NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ*) din 13 martie 2006 (**actualizată**)privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine(actualizată până la data de 23 februarie 2010**)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • _________
 • *) Aprobată de Ordinul nr. 61 din 13 martie 2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 289 din 30 martie 2006.
 • ------------**) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 bis din 30 martie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 23 februarie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006; ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010.  +  Articolul 1Prezenta normă veterinară se aplică comerţului intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, cu excepţia suinelor sălbatice definite conform Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 67/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2005, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 01/89/CEE.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.  +  Articolul 2 (1) În scopurile prezentei norme sanitare veterinare se aplică definiţiile cuprinse la art. 2 din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/425/CEE, şi la art. (2) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1/2005.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006. (2) Suplimentar, se aplică şi următoarele definiţii în scopul prezentei norme sanitare veterinare: a) efectiv: un animal sau un grup de animale ţinute într-o exploataţie, ca unitate epidemiologică în înţelesul art. 2 al Normei sanitare veterinare aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 170/2004, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 92/102/CEE, dacă într-o exploataţie sunt ţinute mai multe efective, fiecare din aceste efective formează o unitate distinctă şi trebuie să aibă acelaşi status de sănătate; b) animal pentru tăiere: un animal din speciile de bovine (incluzând speciile Bison bison şi Bubalus bubalus) sau de suine destinat pentru a fi transportat la un abator sau la un centru de colectare, din care acesta se poate livra numai la abator; c) animal pentru reproducţie sau producţie: animale din speciile de bovine (incluzând speciile Bison bison şi Bubalus bubalus) şi de suine, altele decât cele menţionate la lit. b), inclusiv cele destinate pentru reproducţie, producţia de lapte sau de carne, tracţiune, târguri sau expoziţii, cu excepţia animalelor care participa la evenimentele culturale sau sportive; d) efectiv de bovine oficial liber de tuberculoza: un efectiv de bovine care satisface condiţiile menţionate în anexa nr. 1 la prezenta norma sanitară veterinara, partea I, alin. (1) şi (2); e) Stat Membru sau regiune a unui Stat Membru oficial libere de tuberculoza: un Stat Membru sau parte a unui Stat Membru care satisface condiţiile menţionate în anexa nr. 1 la prezenta norma sanitară veterinara, partea I, alin. (4) şi (5); f) efectiv de bovine oficial liber de bruceloza: un efectiv de bovine care satisface condiţiile menţionate în anexa nr. 1 la prezenta norma sanitară veterinara, partea a II-a, alin. (1) şi (2); g) regiune oficial libera de bruceloza: o regiune a unui Stat Membru care satisface condiţiile menţionate în anexa nr. 1 la prezenta norma sanitară veterinara, partea a II-a, alin. (7), (8) şi (9); h) Stat Membru oficial liber de bruceloza: un Stat Membru care satisface condiţiile menţionate în anexa nr. 1 la prezenta norma sanitară veterinara, partea a II-a, alin. (7), (8) şi (9); i) efectiv de bovine liber de bruceloza: un efectiv de bovine care satisface condiţiile menţionate în anexa nr. 1 la prezenta norma sanitară veterinara, partea a II-a, alin. (4) şi (5); j) efectiv oficial liber de leucoza enzootica bovina: un efectiv care satisface condiţiile menţionate în anexa nr. 4 la prezenta norma sanitară veterinara, capitolul I, secţiunile A şi B; k) Stat Membru sau regiune oficial libere de leucoza enzootica bovina: o regiune sau un Stat Membru care satisface condiţiile menţionate în anexa nr. 4 la prezenta norma sanitară veterinara, capitolul I, secţiunile E şi F; l) medic veterinar oficial: medicul veterinar desemnat de autoritatea competentă a Statului Membru; m) medic veterinar autorizat: orice medic veterinar autorizat de autoritatea competentă în concordanta cu prevederile art. 12, alin. (3), lit. b, al prezentei norme sanitare veterinare; n) boli cu notificare obligatorie: bolile enumerate în anexa nr. 5 (I) la prezenta norma sanitară veterinara; o) centru de colectare: exploataţii, centre şi pieţe de colectare, în care bovinele sau suinele originare din diferite exploataţii sunt grupate laolalta pentru a alcătui loturi de animale destinate comerţului. Aceste centre de colectare trebuie să fie aprobate pentru scopuri comerciale şi sa îndeplinească cerinţele menţionate la art. 11 al prezentei norme sanitare veterinare; p) regiune: acea parte a teritoriului României care are o suprafaţa de cel puţin 2000 kmp care este supusă inspecţiei de către autorităţile competente judeţ; q) comerciant: orice persoană fizica sau juridică care cumpăra şi vinde animale pe cale comercială, fie direct, fie indirect, care are un venit regulat din aceste animale şi care într-o perioadă maxima de 30 de zile de la cumpărarea animalelor le vinde sau le muta din primele adaposturi în alte adaposturi care nu sunt proprietatea sa şi care întruneşte condiţiile menţionate la art. 13 al prezentei norme sanitare veterinare.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca numai animalele care îndeplinesc condiţiile relevante menţionate în prezenta norma sanitară veterinara sunt expediate de pe teritoriul tarii noastre către cel al unui stat membru al Uniunii Europene. (2) Animalele din speciile bovine şi suine la care face referire prezenta normă sanitară veterinară trebuie: a) să fie supuse:(i) unui control al identităţii;(îi) unei inspecţii clinice efectuate de un medic veterinar oficial într-o perioadă de 24 de ore înainte de plecare şi să nu prezinte niciun semn clinic de boală; b) să nu fi fost obţinute dintr-o exploataţie sau dintr-o zonă care, din motive de sănătate, este supusă prohibiţiei sau restricţiei ce afectează specia în cauză, în concordanţă cu legislaţia comunitară şi/sau cu cea naţională; c) să fie identificate în concordanţă cu Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 170/2004, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 92/102/CEE, în cazul suinelor, şi în concordanţă cu Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor, corelat cu etichetarea cărnii de bovine şi a produselor din carne de bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 345/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 3 decembrie 2002, ce transpune în legislaţia naţională Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.760/2000, în cazul bovinelor; d) să nu fie animale care urmează să fie tăiate şi să nu fie restricţionate în baza unui program de eradicare a unei boli contagioase sau infecţioase dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o regiune a sa; e) să fie conforme cu prevederile art. 4 şi 5 din prezenta normă sanitară veterinară.------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.  +  Articolul 4 (1) Animalele din speciile bovine şi suine la care face referire prezenta norma veterinara trebuie ca, în nici un moment, între plecarea din exploataţia de origine şi sosirea la destinaţie, sa nu între în contact cu animale paricopitate, altele decât animalele care au acelaşi status de sănătate. (2) Animalele din speciile bovine şi suine la care face referire prezenta normă sanitară veterinară trebuie să fie transportate în mijloace de transport care îndeplinesc cerinţele Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1/2005 şi cerinţele art. 12.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006. (3) Regulile pentru aprobarea locurilor în care poate fi efectuată curăţarea şi dezinfecţia mijloacelor de transport pentru animale vor fi determinate în concordanţă cu procedura comunitară.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.  +  Articolul 5 (1) Animalele din speciile bovine şi suine la care face referire prezenta norma sanitară veterinara trebuie să fie însoţite în timpul transportului până la destinaţie de un certificat de sănătate care este conform, după caz, cu modelul 1 sau 2 prezentate la anexa nr. 6 la prezenta norma sanitară veterinara. Certificatul trebuie să constea într-o singura fila sau, dacă sunt necesare mai multe pagini, va fi într-o astfel de forma încât fiecare 2 sau mai multe pagini să facă parte dintr-un întreg integrat şi indivizibil şi va conţine un număr serial. Acesta trebuie să fie întocmit în ziua efectuării inspecţiei de sănătate, în una dintre limbile oficiale ale tarii de origine, într-o limbă de circulaţie internaţionala şi în limba tarii de destinaţie. Certificatul va fi valabil timp de 10 zile de la data examinării de sănătate. (2) Inspecţia pentru eliberarea certificatului de sănătate (incluzând garanţii suplimentare) pentru un transport de animale poate fi efectuată în exploataţia de origine sau într-un centru de colectare. În acest scop, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca orice certificat este întocmit de către medicul veterinar oficial după inspecţii, vizite şi controale, conform prezentei norme sanitare veterinare.Totuşi, în ceea ce priveşte: a) o certificare pentru animalele care provin din centre de colectare aprobate, este făcuta:(i) pe baza unui document oficial care conţine informaţiile necesare, completate de medicul veterinar oficial pentru exploataţia de origine,(îi) sub forma unui certificat, în concordanta, după caz, cu modelele 1 sau 2 stabilite la anexa nr. 6 la prezenta norma sanitară veterinara, cu secţiunile A şi B completate în mod corespunzător emis de către medicul veterinar oficial pentru exploataţia de origine. b) animalele ce provin dintr-o exploataţie autorizata care participa la reţeaua de supraveghere prevăzută la art. 12 al prezentei norme sanitare veterinare, certificarea este făcuta:(i) pe baza unui document oficial care conţine informaţiile necesare, completat de medicul veterinar împuternicit pentru exploataţia de origine,(îi) sub forma unui certificat, în concordanta, după caz, cu modelele 1 sau 2 stabilite la anexa nr. 6 la prezenta norma sanitară veterinara, cu secţiunile A şi B completate în mod corespunzător şi eliberate de către medicul veterinar împuternicit pentru exploataţia de origine. În acest scop, medicul veterinar oficial se asigura, atunci când este cazul, ca sunt îndeplinite garanţiile suplimentare prevăzute de legislaţia comunitară transpusa în legislaţia naţionala. (3) Medicul veterinar oficial al centrului de colectare efectuează toate controalele necesare pentru animalele care sosesc în aceste centre. (4) Medicul veterinar oficial care completează secţiunea C a certificatului în concordanta, după caz, cu modelele 1 sau 2 ale anexei nr. 6 la prezenta norma sanitară veterinara, trebuie să se asigure ca mişcarea este înregistrată în ziua în care este emis certificatul în sistemul TRACES sau, până la introducerea acestui sistem, printr-o procedură naţionala de monitorizare a miscarii animalelor. (5) Animalele la care face referire prezenta norma sanitară veterinara pot tranzita printr-un centru de colectare care este localizat în România, înainte de a fi transportate către un stat membru al Uniunii Europene de destinaţie. În acest caz, certificatul conform, după caz, cu modelele 1 sau 2 ale anexei nr. 6 la prezenta norma sanitară veterinara (incluzând secţiunea C) trebuie să fie completat de către medicul veterinar oficial responsabil din România, ca ţara de origine a animalelor. Medicul veterinar oficial responsabil pentru centrul de colectare de tranzit trebuie să furnizeze certificarea statului membru al Uniunii Europene de destinaţie, prin completarea unui al doilea certificat, conform anexei nr. 6 la prezenta norma sanitară veterinara, prevăzându-l cu numărul de serie al originalului şi ataşându-l la acesta sau la o copie oficial aprobată a acestuia. În acest caz valabilitatea combinată a certificatelor nu trebuie să o depăşească pe cea prevăzută la alin. 1 al prezentului art.  +  Articolul 6 (1) Suplimentar cerinţelor art. 3, 4 şi 5 ale prezentei norme veterinare pentru animalele destinate reproductiei şi producţiei trebuie: a) să fi rămas într-o singură exploataţie de origine pentru o perioadă de 30 de zile înainte de încărcare sau de la fătarea în exploataţia de origine, atunci când animalele au vârsta mai mică de 30 de zile. Medicul veterinar oficial trebuie, pe baza identificării oficiale prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) din prezenta normă sanitară veterinară şi a evidenţelor oficiale, să fie convins că animalele au respectat această condiţie şi, suplimentar, că animalele au fost originare din Comunitatea Europeană sau că au fost importate dintr-o ţară terţă în concordanţă cu legislaţia comunitară privind sănătatea animală. Totuşi, în cazul animalelor care tranzitează printr-un centru de colectare aprobat din statul membru al Uniunii Europene sau din România, perioada în timpul căreia colectarea acestor animale are loc în afara exploataţiei de origine nu va depăşi 6 zile.----------Lit. a) a alin. (1) a art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006. b) referitor la animalele importate dintr-o ţara terta într-un stat membru al Uniunii Europene sau România, dar care nu este ţara destinaţiei lor finale, acestea trebuie să fie transportate în statut membru al Uniunii Europene de destinaţie cat mai repede practic posibil, însoţite de un certificat eliberat conform Normei sanitare veterinare aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/2003, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 91/496/EEC; c) referitor la animalele importate dintr-o ţara terta, la sosirea la destinaţie şi înainte de orice miscari ulterioare, acestea trebuie să satisfacă cerinţele prezentei norme veterinare şi în special cerinţa de şedere de la lit. a), şi nu pot fi introduse în efectiv până ce medicul veterinar responsabil de aceasta exploataţie nu s-a asigurat ca animalele în cauza nu pot periclita statusul de sănătate al exploataţiei. Dacă un animal dintr-o ţara terta este introdus într-o exploataţie, nici un animal din acea exploataţie nu poate fi comercializat într-o perioadă de 30 zile de la introducere, în afară de cazul în care animalul importat este izolat de toate celelalte animale din exploataţie. (2) Pentru bovinele de reproducţie şi producţie trebuie, suplimentar cerinţelor art. 3, 4 şi 5 ale prezentei norme sanitare veterinare: a) să provină dintr-un efectiv de bovine oficial indemn de tuberculoză şi, în cazul animalelor mai mari de 6 săptămâni, să prezinte rezultate negative la testul intradermic de tuberculinare efectuat în conformitate cu dispoziţiile pct. 2.2 din anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară, fie în decursul celor 30 de zile care au precedat părăsirea efectivului de origine, fie într-un loc sau în anumite condiţii care se stabilesc de Comisia Europeană în cadrul Comitetului Permanent privind Lanţul Alimentar şi Sănătate Animală. Testul intradermic de tuberculinare nu este necesar în cazul în care animalele provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o parte a teritoriului acestuia declarat oficial indemn de tuberculoză ori dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o parte a teritoriului acestuia care face parte dintr-o reţea de supraveghere recunoscută;---------Lit. a) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010. b) în cazul animalelor necastrate care provin dintr-un efectiv de bovine oficial liber de bruceloză şi sunt în vârstă de peste 12 luni, să fie avut un titru brucelic mai mic de 30 de unităţi internaţionale (UI) aglutinare/ml în momentul testării prin testul de seroaglutinare (sau orice test aprobat de Comitetul Veterinar Permanent, în urma adoptării protocoalelor relevante), efectuat în cursul a 30 de zile înaintea părăsirii efectivului de origine şi respectând prevederile din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară. Acest test de seroaglutinare (sau orice test aprobat de Comitetul Veterinar Permanent, în urma adoptării protocoalelor relevante) nu este solicitat dacă animalele sunt originare din România, un stat membru al Uniunii Europene sau din teritorii ale acestora, recunoscute ca oficial libere de bruceloză, ori dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau parte a acestuia cu o reţea de supraveghere aprobată.-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006. c) sa provină dintr-un efectiv oficial liber de leucoza enzootica bovina şi, dacă sunt în vârsta de peste 12 luni, sa fi reactionat negativ la un test individual, efectuat în cursul a 30 zile înainte de părăsirea efectivului de origine şi respectând prevederile anexei nr. 4 la prezenta norma sanitară veterinara;Testul nu este solicitat dacă animalele sunt originare din România, un stat membru al Uniunii Europene sau o parte din teritoriile acestora recunoscută ca oficial libera de leucoza enzootica bovina sau dacă acestea au o reţea de supraveghere aprobată. d) în nici un moment, între plecarea din exploataţia de origine şi sosirea la destinaţie, sa nu între în contact cu bovine care îndeplinesc numai cerinţele prevăzute în alin. (3) al prezentului art. (3) Bovinele pentru tăiere trebuie, suplimentar cerinţelor art. 3, 4 şi 5 ale prezentei norme veterinare, sa provină din efective care sunt oficial libere de tuberculoza, oficial libere de leucoza enzootica bovina iar în cazul bovinelor necastrate, din efective care sunt oficial libere de bruceloza. (4) Laboratoarele naţionale de referinţă responsabile de coordonarea standardelor şi a metodelor de diagnostic menţionate în anexele nr. 1-4 la prezenta normă sanitară veterinară sunt organizate în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor menţine actualizată lista laboratoarelor. De asemenea, pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului. Sarcinile şi responsabilităţile laboratoarelor naţionale de referinţă sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta normă sanitară veterinară şi în cap. II din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară.----------Alin. (4) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Articolul 7Animalele pentru tăiere care, la sosirea în România, ca ţara de destinaţie, au fost duse: a) la un abator, trebuie să fie tăiate cat de curând posibil, dar în cel mult 72 de ore de la sosire, în concordanta cu cerinţele de sănătate a animalelor; b) la un centru de colectare aprobat, trebuie să fie livrate, după comercializare, direct la un abator, pentru a fi tăiate cat de repede posibil, dar cel mai târziu în 3 zile lucrătoare de la sosirea în centrul de colectare, în concordanta cu cerinţele de sănătate a animalelor. În nici un moment, între sosirea lor la centrul de colectare şi sosirea lor la abator, ele nu trebuie să vina în contact cu animale paricopitate, altele decât cele care îndeplinesc condiţiile stabilite prin prezenta norma sanitară veterinara.  +  Articolul 8 (1) Prezenta unei suspiciuni a oricăreia din bolile menţionate în anexa nr. 5, partea I, la prezenta norma sanitară veterinara, este notificată obligatoriu şi imediat Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) România va trimite la Comisia Europeană, până la data de 31 mai a fiecărui an, detalii despre apariţia pe teritoriul său, în anul calendaristic anterior, a bolilor enumerate în partea I din anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară şi a oricăror alte boli pentru care există garanţii suplimentare prevăzute de legislaţia comunitară, incluzând detalii ale programelor operaţionale de monitorizare şi de eradicare a acestor boli. Aceste informaţii trebuie să se bazeze pe criterii uniforme ce vor fi stabilite conform procedurii comunitare.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.  +  Articolul 9 (1) Pentru a fi aprobate de către Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, centrele de colectare îndeplinesc cel puţin următoarele condiţii. Ele trebuie: a) să fie sub controlul unui medic veterinar oficial care se asigura ca sunt respectate, în special, prevederile art. 4, alin. (1) şi (2) al prezentei norme sanitare veterinare; b) să fie situate într-o zona care nu este supusă prohibitiei sau restricţiilor în concordanta cu legislaţia comunitară relevanta şi/sau legislaţia naţionala; c) să fie curaţate şi dezinfectate înainte de utilizare, asa cum solicita medicul veterinar oficial; d) să aibă, luând în considerare capacitatea de cazare a centrului de colectare:(i) o amenajare destinată exclusiv acestui scop, atunci când se foloseşte ca centru de colectare;(îi) instalaţii corespunzătoare pentru încărcarea, descărcarea şi cazarea adecvată a animalelor, la un standard corespunzător, pentru adaparea şi furajarea lor şi pentru a le administra orice tratament necesar; aceste instalaţii trebuie să fie uşor de curăţat şi dezinfectat;(iii) facilităţi corespunzătoare pentru inspecţie;(iv) facilităţi corespunzătoare pentru izolare;(v) echipament corespunzător pentru curăţirea şi dezinfecţia încăperilor şi camioanelor;(vi) o zona corespunzătoare de depozitare pentru furaje, aşternut şi gunoi de grajd;(vii) un sistem corespunzător pentru colectarea apei reziduale;(viii) utilizarea unui birou pentru medicul veterinar oficial. e) sa admită numai animale care sunt identificate şi care provin din efective ce sunt oficial libere de tuberculoza, bruceloza sau leucoza sau animale pentru tăiere care întrunesc condiţiile stabilite în aceasta norma sanitară veterinara şi în special în art. 6, alin. (3). În acest scop, atunci când animalele sunt admise, proprietarul sau persoana răspunzătoare de centru trebuie să se asigure ca ele sunt identificate corespunzător şi însoţite de documente de sănătate sau certificate corespunzătoare pentru speciile şi categoriile implicate; f) să fie respectate prevederile Normei sanitare veterinara privind protecţia animalelor de ferma, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776, din 25 august 2005, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 98/58/CE şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) 1/2005, care le sunt aplicabile; g) să fie inspectate în mod regulat pentru a se verifica dacă cerinţele pentru aprobare continua să fie îndeplinite. (2) Proprietarului sau persoanei responsabile de centrul de colectare i se solicita, ca, fie pe baza documentelor de însoţire a animalelor, fie a numerelor sau marcilor de identificare a animalelor, sa ţină într-un registru sau într-o baza de date şi sa menţină pentru o perioadă minima de trei ani următoarele informaţii:(i) numele proprietarului, originea, data de intrare şi de ieşire, numărul de identificare a bovinelor sau numărul de înregistrare a exploataţiei de origine sau a efectivului de origine a porcilor care intră în centru şi destinaţia propusă;(îi) numărul de înregistrare a transportatorului şi numărul de autorizaţie a camionului care livreaza sau colectează animalele din centru. (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor acordă un număr de autorizaţie fiecărui centru de colectare autorizat. Autorizaţiile centrelor de colectare se pot limita la o anumită specie, pentru animale destinate reproducţiei sau producţiei ori pentru animale destinate tăierii. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi menţine actualizată o listă a centrelor de colectare autorizate şi a numerelor de autorizare ale acestora şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului.-----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010. (4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate suspenda sau retrage aprobarea în cazul eşecului de a se conforma prevederilor acestui articol, altor prevederi corespunzătoare ale prezentei norme sanitare veterinare sau Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2005 ori ale legislaţiei veterinare comunitare menţionate la cap. 1 al anexei nr. 1 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/425/CEE. Aprobarea poate fi reacordată atunci când Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este convinsă că centrul de colectare este în deplină conformitate cu toate prevederile corespunzătoare ale prezentului alineat.-----------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006. (5) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca în momentul funcţionarii, centrele de colectare au un număr suficient de medici veterinari autorizaţi pentru a-şi îndeplini toate obligaţiile.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure că transportatorii întrunesc următoarele condiţii suplimentare: a) pentru transportul animalelor aceştia trebuie să folosească mijloace de transport care sunt:(i) construite în aşa fel încât fecalele animalelor, aşternutul sau furajele să nu se poată scurge ori să cadă din vehicul;(îi) curăţate şi dezinfectate imediat după fiecare operaţiune de transport de animale sau de orice produs care ar putea afecta starea de sănătate a animalelor şi, dacă este necesar, înaintea oricărei noi încărcări de animale folosindu-se dezinfectante oficial autorizate de autoritatea competentă; b) ei trebuie fie:(i) să aibă mijloace corespunzătoare de curăţare şi dezinfecţie aprobate de autoritatea competentă, incluzând mijloace de stocare a aşternutului şi gunoiului;(îi) să furnizeze documente prin care se dovedeşte că aceste operaţiuni sunt efectuate de către o parte terţă aprobată de autoritatea competentă. (2) Transportatorul trebuie să se asigure că pentru fiecare vehicul utilizat pentru transportul animalelor este ţinut un registru care se păstrează o perioadă minimă de 3 ani, conţinând cel puţin următoarele informaţii: a) locurile şi datele de preluare, numele sau denumirea comercială şi adresa exploataţiei sau a centrului de colectare de unde sunt preluate animalele; b) locurile şi datele de livrare, numele sau denumirea comercială şi adresa destinatarului (destinatarilor); c) specia şi numărul de animale transportate; d) data şi locul dezinfecţiei; e) detalii ale documentaţiei de însoţire incluzând numărul etc.; f) durata prevăzută a fiecărui transport. (3) Transportatorii trebuie să se asigure că lotul sau animalele nu vin în contact, în niciun moment între părăsirea exploataţiilor sau a centrului de colectare de origine şi sosirea la destinaţie, cu animale care au un status de sănătate inferior. (4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure că transportatorii respectă dispoziţiile înscrise în prezentul articol, precum şi în relaţie cu documentaţia corespunzătoare care trebuie să însoţească animalele. (5) Prezentul articol nu se aplică persoanelor care transportă animale până la o distanţă de maximum 65 km, calculată de la locul de plecare la locul de destinaţie. (6) În cazul eşecului de a se conforma cu prevederile prezentului articol, dispoziţiile referitoare la nereguli şi notificarea neregulilor prevăzute la art. 26 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2005 se aplică în acelaşi mod în legătură cu sănătatea animalelor.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.  +  Articolul 11 (1) Toţi comercianţii de animale sunt înregistraţi, autorizaţi şi înscrişi cu un număr de autorizare de către Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ei respecta cel puţin următoarele condiţii: a) aceştia trebuie să se ocupe numai de animale care sunt identificate şi provin din efective care sunt oficial libere de tuberculoza, bruceloza şi leucoza sau animale pentru tăiere care îndeplinesc condiţiile menţionate în prezenta norma sanitară veterinara, şi în special la art. 6, alin. (3). În acest scop, comerciantul trebuie să se asigure ca animalele sunt identificate corespunzător şi sunt însoţite de documente de sănătate adecvate pentru speciile implicate.Totuşi, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza comercializarea animalelor identificate care nu întrunesc condiţiile menţionate la primul paragraf, în măsura în care ele sunt aduse direct la un abator din ţara de origine, pentru tăiere cat de curând posibil, fără sa treacă prin adăposturile lor, în scopul prevenirii difuzării bolilor. Trebuie luate măsurile necesare pentru a se asigura ca aceste animale nu pot veni în contact cu alte animale, atunci când ajung la abator, şi sunt tăiate în partida separată faţă de alte animale. b) comerciantul este solicitat sa ţină o evidenta sau o baza de date, fie pe baza documentului de însoţire a animalelor, fie pe baza numerelor sau marcilor de identificare a acestora, şi sa stocheze următoarele date pentru o perioadă de cel puţin trei ani:(i) numele proprietarului, originea, data cumpărării, categoriile, numărul de identificare a bovinelor sau numărul de înregistrare a exploataţiei de origine sau a efectivului de origine a porcilor cumpăraţi;(îi) numărul de înregistrare a transportatorului şi/sau numărul de autorizaţie a camionului de livrare şi colectare a animalelor;(iii) numele şi adresa cumpărătorului şi destinaţia animalului;(iv) copiile planului de ruta şi/sau numărul de serie a certificatelor de sănătate, după caz. c) atunci când comerciantul tine animalele în adăposturile sale el trebuie să se asigure ca:(i) este acordată o pregătire specifică personalului responsabil cu animalele pentru aplicarea cerinţelor prezentei norme sanitare veterinare şi pentru îngrijirea şi protecţia animalelor;(îi) dacă este cazul, controalele şi testarile animalelor sunt efectuate regulat de către medicul veterinar oficial şi sunt parcurse toate etapele necesare pentru a preveni răspândirea bolii. (2) Toate clădirile utilizate de un comerciant în relaţie cu afacerile sale sunt înregistrate şi identificate cu un număr de înregistrare acordat de către Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ele sunt conforme cu cel puţin următoarele condiţii: a) trebuie să fie sub controlul unui medic veterinar oficial; b) trebuie să fie situate într-o zona care nu este supusă prohibitiei sau restricţiilor, în concordanta cu legislaţia relevanta comunitară sau naţionala; c) trebuie să aibă:(i) incinte corespunzătoare de capacitate suficienta şi în special incinte de inspecţie şi de izolare astfel încât toate animalele să poată fi izolate în cazul unei izbucniri a unei boli contagioase;(îi) facilităţi corespunzătoare pentru descărcare şi, atunci când este necesar, pentru cazare adecvată unui standard corespunzător pentru animale, pentru adaparea şi furajarea lor şi pentru a le administra orice tratament necesar. Aceste facilităţi trebuie să fie uşor de curăţat şi dezinfectat;(iii) o zona de recepţie corespunzătoare pentru aşternut şi gunoiul de grajd;(iv) un sistem corespunzător de colectare a apelor reziduale. d) să fie curaţate şi dezinfectate înainte de folosire, după cum solicita medicul veterinar oficial. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate suspenda sau retrage aprobarea în cazul nerespectării prevederilor prezentului art. sau altor prevederi corespunzătoare ale prezentei norme veterinare sau ale altor prevederi cu privire la restricţiile de sănătate. Aprobarea poate fi reacordata atunci când autoritatea veterinara competenţa este convinsa ca toate prevederile corespunzătoare ale acestei norme sanitare veterinare sunt pe deplin respectate de comerciant. (4) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să efectueze inspecţii regulate pentru a verifica ca cerinţele acestui art. sunt îndeplinite. (5) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi menţine actualizată o listă a comercianţilor autorizaţi şi a spaţiilor înregistrate utilizate de aceştia în legătură cu activitatea lor, precum şi a numerelor de autorizare atribuite comercianţilor respectivi şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului.-----------Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Articolul 12 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate introduce un sistem de reţele de supraveghere. (2) Sistemul de reţea de supraveghere trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) efective, b) proprietarul sau oricare altă persoană fizica sau juridică responsabilă pentru exploataţie, c) medicul veterinar autorizat sau medicul veterinar oficial responsabil pentru exploataţie, d) serviciul veterinar oficial al tarii noastre, e) laboratoarele oficiale de diagnostic veterinar sau oricare alt laborator autorizat de către autoritatea veterinara competenţa centrala, f) o baza de date computerizată. (3) Medicii veterinari oficiali ai unităţilor de tăiere sau centrelor de colectare autorizate sunt asociaţi sistemului de reţea. (4) Principalele obiective ale sistemului de reţea de supraveghere sunt de a efectua clasificarea oficială a exploataţiilor, de a menţine aceasta clasificare prin inspecţii regulate, de a colecta date epidemiologice şi de a efectua monitorizarea bolii astfel încât să se asigure conformitatea cu toate prevederile prezentei norme sanitare veterinare şi cu alte prevederi referitoare la sănătatea animalelor. (5) Acest sistem de reţea de supraveghere va fi obligatoriu pentru toate exploataţiile de pe teritoriul României. Totuşi, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza realizarea unei astfel de reţele într-o parte a teritoriului alcătuită din una sau mai multe regiuni adiacente, definite de art. 2, alin. (2), lit. p). Atunci când se acordă aceasta derogare, mişcarea de animale din alte regiuni care nu sunt parte a sistemului de reţea către acea parte a teritoriului este supusă prevederilor prezentei norme veterinare. (6) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va stabili obligaţiile şi drepturile medicilor veterinari autorizaţi, ale persoanelor responsabile pentru exploataţii sau ale proprietarilor lor şi ale oricăror alţi participanţi la sistem, incluzând persoanele responsabile pentru eliberarea certificatelor de sănătate. (7) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca obligaţiile la care se referă alin. 4 includ cel puţin următoarele:A. fiecare proprietar sau persoana responsabilă pentru o exploataţie trebuie:(i) sa angajeze, prin contract sau instrumente legale, serviciile unui medic veterinar autorizat de autoritatea veterinara competenţa centrala;(îi) să solicite imediat medicul veterinar autorizat al exploataţiei atunci când suspecteaza apariţia unei boli infectioase sau a oricărei boli notificabile;(iii) sa notifice medicului veterinar autorizat orice sosire de animale în exploataţia sa;(iv) sa izoleze animalele înainte de a le introduce în exploataţie pentru a permite medicului veterinar autorizat sa controleze, când se considera necesar, prin intermediul testelor solicitate, dacă statusul exploataţiei poate fi menţinut.B. Medicii veterinari autorizaţi conform art. 2, alin. (2), lit. m) vor fi sub controlul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:(i) sa întrunească condiţiile pentru a profesa meseria de medic veterinar;(îi) sa nu aibă nici un interes financiar sau legături familiale cu proprietarul sau cu persoana responsabilă de exploataţie;(iii) sa posede cunoştinţe deosebite în domeniul sănătăţii animalelor şi care se aplică animalelor din speciile în cauza. Aceasta înseamnă ca ei trebuie: a) să-şi innoiasca în mod regulat cunoştinţele, în special în ceea ce priveşte reglementările relevante de sănătate; b) sa întrunească cerinţele stabilite de către autoritatea veterinara competenţa centrala pentru a se asigura funcţionarea corespunzătoare a reţelei; c) sa pună la dispoziţia proprietarului sau a persoanei responsabile cu exploataţia respectiva, informaţii şi asistenţa pentru a fi luate toate măsurile pentru a se asigura menţinerea statusului de sănătate al exploataţiei, în special pe baza programelor aprobate de autoritatea veterinara competenţa centrala; d) să asigure conformitatea cu cerinţele privind:(i) identificarea şi certificarea sănătăţii animalelor din efectiv, a animalelor introduse şi a celor comercializate;(îi) raportarea obligatorie a bolilor infectioase ale animalelor şi a oricărui alt factor de risc pentru sănătatea sau bunăstarea animalelor şi pentru sănătatea oamenilor;(iii) stabilirea cat mai precis posibil a cauzei morţii animalelor şi atunci când ele urmează să fie transportate;(iv) condiţiile de igiena ale efectivului şi ale fermelor de producţie.Dacă funcţionarea adecvată a sistemului o cere, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate limita responsabilitatea medicului veterinar la un număr specific de exploataţii sau la o zona geografică specifică.Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va întocmi liste cu medicii veterinari autorizaţi şi cu exploataţiile aprobate care participa la reţea, iar dacă se constată că un participant la reţea nu mai îndeplineşte condiţiile menţionate anterior, aceasta va suspenda ori va retrage autorizarea, fără sa prejudicieze nici o penalizare ce poate fi aplicată.C. Baza de date computerizată trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:(I) Pentru fiecare animal: a) codul de identificare; b) data naşterii; c) sexul; d) rasa sau culoarea parului; e) codul de identificare al mamei sau, în cazul unui animal importat dintr-o ţara terta, numărul de identificare dat după inspecţie, conform Normei sanitare veterinare aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 170/2004, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 92/102/CEE, şi care corespunde numărului de identificare de origine; f) numărul de identificare a exploataţiei în care a fost fatat; g) numerele de identificare ale tuturor exploataţiilor în care animalul a fost ţinut şi datele fiecărei schimbări a exploataţiei; h) data morţii sau tăierii.(II) Pentru fiecare exploataţie: a) un număr de identificare care consta în maxim 12 cifre (separat de codul de ţara); b) numele şi adresa deţinătorului.(III) Baza de date trebuie să poată furniza în orice moment următoarele informaţii particulare: a) numărul de identificare al tuturor animalelor din specia bovine prezente în exploataţie sau, în cazul grupurilor de animale din specia suine, numărul de înregistrare a exploataţiei de origine sau a efectivului de origine şi numărul certificatului de sănătate, când este cazul; b) o lista a tuturor schimbărilor din exploataţie pentru fiecare animal din specia bovine, începând cu exploataţia de naştere, sau exploataţia de import, în cazul animalelor importate din tari terţe. Pentru grupurile de suine se va menţiona numărul de înregistrare al ultimei exploataţii sau al ultimului efectiv iar pentru animalele importate din tari terţe, exploataţia de import.(IV) Aceste informaţii particulare vor fi ţinute în baza de date 3 ani consecutivi de la moartea animalului din specia bovine sau 3 ani consecutivi din momentul înregistrării, în cazul evidenţelor pentru suine. Totuşi, numai prevederile pct. (II), (III) şi (IV) trebuie aplicate animalelor din specia suine. Pentru a se asigura funcţionarea bazei de date computerizate naţionale cu privire la suine, trebuie adoptate reguli corespunzătoare de aplicare, incluzând informaţiile pe care trebuie să le conţină baza naţională de date, în conformitate cu procedura comunitară.------------Pct. (IV) al lit. C a alin. (7) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006. (8) Toţi participanţii la reţeaua de supraveghere, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (7) lit. A şi B, vor fi ţinuţi în evidenta Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Aceasta este responsabilă de înfiinţarea reţelei şi va efectua controale regulate pentru a se asigura ca aceasta funcţionează corect. (9) Dacă România introduce un sistem de reţele de supraveghere, conform celor menţionate la pct. (I), (II), (III) şi (IV), operaţional pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, va solicita evaluarea Comisiei Europene. În acest scop Comisia Europeană va examina documentaţia trimisa de România pentru validare conform procedurii comunitare. (10) Dacă România a implementat pe întregul sau teritoriu un sistem de reţea de supraveghere conform prezentului art. este autorizata sa nu aplice prevederea menţionată la art. 3, alin. (2), lit. a), pct. (îi), cu privire la miscarile animalelor pe teritoriul sau, la care se referă prezenta norma sanitară veterinara.  +  Articolul 13 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va lua măsurile specifice corespunzătoare pentru a penaliza orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare de către o persoană fizica sau juridică. (2) Dacă se confirma ca prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu sunt sau nu au fost respectate, autoritatea competentă de la locul unde se face aceasta constatare va lua toate măsurile corespunzătoare pentru a proteja sănătatea animalelor şi pentru a preveni răspândirea bolii. (3) În funcţie de circumstanţe, aceasta acţiune a autorităţii competente poate consta în luarea măsurilor solicitate pentru a: a) aranja ca planul de călătorie să fie completat sau ca animalele să fie returnate către locul lor de plecare pe cea mai directa ruta, cu condiţia ca aceasta maniera de acţiune sa nu primejduiasca ulterior sănătatea sau bunăstarea animalelor; b) aranja ca animalele să fie cazate în locuri adecvate, cu îngrijire corespunzătoare în cazul întreruperii călătoriei; c) lua măsuri pentru tăierea animalelor. Destinaţia şi utilizarea acestor animale după tăiere va fi reglementată:(i) în concordanţă cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 853/2004.---------Pct. (i) al lit. c) a alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.(îi) în concordanţă cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002, atunci când statusul de sănătate al animalelor nu poate fi stabilit sau atunci când ele pot constitui un risc pentru sănătatea animalelor sau sănătatea publică. Totuşi, atunci când trebuie să se aplice prevederile normei sanitare veterinare menţionate, poate fi acordată o perioadă de reglementare proprietarului sau agentului său înainte să fie invocată posibilitatea finală. În acest caz se aplică prevederile alin. (3).----------Pct. (îi) al lit. c) a alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006. (4) Autoritatea veterinara centrala a statului de destinaţie va notifica imediat autorităţii veterinare competente centrale a statului de origine asupra stabilirii oricărei încălcări a prezentei norme sanitare veterinare. (5) În concordanţă cu prevederile stabilite de Norma sanitară veterinară privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 3 martie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 89/608, statele membre ale Uniunii Europene şi România trebuie să îşi acorde asistenţă mutuală în aplicarea prezentei norme sanitare veterinare, pentru a se asigura, în special, conformitatea cu prevederile stabilite în prezentul articol.----------Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006. (6) Prezentul art. nu afectează regulile naţionale aplicabile în caz de sancţiuni penale.  +  Articolul 15Din moment ce România nu a introdus un sistem aprobat de reţea de supraveghere, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca în scurt timp va fi pe deplin operaţională o baza de date computerizată care se conformează prevederilor stabilite la art. 12 al prezentei norme sanitare veterinare, după cum urmează: a) pentru bovine de la o dată ce trebuie stabilită de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor; b) pentru un registru al exploataţiilor de suine, conformându-se cu prevederile stabilite la art. 12, alin. (7), lit. C, pct. (II); c) pentru miscarile de suine, conformându-se cu prevederile stabilite la art. 12, alin. (7), lit. C, pct. (III):(i) exploataţia lor de naştere;(îi) din toate celelalte exploataţii.Trebuie să se realizeze o intrare în baza de date pentru fiecare mişcare separată de suine. Intrarea va cuprinde cel puţin următoarele: numărul de suine mutate, numărul de identificare al exploataţiei sau al efectivului de plecare, numărul de identificare al exploataţiei sau al efectivului de sosire şi datele de plecare şi de sosire.  +  Articolul 16Regulile stabilite de Norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 90/425/CEE, se aplică în special controalelor la origine, organizării şi urmăririi controalelor ce urmează să fie efectuate de ţara de destinaţie, şi măsurilor de protecţie ce trebuie implementate.  +  Articolul 17Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fac parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa 1 ──────la norma sanitară veterinara─────────────────────────────I. Efectiv de bovine oficial indemn de tuberculozaÎn scopurile acestei secţiuni, "bovine" înseamnă toate animalele din specia bovine cu excepţia animalelor care iau parte la activităţi culturale sau sportive.1. Un efectiv de bovine este oficial indemn de tuberculoza dacă:(a) toate animalele sunt libere de semnele clinice de tuberculoza;(b) toate bovinele în vârsta de peste 6 săptămâni au reactionat negativ la cel puţin două teste intradermice de tuberculinare oficiale, efectuate conform anexei nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinara, primul la 6 luni de la eliminarea oricărei infectii din efectiv iar cel de-al doilea 6 luni mai târziu sau, atunci când efectivul a fost alcătuit doar din animale originare din efective oficial indemne de tuberculoza, primul test va fi efectuat la cel puţin 60 de zile de la alcătuire iar cel de-al doilea test nu va mai fi solicitat;(c) după efectuarea primului test la care se face referire la punctul (b), în efectiv nu a fost introdus nici un animal din specia bovine în vârsta de peste 6 săptămâni, în afară de cazul în care a reactionat negativ la un test intradermic de tuberculinare efectuat şi interpretat conform anexei nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinara şi efectuat fie în cele 30 zile anterioare, fie în cele 30 de zile ulterioare datei introducerii sale în efectiv. În ultimul caz, animalul (animalele) trebuie să fie izolat (izolate) fizic de celelalte animale din efectiv, astfel încât să se evite orice contact direct sau indirect cu celelalte animale, până când acestea sunt dovedite negative.Totuşi, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate să nu solicite ca acest test să fie efectuat pentru miscarile animalelor pe teritoriul propriu dacă animalul provine dintr-un efectiv oficial indemn de tuberculoza.2. Un efectiv de bovine îşi menţine statusul oficial indemn de tuberculoza dacă:(a) condiţiile specificate la pct. 1, subpct. (a) şi (c) continua să se aplice;(b) toate animalele care intră în exploataţie provin din efective cu statusul oficial indemn de tuberculoza;(c) toate animalele din exploataţie, cu excepţia viteilor în vârsta de sub 6 săptămâni şi care au fost născuţi în exploataţie, sunt supuse testelor de tuberculinare de rutina, în concordanta cu anexa nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinara.Totuşi, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate modifica frecventa testelor de rutina, pentru întreaga ţara sau parte a teritoriului acesteia în care toate efectivele de bovine sunt supuse unui program oficial de combatere a tuberculozei, după cum urmează:(i) dacă media - determinata la 31 decembrie a fiecărui an - a procentajelor anuale de efective de bovine confirmate ca fiind infectate cu tuberculoza, nu este mai mare de 1% din totalul efectivelor dintr-o zona definită în cursul ultimelor doua perioade de supraveghere anuală, intervalul dintre testele de rutina pentru efectiv poate fi crescut la doi ani iar masculii pentru ingrasare dintr-o unitate epidemiologică izolata pot fi exceptaţi de la testul de tuberculinare, cu condiţia ca ei sa provină din efective oficial indemne de tuberculoza şi ca autoritatea competentă sa garanteze ca masculii pentru ingrasare nu sunt folosiţi pentru reproducţie şi sunt dusi direct pentru tăiere;(îi) dacă media - determinata la 31 decembrie a fiecărui an - procentajelor anuale de efective de bovine confirmate ca fiind infectate cu tuberculoza nu este mai mare de 0,2% din totalul efectivelor din regiunea definită, în cursul ultimelor doua perioade de supraveghere bienale, intervalul dintre testele de rutina poate fi crescut la 3 ani iar vârsta la care animalele trebuie să fie supuse acestor teste poate fi crescută la 24 de luni;(iii) dacă media - determinata la 31 decembrie a fiecărui an - procentajelor anuale de efective de bovine confirmate ca fiind infectate cu tuberculoza nu este mai mare de 1% din totalul efectivelor din regiunea definită, în cursul ultimelor doua perioade de supraveghere trienale, intervalul dintre testele de rutina poate fi crescut la 4 ani sau, cu condiţia ca următoarele condiţii să fie întrunite, autoritatea veterinara competenţa centrala poate renunţa la testarea prin tuberculinare a efectivelor: (1) înainte de introducerea în efectiv, toate bovinele sunt supuse unui test de tuberculinare intradermica, cu rezultate negative; (2) toate bovinele tăiate sunt examinate pentru depistarea leziunilor de tuberculoza şi orice asemenea leziune este supusă unei examinări histopatologice şi bacteriologice pentru evidenţierea tuberculozei.Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate de asemenea, cu privire la România sau la o parte a acesteia, sa mărească frecventa testelor de tuberculinare dacă nivelul bolii a crescut.3A. Statusul de efectiv oficial indemn de tuberculoza trebuie suspendat dacă: a) condiţiile specificate la paragraful doi nu mai sunt îndeplinite; b) unul sau mai multe animale sunt considerate ca având o reactie pozitiva la un test de tuberculinare, sau este suspectat un caz de tuberculoza la examinarea post-mortem;Atunci când un animal este considerat ca prezentând reactie pozitiva, el va fi îndepărtat din efectiv şi tăiat. Sunt efectuate apoi examinări post-mortem corespunzătoare, examene de laborator şi epidemiologice pe animalul care a reactionat pozitiv sau pe carcasa animalului suspect. Statusul efectivului va rămâne suspendat până când au fost efectuate toate examenele de laborator. Dacă prezenta tuberculozei nu este confirmată, suspendarea statusului de efectiv oficial indemn de tuberculoza poate fi ridicată în urma unei testări a tuturor animalelor în vârsta de peste 6 săptămâni, cu rezultate negative, la cel puţin 42 de zile după îndepărtarea animalului (animalelor) care a(u) reactionat pozitiv. c) efectivul conţine animale cu status incert descris în anexa nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinara. În acest caz statusul efectivului trebuie să rămână suspendat până ce statusul animalelor în cauza a fost clarificat. Asemenea animale trebuie să fie izolate de celelalte animale ale efectivului până la clarificarea statusului lor, fie printr-un test ulterior efectuat după 42 de zile, fie prin examen post-mortem şi de laborator; d) totuşi prin derogare de la cerinţele lit. (c), dacă în România autoritatea competentă efectuează testări de rutină în efective, utilizând testul comparativ de tuberculinare descris în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară, şi în cazul unui efectiv în care nu au fost depistate animale care au reacţionat pozitiv confirmate de cel puţin 3 ani, autoritatea competentă poate decide să nu restricţioneze mişcarea altor animale din efectiv, cu condiţia ca statusul oricăror animale care au reacţionat neconcludent să fie clarificat printr-un test ulterior, efectuat după 42 de zile, şi ca niciunui animal din exploataţie să nu i se permită să ia parte la comerţul intracomunitar până ce statusul animalelor care au reacţionat neconcludent nu a fost rezolvat. Dacă la acest test ulterior oricare animal fie reacţionează pozitiv, fie continuă să dea reacţie neconcludentă, atunci se aplică condiţiile lit. (b). Dacă prezenţa bolii este ulterior confirmată, trebuie identificate şi testate toate animalele care părăsesc exploataţia, din momentul ultimei testări negative a efectivului.-----------Lit. d) a pct. 3A al părţii I a anexei 1 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.3B. Statusul de efectiv oficial indemn de tuberculoza trebuie să fie retras dacă prezenta tuberculozei este confirmată, prin izolarea Mycobacterium bovis la examinarea de laborator.Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate retrage statusul dacă:(a) condiţiile specificate în pct. 2 al prezentei anexe nu mai sunt îndeplinite;(b) la examinarea post-mortem se evidenţiază leziuni clasice de tuberculoza;(c) o ancheta epidemiologică stabileşte probabilitatea infectiei;(d) din orice alte motive considerate necesare pentru controlarea tuberculozei bovine.Efectuarea trasabilitatii şi verificarea ei trebuie să fie realizate de autoritatea competentă pentru orice efectiv considerat ca având legătura cu boala din punct de vedere epidemiologic. Statusul oficial indemn de tuberculoza al unui efectiv trebuie să rămână anulat până ce sunt efectuate curăţarea şi dezinfecţia incintelor şi a ustensilelor iar toate animalele de vârsta mai mare de 6 săptămâni au reactionat negativ la ultimele doua teste consecutive de tuberculinare, primul efectuat nu mai devreme de 60 de zile, iar cel de-al doilea la nu mai puţin de 4 luni şi nu mai mult de 12 luni de la eliminarea ultimului animal care a reactionat pozitiv.4. Pe baza informaţiilor furnizate în concordanta cu art. 8 al prezentei norme sanitare veterinare, România sau o parte din aceasta poate fi declarata oficial indemna de tuberculoza, în concordanta cu procedura naţionala, dacă întruneşte următoarele condiţii:(a) procentul de efective de bovine confirmate ca fiind infectate cu tuberculoza nu a depăşit 0,1% pe an pentru toate efectivele, timp de 6 ani consecutiv şi cel puţin 99,9% din efective au obţinut statusul de oficial indemn de tuberculoza în fiecare an, timp de 6 ani consecutiv, calcularea acestui ultim procentaj fiind făcuta la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic;(b) fiecare bovina este identificata în concordanta cu legislaţia comunitară, transpusa în dreptul naţional;(c) toate bovinele tăiate sunt supuse unei examinări oficiale post-mortem;(d) sunt respectate procedurile de suspendare şi retragere a statusului de oficial indemn de tuberculoza.5. România sau o parte a teritoriului ei îşi menţine statusul de oficial indemn de tuberculoza dacă sunt îndeplinite în continuare condiţiile stipulate la pct. 4, subpct. (a), (b), (c) şi (d). Totuşi, dacă exista dovezi ale unei schimbări semnificative a situaţiei în ceea ce priveşte tuberculoza în România sau o parte a acesteia care a fost recunoscută ca indemna oficial de tuberculoza, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate lua o decizie de suspendare sau revocare a statutului până când sunt îndeplinite cerinţele deciziei.II. Efective de bovine oficial indemne de bruceloza şi efective de bovine indemne de brucelozaÎn sensul acestei secţiuni, prin "bovine" se înţeleg toate animalele din specia bovine cu excepţia masculilor pentru ingrasare, cu condiţia ca ele sa provină din efective oficial indemne de bruceloza iar autoritatea competentă sa garanteze ca masculii pentru ingrasare nu vor fi folosiţi pentru reproducţie ci vor merge direct la abator.1. Un efectiv de bovine este oficial indemn de bruceloza dacă:(a) nu conţine bovine care au fost vaccinate împotriva brucelozei, cu excepţia femelelor care au fost vaccinate cu cel puţin trei ani înainte;(b) nici unul dintre animalele din specia bovine nu a prezentat semne clinice de bruceloza de cel puţin 6 luni;(c) toate bovinele în vârsta mai mare de 12 luni au fost supuse, cu rezultate negative, unuia dintre următoarele proceduri de testare, în concordanta cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara:(i) doua teste serologice specificate la pct. 10 al prezentei anexe, efectuate la un interval mai mare de 3 luni şi mai mic de 12 luni;(îi) trei teste efectuate la interval de 3 luni pe probe de lapte, urmate la cel puţin 6 săptămâni de un test serologic specificat la pct. 10, al prezentei anexe.(d) orice animal din specia bovine intrat în efectiv provine dintr-un efectiv cu status oficial indemn de bruceloză şi, în cazul bovinelor de vârstă mai mare de 12 luni, a relevat un titru brucellic mai mic de 30 UI de aglutinare/ml la un test de seroaglutinare efectuat în concordanţă cu anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară sau a reacţionat negativ la orice alt test aprobat în concordanţă cu procedura comunitară, în cursul a 30 de zile anterioare sau a 30 de zile după data introducerii în efectiv. În cel din urmă caz animalul/animalele trebuie izolat/izolate fizic de celelalte animale din efectiv, astfel încât să se evite contactul direct sau indirect cu celelalte animale, până când se dovedeşte/dovedesc a fi negativ/negative.-----------Lit. d) a pct. 1 al părţii I a anexei 1 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.2. Un efectiv de bovine îşi păstrează statusul de efectiv oficial indemn de bruceloza dacă:(a) unul dintre următoarele proceduri de testare se efectuează anual, cu rezultate negative, în concordanta cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara:(i) trei teste inelare efectuate pe probe de lapte, la intervale de cel puţin trei luni;(îi) trei teste ELISA efectuate pe probe de lapte, la intervale de cel puţin trei luni;(iii) doua teste inelare efectuate pe probe de lapte, la un interval de cel puţin trei luni, urmate, la cel puţin 6 săptămâni, de un test serologic la care se face referire la pct. 10, al prezentei anexe;(iv) doua teste ELISA efectuate pe probe de lapte, la un interval de cel puţin trei luni, urmate la cel puţin 6 săptămâni de un test serologic la care se face referire la pct. 10, al prezentei anexe;(v) doua teste serologice efectuate la un interval de cel puţin trei luni şi nu la mai mult de 12 luni.Totuşi, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate modifica frecventa testelor de rutina, pentru ţara noastră sau o parte a teritoriului acesteia care nu este oficial indemn de bruceloza, dar unde toate efectivele de bovine sunt supuse unui program oficial de combatere a brucelozei, după cum urmează:- atunci când nu sunt infectate mai mult de 1% din efectivele de bovine, poate fi suficient să se efectueze doua teste inelare pe probe de lapte în fiecare an sau doua teste ELISA pe probe de lapte la un interval de cel puţin trei luni, sau un singur test serologic,- atunci când cel puţin 99,8% din efectivele de bovine au fost recunoscute ca fiind oficial indemne de bruceloza de cel puţin 4 ani, intervalul dintre controale poate fi extins la doi ani, dacă sunt testate toate animalele în vârsta mai mare de 12 luni, sau testarea poate fi limitată la animalele în vârsta mai mare de 24 de luni, dacă efectivele continua să fie testate anual. Controalele trebuie efectuate folosind unul dintre testele serologice la care se face referire la pct. 10, al prezentei anexe.(b) toate animalele din specia bovine care intră în efectiv provin din efective cu status oficial indemn de bruceloză şi, în cazul bovinelor de vârstă mai mare de 12 luni, au indicat un titru brucellic mai mic de 30 UI de aglutinare/ml la un test de seroaglutinare efectuat în concordanţă cu anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară sau au reacţionat negativ la orice alt test aprobat în concordanţă cu procedura comunitară, în cursul a 30 de zile anterioare sau a 30 de zile după data introducerii lor în efectiv. În cel din urmă caz animalul/animalele trebuie izolat/izolate fizic de celelalte animale din efectiv, astfel încât să se evite contactul direct sau indirect cu celelalte animale până când se dovedeşte/dovedesc negativ/negative. Totuşi, testul descris la pct. 2 subpct. (b) nu trebuie să fie solicitat României sau pentru regiuni ale României în care procentajul efectivelor de bovine infectate cu bruceloză nu a depăşit 0,2% de cel puţin 2 ani şi în care animalul provine dintr-un efectiv de bovine oficial indemn de bruceloză din interiorul regiunii respective şi nu a venit în contact, în timpul transportului, cu bovine de status inferior;----------Lit. b) a pct. 2 al părţii a II-a a anexei 1 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.(c) fără a se prejudicia prevederile lit. (b), bovinele provenite dintr-un efectiv indemn de bruceloză pot fi introduse într-un efectiv oficial indemn de bruceloză dacă au vârsta de cel puţin 18 luni şi, dacă au fost vaccinate împotriva brucelozei, vaccinarea a fost efectuată cu mai mult de un an în urmă.Asemenea animale trebuie să fi prezentat, în cele 30 de zile anterioare introducerii, un titru brucellic mai mic de 30 UI de aglutinare/ml şi un rezultat negativ la o reacţie de fixare a complementului sau la orice alt test aprobat în concordanţă cu procedura comunitară.Dacă totuşi o femelă din specia bovine dintr-un efectiv indemn de bruceloză este introdusă într-un efectiv oficial indemn de bruceloză, în baza prevederilor paragrafului de mai sus, acel efectiv va fi considerat indemn de bruceloză pentru 2 ani de la data la care a fost introdus ultimul animal vaccinat.-----------Lit. c) a pct. 2 al părţii a II-a a anexei 1 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.3A. Statusul de efectiv oficial indemn de bruceloza trebuie suspendat dacă:(a) condiţiile specificate în pct. 1 şi 2 ale prezentei anexe nu mai sunt îndeplinite;(b) un rezultat negativ la orice altă combinaţie de teste aprobată, în acest scop, în baza procedurii comunitare.---------Lit. b) a pct. 3A a părţii a II-a a anexei 1 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.Atunci când animalul a fost tăiat şi nu mai este disponibil pentru testare, suspendarea poate fi ridicată dacă doua teste de seroaglutinare, efectuate la toate bovinele din efectiv în vârsta mai mare de 12 luni, în concordanta cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara, prezintă un titru mai mic de 30 UI de aglutinare/ml. Primul test va fi efectuat la cel puţin 30 de zile după eliminarea animalului iar al doilea cu cel puţin 60 de zile mai târziu.Atunci când animalul a fost izolat de animalele din efectiv, el poate fi reintrodus în efectiv şi statusul efectivului poate fi restabilit după:(a) o reactie de seroaglutinare care a indicat un titru mai mic de 30 UI de aglutinare/ml şi a dat un rezultat negativ la o reactie de fixare a complementului,(b) un rezultat negativ la orice alta combinaţie de teste aprobată în acest scop, în baza procedurii naţionale3B. Statusul de efectiv oficial indemn de bruceloza trebuie să fie retras dacă, urmare a testelor de laborator sau al investigatiilor epidemiologice, infectia brucelica a fost confirmată în efectiv.Statusul efectivului nu trebuie să fie restabilit până când, fie toate bovinele aflate în efectiv în momentul izbucnirii au fost tăiate, fie efectivul a fost supus unei testări de verificare şi toate animalele de vârsta mai mare de 12 luni au prezentat rezultate negative la doua teste consecutive, efectuate la interval de 60 de zile, primul fiind efectuat la nu mai puţin de 30 de zile după eliminarea animalului(lor) pozitiv(e).În cazul bovinelor care erau gestante în momentul izbucnirii, controlul final trebuie efectuat la cel puţin 12 zile după ce ultimul animal gestant în momentul izbucnirii a fatat.4. Un efectiv de bovine este indemn de bruceloza dacă respecta condiţiile de la pct. 1, subpct. (b) şi (c) şi atunci când vaccinarea a fost efectuată după cum urmează:(i) femelele din specia bovine au fost vaccinate:(a) înaintea vârstei de 6 luni cu tulpina de vaccin viu 19;(b) înaintea vârstei de 15 luni cu vaccin inactivat adjuvant 45/20 care a fost controlat şi aprobat oficial; c) cu alte vaccinuri aprobate în baza procedurii comunitare.---------Lit. c) a pct. 4 al părţii a II-a a anexei 1 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.(îi) bovinele de vârsta mai mica de 30 de luni care au fost vaccinate cu tulpina de vaccin viu 19, pot crea la testul de seroaglutinare un rezultat mai mare de 30 UI dar mai mic de 80 UI de aglutinare/ml, cu condiţia ca la reactia de fixare a complementului să aibă un rezultat mai mic de 30 unităţi CEE, în cazul femelelor vaccinate cu mai puţin de 12 luni în urma sau un rezultat mai mic de 20 unităţi CEE, în toate celelalte cazuri.5. Un efectiv de bovine îşi păstrează statusul de indemn de bruceloza dacă:(i) este supus unuia dintre procedurile de testare prezentate la pct. 2, subpct. (a);(îi) bovinele care intră în efectiv respecta cerinţele din pct. 2, subpct. (b) sau- provin din efective cu status indemn de bruceloza iar în cazul bovinelor de vârsta mai mare de 12 luni, au prezentat în cele 30 de zile anterioare introducerii în efectiv sau la izolarea ulterioară introducerii, mai puţin de 30 UI de aglutinare pe ml la reactia de seroaglutinare şi un rezultat negativ la reactia de fixare a complementului, în concordanta cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara, sau- provin din efective cu status de indemn de bruceloza, au vârsta mai mica de 30 de luni şi au fost vaccinate cu vaccin viu, tulpina 19, dacă dau la reactia de seroaglutinare un rezultat superior valorii de 30 de UI, dar mai mic de 80 UI de aglutinare/ml, cu condiţia ca la reactia de fixare a complementului sa dea un rezultat mai mic de 30 unităţi CEE, în cazul femelelor vaccinate cu mai puţin de 12 luni anterior sau un rezultat mai mic de 20 unităţi CEE, în toate celelalte cazuri.6A. Statusul de indemn de bruceloză al unui efectiv trebuie suspendat dacă:(a) condiţiile specificate la pct. 4 şi 5 nu au fost respectate;(b) ca rezultat al testelor de laborator sau al investigaţiilor clinice, una sau mai multe bovine de vârstă mai mare de 30 de luni este/sunt suspectată/suspectate de bruceloză, iar animalul/animalele suspect/suspecte a/au fost tăiat/tăiate sau izolat/izolate astfel încât să se evite orice contact direct sau indirect cu alte animale.Atunci când animalul a fost izolat, el poate fi reintrodus în efectiv şi statusul efectivului poate fi restabilit, dacă prezintă ulterior un titru mai mic de 30 UI de aglutinare/ml la reacţia de seroaglutinare şi a avut un rezultat negativ la o reacţie de fixare a complementului sau la alt test aprobat în baza procedurii comunitare.Atunci când animalele au fost tăiate şi nu mai sunt disponibile pentru testare, suspendarea poate fi ridicată dacă două reacţii de seroaglutinare efectuate în concordanţă cu anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară la toate bovinele din exploataţie de vârstă mai mare de 12 luni indică un titru mai mic de 30 UI de aglutinare/ml. Primul test trebuie efectuat la cel puţin 30 de zile după eliminarea animalului, iar al doilea cu cel puţin 60 de zile mai târziu.Dacă animalele care trebuie testate, menţionate în cele două subparagrafe anterioare, au vârstă mai mică de 30 de luni şi au fost vaccinate cu vaccin viu tulpina 19, ele pot fi considerate negative dacă la testul de seroaglutinare au un rezultat mai mare de 30 UI, dar mai mic de 80 UI de aglutinare/ml, cu condiţia ca la reacţia de fixare a complementului să aibă un rezultat mai mic de 30 de unităţi CEE în cazul femelelor vaccinate cu mai puţin de 12 luni înainte sau rezultate mai mici de 20 de unităţi CEE în toate celelalte cazuri.-----------Pct. 6A al părţii a II-a a anexei 1 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.6B. Statusul de indemn de bruceloza al efectivului trebuie retras dacă, urmare a testelor de laborator sau a investigatiilor epidemiologice, infectia brucellica a fost confirmată într-un efectiv. Statusul efectivului nu trebuie restabilit până când, fie au fost tăiate toate bovinele prezente în efectiv în momentul izbucnirii, fie efectivul a fost supus testarii de control şi toate animalele nevaccinate de vârsta mai mare de 12 luni au prezentat rezultate negative la doua teste consecutive, efectuate la interval de 60 de zile, primul la nu mai puţin de 30 de zile de la eliminarea animalului(lor) pozitiv(e).Dacă toate animalele care trebuie testate, la care se face referire în pct. 6A, au vârsta mai mica de 30 de luni şi au fost vaccinate cu vaccin viu tulpina 19, ele pot fi considerate negative, dacă prezintă un titru brucellic mai mare de 30 de U.I., dar mai mic de 80 UI de aglutinare/ml, cu condiţia ca la reactia de fixare a complementului ele să prezinte un titru mai mic de 30 unităţi CEE, în cazul femelelor vaccinate cu mai puţin de 12 luni înainte sau un titru mai mic de 20 unităţi CEE, în toate celelalte cazuri.În cazul bovinelor care erau gestante în momentul izbucnirii, controlul final trebuie să fi fost efectuat la cel puţin 21 de zile după ce ultimul animal gestant în momentul izbucnirii a fatat.7. România sau o parte a României poate fi declarată oficial indemnă de bruceloză în concordanţă cu procedura comunitară, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:(a) niciun caz de avort datorat infecţiei cu Brucella şi nicio cultură de Brucella abortus nu au fost înregistrate de cel puţin 3 ani şi cel puţin 99,8% din efective au obţinut statusul de efectiv oficial indemn de bruceloză, calcularea acestui procent fiind făcută la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic. Totuşi, atunci când autoritatea competentă adoptă o politică de tăiere a întregului efectiv, incidentele izolate indicate de ancheta epidemiologică ca fiind datorate introducerii de animale din afara României sau a unei părţi a României şi efectivele al căror status oficial indemn de bruceloză a fost suspendat sau retras din alte motive decât suspiciunea de boală trebuie să fie omise de la scopul calculelor de mai sus, cu condiţia ca Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să facă o înregistrare anuală a acestora şi să o trimită Comisiei Europene, în concordanţă cu art. 8 alin. (2) din norma sanitară veterinară; şi(b) fiecare bovină este identificată în concordanţă cu legislaţia comunitară;(c) notificarea cazurilor de avort este obligatorie şi ele sunt investigate de către autoritatea competentă.----------Pct. 7 al părţii a II-a a anexei 1 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.8. Subiect al pct. 9, România sau o regiune a acesteia declarata oficial indemna de bruceloza îşi păstrează statusul dacă:(a) condiţiile impuse în baza pct. 7, subpct. (a) şi (b) sunt încă îndeplinite şi notificarea cazurilor de avort suspectate a fi datorate brucelozei este obligatorie şi sunt investigate de către autoritatea competentă;(b) în fiecare an din primii 5 ani după obţinerea statusului, toate bovinele de vârsta mai mare de 24 de luni din nu mai puţin de 20% din efective au fost testate şi au reactionat negativ la un test serologic efectuat în concordanta cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara sau, în cazul efectivelor de vaci de lapte, la examinarea probelor de lapte în concordanta cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara;(c) fiecare animal din specia bovine suspectat de a fi infectat cu bruceloza este notificat autorităţii competente şi supus investigatiei epidemiologice oficiale pentru bruceloza, cuprinzând cel puţin două teste serologice efectuate pe probe de sânge, inclusiv reactia de fixare a complementului şi o examinare microbiologica a probelor corespunzătoare;(d) în cursul perioadei de suspiciune, care trebuie să continue până ce s-au obţinute rezultate negative la testele prevăzute la subpct. (c), trebuie suspendat statusul de oficial indemn de bruceloza al efectivului de origine sau tranzit al bovinei suspectate şi al efectivelor legate epidemiologie de aceasta;(e) în eventualitatea unui focar de bruceloza din care boala s-a răspândit, toate bovinele au fost tăiate. Animalele din speciile susceptibile rămase sunt supuse testelor corespunzătoare iar incintele şi echipamentele sunt curaţate şi dezinfectate.9. România sau o regiune a României, declarată oficial indemnă de bruceloză, trebuie să raporteze Comisiei Europene apariţia tuturor cazurilor de bruceloză. Dacă există dovezi ale unei schimbări semnificative a situaţiei în ceea ce priveşte tuberculoza în România sau o parte a României, care a fost recunoscută ca indemnă oficial de tuberculoză, Comisia Europeană, în concordanţă cu procedura comunitară, poate lua o decizie de suspendare sau revocare a statutului până când sunt îndeplinite cerinţele deciziei.-----------Pct. 9 al părţii a II-a a anexei 1 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.10. În scopul secţiunii II, un test serologic înseamnă reacţie de seroaglutinare, un test cu antigen brucella tamponat, o reacţie de fixare a complementului, un test de aglutinare a plasmei, un test inelar pe plasmă, un test de microaglutinare sau test ELISA individual efectuat pe probe de sânge, în concordanţă cu anexa nr. 3. Orice alt test de diagnostic aprobat în conformitate cu procedura comunitară şi descris în anexa nr. 3 va fi de asemenea acceptat în scopurile prevăzute în secţiunea II. Un test pe probe de lapte înseamnă un test inelar efectuat pe probe de lapte sau un test ELISA efectuat pe probe de lapte, în concordanţă cu anexa nr. 3.----------Pct. 10 al părţii a II-a a anexei 1 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.  +  Anexa 2 ──────la norma sanitară veterinara──────────────────────────────TUBERCULOZA1. Identificarea agentuluiPrezenta agentului tuberculozei bovine, Mycobacterium bovis (M. bovis), în animale vii şi postmortem poate fi demonstrata prin examinarea frotiurilor colorate sau prin tehnici de imunoperoxidaza şi confirmată prin cultivarea organismului pe mediu de izolare primar.Materialul patologic folosit la confirmarea prezentei lui Mycobacterium bovis, trebuie să fie prelevat din ganglioni anormali şi din organe parenchimatoase cum ar fi plaman, ficat, splina, etc. În cazul în care animalul nu prezintă leziuni patologice esantioanele trebuie să fie prelevate din limfonodurile retrofaringiene, limfonodurile pulmonare, limfonodurile mediastinale, limfonodurile supramamare, limfonodurile maxilare, şi desigur limfonodurile mezenterice şi hepatice pentru a fi examinate şi cultivate.Identificarea izolatului se poate efectua de obicei determinând proprietăţile lui biochimice şi specificitatea de cultura. Reactia în lant a polimerazei (PCR) poate fi de asemenea folosită pentru a detecta complexul Mycobacterium tuberculosis. Tehnica de analiza ADN se poate dovedi a fi mai rapida şi mai fiabila decât metodele biochimice pentru a diferentia Mycobacterium bovis de ceilalţi membri ai complexului Mycobacterium tuberculosis. Amprentele genetice permit stabilirea diferenţelor între diferite tipuri de Mycobacterium bovis şi descrierea fiecărui tip după modelul de origine, după modul de transmitere şi gradul de contagiozitate.Tehnicile şi mediile folosite, standardizarea lor şi interpretarea rezultatelor trebuie să fie în conformitate cu indicaţiile prevăzute în capitolul 2.3.3 (tuberculoza bovina) al Manualului de Standarde pentru Teste de Diagnostic şi Vaccinari, ediţia IV, 2000, de la Organizaţia Internaţionala a Epizootiilor.2. Test intradermic de tuberculinareTuberculina PPD (derivaţi de proteine purificate) care respecta standardele prevăzute în paragraful 2.1, va fi folosită pentru efectuarea testelor cutanate urmând procedurile menţionate în paragraful 2.2.2.1. Standarde pentru tuberculina (bovina şi aviara)2.1.1. DefiniţieDerivatul proteic purificat (tuberculina PPD, bovina sau aviara) este un preparat obţinut în urma unui tratament termic din produşi de creştere şi liza din Mycobacterium bovis sau Mycobacterium avium (după caz) capabil sa reproduca o hipersensibilitate tarzie la un animal sensibilizat cu microorganisme din aceeaşi specie.2.1.2. ProducereSe obţine din particule solubile în apa prelucrate prin încălzire cu aburi în jet continuu şi după aceea filtrate, aparţinând culturilor de Mycobacterium bovis şi Mycobacterium avium (după caz) crescute în mediu sintetic lichid. Fracţiunea activa a filtratului alcătuită în special din proteine este izolata prin precipitare, spalare şi redizolvare. Se poate adauga un conservant de protecţie antimicrobiana, care nu da reactii pozitive, cum ar fi fenolul. Preparatul steril final, liber de micobacterii, este distribuit în condiţii de asepsie totală în recipienţi sterili de sticlă, în siguranţa, ce sunt apoi inchisi pentru a se evita contaminarea. Preparatul poate fi liofilizat.2.1.3. Identificarea produsuluiSe injecteaza pe cale intradermica mai multe doze în locuri diferite la cobai albinosi, corect sensibilizati, fiecare având nu mai puţin de 250 g. După 24 h - 48 h apar reactii cutanate sub forma de edeme cu eritem cu sau fără necroza în locul inocularii. Amploarea şi gravitatea reacţiei variaza funcţie de doza injectata. Cobaii nesensibilizati nu prezintă nici un fel de reactie la acest tip de injectii.2.1.4. Teste2.1.4.1. pH: pH-ul este între 6,5-7,5.2.1.4.2. Fenol: dacă preparatul de examinat conţine fenol, concentraţia acestuia nu trebuie să depăşească 5 g/l.2.1.4.3. Efectul sensibilizant:- se utilizează un grup de 3 cobai care nu au fost trataţi cu nici un material ce are efect asupra acestui test. De trei ori, la 5 zile interval se injecteaza intradermic fiecare cobai cu o doza de preparat de examinat, echivalenta cu 500 UI la 0,1 ml. După 15-21 zile de la prima inoculare, se injecteaza aceeaşi doza (500 UI) pe cale intradermica aceloraşi animale cat şi unui grup de control format tot din 3 cobai cu aceeaşi greutate cărora în prealabil nu li s-a mai injectat tuberculina. După 24 h - 48 h de la ultimele injectii, reactiile celor două grupe de cobai nu prezintă mari diferenţe.2.1.4.4. Toxicitate:- se folosesc 2 cobai cu greutate nu mai mica de 250 g, care în prealabil nu au fost trataţi cu nici un material care să interfereze cu testul. Se injecteaza subcutanat la fiecare cobai 0,5 ml preparat de examinat. Se analizează fiecare animal pe parcursul a 7 zile. Nu se observa nici un efect anormal pe toată perioada de supraveghere.2.1.4.5. Sterilitate:- s-a convenit efectuarea unui test de sterilitate prescris în Monografia Vaccinuri pentru Animale, ediţia a 4-a, 2002, a Farmacopeei Europene.2.1.5. ActivitateActivitatea derivatului proteic purificat de tuberculina (bovina şi aviara), se determina comparând reactiile produse în cobai sensibilizati prin injectii intradermice cu o serie de diluţii a preparatului de examinat, cu reactiile produse de concentraţii cunoscute ale unui preparat de referinţa de derivat proteic purificat de tuberculina (bovina sau aviara, după caz) măsurate în unităţi internaţionale.Pentru a testa activitatea, se sensibilizeaza nu mai puţin de 9 cobai albinosi, fiecare în greutate de 400-600 g, prin injectarea intramusculara profunda a 0,0001 mg de masa umeda vie de Mycobacterium bovis din specia ANS în suspensie în 0,5 ml de 9 g/l soluţie de clorura de sodiu R, pentru tuberculina bovina sau o doza apropiată inactivata sau vie, de Mycobacterium avium pentru tuberculina aviara. După patru săptămâni de la sensibilizarea cobailor se rad flancurile pentru crearea de spaţiu, pentru nu mai mult de patru puncte de injecţie pe fiecare parte. Se prepara diluţii din preparatul de referinţa şi din cel de examinat utilizând o soluţie izotonica, salina, tamponata de fosfat (pH cuprins între 6,5-7,5) conţinând 0,005 g/l polysorbat 80 R. Se folosesc nu mai puţin de trei inoculari cu preparatul de referinţa şi tot atâtea cu preparatul de examinat. Se aleg dozele astfel încât diametrul leziunilor să fie cuprins între 8-25 mm. Se repartizează dilutiile în mod aleator în punctele ce formează un careu latin. Se injecteaza fiecare doza intradermic în volum contant de 0,1 sau 0,2 ml. După 24 h - 48 h se măsoară diametrul leziunilor şi se calculează rezultatele testului utilizând metode statistice obişnuite şi se bazează pe ipoteza ca diametrele leziunilor sunt direct proporţionale cu logaritmul concentraţiei de tuberculina.Testul nu va fi valabil decât dacă limitele de eroare sunt superioare de 50% şi inferioare de 200% faţă de activitatea estimată. Activitatea estimată este superioară de 66% şi inferioară de 150% pentru tuberculina bovina. Activitatea estimată este superioară de 75% şi inferioară de 133% pentru tuberculina aviara. Activitatea stabilită este superioară valorii de 20000 UI/ml pentru ambele tipuri de tuberculina (bovina şi aviara).2.1.6. DepozitareÎn locuri ferite de lumina, la temperatura de 5±3°C.2.1.7. EtichetareEticheta trebuie să indice: a) activitatea în Unităţi Internaţionale, per mililitri; b) numele şi cantitatea oricărei substanţe adăugate; c) pentru substanţele liofilizate:(i) - numele şi volumul de lichid ce trebuie adăugat pentru reconstituire;(îi) - produsul trebuie folosit imediat după reconstituire.2.2. Metode de testare2.2.1. Testele următoare sunt considerate ca tuberculinari intradermice oficiale: a) test intradermic simplu: acest test impune o singura injecţie de tuberculina bovina; b) test intradermic comparativ: acest test impune administrarea simultană a unei injectii de tuberculina bovina şi a unei injectii de tuberculina aviara.2.2.2. Dozele de tuberculina injectate vor fi: a) nu mai puţin de 2000 UI de tuberculina bovina; b) nu mai puţin de 2000 UI de tuberculina aviara.2.2.3. Volumul fiecărei injectii sa nu depăşească 0,2 ml.2.2.4. Testele de tuberculinare vor fi realizate prin injectarea tuberculinei în pielea gatului. Punctele de injecţie se vor situa la limita dintre treimea anterioară şi mijlocie a gatului. Când ambele tuberculine se injecteaza aceluiaşi animal, punctul de injectare a tuberculinei aviare trebuie să fie la aproximativ 10 cm de coama gatului şi locul pentru tuberculina bovina trebuie să fie la aproximativ 12,5 cm mai jos pe o linie aproape paralela cu linia umarului sau în alte puncte ale gatului. La animalele ţinere unde nu este spaţiu suficient de separare a punctelor de injectare pe aceeaşi parte a gatului, se administrează câte o injecţie pe fiecare parte a gatului, în locuri identice, în centru sau în treimea mijlocie a gatului.2.2.5. Tehnica de realizare a tuberculinarii şi interpretarea rezultatelor vor fi următoarele:2.2.5.1. TehnicaPunctele de injectare vor fi tunse şi curaţate. În fiecare zona de piele tunsa se va prinde un pliu de piele între degetul mare şi arătător, se va măsura cu ajutorul compasului şi se va nota rezultatul. Doza de tuberculina trebuie injectata imediat printr-o metoda care să asigure pătrunderea intradermica. Se utilizează pentru aceasta seringa gradata conţinând tuberculina, cu ac steril înclinat spre exterior, care se introduce obligatoriu în straturile profunde ale pielii. Ne vom asigura ca injectia a fost făcuta corect palpand o mica umflatura ca un bob de mazare la fiecare loc de inoculare. Se va măsura grosimea stratului de piele de la fiecare injecţie, la 72 ore după tuberculinare şi se noteaza rezultatul.2.2.5.2. Interpretarea rezultatelorInterpretarea rezultatelor se va baza pe rezultatele clinice şi pe înregistrările făcute la măsurarea pliului cutanat după 72 ore de la injectarea tuberculinei. a) Reactie negativa: dacă se observa o singura umflatura delimitata, cu o creştere mai mica de 2 mm grosime în faldul pielii, fără semne clinice cum ar fi edem difuz, exudat, necroza, durere, inflamare a canalelor limfatice din aceasta regiune sau a limfonodurilor. b) Reactie neconcludenta: dacă nu se observa nici un semn clinic menţionat la punctul a) şi dacă, creşterea în grosime a faldului pielii este mai mare de 2 mm şi mai mica de 4 mm. c) Reactie pozitiva: dacă se observa semnele clinice menţionate la pct. a) şi dacă exista o creştere de 4 mm sau mai mult în grosime a faldului pielii la locul de injecţie.2.2.5.3. Interpretarea tuberculinarilor oficiale intradermice va fi următoarea:2.2.5.3.1. Test intradermic simplu: a) pozitiv: reactie pozitiva la bovine cum este definită în paragraful 2.2.5.2, lit. c); b) neconcludent: reactie neconcludenta la bovine cum este definită în paragraful 2.2.5.2, lit. b); c) negativ: reactie negativa la bovine cum este definită în paragraful 2.2.5.2, lit. a);Animalele la care testul intradermic simplu a dat rezultate neconcludente se tuberculineaza din nou după minim 42 zile.Animalele la care nici cel de al II-lea test nu da rezultate negative sunt considerate pozitive.Animalele pozitive la testul intradermic simplu trebuie supuse testului intradermic comparativ, dacă se suspecteaza o reactie fals pozitiva sau o reactie de interferenta.2.2.5.3.2. Test intradermic comparativ pentru determinarea şi menţinerea oficială a statusului de efectiv indemn de tuberculoza. a) pozitiv: reactie pozitiva bovina, atunci când sunt prezente semnele clinice sau când zona de tuberculinare bovina este cu 4 mm mai mare ca cea de tuberculinare aviara. b) neconcludent: reactie neconcludenta sau pozitiva bovina în absenta semnelor clinice sau când tuberculina bovina determina o reactie de ingrosare a pliului pielii cu 1-4 mm mai mult ca tuberculina aviara. c) negativ: reactie negativa bovina sau reactii pozitiva sau neconcludenta dar care sunt egale sau mai mici cu reactiile pozitiva sau neconcludenta aviara şi cu absenta semnelor clinice în ambele cazuri.Animalele la care testele intradermice comparative dau rezultate neconcludente trebuie supuse unui alt test după minim 42 zile. Animalele la care al II-lea test nu da rezultate negative se considera pozitive.2.2.5.3.3. Statutul de efectiv indemn de tuberculoza poate fi suspendat şi animalele din acest efectiv nu pot face obiectul schimburilor comerciale până când statutul acestor animale nu se schimba: a) animalele care pot fi considerate neconcludente la testul intradermic simplu; b) animalele ce pot fi considerate pozitive la testul intradermic simplu dar care aşteaptă rezultatele la testul intradermic comparativ; c) animalele care pot fi considerate neconcludente la testul intradermic comparativ.2.2.5.3.4. Acolo unde legislaţia comunitară impune ca animalele să fie supuse unui test intradermal înaintea unei deplasări, testul trebuie să fie interpretat astfel încât niciun animal care prezintă o îngroşare a pliului pielii mai mare de 2 mm sau prezintă semne clinice să nu facă obiectul comerţului intracomunitar.----------Pct. 2.2.5.3.4. al anexei 2 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.2.2.5.3.5. Pentru a permite detectarea numărului maxim de animale infectate sau bolnave dintr-un efectiv sau dintr-o regiune, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate modifica criteriile de interpretare ale testului în scopul ameliorării sensibilităţii pentru a putea considera toate reactiile neconcludente de la punctele 2.2.5.3.1 b) şi 2.2.5.3.2 b) ca reactii pozitive.3. Teste suplimentarePentru a permite detectarea numărului maxim de animale infectate sau bolnave dintr-un efectiv sau dintr-o regiune Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor autorizează în afară tuberculinarii utilizarea de interferon gamma menţionat în capitolul 2.3.3 al Manualului de Standarde pentru Diagnostic şi Vaccinuri, ediţia a 4-a, 2000, al Organizaţiei Internaţionale a Epizootiilor.4. Sarcini şi responsabilităţiLaboratoarele naţionale de referinţă desemnate în conformitate cu art. 6 alin. (4) din norma sanitară veterinară sunt responsabile pentru testarea oficială a tuberculinelor sau a reactivilor menţionaţi la pct. 2 şi 3, în vederea garantării faptului că fiecare dintre aceste tuberculine sau aceşti reactivi este adecvată/adecvat din punctul de vedere al standardelor menţionate la pct. 2.1 şi 3.----------Pct. 4 al anexei 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Anexa 3 ────────────la norma sanitară veterinară────────────────────────────BRUCELOZĂ1. IDENTIFICAREA AGENTULUIEvidenţierea prin coloraţie acido-rezistentă modificată sau imunospecifică a organismelor având morfologia Brucella în materialul avortat, secreţii vaginale sau în lapte indică posibilitatea brucelozei, în special dacă aceasta este confirmată de testele serologice. Reacţia în lanţ a polimerazei (PCR) oferă metode suplimentare de detecţie. De câte ori este posibil, Brucella spp. ar trebui să fie izolată utilizându-se medii simple sau selective, prin recoltarea din secreţii uterine, fetuşi avortaţi, secreţii ale ugerului sau anumite ţesuturi, precum ganglioni limfatici şi organe reproducătoare masculine şi feminine. După izolare, speciile şi biovarul pot fi identificate prin liza fagilor şi/sau teste de metabolism oxidativ, în funcţie de criterii de cultură, biochimice şi serologice. PCR poate asigura o metodă deopotrivă complementară şi de biotipizare bazată pe secvenţe genomice. Tehnicile şi mediile utilizate, standardizarea şi interpretarea rezultatelor trebuie să fie conforme celor specificate în Manualul de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre, ediţia a VI-a, 2008, cap. 2.4.3 (bruceloza bovină), cap. 2.7.2 (bruceloza caprină şi bovină) şi cap. 2.8.5 (bruceloza porcină).2. TESTE IMUNOLOGICE2.1. Standarde2.1.1. La prepararea tuturor antigenelor utilizate în testul cu roz Bengal (RBT), testul de seroaglutinare (SAT), testul de fixare a complementului (CFT) şi testul inelar efectuat pe proba de lapte (MRT) se va utiliza suşa tip Weybridge nr. 99 şi USDA 1119-3 ale biovarului 1 de Brucella abortus.2.1.2. Serul standard de referinţă pentru testele RBT, SAT, CFT şi MRT va fi serul standard internaţional al OIE (OIEISS), cunoscut anterior ca cel de-al doilea ser standard internaţional anti-Brucella abortus al OMS (ISAbS).2.1.3. Serurile standard de referinţă pentru metodele de imunoabsorbţie enzimatică (ELISA) sunt următoarele:- OIEISS;- serul standard ELISA slab pozitiv al OIE[OIEELISA(WP)SS];- serul standard ELISA puternic pozitiv al OIE [OIEELISA(SP)SS];- serul standard ELISA negativ al OIE [OIEELISA(N)SS].2.1.4. Serurile standard de referinţă pentru evaluările fluorescenţei în lumină polarizată (FPAs) sunt următoarele:- serul standard ELISA slab pozitiv al OIE [OIEELISA(WP)SS];- serul standard ELISA puternic pozitiv al OIE [OIEELISA(SP)SS];- serul standard ELISA negativ al OIE [OIEELISA(N)SS].2.1.5. Serurile standard menţionate la pct. 2.1.3 şi 2.1.4 sunt furnizate de către laboratorul comunitar de referinţă pentru bruceloză sau de către Agenţia pentru Laboratoare Veterinare [Veterinary Laboratories Agency (VLA)], Weybridge, Marea Britanie.2.1.6. OIEISS, OIEELISA(WP)SS, OIEELISA(SP)SS şi OIEELISA(N)SS sunt standarde internaţionale principale pe baza cărora se stabilesc, în fiecare stat membru, seruri standard naţionale ("seruri etalon") pentru fiecare test menţionat la pct. 2.1.1.2.2. Metodele de imunoabsorbţie enzimatică (ELISA) sau alte teste obligatorii de aglutinare pentru detectarea brucelozei bovine în ser sau lapte2.2.1. Material şi reactiviTehnica utilizată şi interpretarea rezultatelor trebuie să fi fost validate în conformitate cu principiile prevăzute în cap. 1.1.4 din Manualul de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre, ediţia a VI-a, 2008, şi trebuie să includă cel puţin studii de laborator şi de diagnostic.2.2.2. Standardizarea testului2.2.2.1. Standardizarea procedurii de test pentru eşantioane individuale de ser: a) o prediluţie*1) de 1/150 a serului OIEISS sau o prediluţie de 1/2 a serului OIEELISA(WP) SS ori o prediluţie de 1/16 a serului OIEELISA(SP) SS realizate într-un ser negativ (sau într-un amestec de seruri negative) trebuie să producă o reacţie pozitivă;_________*1) În sensul prezentei anexe, diluţiile date pentru alcătuirea reactivilor lichizi sunt exprimate, de exemplu, ca 1/150, ceea ce semnifică o diluţie de 1 la 150. b) o prediluţie de 1/600 a serului OIEISS sau o prediluţie de 1/8 a serului OIEELISA(WP)SS ori o prediluţie de 1/64 a serului OIEELISA(SP)SS realizate într-un ser negativ (sau într-un amestec de seruri negative) trebuie să producă o reacţie negativă; c) serul OIEELISA(N)SS trebuie să producă întotdeauna o reacţie negativă.2.2.2.2. Standardizarea procedurii de test pentru eşantioane de ser amestecate: a) o prediluţie de 1/150 a serului OIEISS sau o prediluţie de 1/2 a serului OIEELISA(WP)SS ori o prediluţie de 1/16 a serului OIEELISA(SP)SS realizate într-un ser negativ (sau într-un amestec de seruri negative) şi diluate din nou în seruri negative cu un factor de diluare identic numărului de seruri care constituie amestecul trebuie să producă o reacţie pozitivă; b) serul OIEELISA(N)SS trebuie să producă întotdeauna o reacţie negativă; c) testul trebuie să fie în măsură să detecteze prezenţa unei infecţii la un singur animal din grupul de animale de la care s-au combinat eşantioanele de ser.2.2.2.3. Standardizarea procedurii de test pentru eşantioane de lapte sau zer amestecat: a) o prediluţie de 1/1000 a serului OIEISS sau o prediluţie de 1/16 a serului OIEELISA(WP)SS ori o prediluţie de 1/125 a serului OIEELISA(SP)SS realizate într-un ser negativ (sau într-un amestec de seruri negative) şi diluate din nou în proporţie de 1/10 în lapte negativ trebuie să producă o reacţie pozitivă; b) serul OIEELISA(N)SS diluat în proporţie de 1/10 în lapte negativ trebuie să producă întotdeauna o reacţie negativă; c) testul trebuie să fie în măsură să detecteze prezenţa unei infecţii la un singur animal din grupul de animale de la care s-au combinat eşantioanele de lapte sau zer.2.2.3. Condiţiile de utilizare a testelor ELISA în diagnosticul pentru bruceloza bovină2.2.3.1. Dacă se utilizează condiţiile de calibrare pentru testele ELISA descrise la pct. 2.2.2.1 şi 2.2.2.2 pe eşantioane de ser, sensibilitatea de diagnostic a ELISA va fi egală sau superioară celei din testul RBT sau a testului CFT, având în vedere situaţia epidemiologică în care este utilizat.2.2.3.2. Dacă se utilizează condiţiile de calibrare pentru testele ELISA descrise la pct. 2.2.2.3 pe eşantioane de lapte amestecat, sensibilitatea de diagnostic a ELISA va fi egală sau superioară celei din testul MRT, având în vedere nu doar situaţia epidemiologică, ci şi efectivele medii şi normale ale sistemelor de creştere a animalelor.2.2.3.3. Dacă testele ELISA sunt utilizate în scopuri de certificare în conformitate cu art. 6 alin. (1) din norma sanitară veterinară sau pentru înfiinţarea şi menţinerea unui statut al efectivului în conformitate cu pct. 10 partea II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, amestecul eşantioanelor de ser trebuie să fie realizat astfel încât rezultatele testelor să poată fi raportate în manieră clară la diferitele animale de la care provine laptele inclus în amestec. Orice test de confirmare trebuie să se efectueze pe eşantioanele de ser recoltate de la fiecare animal.2.2.3.4. Testele ELISA pot fi aplicate la un eşantion de lapte recoltat din laptele colectat de la o fermă cu cel puţin 30% de vaci de lapte aflate în perioada de lactaţie. Dacă se utilizează această metodă, trebuie să se ia măsuri pentru ca eşantioanele recoltate pentru a fi examinate să fie raportate în manieră clară la diferitele animale de la care provine laptele. Orice test de confirmare trebuie să se efectueze pe eşantioanele de ser recoltate de la fiecare animal.2.3. Testul de fixare a complementului (CFT)2.3.1. Antigenul reprezintă o suspensie bacteriană în soluţie de fenol-salin [NaCl 0,85% (m/v) şi fenol la 0,5% (v/v)] sau într-un tampon veronal. Antigenele pot fi furnizate în stare concentrată, cu condiţia ca factorul de diluţie utilizat să fie indicat pe eticheta flaconului. Antigenul trebuie să fie stocat la o temperatură de 4°C. Nu se congelează.2.3.2. Serurile trebuie să fie inactivate după cum urmează:- serul bovin: la o temperatură cuprinsă între 56-60°C, timp de 30-50 minute;- serul porcin: la o temperatură de 60°C, timp de 30-50 minute.2.3.3. Pentru a obţine o reacţie satisfăcătoare în cadrul procedurii de testare se va utiliza o doză de complement superioară dozei minime necesare pentru o hemoliză completă.2.3.4. Următoarele controale vor fi efectuate în timpul testului de fixare a complementului: a) controlul efectului anticomplementar al serului; b) controlul antigenului; c) controlul hematiilor sensibilizate; d) controlul complementului; e) controlul sensibilităţii la începutul reacţiei cu ajutorul unui ser pozitiv; f) controlul specificităţii reacţiei cu ajutorul unui ser negativ.2.3.5. Calcularea rezultatelorSerul OIEISS conţine 1.000 unităţi internaţionale CFT (ICFTU) per ml. Dacă serul OIEISS este testat prin una dintre metodele menţionate, rezultatul este exprimat sub forma unui titru (de exemplu, cea mai înaltă diluţie directă a serului OIEISS, care produce 50% hemoliză, T(OIEISS). Rezultatul testului pentru serul de test dat ca titru T(TESTSERUM) trebuie să fie exprimat în ICFTU per ml. Pentru a converti exprimarea unui titru în ICFTU, factorul (F) necesar pentru a converti un titru de ser de test necunoscut T(TESTSERUM), testat prin această metodă, în exprimare ICFTU se află din formula: F = 1000 x 1/T(OIEISS), iar conţinutul unităţilor internaţionale CFT per ml de ser de test [ICFTU(TESTSERUM)], din formula: ICFTU(TESTSERUM0= F x T(TESTSERUM).2.3.6. Interpretarea rezultatelorUn ser care conţine 20 sau mai multe ICFTU per ml va fi considerat pozitiv.2.4. Testul inelar efectuat pe proba de lapte (MRT)2.4.1. Antigenul reprezintă o suspensie bacteriană în soluţie de fenol-salin [NaCl 0,85% (m/v) şi fenol la 0,5% (v/v)] colorat cu hematoxilină. Antigenul trebuie să fie stocat la o temperatură de 4°C. Nu se congelează.2.4.2. Sensibilitatea antigenului trebuie să fie standardizată în raport cu serul OIEISS, astfel încât antigenul să producă o reacţie pozitivă cu o diluţie de 1/500 a serului OIEISS în lapte negativ şi o reacţie negativă într-o diluţie de 1/1.000.2.4.3. Testul inelar trebuie să fie efectuat pe eşantioane reprezentative ale conţinutului fiecărui recipient de lapte şi ale fiecărui rezervor de exploatare din fermă.2.4.4. Eşantioanele de lapte nu trebuie să fi fost congelate, încălzite sau agitate violent.2.4.5. Reacţia trebuie să se realizeze utilizându-se una dintre metodele următoare:- pe o coloană de lapte de cel puţin 25 mm înălţime şi pe un volum de lapte de 1 ml, la care s-au adăugat 0,03 ml sau 0,05 ml din unul dintre antigenele standard colorate;- pe o coloană de lapte de cel puţin 25 mm înălţime şi pe un volum de lapte de 2 ml, la care s-au adăugat 0,05 ml din unul dintre antigenele standard colorate;- pe un volum de lapte de 8 ml, la care s-au adăugat 0,08 ml din unul dintre antigenele standard colorate.2.4.6. Amestecul de lapte şi antigen trebuie să fie incubat la 37°C timp de 60 minute, cu seruri etalon pozitive şi negative. Sensibilitatea testului este sporită dacă incubaţia este menţinută la 4°C timp de 16-24 de ore.2.4.7. Interpretarea rezultatelor: a) reacţie negativă: lapte colorat, smântână incoloră; b) reacţie pozitivă:- lapte şi smântână colorate identic; sau- lapte incolor şi smântână colorată.2.5. Testul cu antigen brucelic tamponat [testul cu roz Bengal (RBT)]2.5.1. Antigenul constă într-o suspensie bacteriană într-un diluant antigen brucelic tamponat cu un pH de 3,65 ± 0,05, colorat cu roz Bengal.Antigenul se livrează pregătit de utilizare şi trebuie să fie stocat la 4°C. Nu se congelează.2.5.2. Antigenul se prepară fără a se face referire la concentraţia celulară, dar sensibilitatea sa trebuie să fie standardizată în raport cu serul OIEISS, astfel încât antigenul să producă o reacţie pozitivă cu o diluţie a serului de 1/45 şi o reacţie negativă cu diluţie de 1/55.2.5.3. Testul RBT se va desfăşura astfel: a) serul (20-30 f2æl) este amestecat cu un volum egal de antigen pe o placă albă sau placă emailată pentru a produce o zonă de aproximativ 2 cm în diametru. Amestecul este agitat uşor timp de 4 minute la temperatură ambientală, apoi se iluminează corespunzător pentru a se observa aglutinarea; b) o metodă automată este permisă, dar trebuie să beneficieze de acelaşi grad de sensibilitate şi acurateţe ca metoda manuală.2.5.4. Interpretarea rezultatelorOrice reacţie vizibilă va fi considerată a fi pozitivă, cu excepţia situaţiei în care există uscare excesivă în jurul marginilor. În fiecare serie de teste vor fi incluse seruri-etalon pozitive şi negative.2.6. Testul de seroaglutinare (SAT)2.6.1. Antigenul reprezintă o suspensie bacteriană în soluţie de fenol-salin [NaCl 0,85% (m/v) şi fenol la 0,5% (v/v)]. Nu se foloseşte formaldehidă. Antigenele pot fi furnizate în stare concentrată, cu condiţia ca factorul de diluţie utilizat să fie indicat pe eticheta flaconului. La suspensia de antigen se poate adăuga EDTA până la obţinerea unei diluţii finale de 5 mM pentru a reduce rezultatele fals pozitive ale testului de seroaglutinare. Ulterior, pH-ul trebuie să fie reajustat la 7,2 în suspensia de antigen.2.6.2. Serul OIEISS conţine 1.000 unităţi internaţionale de aglutinare.2.6.3. Antigenul se prepară fără a se face referire la concentraţia celulară, dar sensibilitatea sa trebuie să fie standardizată în raport cu serul OIEISS, astfel încât antigenul să producă o aglutinare a serului de 50% cu o diluţie finală a serului între 1/600-1/1.000 sau o aglutinare de 75% cu o diluţie finală a serului între 1/500-1/750. Se recomandă compararea reactivităţii noilor loturi de antigen şi a loturilor standardizate anterior cu ajutorul unui grup de seruri definite.2.6.4. Testul se va efectua în tuburi sau pe microplăci. Amestecul de antigen şi diluţii de ser va fi incubat la 37°C timp de 16-24 de ore. Se vor pregăti cel puţin 3 diluţii pentru fiecare ser. Diluţiile de ser suspect trebuie să fie făcute astfel încât citirea reacţiei la limita de pozitivitate să se realizeze în tubul median (sau în cavităţile intermediare în cazul metodei microplăcilor).2.6.5. Interpretarea rezultatelorGradul de aglutinare al Brucellei într-un ser se va exprima în UI per ml. Un ser care conţine 30 sau mai multe UI per ml este considerat a fi pozitiv.2.7. Testul de evaluare a fluorescenţei în lumină polarizată (FPA)2.7.1. Testul FPA poate fi efectuat în tuburi de sticlă sau pe o placă cu 96 de cavităţi. Tehnica utilizată, standardizarea acesteia şi interpretarea rezultatelor trebuie să fie conforme celor specificate în cap. 2.4.3 (bruceloză bovină) din Manualul de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre, ediţia a VI-a, 2008, al OIE.2.7.2. Standardizarea testuluiTestul FPA se va standardiza astfel încât: a) serurile OIEELISA(SP)SS şi OIEELISA(WP)SS să producă constant rezultate pozitive; b) o prediluţie de 1/8 a serului OIEELISA(WP)SS sau o prediluţie de 1/64 a serului OIEELISA(SP)SS, realizate într-un ser negativ (sau într-un amestec de seruri negative), trebuie să producă întotdeauna o reacţie negativă; c) serul OIEELISA(N)SS să producă întotdeauna o reacţie negativă. În fiecare lot de teste se vor include: un ser-etalon puternic pozitiv, slab pozitiv, negativ (calibrat în funcţie de serurile-etalon ELISA ale OIE).3. TESTE COMPLEMENTARE3.1. Testul cutanat al brucelozei (BST)3.1.1. Condiţiile de utilizare ale BST a) Testul cutanat al brucelozei nu va fi utilizat pentru certificarea în vederea comerţului intracomunitar. b) Testul cutanat al brucelozei este unul dintre cele mai specifice teste pentru detectarea brucelozei la animale nevaccinate; cu toate acestea, diagnosticul nu trebuie să se stabilească exclusiv pe baza reacţiilor intradermale pozitive. c) Bovinele care au avut un rezultat negativ la unul dintre testele serologice definite în prezenta anexă, dar au avut o reacţie pozitivă la BST, vor fi considerate a fi infectate sau suspecte de infecţie. d) Bovinele care au avut un rezultat pozitiv la unul dintre testele serologice definite în prezenta anexă pot fi supuse unui test BST pentru confirmarea interpretării rezultatelor testelor serologice, în special în cazurile în care nu poate fi exclusă o reacţie încrucişată cu anticorpi împotriva altor bacterii din efective de bovine indemne sau oficial indemne de bruceloză.3.1.2. Testul trebuie să fie efectuat utilizându-se un preparat alergenic standardizat şi definit care nu conţine antigen lipopolizaharidic (LPS) neted, deoarece acesta poate provoca reacţii inflamatorii nespecifice sau interfera cu testele serologice ulterioare. Cerinţele privind prepararea de brucelină vor fi conforme cu prevederile secţiunii C1 a cap. 2.4.3 din Manualul de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre, ediţia a VI-a, 2008, al OIE.3.1.3. Procedură de testare3.1.3.1. Se va injecta intradermic un volum de 0,1 ml de alergen de bruceloză în pliul caudal, pielea crupei sau în partea laterală a gâtului.3.1.3.2. Testul va fi citit după 48-72 de ore.3.1.3.3. Grosimea pielii la locul injecţiei se va măsura cu un cutimetru, înaintea injectării şi în momentul reexaminării.3.1.3.4. Interpretarea rezultatelorReacţiile puternice sunt uşor de recunoscut ca urmare a inflamării şi întăririi pielii la nivel local. Îngroşarea pielii cu 1,5-2 mm va fi considerată ca indicând o reacţie pozitivă la BST.3.2. Test de imunoabsorbţie enzimatică competitiv cELISA3.2.1. Condiţiile de utilizare a testului cELISATestul cELISA nu va fi utilizat pentru certificarea în vederea comerţului intracomunitar. Bovinele care au avut un rezultat pozitiv la unul dintre testele serologice definite în prezenta anexă pot fi supuse unui test cELISA pentru confirmarea interpretării celorlalte rezultate ale testelor serologice, în special în cazurile în care nu poate fi exclusă, la efectivele de bovine indemne sau oficial indemne de bruceloză, o reacţie încrucişată cu anticorpi împotriva altor bacterii sau pentru eliminarea reacţiilor cauzate de anticorpi reziduali produşi ca urmare a vaccinării cu S19.3.2.2. Procedura de testareTestul se va desfăşura în conformitate cu prescrierea descrisă în secţiunea B pct. 2 din cap. 2.4.3 al Manualului de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre, ediţia a VI-a, 2008, al OIE.4. LABORATOARE NAŢIONALE DE REFERINŢĂSarcini şi responsabilităţiLaboratoarele naţionale de referinţă desemnate în conformitate cu art. 6 alin. (4) din norma sanitară veterinară sunt responsabile de: a) aprobarea rezultatelor studiilor de validare care demonstrează fiabilitatea metodei de testare utilizate în România; b) determinarea numărului maxim de eşantioane care pot fi puse în comun la utilizarea kiturilor ELISA; c) calibrarea serurilor-etalon menţionate la pct. 2.1.6; d) verificările de calitate ale tuturor antigenelor şi ale loturilor de kituri ELISA utilizate în România; e) respectarea recomandărilor laboratoarelor comunitare de referinţă pentru bruceloză şi cooperarea cu acestea.----------Anexa 3 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Anexa 4 ────────la norma sanitară veterinara─────────────────────────────  +  Capitolul I ROMÂNIA CA ŢARA, REGIUNI ŞI EFECTIVE DE BOVINE OFICIAL INDEMNE DE LEUCOZA ENZOOTICA BOVINAA. Un efectiv de bovine oficial indemn de leucoza enzootica bovina înseamnă un efectiv în care:(i) nu exista nici o dovadă, fie clinica, fie rezultată în urma unui test de laborator, a nici unui caz de leucoza enzootica bovina în efectiv şi nici nu a fost confirmat un astfel de caz în ultimii doi ani; toate animalele în vârsta de peste 24 de luni au reactionat negativ la 2 testări efectuate în concordanta cu aceasta anexa, în cursul ultimelor 12 luni, la un interval de cel puţin 4 luni;(îi) sunt întrunite cerinţele punctului (i) de mai sus şi este situat în România, dacă ţara noastră are statut de ţara indemna de leucoza enzootica bovina sau o regiune din ţara noastră are statut de oficial indemna de leucoza enzootica bovina.B. Un efectiv îşi păstrează statusul de oficial indemn de leucoza enzootica bovina cu condiţia ca:(i) prevederile de la pct. A, subpct. (i) continua să fie îndeplinite;(îi) toate animale introduse în efectiv provin dintr-un efectiv oficial indemn de leucoza enzootica bovina;(iii) toate animalele în vârsta de peste 24 de luni continua sa reactioneze negativ la un test efectuat la intervale de trei ani, în concordanta cu capitolul II al prezentei anexe;(iv) animalele pentru reproducţie introduse în efectiv şi provenite dintr-o ţara terta au fost importate în concordanta cu Norma sanitară veterinara privind problemele de sănătate şi inspecţie veterinara după importul în România din tari terţe de bovine, ovine, caprine, suine, carne proaspăta sau produse din carne provenite de la acestea, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, nr. 544/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 72/462/CEE, privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinara pentru importul din tari terţe de bovine suine, ovine şi caprine.C. Statusul oficial indemn de leucoza enzootica bovina al unui efectiv trebuie să fie suspendat dacă condiţiile detaliate la pct. B nu sunt îndeplinite, sau atunci când, ca rezultat al testelor de laborator sau al investigatiilor clinice, una sau mai multe bovine este (sunt) suspecta(e) de leucoza enzootica bovina iar animalul sau animalele suspecte sunt tăiate imediat.D. Statusul trebuie să rămână suspendat până când sunt respectate următoarele cerinţe:1. dacă un singur animal dintr-un efectiv oficial indemn de leucoza enzootica bovina a reactionat pozitiv la unul dintre testele la care se face referire în capitolul II al prezentei anexe, sau atunci când infectia este suspectata la un animal din efectiv din alt motiv:(i) animalul care a reactionat pozitiv şi, în cazul unei vaci, orice vitel pe care l-a fatat, trebuie să fi părăsit efectivul numai pentru tăiere sub supravegherea autorităţilor veterinare;(îi) toate animalele din efectiv în vârsta de peste 12 luni au reactionat negativ la doua testări serologice (efectuate la un interval de cel puţin 4 luni şi de cel mult 12 luni) realizate în concordanta cu capitolul II al prezentei anexe, la cel puţin trei luni după eliminarea din efectiv a animalului pozitiv şi a oricăror descendenţi ai acestuia;(iii) s-a efectuat o ancheta epidemiologică cu rezultate negative şi toate efectivele legate epidemiologic cu efectivul infectat au fost supuse măsurilor stabilite la subpct. (îi).Totuşi, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate acorda o derogare de la obligativitatea tăierii vitelului unei vaci infectate, atunci când acesta a fost separat de mama lui imediat după fatare. În acest caz, vitelul trebuie să facă obiectul cerinţelor prevăzute la pct. 2, subpct. (iii).2. Atunci când mai mult de un animal dintr-un efectiv oficial indemn de leucoza enzootica bovina au reactionat pozitiv la unul din testele la care se face referire în capitolul II al prezentei anexe, sau când infectia a fost suspectata la mai mult de un animal din efectiv din alt motiv:(i) toate animalele care au reactionat pozitiv şi în cazul vacilor, viteii lor, trebuie să fie eliminate din efectiv şi tăiate sub supravegherea autorităţilor veterinare;(îi) toate animalele din efectiv în vârsta de peste 12 luni trebuie să reactioneze negativ la 2 testări efectuate la un interval de cel puţin 4 luni, dar nu mai mare de 12 luni în concordanta cu capitolul II al prezentei anexe;(iii) toate celelalte animale din efectiv trebuie, după identificare, sa rămână în exploataţie până la vârsta de 24 de luni şi după împlinirea acestei vârste să fie testate în concordanta cu capitolul II al prezentei anexe, cu excepţia situaţiilor în care autoritatea competentă poate permite ca aceste animale să fie transportate direct la abator, sub supraveghere oficială;(iv) o ancheta epidemiologică a fost efectuată cu rezultate negative şi orice efectiv legat epidemiologie de efectivul infectat a fost supus măsurilor stabilite la subpct. (îi).Totuşi, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate acorda o derogare de la obligativitatea tăierii vitelului provenit dintr-o vacă infectata, dacă acesta a fost separat de mama lui imediat după fatare. În acest caz vitelul trebuie să fie supus cerinţelor prevăzute la pct. 2, subpct. (iii).E. În concordanta cu procedura comunitară şi pe baza informaţiilor furnizate în concordanta cu art. 8, România sau o parte a teritoriului ei pot fi considerate oficial indemne de leucoza enzootica bovina dacă:(a) toate condiţiile de la pct. A sunt îndeplinite şi cel puţin 99,8% din efectivele de bovine sunt oficial indemne de leucoza enzootica bovina;(b) nici un caz de leucoza enzootica bovina nu a fost confirmat în România sau o parte a teritoriului ei în ultimii trei ani, iar prezenta tumorilor suspectate de a se datora LEB este notificată obligatoriu şi s-a efectuat o investigare a cauzelor acestora. În cazul tarii noastre, toate animalele în vârsta de peste 24 de luni, din cel puţin 10% din efective, alese aleator, trebuie să fi fost testate în ultimele 24 de luni, conform capitolului II, cu rezultate negative, iar în cazul unei părţi a teritoriului României, toate animalele în vârsta de peste 24 de luni au fost supuse în ultimele 24 de luni unei testări prevăzute la capitolul II al acestei anexe, cu rezultate negative, în concordanta cu capitolul menţionat;(c) orice alta metoda demonstreaza, cu un coeficient de precizie de 99%, ca sunt infectate mai puţin de 0,2% dintre animalele din efectiv.F. România sau o regiune a teritoriului sau îşi poate păstra statusul de oficial indemna de leucoza enzootica bovina dacă:(a) toate animalele tăiate pe teritoriul României sau al regiunii respective sunt supuse examinării oficiale post-mortem, prin care toate tumorile care ar putea fi datorate virusului LEB sunt trimise pentru examinare de laborator;(b) România raportează Comisiei Europene toate cazurile de leucoza enzootica bovina care apar într-o regiune;(c) toate animalele care reactioneaza pozitiv la oricare dintre testele prevăzute în capitolul II al prezentei anexe sunt tăiate şi efectivele din care provin sunt supuse restricţiilor, până la restabilirea statusului lor în concordanta cu pct. D,(d) toate animalele în vârsta de peste 2 ani au fost testate, fie o dată în primii 5 ani după ce statutul s-a acordat în concordanta cu capitolul II al prezentei anexe sau în cursul primilor 5 ani după acordarea statutului prin orice alta procedura care demonstreaza, cu un nivel de certitudine de 99%, ca mai puţin de 0,2% din efectiv este infectat. Totuşi, atunci când nici un caz de leucoza enzootica bovina nu s-a înregistrat în România sau într-o regiune a ei în ultimii trei ani, la proporţia unui efectiv de 10000 de bovine, se poate lua o decizie în concordanta cu procedura comunitară, ca testarea serologica uzuală să poată fi redusă, cu condiţia ca toate bovinele mai mari de 12 luni din cel puţin 1% din efective, alese aleator în fiecare an, sa fi fost supuse unui test efectuat în concordanta cu capitolul II al prezentei anexe.G. Statusul de oficial indemn de leucoză enzootică bovină al României sau al unei părţi a teritoriului României este suspendat, în concordanţă cu procedura comunitară, dacă, drept rezultat al investigaţiilor efectuate în concordanţă cu lit. F a prezentului capitol, există indiciul unei schimbări semnificative în situaţia privind leucoza enzootică bovină în România sau într-o parte a teritoriului României, care au fost recunoscute ca fiind oficial indemne de leucoză enzootică bovină. Statusul de oficial indemn de leucoză enzootică bovină poate fi restabilit în concordanţă cu procedura comunitară, atunci când sunt îndeplinite criteriile stabilite prin aceeaşi procedură.----------Lit. G a anexei 4 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 253 din 19 octombrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006.  +  Capitolul II TESTAREA PENTRU LEUCOZA ENZOOTICA BOVINATestarea pentru leucoza enzootica bovina se realizează prin reactia de imunodifuzie, în condiţiile descrise la punctele A şi B ale acestui capitol sau prin testul imuno-enzimatic (ELISA), în condiţiile descrise la punctul C. Metoda imunodifuziei poate fi utilizata doar pentru testarea individuală. Dacă rezultatele testarilor constituie subiectul unei testări de conformitate, trebuie efectuat un control suplimentar prin intermediul testului de imunodifuzie.A. Testul de imunodifuzie în gel de agar pentru leucoza enzootica bovina1. Antigenul care trebuie folosit în testare trebuie să conţină glicoproteine ale virusului leucozei enzootice bovine. Antigenul trebuie să fie standardizat împotriva unui ser standard (serul EI) furnizat de "State Veterinary Serum Laboratory", Copenhaga.2. Laboratoarele naţionale de referinţă desemnate în conformitate cu art. 6 alin. (4) din norma sanitară veterinară pentru coordonarea standardelor şi metodelor de diagnosticare a testelor de depistare a leucozei enzootice bovine trebuie să fie responsabile cu calibrarea antigenului standard de lucru al laboratorului în raport cu serul standard oficial al CE (ser EI) furnizat de către Naţional Veterinary Institute, Technical University of Denmark (Institutul Naţional Veterinar, Universitatea Tehnică din Danemarca).----------Pct. 2 al secţiunii A a Cap. II al anexei 4 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.3. Antigenele standard utilizate în laborator trebuie să fie prezentate cel puţin o dată pe an laboratoarelor naţionale de referinţă desemnate în conformitate cu art. 6 alin. (4) din norma sanitară veterinară pentru testarea comparativă cu serul standard oficial al CE. În afara unei astfel de standardizări, antigenul utilizat poate fi calibrat în conformitate cu metoda descrisă în secţiunea B.----------Pct. 3 al secţiunii A a Cap. II al anexei 4 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.4. Reagentii folosiţi sunt:(a) antigenul: trebuie să conţină glicoproteine specifice ale virusului leucozei enzootice bovine care a fost standardizat comparativ cu serul oficial al CE;(b) serul de testat;(c) serul de control cunoscut pozitiv;(d) gel de agar:(i) 0,8% agar,(îi) 8,5% NaCl,(iii) tampon Tris 0,05 M cu pH 7,2.Din acest gel 15 ml trebuie plasat într-o placa Petri cu diametrul de 85 mm, încât să rezulte o grosime de 2,6 mm a agarului.5. Modelul după care se realizează testul consta în tăierea în agar a 7 godeuri uscate, până la fundul placii; modelul consta într-un godeu central şi 6 godeuri plasate circular în jurul acestuia.Diametrul godeului central: 4 mm.Diametrul godeurilor periferice: 6 mm.Distanta dintre godeul central şi godeurile periferice: 3 mm.6. Godeul central trebuie umplut cu antigen standard. Godeurile periferice 1 şi 4 (vezi schema de mai jos) sunt umplute cu ser pozitiv cunoscut, iar godeurile 2, 3, 5 şi 6 cu serurile de testat. Godeurile trebuie umplute până când dispare meniscul.7. Aceasta rezultă în următoarele cantităţi care au fost obţinute:Antigen: 32 f2æl;ser pozitiv: 73 æl (ser de control);ser de testat: 73 æl (ser care este suspect).8. Incubatia trebuie să dureze 72 ore la temperatura camerei (20-27°C), într-o încăpere închisă şi umeda.9. Testul poate fi citit la 24 şi 48 ore, dar rezultatul final nu poate fi obţinut înainte de 72 ore.(a) serul de testat este pozitiv dacă formează o linie specifică de precipitare cu antigenul virusului LEB şi formează o linie completa de identificare cu serul de control;(b) serul de testat este negativ dacă nu formează o linie specifică de precipitare cu antigenul virusului LEB şi dacă nu curbeaza linia produsă de serul de control;(c) reactia nu poate fi considerată concludenta dacă:(i) curbeaza linia serului de control spre godeul cu antigenul virusului LEB, fără a forma o linie de precipitare vizibila cu antigenul; sau(îi) dacă nu poate fi citită ca negativa sau pozitiva;În cazul reactiilor neconcludente, testul poate fi repetat folosind un ser concentrat.10. Orice alta configuratie sau model pot fi folosite cu condiţia ca serul E4 diluat 1:10 în serul negativ să poată fi detectat ca fiind pozitiv.B. Metoda pentru standardizarea antigenuluiSoluţii şi materiale necesare:1. 40 ml de agar 1,6% în tampon Tris/HCl 0,05% M cu pH 7,2, cu 8,5% NaCl;2. 15 ml ser de la bovine cu leucoza enzootica, conţinând anticorpi doar pentru glicoproteinele virusului leucozei enzootice bovine, diluat 1:10 în tampon Tris/HCl 0,05 M, pH 7,2 cu 8,5% NaCl;3. 15 ml ser contra LEB având anticorpi doar pentru glicoproteinele virusului LEB, diluat 1:5 în tampon Tris/HCl 0,05 M, pH 7,2 cu 8,5% NaCl;4. 4 plăci Petri din plastic cu diametrul de 85 mm;5. un perforator cu un diametru de la 4 până la 6 mm;6. antigen de referinţa;7. antigenul care urmează să fie standardizat;8. o baie de apa la 56°C.Mod de lucruSe dizolva agarul (1,6%) în tampon Tris/HCl, incalzindu-l cu atenţie până la 100°C. Se tine pe baia de apa timp de aproximativ o ora. De asemenea se pun dilutiile de ser contra leucozei enzootice bovine pe o baie de apa.Se amesteca 15 ml din soluţia de agar la 56°C cu 15 ml ser contra leucozei enzootice bovine (1:10), scuturand rapid şi turnand 15 ml în fiecare din cele 2 plăci Petri. Se repeta aceasta procedura cu serul contra LEB diluat 1:5.Când agarul s-a intarit, se practica godeurile după cum urmează:Adăugarea antigenelor(i) Plăcile Petri 1 şi 3:godeul A - antigen de referinţa nediluat;godeul B - antigen de referinţa diluat 1:2;godeul C şi E - antigen de referinţa;godeul D - antigen de testat nediluat;(îi) Plăcile Petri 2 şi 4:godeul A - antigenul de testat nediluat;godeul B - antigenul de testat diluat 1:2;godeul C - antigenul de testat diluat 1:4;godeul D - antigenul de testat diluat 1:8.Instrucţiuni suplimentare1. Experimentul trebuie să fie efectuat cu doua diluţii de ser (1:5 şi 1:10) în scopul obţinerii precipitarii optime.2. Dacă diametrul precipitarii este prea mic pentru ambele diluţii, serul trebuie diluat în continuare.3. Dacă diametrul precipitarii este prea mare şi neclar pentru ambele diluţii, atunci trebuie aleasă o diluţie mai mica a serului.4. Concentraţia finala a agarozei trebuie să fie de 0,8%, iar cea a serurilor de 5 şi respectiv 10%.5. Se noteaza diametrele măsurate în următorul sistem de coordonate. Dilutia de lucru este aceea la care s-a înregistrat acelaşi diametru pentru antigenul de testat şi antigenul de referinţa.C. Testul imunoenzimatic (ELISA) pentru depistarea leucozei enzootice bovine1. Materialele şi reagentii care urmează să fie folosiţi sunt următorii:(a) microplaci pentru faza solida, cuvete sau orice alta faza solida;(b) antigenul este fixat în faza solida cu sau fără ajutorul anticorpilor fixatori monoclonali sau policlonali. Dacă antigenul este ataşat direct la faza solida, toate probele testate care dau o reactie pozitiva trebuie retestate contra antigenului de control. Antigenul de control trebuie să fie identic cu antigenul examinat, exceptând antigenele virusului leucozei enzootice bovine. Dacă anticorpii fixatori sunt asociaţi cu faza solida, anticorpii trebuie să nu reactioneze cu alţi antigeni decât cu antigenele virusului LEB;(c) fluidul biologic care trebuie testat;(d) martori negativi şi pozitivi corespondenti;(e) conjugatul;(f) un substrat adaptat enzimei utilizate;(g) o soluţie inhibitoare, dacă este necesară;(h) soluţii pentru diluarea probelor examinate, prepararea reactivilor şi pentru spalare;(i) un sistem de citire corespunzător substratului folosit.2. Standardizarea şi sensibilitatea testuluiSensibilitatea testului ELISA trebuie să fie la un astfel de nivel încât serul E4 să fie evaluat ca prezentând o reactie pozitiva atunci când este diluat de 10 ori (în cazul probelor de ser) sau de 250 ori (în cazul probelor de lapte) mai mult decât dilutia obţinută plecand de la probele colective. În testarile în care probele (de ser şi lapte) sunt testate individual, serul E4 diluat 1:10 (pentru serul negativ) sau 1:250 (pentru laptele negativ) trebuie să prezinte o reactie pozitiva atunci când este examinat la aceeaşi diluţie de lucru ca aceea utilizata pentru testarea individuală. Institutele oficiale menţionate la pct. A, subpct. 2 sunt responsabile pentru verificarea calităţii metodei ELISA, în special pentru determinarea, pentru fiecare lot de producţie, a numărului de probe puse în comun în funcţie de titrul obţinut pentru serul E4.Serul E4 va fi furnizat de Laboratorul Veterinar Naţional din Copenhaga.3. Condiţii de utilizare a testului ELISA pentru depistarea LEBMetoda ELISA poate fi utilizata pe o proba de lapte sau de lactoser, obţinute dintr-o ferma cu cel puţin 30% de vaci de lapte aflate în lactatie. Dacă se foloseşte aceasta metoda, trebuie luate măsuri pentru a asigura o corespondenta între probele recoltate şi animalele de la care provin laptele sau serurile examinate.  +  Anexa 5 Notă

  ──────────

  la norma sanitară veterinara

  ────────────────────────────

  Partea I

  (a) Bolile bovinelor:

  - Febra aftoasa

  - Rabia

  - Tuberculoza

  - Bruceloza

  - Pleuropneumonia contagioasa bovina

  - Leucoza enzootica bovina

  - Antraxul

  (b) Bolile suinelor

  - Rabia

  - Bruceloza

  - Pesta porcină clasica - Pesta porcină africană

  - Febra aftoasa

  - Boala veziculoasa a porcului

  - Antrax

  Partea II

  - Boala lui Aujeszky

  - Rinotraheita infecţioasa bovina

  - Infectia cu Brucella suis

  - Gastroenterita transmisibila
   +  Anexa 6 ────────la norma sanitară veterinara────────────────────────────Model 1    CERTIFICAT DE SĂNĂTATE PENTRU ANIMALE DIN SPECIA BOVINE, DESTINATE    TĂIERII(1)/REPRODUCTIEI(1)/PRODUCŢIEI(1)    HEALTH CERTIFICATE FOR ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR    SLAUGHTER(1)/BREEDING(1)/PRODUCTION(1)   Statul de origine: ............. ┌────────────────────────────┐   Region of origin: .............. │Numărul certificatului(7) │                                                  │Certificate number(7) │                                                  │ │                                                  └────────────────────────────┘   Regiunea de origine: ........... ┌────────────────────────────┐   Region of origin: .............. │Nr. de referinţa al │                                                  │certificatului original:(8) │                                                  │Reference number of original│                                                  │certificate(8) │                                                  └────────────────────────────┘    SECŢIUNEA A    SECTION A    Numele şi adresa expeditorului:    ........................................................................    Name and address of consignor    ........................................................................    Numele şi adresa exploataţiei de origine:    .....................................................................(2)    Name and address of holding of origin:    .....................................................................(2)    Numărul de aprobare al comerciantului: ..............................(3)    Dealer's approval number: ...........................................(3)    Adresa şi numărul de aprobare al centrului de colectare din Statul Membru    de origine(1) sau tranzit(1) ........................................(3)    Address and approval number of assembly centre în the Member State of    origin(1) or transit(1): ............................................(3)    Informaţii despre starea de sănătate    Health information    Subsemnatul, certific ca fiecare animal din transportul descris mai jos:    I certify that each animal of the consignment described below:    1. provine dintr-o exploatare de origine şi dintr-o zona care,    în conformitate cu legislaţia comunitară sau cu legislaţia naţionala,    nu constituie subiectul unei interdicţii sau unei restricţii datorate    unor boli ale animalelor care afectează bovinele;    1. comes from a holding of origin and an area witch, în conformity with    Community or naţional legislation, is not subject to any prohibition or    restriction for reasons of animal diseases affecting bovine animals;    2. provine dintr-un efectiv de origine situat într-un Stat Membru sau    în o parte a teritoriului acestora    2. comes form a herd of origin situated în a Member State or part of    its territory(a) cu o reţea de supraveghere aprobată de: Decizia Comisiei .../.../CE(3)(a) with a surveillance network approved by: Commission Decision .../.../EC(3)(b) care este recunoscut ca fiind:(b) which is recognised as being:    - oficial indemna de tuberculoza Decizia Comisiei .../.../CE(3)    - officially tuberculosis-free Commission Decision .../.../EC(3)    - oficial indemna de bruceloza Decizia Comisiei .../.../CE(3)    - officially brucellosis-free Commission Decision .../.../EC(3)    - oficial indemna de leucoza Decizia Comisiei .../.../CE(3)    - officially leukosis-free Commission Decision .../.../EC(3)    3. (3) este un animal pentru reproducţie(1) sau producţie(1) care:    3. (3) is an animal for breeding(1) or production(1) that:    - a fost rezident, în măsura în care se poate stabili, în exploataţia de    origine în cursul ultimelor 30 de zile, sau de la naştere, dacă este de    vârsta mai mica de 30 zile, şi nici un animal importat dintr-o ţara terta    nu a fost introdus în exploataţie în cursul acestei perioade, decât cu    condiţia sa fi fost izolat de toate celelalte animale din exploataţie,    - has been resident, as far as can be as certained, on the holding of    origin during the past 30 days, or since birth if less than 30 days of age,    and no animal imported from a third country was introduced into that    holding during this period, unless it was isolated from all other animals    on the holding,    - provine dintr-un efectiv care este oficial indemn de tuberculoza,    bruceloza şi leucoza şi a fost testat, cu rezultate negative, în cursul    celor 30 de zile anterioare imbarcarii din exploataţia de origine,    în conformitate cu articolul 6(2) al Directivei 64/432/CEE, după cum    urmează:    - comes from a herd which is officially free of tuberculosis, bruceliosis    and leukosis and had been tested with negative results during the 30 days    prior to departure from the holding of origin, în accordance with Article    6(2) of Directive 64/432/EEC, as follows:┌───────────────────┬────────────────────────────────┬─────────┬──────────────-┐│ │ │Solicitat│ Data testarii ││ │Testul nu este solicitat pentru │ Da/Nu │sau recoltarii ││ Testul │următoarele categorii de animale│ (4)(5) │ probelor ││ │ │ │ ││ Test │ Test not required for the │Required │ Date of ││ │following categories of animals │ Yes/No │ testing or ││ │ │ (4)(5) │ sampling │├───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤│Testul de │Animale cu vârsta mai mica de 6 │ │ ││tuberculinare │săptămâni │ │ ││Tuberculin test │Animals less than 6 weeks of age│ │ │├───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤│Reactia de │Animale castrate şi animale cu │ │ ││seroaglutinare(6) │vârsta mai mica de 12 luni │ │ ││pentru bruceloza │ │ │ ││Serum agglutination│Castrated animals and animals │ │ ││test(6) for │less than 12 months of age │ │ ││bruceliosis │ │ │ │├───────────────────┼────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┤│Test pentru leucoza│Animale cu vârsta mai mica de 12│ │ ││enzootica bovina │luni │ │ ││Test of leukosis │Animals less than 12 months of │ │ ││ │age │ │ │└───────────────────┴────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┘    4. (3) este un animal pentru tăiere provenit dintr-un efectiv oficial indemn     de tuberculoza şi oficial indemn de leucoza enzootica bovina şi este:    - fie castrat(3)    sau    - necastrat şi provine dintr-un efectiv oficial indemn de bruceloza(3);    4. (3) is an animal for slaughter comming from an officially tuberculosis    and leukosis-free herd and is    - either castrated (3)    or    - uncastrated and comes from an officially brucellosis-free herd(3);    5. (3) este un animal destinat tăierii, originar dintr-un efectiv care    nu este oficial indemn de tuberculoza, bruceloza şi leucoza şi este    expediat în conformitate cu articolul 6(3) al Directivei 64/432/CEE cu    numărul de licenţa ........ dintr-o exploataţie din Spania, şi a fost    testat cu rezultate negative în cursul celor 30 de zile anterioare    expedierii din exploataţia de origine, după cum urmează:    5. (3) is an animal for slaughter originating from a herd which is not    officially free of tuberculosis, bruceliosis, and leukosis, and is    dispatched în accordance with Article 6(3) of Directive 64/432/EEC    under licence No .......... from a holding în Spain, and has been    tested with negative results during the 30 days prior to departure from    the holding of origin, as follows:┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│ Testul │ Data testarii sau recoltarii ││ │ probelor ││ Test │ Date of testing or sampling │┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Testul de tuberculinare │ ││Tuberculin test │ │┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Reactia de seroaglutinare(6) pentru bruceloza│ ││Serum agglutination test(6) for brucellosis │ │┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Test pentru leucoza enzootica bovina │ ││Test for leukosis │ │└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘    6. (11) bazat pe informaţiile furnizate fie într-un act oficial fie un    certificat în care secţiunile A şi B au fost completate de către un medic    veterinar oficial sau de către medicul veterinar aprobat, responsabil de    exploataţia de origine, îndeplinesc cerinţele de sănătate aplicabile    punctelor 1-5 ale Secţiunii A şi care de aceea nu sunt detaliate în acest    certificat.    6. (11) based on the information provided either în an official document or    a certificate în which Sections A and B were completed by the official    veterinarian or the approved veterinarian responsible for the holding of    origin, fulfils the applicable health requirements of points 1 to 5 of    Section A which are therefore not detailed în this certificate.    7. (3) este un animal în vârsta mai mica de 30 de luni destinat producţiei    de carne şi care provine dintr-un efectiv care este oficial indemn de    tuberculoza, bruceloza şi leucoza şi este expediat în concordanta cu    articolul 6(2) (e) al Directivei 64/432/CEE sub numărul de autorizaţie ....    7. (3) is a animal less than 30 months old intended for meat production    originating from a herd which is officially tuberculosis, brucellosis and    leukosis free, and is dispatched în accordance with Article 6(2) (e) of    Directive 64/432/EEC under licence No ....................................    SECŢIUNEA B    SECTION B    Descrierea lotului transportat    Description of the consignment    Data imbarcarii: .........................................................    Date of departure: .......................................................    Numărul total de animale:.................................................    Total number of animals: .................................................    Identificarea animalului (animalelor):    Identification of animal(s):┌───────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ │ Numărul documentului provizoriu │ ││ │ (pentru animale mai mici de 4 │ ││Numărul de pasaport│ săptămâni) │Identificarea oficială ││Number of passport │ Number of temporary document │Official identification││ │ (for animals less than 4 weeks │ ││ │ old) │ │├───────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┤├───────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┤├───────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┤├───────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┤├───────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┤└───────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────┘    Se va continua dacă este necesar pe o lista ataşată, semnată şi stampilata    de medicul veterinar oficial sau aprobat    Continue if necessary on an attached schedule signed and stamped by the    official or approved veterinarian    Numărul de aprobare al transportatorului (dacă este diferit de    transportatorul menţionat în secţiunea C şi/sau dacă distanta pe care se    efectuează transportul depăşeşte 50 km): .................................    Approval number of transporter (if different from transporter stated în    Section C and/or if distance of transport exceeds 50 km): ...............    Mijlocul de transport: .............. Înregistrare ....................    Means of transport: ................. Registration: ...................    Certificarea secţiunilor A şi B    Section A and B certification┌─────────────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐│ Ştampila oficială │ Locul │ Data │ Semnătura(*) ││ Official stamp │ Place │ Date │ Signature(*) │├─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ │└─────────────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘    Numele şi funcţia cu majuscule:    Name and capacity în capital letters:    Adresa medicului veterinar care semnează:    Address of signing veterinarian:_________    (*) Fiecare dintre secţiunile A şi B ale certificatului trebuie să fie    stampilate şi semnate de medicul veterinar oficial al exploataţiei de    origine, dacă este diferit de medicul veterinar oficial care semnează    secţiunea C,    sau    semnate de medicul veterinar aprobat al exploataţiei de origine unde    Statul Membru care efectuează expedierea a introdus sistema de reţele de    supraveghere aprobată prin Decizia Comisiei .../.../CE,    sau    semnate de medicul veterinar oficial responsabil al centrului de colectare    aprobat la data imbarcarii animalelor.    (*) Sections A and B of the certificate must be either stamped and signed    by the official veterinarian of the holding of origin if different from the    official veterinarian signing Section C,    or    signed by the approved veterinarian of the holding of origin where the    Member State of dispatch has introduced a surveillance network system    approved under Commission Decision .../.../EC,    or    signed by the official veterinarian responsible for the approved assembly    centre at the date of departure of the animals.    SECŢIUNEA C(9)    SECTION C(9)    Numele şi adresa destinatarului: .........................................    Name and address of consignee: ...........................................    Numele şi adresa exploataţiei de destinaţie(1) sau a centrului de colectare    aprobat în Statul Membru de destinaţie(1) (completaţi aceasta porţiune prin    dactilografiere)    Name and address of holding of destination(1) or approved assembly centre    în the Member State of destination(1) (complete this field în printed    characters)    Numele: ...................................................................    Name: .....................................................................    Strada: ...................................................................    Street: ...................................................................    Ţara/regiunea: ............................................................    Country/province: .........................................................    Codul poştal: ........................ Statul Membru: .....................    Poştal code: ......................... Member State: ......................    Numărul de aprobare al comerciantului: .................................(3)    Dealer's approval number: ..............................................(3)    Numărul de aprobare al transportatorului (dacă distanta depăşeşte 50 km):    ..................(10)    Approval number of transporter (if distance of transport exceeds 50 km):    ..................(10)    Mijloc de transport: ........... Înregistrare: ..........................    Means of transport: ............ Registration: ..........................    După inspecţie, asa cum este solicitat de reglementări, certific ca:    After inspecţion as required by regulations, I certify that:    1. animalele descrise mai sus au fost inspectate pe (notati data) ...... în    cursul a 24 de ore înainte de plecarea planificata şi nu au prezentat semne    clinice de boli infectioase şi contagioase;    1. the above described animals had been inspected on (insert date) ......    during the 24 hours before scheduled departure and had not shown clinical    signs of infectious or contagious disease;    2. exploataţia de origine şi, unde este cazul, centrul de colectare aprobat    şi zona în care acestea sunt situate, nu constituie subiectul nici unor    interdicţii sau restricţii din motive de boli ale animalelor care afectează    bovinele, în conformitate cu legislaţia comunitară sau naţionala;    2. the holding of origin and where applicable the approved assembly centre    and the area they are situated în are not subject to any prohibitions or    restrictions for reasons of animal diseases affecting bovine animals în    conformity with Community or naţional legislation;    3. toate prevederile aplicabile ale Directivei Consiliului 64/432/CEE au    fost îndeplinite;    3. all applicable provisions of Council Directive 64/432/EEC have been    fulfilled;    4. (3) animalele de mai sus întrunesc garanţii suplimentare pentru:    4. (3) the above animals meet the additional guarantees for:    - Boala: ................................................................    - Disease: ..............................................................    - În conformitate cu Decizia Comisiei .../.../CE;    - În accordance with Commission Decision .../.../EC;    5. animalele nu au stationat mai mult de şase zile în centrul de colectare    aprobat(3).    5. the animals did not remain more than six days în the approved assembly    centre(3).    6. în momentul inspecţiei animalele de mai sus acestea erau corespunzătoare    pentru a fi transportate în călătoria intenţionată, în concordanta cu    prevederile Directivei 91/628/CEE(12)    6. at the time of inspecţion the above animals were fit to be transported    on the intended journey în accordance with the provisions of Directive    91/628/EEC(12).    Certificarea secţiunii C    Section C certification┌──────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────┐│ Ştampila oficială │ Locul │ Data │ Semnătura(*) ││ Official stamp │ Place │ Date │ Signature(*) │├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ │└──────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────────────┘   Numele şi funcţia cu majuscule:   Name and capacity în capital letters:   Adresa medicului veterinar care semnează:   Address of signing veterinarian:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────________    (*) Secţiunea C a certificatului trebuie să fie stampilata şi semnată fie    de medicul veterinar oficial al exploataţiei de origine,    sau    al centrului de colectare aprobat situat pe teritoriul Statului Membru de    origine,    sau    al centrului de colectare aprobat situat pe teritoriul Statului Membru de    tranzit când completează certificatul pentru expedierea animalelor către    Statul Membru de destinaţie.    (*) Section C of the certificate must be stamped and signed by the official    veterinarian of either the holding of origin,    or    the approved assembly centre situated within the Member State of origin,    or    the approved assembly centre situated within the Member State of transit    when completing the certificate for dispatch of animals to the Member State    of destination.    Informaţii suplimentare    Additional information    1. Certificatul trebuie să fie stampilat şi semnat în culori diferite faţa    de textul tipărit.    1. The certificate must be stamped and signed în colour different to the    printing.    2. Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data inspecţiei de sănătate    efectuate în statul de origine la care se face referire în secţiunea C.    2. This certificate remains valid for 10 days following the date of the    health inspecţion carried out în the Member State of origin and referred    to în Section C.    3. Datele solicitate de acest certificat trebuie introduse în sistemul ANIMO    în ziua eliberării certificatului sau, cel puţin, în cursul a 24 de ore de    la aceasta.    3. The required details of this certificate have to be entered into the    ANIMO system on the day of issuing the certificate and at least within    24 hours thereof._____________ (1) A se şterge, după caz. (1) Delete as appropriate. (2) Nu se aplică acolo unde animalele provin din exploataţii diferite. (2) Not applicable where animals are from several holdings. (3) Stergeti dacă nu este aplicabil. (3) Delete if not applicable. (4) Nu se solicita dacă un sistem de reţele de supraveghere este aprobat     prin Decizia Comisiei .../.../CE. (4) Not required if a system of surveillance networks is approved by     Commission Decision .../.../EC. (5) Nu se solicita dacă Statul Membru sau partea Statului Membru unde este     situat efectivul este recunoscut ca fiind indemn de boala la care se     face referire. (5) Not required if the Member State or the part of the Member State where     the herd is situated is recognised as being officially free of the     disease concerned. (6) Sau orice alt test aprobat în conformitate cu articolul 17 al Directivei     64/432/CEE. (6) Or any other test approved în accordance with Article 17 of Directive     64/432/EEC. (7) Se completează de către medicul veterinar oficial al Statului Membru de     origine. (7) To be completed by the official veterinarian of the Member State of     origin. (8) Se completează de către medicul veterinar oficial al centrului de     colectare aprobat al Statului Membru de tranzit. (8) To be completed by the official veterinarian at the approved assembly     centre of the Member State of transit. (9) Taiati dacă certificatul este folosit pentru mişcarea animalelor în     interiorul Statului Membru de origine şi doar secţiunile A şi B sunt     completate şi semnate. (9) Delete if certificate is used for movement of animals within Member     State of origin and only Sections A and B are completed and signed.(10) Taiati dacă transportatorul este cel identificat în secţiunea B.(10) Delete if transporter is not different to transporter identified în     Section B.(11) Punctul 6 al secţiunii A trebuie semnat de medicul veterinar al     centrului de colectare aprobat după controlarea documentelor şi a     identităţii animalelor sosite cu un document oficial, sau cu un     certificat având secţiunile A şi B completate, altfel acest punct     trebuie tăiat.(11) Point 6 of Section A must be signed by the official veterinarian at     the approved assembly centre after documentary and identity checks on     animals arriving with an official document or Sections A and B completed     certificate, otherwise this point must be deleted.(12) Aceasta declaraţie nu absolvă transportatorii de obligaţiile lor în     concordanta cu prevederile comunitare în vigoare, în special cu privire     la disponibilitatea animalelor pentru a fi transportate.(12) This statement does not exempt transporters from their obligations în     accordance with Community provisions în force în particular regarding the     fitness of animals to be transported.Model 2    CERTIFICAT DE SĂNĂTATE PENTRU ANIMALE DIN SPECIA SUINE, DESTINATE    TĂIERII(1)/REPRODUCTIEI(1)/PRODUCŢIEI(1)    HEALTH CERTIFICATE FOR ANIMALS OF THE SUINE SPECIES FOR    SLAUGHTER(1)/BREEDING(1)/PRODUCTION(1)   Statul Membru de origine: ............ ┌────────────────────────────┐   Member State of origin: .............. │Numărul certificatului(4) │                                                  │Certificate number(4) │                                                  ├────────────────────────────┤   Regiunea de origine:.................. ├────────────────────────────┤   Region of origin: .................... │Nr. de referinţa al │                                                  │certificatului original(5) │                                                  │Reference number to original│                                                  │certificate(5) │                                                  └────────────────────────────┘    SECŢIUNEA A    SECTION A    Numele şi adresa expeditorului: .........................................    Name and address of consignor: ..........................................    Numele şi adresa exploataţiei de origine: ............................(2)    Name and address of holding of origin: ...............................(2)    Numărul de aprobare al comerciantului: ...............................(3)    Dealer's registration number: ........................................(3)    Adresa şi numărul de aprobare al centrului de colectare din statul de    origine(1) sau tranzit(1).............................................(3)    Address and approval number of assembly centre în the Member State of    origin(1) or transit(1) ..............................................(3)    Informaţii despre starea de sănătate    Health information    Subsemnatul, certific ca fiecare animal din transportul descris mai jos    I certify that each animal of the consignment described below    1. provine dintr-o exploatare de origine şi dintr-o zona care, în    conformitate cu legislaţia comunitară sau cu legislaţia naţionala, nu    constituie subiectul unei interdicţii sau unei restricţii din cauza unor    boli ale animalelor care afectează suinele;    1. comes from a holding of origin and an area which, în conformity with    Community or naţional legislation, is not subject to any prohibition or    restriction for reasons of animal diseases affecting suine animals;    2. (3) este un animal pentru reproducţie(1) sau producţie(1) care a fost    rezident, în măsura în care se poate stabili, în exploataţia de origine în    cursul ultimelor 30 de zile, sau de la naştere, dacă este în vârsta mai    mica de 30 zile, şi nici un animal importat dintr-o ţara terta nu a fost    introdus în exploataţie în cursul acestei perioade, decât cu condiţia sa    fi fost izolat de toate celelalte animale din exploataţie.    2. (3) is an animal for breeding(1) or production(1) that has been resident,    as far as can be as certained, on the holding of origin during the past 30    days or since birth if less than 30 days of age, and no animal imported    from a third country was introduced into that holding during this period,    unless it was isolated from all other animals on the holding.    SECŢIUNEA B    SECTION B    Descrierea lotului transportat    Description of the consignment    Data imbarcarii: .........................................................    Date of departure: .......................................................    Numărul total de animale: ................................................    Total number of animals: .................................................    Identificarea animalului (animalelor):    Identification of animal(s):┌────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────┐│ Rasa │ Data naşterii │ Identificarea oficială ││ Breed │ Date of birth │ Official identification │├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤└────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────┘   Se va continua dacă este necesar pe o lista ataşată, semnată şi stampilata   de medicul veterinar oficial sau aprobat   Continue if necessary on an attached schedule signed and stamped by the   official or approved veterinarian.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Numărul de aprobare al transportatorului (dacă este diferit de    transportatorul menţionat în secţiunea C şi/sau dacă distanta pe care se    efectuează transportul depăşeşte 50 km): .................................    Approval number of transporter (if different from transporter stated în    Section C and/or if distance of transport exceeds 50 km): ................    Mijlocul de transport: ............. Înregistrare: .......................    Means of transport: ................ Registration: .......................    Certificarea secţiunilor A şi B    Section A and B certification┌───────────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────────────┐│ Ştampila oficială │ Locul │ Data │ Semnătura(*) ││ Official stamp │ Place │ Date │ Signature(*) │├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ │└───────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────────────┘   Numele şi funcţia cu majuscule:   Name and capacity în capital letters:   Adresa medicului veterinar care semnează:   Address of signing veterinarian:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_________    (*) Fiecare dintre secţiunile A şi B ale certificatului trebuie să fie ori    stampilate şi semnate de medicul veterinar oficial al exploataţiei de origine,    dacă este diferit de medicul veterinar oficial care semnează secţiunea C, ori    semnate de medicul veterinar oficial responsabil al centrului de colectare    aprobat la data imbarcarii animalelor.    (*) Sections A and B of the certificate must be either    stamped and signed by the official veterinarian of the holding of origin if    different from the official veterinarian signing Section C, or    signed by the approved veterinarian of the holding of origin where the Member    State of dispatch has introduced a surveillance network system approved under    Commission Decision .../.../EC or,    signed by the official veterinarian responsible for the approved assembly    centre at the date of departure of the animals.    SECŢIUNEA C(6)    SECTION C(6)    Numele şi adresa destinatarului: ..........................................    Name and address of consignee: ............................................    Numele şi adresa exploataţiei de destinaţie(1) (completaţi aceasta porţiune    prin dactilografiere):    Name and address of holding of destination (complete this field în printed    characters):    Numele: ...................................................................    Name: .....................................................................    Strada: ...................................................................    Street: ...................................................................    Ţara/regiunea: ............................................................    Country/province: .........................................................    Codul poştal: ................. Statul Membru: ............................    Poştal code: .................. Member State: .............................    Numărul de aprobare al transportatorului (dacă distanta depăşeşte 50 km):    ..............(7)    Approval number of transporter (if distance of transport exceeds 50 km):    ..............(7)    Mijloc de transport: ............... Înregistrare: .......................    Means of transport: ................ Registration: .......................    După inspecţie, asa cum este solicitat de reglementări, certific ca:    After inspecţion as required by regulations, I certify that:    1. animalele descrise mai sus au fost inspectate pe (notati data) ........    în cursul a 24 de ore înainte de livrarea planificata şi nu au prezentat    semne clinice de boli infectioase şi contagioase;    1. the above described animals had been Inspected on (insert date) .......    during the 24 hours before scheduled departure and had not shown clinical    signs of infectious or contagious disease;    2. exploataţia de origine şi, unde este cazul, centrul de colectare aprobat    şi zona în care acestea sunt situate, nu constituie subiectul nici unei    interdicţii sau restricţii din motive de boli ale animalelor care afectează    bovinele, în conformitate cu legislaţia comunitară sau naţionala;    2. the holding of origin and where applicable the approved assembly centre    and the area they are situated în are not subject to any prohibitions or    restrictions for reasons of animal diseases affecting suine animals în    conformity with Community or naţional legislation;    3. toate prevederile aplicabile ale Directivei Consiliului 64/432/CEE au    fost îndeplinite;    3. all applicable provisions of Council Directive 64/432/EEC have been    fulfilled;    4. (3) animalele de mai sus întrunesc garanţii suplimentare pentru:    4. (3) the above animals meet the additional guarantees for:    - Boala: ................................................................    - disease: ..............................................................    - În conformitate cu Decizia Comisiei .../.../CE;    - în accordance with Commission Decision .../.../EC;    5. animalele nu au stationat mai mult de şase zile în centrul de colectare    aprobat(3).    5. the animals did not remain more than six days în the approved assembly    centre(3).    6. în momentul inspecţiei animalele de mai sus erau corespunzătoare pentru    a fi transportate în călătoria intenţionată, în concordanta cu prevederile    Directivei 91/628/CEE(a)    6. at the time of inspecţion the above animals were fit to be transported    on the intended journey în accordance with the provisions of Directive    91/628/EEC(8)    Certificarea secţiunii C    Section C certification┌──────────────────────────┬──────────┬───────────┬────────────────────────────┐│ Ştampila oficială │ Locul │ Data │ Semnătura(*) ││ Official stamp │ Place │ Date │ Signature(*) │├──────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │└──────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────────────────────────┘   Numele şi funcţia cu majuscule:   Name and capacity în capital letters:   Adresa medicului veterinar care semnează:   Address of signing veterinarian:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_________    (*) Secţiunea C a certificatului trebuie să fie stampilata şi semnată fie    de medicul veterinar oficial al exploataţiei de origine, sau    al centrului de colectare aprobat situat pe teritoriul Statului Membru de    origine, sau    al centrului de colectare aprobat situat pe teritoriul Statului Membru de    tranzit când completează certificatul pentru expedierea animalelor către    Statul Membru de destinaţie.    (*) Section C of the certificate must be stamped and signed by the official    veterinarian of either the holding of origin, or    the approved assembly centre situated within the Member State of origin,    or the approved assembly centre situated within the Member State of transit    when completing the certificate for dispatch of animals to the Member State    of destination.    Informaţii suplimentare    Additional Information    1. Certificatul trebuie să fie stampilat şi semnat în culori diferite faţa    de textul tipărit.    1. The certificate must be stamped and signed în colour different to the    printing.    2. Prezentul certificat este valabil 10 zile de la data inspecţiei de    sănătate efectuate în Statul Membru de origine şi la care se face referire    în secţiunea C.    2. This certificate remains valid for 10 days following the date of the    health inspecţion carried out în the Member State of origin and referred    to în Section C.    3. Datele solicitate de acest certificat trebuie introduse în sistemul    ANIMO în ziua eliberării certificatului sau, cel puţin, în cursul a 24    de ore de la aceasta.    3. The required details of this certificate have to be entered into the    ANIMO system on the day of issuing the certificate and at least within    24 hours thereof.___________ (1) Taiati după caz. (1) Delete as appropriate. (2) Nu se aplică acolo unde animalele provin din exploataţii diferite. (2) Not applicable where animals are from several holdings. (3) Taiati dacă nu este aplicabil. (3) Delete if not applicable. (4) Se completează de către medicul veterinar oficial al statului de origine. (4) To be completed by the official veterinarian of the Member State of origin. (5) Se completează de către medicul veterinar oficial al centrului de colectare     aprobat al statului de tranzit. (5) To be completed by the official veterinarian at the assembly centre of the     Member State of transit. (6) Taiati dacă certificatul este folosit pentru mişcarea animalelor în     interiorul statului de origine şi doar secţiunile A şi B sunt completate şi     semnate. (6) Delete if certificate is used for movement of animals within Member State     of origin and only Sections A and B are completed and signed: (7) Taiati dacă transportatorul este cel identificat în secţiunea B. (7) Delete if transporter is not different to transporter identified în     Section B. (8) Aceasta declaraţie nu absolvă transportatorii de obligaţiile lor în     concordanta cu prevederile comunitare în vigoare, în special cu privire     la aptitudinea animalelor de a fi transportate. (8) This statement does not exempt transporters from their obligations în     accordance with Community provisions în force în particular regarding the     fitness of animals to be transported.__________