ORDIN nr. 135 din 16 iunie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului(actualizat până la data de 23 februarie 2010*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 18 iulie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 23 februarie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 21 din 6 martie 2008; ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010.Văzând Referatul de aprobare nr. 23.207 din 6 mai 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin._____________*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 bis în afară abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 497/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 19 martie 2002.----------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 21 din 6 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 6 martie 2008.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 16 iunie 2006.Nr. 135.  +  AnexăNORMA 16/06/2006