi confirmarea infectiei sau contaminării;7. trebuie să fie stabilite programe de instruire pentru a menţine şi dezvolta cunoştinţele în domeniu şi procedurile administrative;8. laboratoarele de diagnostic trebuie să posede dotarea necesară pentru efectuarea de examene post-mortem, examene serologice, histologice etc. şi trebuie ca acestea sa deţină informaţii pentru diagnosticare rapida - în acest scop trebuie elaborate aranjamente pentru transportarea rapida a probelor;9. să fie prevăzute detalii referitoare la cantităţile de vaccin estimate a fi solicitate, în eventualitatea unei restabiliri a vaccinarii de urgenta;10. trebuie să fie elaborate prevederi pentru a se asigura puterile legale necesare implementării planurilor de contingenta.-------