HOTĂRÂRE nr. 141 din 23 februarie 2010privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,având în vedere dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, denumită în continuare Autoritate, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 2Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.  +  Articolul 3 (1) În domeniul tineretului, Autoritatea are următoarele atribuţii specifice: a) colaborează cu structurile de şi pentru tineret, legal constituite, şi le sprijină, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele sale; b) sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională în domeniul tineretului în mod direct, prin instituţiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu instituţii şi organisme de specialitate din ţară şi din străinătate; c) elaborează, derulează şi implementează proiecte şi programe interne şi internaţionale stabilite şi aprobate de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi organizează activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional, asigurându-se în acest fel participarea directă şi pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare; d) înfiinţează centre de tineret noi ori prin amenajarea spaţiilor şi imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea instituţiilor din subordinea sa, cu avizul conform al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; e) elaborează şi implementează planul de reabilitare şi de extindere a centrelor de agrement şi elaborează regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi administrarea acestora; f) elaborează metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studenţeşti şi eliberarea biletelor de tabără, precum şi criteriile de eligibilitate a participanţilor; g) elaborează şi implementează planul de extindere şi dezvoltare a reţelei caselor de cultură ale studenţilor; coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor specifice caselor de cultură ale studenţilor şi Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" din Bucureşti; h) sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a studenţilor şi tinerilor, editează, produce şi difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informaţii utile tinerilor, precum şi instituţiilor şi structurilor asociative studenţeşti implicate în activitatea de tineret; i) organizează, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, direct sau prin instituţiile din subordine, tabere sociale şi tematice pentru tineri; j) acreditează, în vederea colaborării, persoane juridice şi fizice pentru organizarea de tabere pentru copii, studenţi şi tineri; k) organizează evenimente în vederea promovării programelor de tineret; l) realizează, gestionează şi actualizează baza de date privind starea tineretului, structurile neguvernamentale de şi pentru tineret şi instituţiile cu preocupări în domeniu, precum şi informaţiile solicitate de tineri şi de structurile neguvernamentale de şi pentru tineret; m) iniţiază şi organizează schimburi de experienţă, dezbateri, simpozioane, sesiuni de comunicări şi alte tipuri de reuniuni de natură să asigure optimizarea schimbului de informaţii dintre instituţiile, structurile neguvernamentale de şi pentru tineret şi alte persoane fizice sau juridice implicate în politica de tineret; n) facilitează accesul tinerilor la programe şi proiecte specializate pentru dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe complementare celor oferite în cadrul sistemului de învăţământ; o) fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele elevilor, studenţilor şi tinerilor din instituţiile aflate în subordine ori în coordonare, prin mijloace proprii sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate. (2) Finanţarea acţiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe şi acţiuni specifice, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) În domeniul sportului, Autoritatea are următoarele atribuţii specifice: a) elaborează şi susţine strategia generală a organizării şi dezvoltării activităţii sportive şi reprezintă interesele statului în raport cu federaţiile sportive naţionale; b) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa şi a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocaţii de la bugetul de stat; c) colaborează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de cercetare şi cu unităţile de învăţământ şi sanitare de specialitate pentru organizarea şi dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului; d) conlucrează cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în finanţarea şi derularea programelor privind pregătirea şi participarea sportivilor români la jocurile olimpice, precum şi pentru promovarea valenţelor educative ale olimpismului; e) controlează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat după anul 1989; supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor şi/sau a instalaţiilor sportive care au aparţinut domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale şi care ulterior au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activităţii sportive sau vândute către societăţile comerciale; f) autorizează afilierea federaţiilor sportive naţionale la federaţiile sportive internaţionale de profil şi la alte foruri continentale sau mondiale, precum şi afilierea tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate; g) supraveghează şi controlează respectarea de către structurile sportive a dispoziţiilor legale în vigoare şi a prevederilor cuprinse în statutele şi în actele de constituire a acestora; h) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu instituţiile şi organismele de specialitate din ţară şi din străinătate; i) elaborează şi duce la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de modernizare a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performanţă de interes naţional şi internaţional; propune avizarea normativelor tehnice în materie de baze şi instalaţii sportive; j) recunoaşte sau revocă, potrivit legii, existenţa unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv; k) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni, respectiv retrage avizul de funcţionare a acestora; l) elaborează criteriile de acordare şi propune spre atribuire de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului distincţiile şi titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege; m) sprijină organizarea şi promovarea cercetării ştiinţifice şi asistenţei medicale în domeniul sportiv; n) propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului autorizarea desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale şi europene organizate în străinătate, precum şi la campionatele regionale; o) promovează măsurile de prevenire, control şi reprimare a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor; p) adoptă măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei la manifestările sportive; q) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme sportive internaţionale, pe baza mandatului acordat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; negociază şi încheie acorduri, înţelegeri, protocoale şi alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte ţări, pe baza prevederilor legale în vigoare; r) colaborează cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale pentru susţinerea sportului pentru toţi, de performanţă şi pentru persoane cu dizabilităţi, asigurarea unei eficienţe sporite pe linia supravegherii şi controlului, exercitării autorităţii disciplinare, formării şi perfecţionării specialiştilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanţării activităţii sportive, prevenirea violenţei în sport şi combaterea dopajului; s) organizează evenimente în vederea promovării programelor de sport;ş) repartizează bugetul afectat activităţii sportive pentru activitatea proprie şi cea a unităţilor din subordinea sa, pentru federaţiile sportive naţionale, în baza contractelor de finanţare a obiectivelor şi programelor sportive ale acestora, şi pentru premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive internaţionale oficiale, pe baza aprobării date de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (4) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul absorbţiei fondurilor europene, Autoritatea are următoarele atribuţii specifice: a) gestionează fonduri publice şi fonduri atrase de la organisme finanţatoare interne sau internaţionale, pe care le alocă pentru susţinerea iniţiativelor tinerilor şi ale structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, prin selecţie competitivă de proiecte desfăşurată în condiţiile legii; b) accesează fonduri structurale destinate susţinerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului, cu respectarea metodologiei specifice, în calitate de beneficiar sau partener, în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a Autorităţii, formată din direcţii generale şi direcţii, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În cadrul structurii organizatorice, cu avizul conform al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, prin ordin al preşedintelui Autorităţii, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare şi se poate stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii, cu respectarea numărului de posturi aprobat. (3) Personalul Autorităţii este compus din demnitari şi persoane asimilate acestora, funcţionari publici şi personal contractual.  +  Articolul 5 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Autorităţii este de 202, exclusiv demnitarii, iar pentru unităţile subordonate acesteia este de 4.601. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Autorităţii se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea preşedintelui Autorităţii. (3) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Autorităţii se aprobă prin ordin al preşedintelui, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (4) Încadrarea şi salarizarea personalului se fac potrivit prevederilor aplicabile personalului din administraţia publică centrală.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) Preşedintele Autorităţii reprezintă Autoritatea în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu organisme şi organizaţii, precum şi cu celelalte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (3) Preşedintele Autorităţii este ordonator secundar de credite. (4) Preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii se subordonează ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi îndeplinesc atribuţiile stabilite prin ordin al acestuia. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (2) Secretarul general este subordonat preşedintelui Autorităţii şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare şi alte atribuţii stabilite prin ordin al acestuia. (3) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării Autorităţii, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Autorităţii. (4) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Preşedintele Autorităţii poate delega unele dintre atribuţiile sale vicepreşedintelui sau altei persoane desemnate, în limitele prevăzute de lege.  +  Articolul 9 (1) La nivelul Autorităţii pot funcţiona consilii consultative pe probleme de tineret şi sport. (2) Înfiinţarea, desfiinţarea, competenţele şi componenţa acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 10 (1) Unităţile aflate în subordinea Autorităţii pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii şi pot închiria, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la rândul lor, spaţii unor operatori economici, asociaţii sau fundaţii ori pot da în folosinţa gratuită a altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii. (2) Veniturile rezultate din închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) se vor reţine şi gestiona potrivit legii.  +  Articolul 11 (1) Unităţile cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii şi sursele de finanţare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de posturi ale unităţilor din subordinea Autorităţii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea preşedintelui Autorităţii. (3) Persoanele care îndeplinesc funcţii de conducere ale unităţilor cu statut de servicii publice deconcentrate din subordinea Autorităţii se numesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (4) Conducerea celorlalte unităţi din subordinea Autorităţii care nu au statut de servicii publice deconcentrate este asigurată de un director, numit în condiţiile legii, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 12Autoritatea are în dotare un parc auto cu un consum de carburanţi, stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 13Preluarea în cadrul Autorităţii a personalului provenit din activitatea de tineret şi sport pe funcţii, în limita numărului de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu stabilirea drepturilor salariale aferente, se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 23 februarie 2010.Nr. 141.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret*Font 7*                       ┌────────────────────────┐ Numar maxim de posturi:                       │ PRESEDINTE │ 202, exclusiv demnitarii                       ├────────────────────────┤                       │ Cabinet preşedinte │                       └───────────┬────────────┘                                   │┌──────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────────┐│ Vicepreşedinte ├───────┼───────┤ Vicepreşedinte │└──────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────────┐│Biroul Audit Public Intern├───────┼───────┤ Biroul Comunicare şi Relaţii Publice │└──────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────────┐│ Direcţia Generală ├───────┼───────┤ Direcţia Relaţii Internaţionale şi ││ Pentru Sport │ │ │Gestionare a fondurilor nerambursabile│└────────────┬─────────────┘ │ └──────────────────────────────────────┘             │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┐             │ │ ┌───────────┴────────────┐             │ │ ┌──────────┤ Secretar General │             │ ├──────────────────────┐ │ └───────────┬────────────┘             │ ┌─────────┴────────┐ │ │ ┌───────────┴────────────┐             │ │Direcţia Generală │ │ │ │ Direcţia Generală │             │ │ pentru Tineret │ │ │ │ Economică │             │ └─────────┬────────┘ │ │ └───────────┬────────────┘             └─────────┐ └──────────┐ │ │ └──────────────┐┌────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │ ┌─────────┴────────┐ ┌─────────┴────────┐ ┌────────────────────────┐ ││ Direcţia Programe │ │ │Direcţia Informare│ │ │Direcţia Strategii│ │Direcţia Juridică,│ │ Direcţia Buget, │ ││ pentru Structuri ├─┤ │şi Programe pentru├─┤ │şi Politici pentru│ │Control şi Resurse│ │Financiar─Contabilitate ├─┤│ Sportive │ │ │ Tineret │ │ │ Tineret │ │ Umane │ │ şi Patrimoniu │ │└────────────────────┘ │ └──────────────────┘ │ └──────────────────┘ └──────────────────┘ └────────────────────────┘ │┌────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ ││Direcţia Statistică,│ │ │ Direcţia Tabere ├─┤ │ Direcţia Logistică, ├─┘│ Registrul Bazelor ├─┤ │ pentru Tineret │ │ │Achiziţii şi Secretariat││ Sportive şi │ │ └──────────────────┘ │ └────────────────────────┘│ Registrul Sportiv │ │ ┌──────────────────┐ │└────────────────────┘ │ │Direcţia Programe ├─┘┌────────────────────┐ │ │ pentru Studenţi ││ Direcţia Programe │ │ └──────────────────┘│ ale instituţiilor ├─┘│publice pentru Sport│└────────────────────┘  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcu personalitate juridică din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret şi sursele de finanţare a acestora
  Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  I. Direcţiile pentru sport judeţene, respec- tiv a municipiului Bucureşti venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  II. Cluburi sportive 1. Clubul Sportiv "Unirea" Alba Iulia 2. Clubul Sportiv Municipal Arad 3. Clubul Sportiv Municipal Piteşti 4. Clubul Sportiv "Muscel" Câmpulung 5. Sport Club Municipal Bacău 6. Clubul Sportiv Municipal Oneşti 7. Clubul Sportiv "Crişul" Oradea 8. Clubul Sportiv Municipal Bistriţa 9. Clubul Sportiv Botoşani 10. Clubul Sportiv Municipal Braşov 11. Clubul Sportiv Municipal Brăila 12. Clubul Sportiv Municipal Buzău 13. Clubul Sportiv Municipal Reşiţa 14. Clubul Sportiv Municipal Călăraşi 15. Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca 16. Clubul Sportiv "Farul" Constanţa 17. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe 18. Clubul Sportiv Târgovişte 19. Clubul Sportiv Municipal Craiova 20. Clubul Sportiv Municipal "Dunărea" Galaţi 21. Clubul Sportiv Municipal Giurgiu 22. Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu 23. Sport Club Miercurea-Ciuc 24. Clubul Sportiv Municipal Iaşi 25. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare 26. Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş 27. Clubul Sportiv "Ceahlăul" Piatra-Neamţ 28. Clubul Atletic Roman 29. Clubul Sportiv "Petrolul" Ploieşti 30. Clubul Sportiv Orăşenesc Sinaia 31. Clubul Sportiv Satu Mare 32. Clubul Sportiv Municipal Zalău 33. Clubul Sportiv Municipal Sibiu 34. Clubul Sportiv Municipal Suceava 35. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava 36. Clubul Sportiv "Teleorman" Alexandria 37. Clubul Sportiv Municipal Timişoara 38. Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea 39. Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui 40. Clubul Sportiv "Chimia" Râmnicu Vâlcea 41. Clubul Sportiv "Unirea" Focşani 42. Clubul Sportiv "Olimpia" Bucureşti 43. Clubul Sportiv Şcolar "Triumf" Bucureşti 44. Clubul Central de Şah Bucureşti 45. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Bucureşti 46. Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin 47. Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei 48. Sport Club Municipal Deva venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  III. Complexuri sportive naţionale 1. Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" Bucureşti 2. Complexul Sportiv Naţional Snagov 3. Complexul Sportiv Naţional "Nicolae Navasart" Snagov 4. Complexul Sportiv Naţional Poiana Braşov 5. Complexul Sportiv Naţional Bascov 6. Complexul Sportiv Naţional Orşova 7. Complexul Sportiv Naţional Piatra Arsă 8. Complexul Sportiv Naţional "Sala Polivalentă" Bucureşti 9. Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureşului venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  IV. Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  V. Muzeul Sportului venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  VI. Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  VII. Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  VIII. Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" Bucureşti venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi prevăzut pentru unităţile cuprinse la pct. I-VIII este de 4.601.--------