LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 7 iulie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se constituie Consiliul Economic şi Social, organism tripartit, autonom, de interes public, în scopul realizării dialogului social dintre Guvern, sindicate şi patronat, a climatului de pace socială.  +  Articolul 2Consiliul Economic şi Social are rol consultativ în stabilirea politicii economice şi sociale, precum şi în medierea starilor conflictuale intervenite între partenerii sociali, înainte de a se declansa procedurile prevăzute în Legea nr. 15/1991 pentru soluţionarea conflictelor de muncă.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Economic şi Social are personalitate juridică. (2) Sediul Consiliului Economic şi Social este în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 4Consiliul Economic şi Social se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare.  +  Capitolul 2 Atribuţiile Consiliului Economic şi Social  +  Articolul 5Consiliul Economic şi Social analizează situaţia economică şi socială a tarii şi face propuneri, în condiţiile prevăzute de lege, privind: a) restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale; b) privatizarea agenţilor economici; c) relaţiile de muncă; d) politica salariala; e) protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii; f) învăţământul şi cercetarea.  +  Articolul 6Pentru îndeplinirea rolului consultativ în soluţionarea problemelor prevăzute la art. 5, Consiliul Economic şi Social are următoarele atribuţii: a) formulează, în condiţiile prezentei legi, avize la proiecte de hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului şi la proiecte de legi ce urmează a fi prezentate spre adoptare Parlamentului; b) semnaleaza Guvernului apariţia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative; c) analizează cauzele starilor conflictuale apărute şi face propuneri de rezolvare a acestora în interes naţional; d) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din Convenţia nr. 144/1976 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii.  +  Articolul 7 (1) Iniţiatorii proiectelor de acte normative care privesc domeniile prevăzute la art. 5 vor solicita, pentru acestea, avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social. (2) Acest aviz va însoţi proiectul de act normativ până la adoptare.  +  Articolul 8 (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 7, Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a analiza proiectele de acte normative primite şi de a transmite avizul sau, după cum urmează: a) în termen de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de hotărâri şi de ordonanţe ale Guvernului sau, după caz, de legi ordinare; b) în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de legi organice. (2) Depăşirea termenelor prevăzute la alin. (1) da dreptul iniţiatorului sa transmită proiectele de acte normative spre adoptare fără avizul Consiliului Economic şi Social, cu menţionarea acestei situaţii.  +  Articolul 9 (1) Consiliul Economic şi Social mediază, la cererea partenerilor sociali interesaţi, starile conflictuale intervenite între aceştia, la nivel de ramura sau la nivel naţional, care privesc domeniile de activitate prevăzute la art. 5, precum şi cele din sectoarele de activitate în care, potrivit Legii nr. 15/1991, este interzisă greva. (2) Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a invita părţile, precum şi instituţiile, cu atribuţii în soluţionarea revendicarilor, şi de a stărui în rezolvarea stării conflictuale, în condiţiile prevăzute de lege. (3) În măsura în care părţile cu atribuţii în soluţionarea revendicarilor nu ajung la o înţelegere în termen de 30 de zile de la data la care s-au adresat Consiliului Economic şi Social, atribuţiile de mediere ale acestuia încetează. În astfel de cazuri, Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a comunică părţilor încetarea atribuţiilor de mediere, precum şi punctul sau de vedere privind revendicarile formulate. (4) Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu acordul părţii care a formulat revendicarile.  +  Articolul 10Pe durata medierilor prevăzute la art. 9, partenerii sociali au obligaţia de a suspenda măsurile care au generat conflictul şi de a se abţine de la forme specifice de sustinere a revendicarilor.  +  Articolul 11Consiliul Economic şi Social stabileşte relaţii cu organisme şi organizaţii internaţionale din domeniile social şi al muncii.  +  Articolul 12Consiliul Economic şi Social analizează şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea modului de aplicare a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, precum şi a programelor de asistenţa iniţiate de organismele internaţionale de specialitate, din domeniul propriu de activitate.  +  Capitolul 3 Structura Consiliului Economic şi Social  +  Articolul 13 (1) Consiliul Economic şi Social are o structura tripartita şi este compus dintr-un număr de 27 de membri, numiţi de partenerii sociali, după cum urmează: a) 9 membri numiţi de Guvern; b) 9 membri numiţi, de comun acord, de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 9 membri numiţi, de comun acord, de confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative, la nivel naţional, confederatiile naţionale sindicale şi patronale care au dobândit aceasta calitate potrivit Legii contractului colectiv de muncă.  +  Articolul 14Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au numai cetăţenia română şi domiciliul în România; b) au împlinit vârsta de 30 de ani; c) au capacitate de exerciţiu; d) nu au suferit condamnări pentru infracţiuni de drept comun săvârşite cu intenţie.  +  Articolul 15Membrii Consiliului Economic şi Social sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani; mandatul membrilor poate fi reînnoit.  +  Articolul 16 (1) Partenerii sociali vor inainta Consiliului Economic şi Social lista membrilor numiţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate. (2) În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social, membrii numiţi de partenerii sociali sunt validati individual, după verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor prevăzute la art. 14. (3) Partenerii sociali urmează sa numească noi membri în locul celor care nu au fost confirmati.  +  Articolul 17 (1) Consiliul Economic şi Social se considera legal constituit la data la care toţi membrii numiţi de partenerii sociali au fost confirmati. (2) Până la data constituirii unui nou Consiliul Economic şi Social, dar nu mai târziu de 3 luni de la încetarea mandatului, consiliul anterior îşi continua activitatea. (3) Organul de conducere abilitat, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, cu confirmarea membrilor noului Consiliul Economic şi Social, îşi continua activitatea până la constituirea noului consiliu.  +  Articolul 18 (1) Calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea mandatului; b) în caz de deces; c) în caz de demisie; d) în situaţia în care partenerul social care l-a numit cere revocarea sa; e) în cazul în care nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 14 lit. a), c) şi d). (2) Procedura revocării din calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 19În situaţiile prevăzute de art. 18, partenerul social va numi un nou membru, numire care va fi transmisă spre confirmare, potrivit art. 16.  +  Articolul 20 (1) În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare. (2) Comisiile de specialitate permanente sunt, în principal, următoarele: a) Comisia pentru restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale; b) Comisia pentru privatizarea agenţilor economici; c) Comisia pentru relaţiile de muncă şi pentru mediere; d) Comisia pentru politica salariala; e) Comisia pentru protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii; f) Comisia pentru învăţământ şi cercetare; g) Comisia pentru relaţiile cu organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale. (3) Prin regulamentul de organizare şi funcţionare pot fi constituite şi alte comisii de specialitate permanente sau unele comisii de specialitate temporare pentru soluţionarea unor probleme care se ivesc în domeniile specifice de activitate.  +  Articolul 21Comisiile de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic şi Social au o organizare tripartita, numărul membrilor acestora neputând depăşi 9 persoane, repartizaţi în mod egal pentru fiecare partener social.  +  Articolul 22 (1) Membrii comisiilor de specialitate permanente sau temporare sunt numiţi dintre persoanele care au calitatea de membri ai Consiliului Economic şi Social. (2) Pot fi numiţi membri ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic şi Social şi alte persoane decât cele prevăzute la alin. (1). În acest caz, procedura de numire a acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare, respectându-se condiţiile prevăzute pentru membrii Consiliului Economic şi Social.  +  Capitolul 4 Organizarea, funcţionarea şi conducerea Consiliului Economic şi Social  +  Articolul 23Organele care asigura funcţionarea Consiliului Economic şi Social sunt următoarele: a) plenul; b) biroul executiv; c) preşedintele şi vicepreşedinţii; d) secretarul general.  +  Articolul 24 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte lunar în sesiuni ordinare. (2) Plenul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor.  +  Articolul 25 (1) Dezbaterile în plen se desfăşoară în prezenta a minimum 15 membri, cu condiţia ca fiecare partener social să fie reprezentat de cel puţin 5 persoane. (2) Lucrările plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afară cazurilor expres stabilite de biroul executiv.  +  Articolul 26 (1) Plenul asigura conducerea generală a Consiliului Economic şi Social şi are următoarele atribuţii principale: a) alege, la propunerea partenerilor sociali, pe cei 2 vicepreşedinţi; b) dezbate şi adopta regulamentul de organizare şi funcţionare; c) stabileşte componenta comisiilor de specialitate permanente; d) dezbate şi aproba proiectul propriu de buget de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul privind execuţia bugetară; e) dezbate şi adopta propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate; f) dezbate şi avizează proiectele de legi organice şi programele de interes naţional întocmite de Guvern; g) numeşte pe secretarul general al Consiliului Economic şi Social. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi completate prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 27 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, plenul adopta hotărâri, de regula, prin consensul partenerilor sociali. (2) În cazul în care nu se realizează consensul, hotărârile se adoptă prin vot, cu majoritatea de trei pătrimi din numărul membrilor Consiliului Economic şi Social. (3) În cazul în care nu se poate adopta o hotărâre a plenului în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), se vor transmite punctele de vedere exprimate în plenul Consiliului Economic şi Social părţii care a sesizat acest organism.  +  Articolul 28 (1) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social este alcătuit din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un număr de 6 membri, câte 2 din partea fiecărui partener social. (2) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social asigura conducerea în intervalul dintre şedinţele plenului. (3) Atribuţiile şi modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social.  +  Articolul 29 (1) Preşedintele Consiliului Economic şi Social este numit de Parlament, pe o perioadă de 4 ani, la propunerea plenului Consiliului Economic şi Social, adoptată cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor. (2) Revocarea preşedintelui Consiliului Economic şi Social se va face de către Parlament, la propunerea Consiliului Economic şi Social.  +  Articolul 30Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Economic şi Social se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 31Preşedintele Consiliului Economic şi Social reprezintă consiliul în relaţiile cu terţii, potrivit hotărârilor luate în biroul executiv.  +  Articolul 32 (1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizează problemele specifice domeniilor prevăzute la art. 5 şi care propun plenului măsuri de soluţionare a acestora. (2) Comisiile de specialitate sunt conduse de un preşedinte, numit, prin rotaţie, de către fiecare partener social. (3) Preşedintele comisiei de specialitate stabileşte programul de lucru şi problemele care urmează a fi dezbătute.  +  Articolul 33Procedura de lucru a comisiilor permanente se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social.  +  Articolul 34 (1) În structura Consiliului Economic şi Social funcţionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ. (2) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic şi Social este condus de secretarul general, atribuţiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (3) Funcţia de secretar general este incompatibilă cu funcţia de membru în Consiliul Economic şi Social.  +  Capitolul 5 Alte dispoziţii  +  Articolul 35 (1) Pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social se aloca de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fonduri aferente următoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuielile de întreţinere şi funcţionare şi cheltuielile de capital, care se vor stabili anual; b) salariile pentru un număr minim de 6 angajaţi ai Secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social, stabilite potrivit nivelurilor prevăzute în Legea nr. 40/1991, republicată, precum şi contribuţia pentru Fondul asigurărilor sociale de stat şi contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, aferente; c) indemnizaţiile pentru cei 27 de membri ai Consiliului Economic şi Social şi pentru 12 dintre membrii comisiilor de specialitate care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic şi Social. (2) În anul 1997 se vor aloca sume pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alineatul precedent din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. (3) Alte venituri pot fi constituite din donaţii şi contribuţii ale partenerilor sociali, ale altor persoane fizice şi juridice, unanim acceptate.  +  Articolul 36Structura de personal a Consiliului Economic şi Social este următoarea: a) personalul de specialitate şi tehnico-administrativ; b) experţii comisiilor de specialitate.  +  Articolul 37 (1) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului Economic şi Social şi ai comisiilor de specialitate permanente şi temporare ale acestuia primesc o indemnizaţie lunară. (2) În cazul în care membrii Consiliului Economic şi Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplaseaza în interesul serviciului, în ţara sau în străinătate, precum şi în alte situaţii deosebite, aceştia au dreptul şi la alte sume de bani, stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 38Personalul de specialitate şi tehnico-administrativ funcţionează în cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social şi se încadrează în condiţiile legii.  +  Articolul 39 (1) Consiliul Economic şi Social are dreptul să solicite de la orice persoană juridică, de drept public sau privat, iar aceste persoane au obligaţia sa transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare, datele şi informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor consiliului. (2) Păstrarea şi folosirea datelor şi informaţiilor se vor face cu respectarea gradului de confidenţialitate precizat de emitent.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 40 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul, organizaţiile sindicale de tip confederatie şi organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional vor numi, prin consens, o comisie de pregătire a organizării Consiliului Economic şi Social. (2) Comisia de pregătire a organizării Consiliului Economic şi Social este formată din 9 membri, câte 3 din partea fiecărui partener social.  +  Articolul 41Comisia de pregătire a organizării Consiliului Economic şi Social are următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social; b) face propuneri pentru numirea în funcţie a secretarului general; c) confirma în funcţie pe membrii Consiliului Economic şi Social, numiţi de către fiecare partener social; d) convoacă plenul Consiliului Economic şi Social la prima şedinţa.  +  Articolul 42Comisia de pregătire a organizării Consiliului Economic şi Social îşi încetează activitatea la prima şedinţa a plenului consiliului.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN--------------