HOTĂRÎRE nr. 113 din 14 aprilie 1997privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 21 aprilie 1997    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) şi al art. 9 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Registrul permanent de evidenta a populaţiei reprezintă ansamblul datelor personale ale cetăţenilor români cu domiciliul în România, rezultate din procesul de prelucrare automată, într-o conceptie unitară, în scopul cunoaşterii numărului, structurii şi miscarii populaţiei pe teritoriul tarii. (2) Sunt considerate date personale informaţiile care permit identificarea persoanei fizice la care acestea se referă. (3) Prelucrarea automată reprezintă totalitatea operaţiunilor de înregistrare, actualizare, grupare, calcul şi comunicare a datelor cu mijloace informatizate.  +  Articolul 2Identificarea persoanelor în cadrul Registrului permanent de evidenta a populaţiei se realizează prin codul numeric personal.  +  Articolul 3Întocmirea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei se asigura, potrivit legii, de către Ministerul de Interne prin Direcţia de evidenta a populaţiei, care are următoarele atribuţii: a) elaborarea procedurilor de culegere şi prelucrare a informaţiilor pentru actualizarea datelor; b) stabilirea procedurii de comunicare a datelor în condiţiile legii; c) stabilirea metodologiei şi procedurii de comunicare a datelor pe suport magnetic sau prin reţeaua de teletransmisie a datelor; d) întocmirea calculatiilor pentru tarifele aferente prestaţiei de furnizare a datelor; e) asigurarea protecţiei datelor.  +  Articolul 4 (1) Registrul permanent de evidenta a populaţiei, organizat după principiul locului de domiciliu al cetăţenilor, este structurat pe trei niveluri: local, judeţean şi central. (2) La nivel local, Registrul permanent de evidenta a populaţiei este constituit din ansamblul datelor personale ale cetăţenilor români cu domiciliul în raza teritorială de competenţa a formatiunii teritoriale de evidenta a populaţiei. (3) La nivel judeţean, Registrul permanent de evidenta a populaţiei este constituit din ansamblul datelor personale ale cetăţenilor români cu domiciliul pe raza judeţului. (4) La nivel central, Registrul permanent de evidenta a populaţiei este constituit din ansamblul datelor personale ale tuturor cetăţenilor români cu domiciliul în România, precum şi fotografiile color ale cetăţenilor români cu domiciliul în ţara, cărora li s-au eliberat cărţi de identitate.  +  Articolul 5 (1) Datele referitoare la persoana fizica, înregistrate în Registrul permanent de evidenta a populaţiei, constituie evidenta activa şi au următoarea structura: a) datele personale principale: numele şi prenumele, sexul, data naşterii, localitatea de naştere, prenumele părinţilor, codul numeric personal, soţ/sotie şi copii în întreţinere, statutul civil, naţionalitatea; b) datele personale generale: studiile, ocupaţia şi, după caz, situaţia militară; c) datele despre domiciliu şi reşedinţa: judeţul, localitatea/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul; d) datele privind documentele de identificare eliberate persoanelor de către autorităţile publice: actele de identitate (tipul, seria, numărul, formatiunea de evidenta a populaţiei emitenta, data eliberării, termenul de valabilitate); certificatele de naştere, de căsătorie, de deces (seria, numărul, data şi locul eliberării, emitentul, numărul actului de stare civilă, anul, localitatea, judeţul); e) datele privind emigrarea şi imigrarea: data, localitatea, ţara; f) datele privind decesul: anul, localitatea; g) fotografia color a persoanei posesoare a cărţii de identitate. (2) Datele prevăzute la alin. (1), referitoare la persoanele decedate, la cele care şi-au pierdut cetăţenia română, precum şi la cele care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, constituie evidenta pasiva. (3) Conţinutul iniţial de date din Registrul permanent de evidenta a populaţiei este constituit din datele înscrise în actele de stare civilă şi actele de identitate ale persoanelor fizice, urmînd a fi completat pe baza informaţiilor furnizate de cetăţeni cu ocazia eliberării cărţii de identitate.  +  Articolul 6Actualizarea datelor ce formează conţinutul Registrului permanent de evidenta a populaţiei consta în înregistrarea periodică a informaţiilor privind modificările intervenite în datele referitoare la persoana fizica, prevăzute la art. 5 alin. (1), pe baza documentelor obţinute prin: a) punerea în aplicare de către Ministerul de Interne, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe a normelor metodologice comune privind conţinutul, fluxul documentelor şi nomenclatoarelor unitare care să asigure ţinerea în actualitate a Registrului permanent de evidenta a populaţiei; b) furnizarea datelor proprii şi a datelor copiilor minori, de către fiecare cetăţean, cu prilejul prezentării la formatiunea de evidenta a populaţiei sau când primeşte înştiinţare scrisă de la aceasta.  +  Articolul 7Cetăţenii care furnizează datele prevăzute la art. 6 lit. b) vor fi informati asupra consecinţelor juridice ale declaraţiilor făcute, precum şi asupra destinaţiei informaţiilor şi existenţei unui drept de acces şi de actualizare a acestora, potrivit legii.  +  Articolul 8Registrul permanent de evidenta a populaţiei funcţionează în sistem deschis şi este furnizorul unic al datelor referitoare la persoana fizica, pentru toate sistemele informatice ce prelucreaza astfel de date.  +  Articolul 9Beneficiarii datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei pot fi: a) persoanele fizice, pentru datele proprii şi ale copiilor minori, sau pentru datele altei persoane, numai dacă prezintă dovada unui temei legal justificat; b) agenţii economici şi alte persoane juridice, pentru datele unor persoane fizice, în situaţiile în care prezintă dovada unui temei legal justificat; c) autorităţile publice locale, pentru datele unor persoane fizice sau pentru aplicaţii de interes local, în baza unui temei legal justificat; d) autorităţile publice centrale, pentru datele unor persoane fizice sau aplicaţii la nivel central, în baza unui temei legal justificat; e) Guvernul României, pentru acţiuni de interes general.  +  Articolul 10Solicitarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei se face, după caz, prin: a) cerere scrisă, pentru beneficiarii şi în condiţiile prevăzute la art. 9 lit. a); b) adresa oficială, în care se menţionează motivul solicitării, volumul şi structura informaţiilor şi modul de utilizare a acestora, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. b) - d).  +  Articolul 11 (1) Comunicarea unor date din Registrul permanent de evidenta a populaţiei se aproba de către: a) şeful unităţii, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. a) şi b); b) şeful Direcţiei de evidenta a populaţiei, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. c); c) inspectorul general al poliţiei, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. d); d) ministrul de interne, pentru acţiuni de interes general.  +  Articolul 12 (1) Contravaloarea prestaţiei de furnizare a datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei se stabileşte în funcţie de beneficiar, pe baza următoarelor elemente: a) tariful/informaţie/persoana; b) preţul de achiziţie a suportului pe care se livreaza datele, acolo unde este cazul. (2) Tariful se stabileşte de către Inspectoratul General al Poliţiei, cu avizul Oficiului Concurentei, avîndu-se în vedere finanţarea cheltuielilor de exploatare aferente prelucrării şi furnizarii datelor. (3) Pentru acţiuni de interes general finanţate potrivit actelor normative care le reglementează, tariful se stabileşte având în vedere recuperarea cheltuielilor materiale aferente prelucrării şi furnizarii datelor. (4) Sumele corespunzătoare prestaţiei de furnizare a datelor se achită pe bază de chitanţa, de către beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. a) şi b) sau prin ordin de plată, de către beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. c), d) şi e). (5) Se exceptează de la plata verificările în evidenta populaţiei pentru datele de identificare ale unor persoane, solicitate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale, ordinii publice şi justiţiei, în scopul exercitării atribuţiilor legale ale acestora.  +  Articolul 13 (1) Furnizarea datelor, pentru acţiuni/aplicaţii de interes local şi central, se va asigura prin încheierea unui contract între Ministerul de Interne prin inspectoratul de poliţie judeţean sau Inspectoratul General al Poliţiei, după caz, şi beneficiar. (2) Contractul va conţine, în mod obligatoriu, destinaţia datelor, structura acestora, suportul pe care se livreaza, măsurile de protecţie şi securitate a datelor adoptate de comun acord, precum şi devizul întocmit pe baza elementelor menţionate la art. 12 alin. (1) şi (4).  +  Articolul 14Beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. b), c) şi d) vor semna un angajament prin care se obliga sa utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure confidenţialitatea şi protecţia acestora.  +  Articolul 15Direcţia de evidenta a populaţiei şi formaţiunile subordonate sunt abilitate sa controleze dacă datele din Registrul permanent de evidenta a populaţiei sunt folosite exclusiv în scopul pentru care au fost furnizate şi modul de asigurare a protecţiei acestora.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de interne,Gavril DejeuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara---------