ORDIN nr. 290 din 11 decembrie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine(actualizat până la 23 februarie 2010*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 24 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 23 februarie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010.Vazand Referatul de aprobare nr. 27374 din 05.12.2006, întocmit de Directia Generală Sanitara Veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitara veterinara privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementeaza comertul intracomunitar cu ovine şi caprine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi directiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 8/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementeaza comertul intracomunitar cu ovine şi caprine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 şi 197 bis din 2 martie 2006.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva 91/68/CE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condiţiile de sănătate animală ce reglementează schimburile intracomunitare cu ovine şi caprine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 46 din 19 februarie 1991, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE şi 2005/94/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. VII din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I şi va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana.Preşedintele AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa AlimentelorDr. Marian AVRAMBucureşti, 11 decembrie 2006.Nr. 290.  +  AnexăNORMA 11/12/2006