LEGE nr. 30 din 2 martie 2010pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 29 august 2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) bugetele promotorilor de proiecte care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale şi, în cazul proiectelor finanţate conform art. 5 alin. (1) lit. c), din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu respectarea prevederilor art. 8;".2. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la poziţia distinctă denumită "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană", gestionată de Autoritatea de certificare şi plată, se cuprind: a) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate de Autoritatea de certificare şi plată; b) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare şi plată şi care nu sunt considerate eligibile de Oficiul mecanismului financiar, altele decât cele prevăzute la alin. (5) lit. c)."3. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice se cuprind: a) sumele necesare finanţării valorii totale a proiectului de asistenţă tehnică pentru Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de punct naţional de contact; b) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE în conturile promotorilor de proiect; c) sumele necesare plăţii din conturile Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE a creanţelor bugetare ale bugetului Mecanismului financiar SEE, ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte, în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) şi d)."4. La articolul 8, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) să efectueze, pe parcursul exerciţiului bugetar, redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate/propuse la finanţare în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 2 martie 2010.Nr. 30.________