ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010  Criza economico-financiară actuală din România a afectat mediul de afaceri, cu consecinţa diminuării volumului investiţiilor străine în economie. Este prioritară în acest context identificarea unor măsuri de stimulare a mediului de afaceri şi în special a investiţiilor străine care conduc la creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă.Ţinând cont că actualul cadru legal în materia operaţiunilor compensatorii răspunde numai parţial solicitărilor venite din partea investitorilor străini şi că neadoptarea unor măsuri concrete pentru atragerea de investiţii de anvergură în economia românească va determina reorientarea investitorilor către economiile altor state din regiune,luând în considerare că în perioada de timp imediat următoare se vor semna la nivel guvernamental o serie de înţelegeri privind atragerea de investiţii cu impact semnificativ în economia românească ce vor avea ca rezultat imediat generarea de noi locuri de muncă şi o absorbţie sporită a personalului disponibilizat de operatorii economici afectaţi de recesiunea globală, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unei soluţii legislative menite să permită, pe de o parte, stimularea investiţiilor străine în anumite ramuri ale economiei prin luarea în considerare a efectelor de multiplicare în economie a acestor investiţii, cu acordarea de multiplicatori de compensare, iar pe de altă parte identificarea de noi domenii prioritare a căror dezvoltare să fie susţinută şi prin legislaţia în materia operaţiunilor compensatorii.Ţinând cont de faptul că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează interesul public,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (1^3) se abrogă.2. La articolul 23, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Angajarea şi creditarea operaţiunilor compensatorii realizate în avans se fac în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. La creditarea operaţiunilor compensatorii în avans se aplică multiplicatorii de compensare prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (5) Creditele acumulate în avans se menţin în contul firmei care le-a realizat pe o perioadă de maximum 7 ani de la creditare."3. La articolul 23, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare asumate prin contractul de achiziţie, un contractant nu poate utiliza credite de compensare obţinute ca urmare a transferului de credite de compensare în avans de la terţi în proporţie mai mare de 30% din valoarea obligaţiei de compensare asumate pentru acea categorie, cu excepţia cazului în care respectivele credite provin de la un terţ care face parte din acelaşi grup de companii cu contractantul. (7) Un contractant, pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare asumate prin contractul de achiziţie, nu poate utiliza pentru o categorie credite de compensare rezultate ca urmare a transferului sau a transformării de credite de compensare în avans, cumulat, în proporţie mai mare de 50% din valoarea obligaţiei de compensare asumate pentru fiecare categorie, cu excepţia cazului în care respectivele credite provin de la un terţ care face parte din acelaşi grup de companii cu contractantul."4. După articolul 54 se introduce anexa "Domeniile prioritare care pot beneficia de operaţiuni compensatorii în avans şi ierarhizarea acestora prin multiplicatori de compensare" prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU EMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuPreşedintele Oficiului de Compensarepentru Achiziţii de Tehnică Specială,Robert Constantin Ionescup. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Caprăsecretar de statMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 10 februarie 2010.Nr. 7.  +  Anexa ─────(Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002)─────────────────────────────────────────────────────────Domeniile prioritare care pot beneficia de operaţiuni compensatorii în avans şi ierarhizarea acestora prin multiplicatori de compensareOperaţiuni compensatorii în avansI. Investiţii
       
    a) Achiziţia de acţiuni, în cadrul procesului de privatizare, ale unui operator economic român0,5-3,0
    b) Achiziţia de acţiuni sau aportul în bani la capitalul social al unui operator economic român0,5-3,0
    c) Aport în natură la capitalul social al unui operator economic român0,5-3,0
    d) Achiziţia de active corporale, numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:  
    (i) societatea comercială achizitoare să fie persoană juridică română;  
    (ii) valoarea investiţiei să depăşească echivalentul în lei a 5 milioane euro;  
    (iii) investiţiile să fie realizate din surse externe şi să fie menţinute pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la realizarea acestora.0,5-3,0
  II. Cumpărare de produse realizate în România
       
    a) Cumpărare de produse şi servicii realizate în domeniul aerospaţial;0,5-1,4
    b) Cumpărare de produse servicii şi lucrări realizate în alte domenii care nu sunt incluse la lit. a).0,5-1,3
  III. Asistenţă în marketing
       
    - Efectuarea de cursuri de pregătire pentru formarea profesională a angajaţilor unui operator economic român şi acordarea de asistenţă tehnică0,5-1,5
  NOTĂ:Valorile multiplicatorilor de compensare vor fi stabilite de Oficiul de Compensare având în vedere importanţa şi complexitatea operaţiunii compensatorii în avans propuse.__________