ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010    Având în vedere:- implementarea măsurilor anticriză iniţiate de Guvernul României pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor europene destinate României, având ca efecte antrenante creşterea producţiei, scăderea şomajului, îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei şi a standardelor de mediu;- accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor europene destinate României, prin facilitarea accesului beneficiarilor la instrumentele structurale şi la mecanismele de finanţare;- dată fiind necesitatea adoptării unor măsuri urgente, care să ofere soluţii pentru dificultăţile întâmpinate de beneficiarii de proiecte finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene, implementate în domenii prioritare pentru economia românească, în vederea asigurării contribuţiei proprii la finanţare;- ţinând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă ar conduce la blocarea/întârzierea implementării proiectelor deja aprobate, putându-se ajunge la rezilierea contractelor de finanţare ca urmare a incapacităţii beneficiarilor de a asigura resursele financiare proprii necesare şi, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României;- ţinând seama de importanţa absorbţiei fondurilor europene, care reprezintă o prioritate absolută pentru România,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, având ca obiectiv facilitarea absorbţiei instrumentelor structurale, prin garantarea creditelor contractate de către beneficiarii acestor fonduri în vederea asigurării contribuţiei proprii la finanţarea proiectelor.  +  Articolul 2Beneficiarii Programului de sprijin pot fi unităţi administrativ-teritoriale sau instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate ori instituţii de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate care implementează proiecte finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene şi operatori regionali de servicii de alimentare cu apă şi canalizare care implementează proiecte finanţate în cadrul axei prioritare nr. 1 din Programul operaţional sectorial "Mediu", cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: a) solicitanţii sprijinului au încheiat un contract de finanţare cu o autoritate de management sau un organism intermediar pentru proiectul pentru care solicită sprijin; b) proiectele pentru care se solicită sprijin sunt promovate în următoarele domenii: infrastructura rutieră, infrastructura de energie, infrastructura de alimentare cu apă, canalizare şi tratarea apelor uzate, infrastructura pentru managementul deşeurilor, infrastructura destinată educaţiei şi cercetării-dezvoltării, infrastructura tehnologică de cercetare şi dezvoltare ştiinţifică, infrastructura în domeniul sănătăţii şi infrastructura în domeniul asistenţei sociale; c) proiectele pentru care se solicită sprijin trebuie să prevadă realizare de lucrări şi/sau achiziţie de echipamente, într-o proporţie de cel puţin 50% din valoarea eligibilă a proiectului.  +  Articolul 3Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la dispoziţiile art. 61 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului în favoarea finanţatorilor care acordă credite beneficiarilor eligibili prevăzuţi la art. 2.  +  Articolul 4 (1) Procedura şi condiţiile de acordare a garanţiilor, de eligibilitate a instituţiilor de credit şi a categoriilor de beneficiari ai Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi regulile de gestionare a garanţiilor, inclusiv mecanismul de executare şi recuperare a plăţilor efectuate se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. (2) Plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 3 se aprobă pentru fiecare exerciţiu bugetar prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5Între Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea programului.  +  Articolul 6 (1) În cazul în care beneficiarii finanţărilor garantate în cadrul programului nu onorează la scadenţă obligaţiile de plată aferente împrumuturilor contractate în vederea asigurării contribuţiei proprii la finanţarea proiectelor, instituţiile de credit au obligaţia de a informa în scris Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. în termen de 5 zile lucrătoare de la data scadenţei. (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informaţiilor privind neachitarea obligaţiei de plată la data scadenţei, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. transmite Ministerului Finanţelor Publice înştiinţarea care va conţine lista unităţilor administrativ-teritoriale şi suma aferentă obligaţiei neachitate la scadenţă, în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. (3) Până la achitarea integrală a obligaţiilor de plată restante către instituţia de credit sau până la executarea valorii garantate potrivit art. 7 alin. (1), cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, a căror alimentare a fost sistată în condiţiile alin. (2), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligaţii.  +  Articolul 7 (1) Sumele rezultate din executarea garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. în numele şi în contul statului se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, pe baza documentelor justificative prezentate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) ce urmează a fi recuperate sunt scadente începând cu ziua următoare datei efectuării plăţii de către Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 8 (1) Înscrisurile întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Creanţele încorporate în aceste titluri sunt creanţe fiscale. (2) În termen de 15 zile de la data efectuării plăţilor prevăzute la art. 7 alin. (1), titlurile de creanţă împreună cu dovada comunicării acestora se comunică organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea înscrierii debitului în evidenţe. În cadrul aceluiaşi termen titlul de creanţă se comunică debitorului, care are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 60 de zile de la data comunicării titlului de creanţă. (3) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 60 de zile prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 9 (1) Pentru neplata la scadenţă a sumei înscrise în titlul executoriu, beneficiarii prevăzuţi la art. 2 datorează obligaţii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei efectuării plăţii de către Ministerul Finanţelor Publice conform art. 7 alin. (1) şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (2) În vederea recuperării creanţelor fiscale, dacă la expirarea termenului de 60 de zile, menţionat în titlul de creanţă, debitorul nu face dovada efectuării plăţii, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice va comunică organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din oficiu, titlurile executorii.  +  Articolul 10 (1) Recuperarea creanţelor fiscale principale şi accesorii rezultate din plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor Publice conform art. 8 alin. (1) în contul finanţatorilor pentru toate categoriile de beneficiari se efectuează potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în temeiul titlurilor executorii. (2) Recuperarea creanţelor fiscale datorate de unităţile administrativ-teritoriale se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11În cazul debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele bugetare rezultate din garanţiile acordate şi plătite în cadrul Programului de sprijin se efectuează de către organele competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 12Sumele încasate potrivit art. 10 constituie venituri ale bugetului de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.  +  Articolul 13Acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul mediului şi pădurilor,Borbely LaszloMinistrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaBucureşti, 17 februarie 2010.Nr. 9._________