HOTĂRÎRE nr. 112 din 14 aprilie 1997privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 21 aprilie 1997    În temeiul art. 49 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Organizarea activităţii de eliberare a cărţii de identitate se asigura de către Ministerul de Interne în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenta a populaţiei. (2) Cărţile de identitate se întocmesc de către formaţiunile de evidenta a populaţiei, constituite la nivel central, judeţean şi al municipiului Bucureşti. (3) Verificarea documentelor, înregistrarea datelor şi preluarea imaginilor în Sistemul naţional informatic de evidenta a populaţiei se organizează de către fiecare formaţiune de evidenta a populaţiei pentru cetăţenii care au domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţa a acesteia. (4) Pentru rezolvarea unor situaţii deosebite ale cetăţenilor din localităţile rurale, fiecare serviciu judeţean de evidenta a populaţiei asigura cîte un echipaj mobil, dotat cu echipamentul necesar pentru preluarea imaginilor şi a datelor.  +  Articolul 2 (1) Pentru funcţionarea Sistemului naţional informatic de evidenta a populaţiei, cărţile de identitate se întocmesc în forma informatizata. (2) Actualele buletine de identitate vor fi preschimbate eşalonat cu cărţile de identitate, în termen de 5 ani. (3) Până la generalizarea activităţii de întocmire şi de eliberare a cărţii de identitate pe întreg teritoriul tarii, formaţiunile de evidenta a populaţiei din judeţele care nu dispun încă de posibilităţile tehnice necesare vor putea elibera, în continuare, buletine de identitate care rămân valabile până la preschimbare.  +  Articolul 3 (1) Actualele buletine de identitate cu termen de valabilitate neexpirat vor fi preschimbate de formaţiunile de evidenta a populaţiei, în funcţie de anul naşterii persoanei, în următoarea ordine de prioritate: a) persoanele născute după 31 decembrie 1972; b) persoanele născute în perioada 1 ianuarie 1956 - 31 decembrie 1972; c) persoanele născute în perioada 1 ianuarie 1948 - 31 decembrie 1955; d) persoanele născute înainte de 1 ianuarie 1948.  +  Articolul 4 (1) Contravaloarea cărţii de identitate se stabileşte de Inspectoratul General al Poliţiei cu avizul Oficiului Concurentei şi se actualizează periodic în funcţie de evoluţia preţurilor la materiile prime, materialele şi serviciile utilizate în activitatea de întocmire a cărţii de identitate. (2) Contravaloarea cărţii de identitate se achită de către cetăţean, pe bază de chitanţa. (3) În scopul asigurării resurselor financiare necesare întocmirii cărţii de identitate, Inspectoratul General al Poliţiei va prevedea, anual, în mod distinct, sumele necesare.  +  Articolul 5 (1) Formaţiunile de evidenta a populaţiei sunt obligate sa înştiinţeze cetăţenii din raza teritorială de competenţa, prin mass-media, asupra procedurii şi perioadei de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate cu cărţi de identitate. (2) Cetăţenii au obligaţia de a se prezenta pentru preschimbarea actelor de identitate, la solicitarea formatiunilor de evidenta a populaţiei.  +  Articolul 6Pentru cunoaşterea de către autorităţile implicate şi de către cetăţeni a necesităţii şi importantei noului document de identitate, precum şi pentru desfăşurarea activităţii de preschimbare a buletinelor de identitate, formaţiunile de evidenta a populaţiei vor desfăşura activităţi de mediatizare prin mijloace specifice, în care scop se vor prevedea anual fondurile necesare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de interne,Gavril DejeuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara---------