MEMORANDUM SUPLIMENTAR DE ÎNŢELEGERE din 18 februarie 2010între Uniunea Europeană şi România*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 23 februarie 2010  ------- Notă *) Traducere(primul addendum la Memorandumul de înţelegere)1. La 6 mai 2009, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 2009/459/CE pentru a pune la dispoziţia României asistenţă financiară pe termen mediu de până la 5 miliarde euro. La 16 februarie 2010, Consiliul a modificat această decizie pentru a ţine cont de impactul pe care l-a avut asupra obiectivelor programului recesiunea mai puternică decât cea anticipată. Asistenţa este oferită ca un împrumut pe termen mediu în cadrul Facilităţii balanţei de plăţi a statelor membre [având la bază art. 143^1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (Tratatul) şi Regulamentul (CE) nr. 332/2002 ^2)]. Asistenţa UE pentru România vine în completarea sprijinului acordat de FMI prin intermediul unui acord stand-by (ASB), în valoare de 11,4 miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde euro), aprobat la 4 mai 2009. Sprijin suplimentar multilateral în valoare de 2 miliarde euro va fi furnizat de către Banca Mondială (1 miliard euro), precum şi de BEI şi BERD (1 miliard euro).------^1) Fostul art. 119 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.^2) Aşa cum este modificat de Regulamentul nr. 431/2009 .2. Memorandumul de înţelegere (Memorandumul), ce stabileşte criteriile de politică economică legate de fiecare tranşă, precum şi condiţiile de raportare şi monitorizare a împrumutului, a fost semnat în data de 23 iunie 2009. Implementarea măsurilor fiscale, a celor din sectorul financiar şi a măsurilor de reformă structurală prevăzute în Memorandum ar trebui să permită economiei să reziste la presiunile de lichiditate pe termen scurt, asigurând în acelaşi timp şi îmbunătăţirea competitivităţii şi sprijinirea ajustării coerente a dezechilibrelor pe termen mediu, aducând astfel economia înapoi la o bază solidă şi durabilă. Prima tranşă de 1,5 miliarde euro a fost virată în data de 27 iulie 2009 în urma semnării Acordului de împrumut din 23 iunie 2009. Alte 4 tranşe au fost programate pentru perioada cuprinsă între trimestrul al IV-lea al anului 2009 şi trimestrul al II-lea al anului 2011.3. În august 2009, serviciile Comisiei au participat la o misiune de evaluare a FMI, care a dus la tragerea celei de-a doua tranşe în cadrul programului FMI. Deoarece la acel moment nu era planificată nicio tranşă UE, misiunea nu a reprezentat o evaluare formală în cadrul programului de asistenţă din partea UE. S-a convenit cu autorităţile revizuirea unora dintre obiectivele programului. În mod special, ţinta de deficit pentru bugetul de stat pe anul 2009 a fost stabilită la 7,8% din PIB în termeni ESA 95 (7,3% din PIB în termeni cash) ca urmare a recesiunii mai puternice decât cea prognozată. Au fost identificate măsuri suplimentare pentru limitarea deficitului în 2010 la 6,4% din PIB în termeni ESA 95 (5,9% din PIB în termeni cash), inclusiv măsuri menite să menţină sub control cheltuielile cu salariile ca procent din PIB şi să limiteze cheltuielile cu pensiile şi cele cu bunuri şi servicii, precum şi creşteri ale accizelor.4. Serviciile Comisiei au efectuat, în perioada cuprinsă între 28 octombrie şi 6 noiembrie 2009, o misiune de evaluare a progreselor realizate în ceea ce priveşte condiţiile specifice ataşate celei de-a doua tranşe de 1 miliard euro în cadrul programului de asistenţă financiară a UE. Aceasta a fost o misiune comună cu FMI şi Banca Mondială. Deoarece autorităţile române nu au putut oferi angajamente ferme de politică în ceea ce priveşte bugetul pe anul 2010, din cauza situaţiei politice incerte, Comisia şi FMI au decis să amâne finalizarea evaluării şi a tragerilor asociate acesteia. În perioada 14-16 decembrie 2009, imediat după alegerile prezidenţiale, a avut loc o misiune tehnică pentru a discuta elaborarea bugetului pe anul 2010.5. După formarea unui nou guvern în data de 23 decembrie 2009, serviciile Comisiei au efectuat o altă misiune de evaluare a programului (între 20 şi 27 ianuarie 2010). Pe baza constatărilor misiunii şi după consultări cu Comitetul Economic şi Financiar, criteriile de politică economică pentru virarea celei de-a doua tranşe de împrumut UE par a fi îndeplinite. Ţinta revizuită a deficitului bugetului de stat pe anul 2009 a fost îndeplinită. Parlamentul a adoptat bugetul pe anul 2010 în conformitate cu ţintele programului. Autorităţile au demarat implementarea unei legi ce unifică sistemul public de salarizare, au elaborat un proiect de lege a responsabilităţii fiscale (LRF), în conformitate cu recomandările UE, FMI şi BM, şi au finalizat un proiect de lege pentru reforma sistemului de pensii, care, dacă va fi pus în aplicare, va îmbunătăţi în mod semnificativ sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice în România. Au fost realizate progrese, de asemenea, şi în ceea ce priveşte celelalte reforme structurale menţionate în Memorandum. În cele din urmă, s-a ajuns la un acord cu privire la reducerea graduală în continuare a deficitului fiscal până la un nivel aflat sub nivelul de referinţă din Tratat, de 3% din PIB în 2012. La data de 16 februarie 2010, acest acord a fost susţinut oficial de recomandările revizuite ale Consiliului Ecofin făcute României, în conformitate cu art. 126 alin. (7) din Tratat.6. Ţinându-se seama de prognoza macroeconomică modificată şi de întârzierile ivite în implementarea unora dintre măsurile de reformă prevăzute în Memorandum, se impune ajustarea condiţiilor asociate virării tranşelor viitoare din cadrul asistenţei financiare. Modificările convenite în legătură cu criteriile specifice de politică economică sunt prevăzute în anexa la prezentul memorandum suplimentar de înţelegere (memorandumul suplimentar), ce constituie un addendum la Memorandum.7. Articolele prevăzute în Memorandum şi în anexa la Memorandum rămân valabile şi în vigoare dacă nu sunt amendate în mod explicit prin prezentul memorandum suplimentar.8. În baza îndeplinirii condiţiilor din Memorandum şi în urma consultării Comitetului Economic şi Financiar, Comisia va decide cu privire la eliberarea celei de-a doua tranşe în valoare de 1 miliard euro, sub rezerva semnării memorandumului suplimentar de către părţi şi a intrării în vigoare a acestuia.9. Anexa face parte integrantă din prezentul memorandum suplimentar.10. Toate notificările legate de prezentul memorandum suplimentar vor fi transmise în mod valabil dacă sunt trimise, în scris, la adresa:Pentru Comunitatea Europeană:Comisia Comunităţilor EuropeneDirecţia Generală pentru Afaceri Economice şi FinanciareB-1049 BruxellesNr. fax: +32 2 299 35 23Pentru primul-ministru:Cabinetul primului-ministruPiaţa Victoriei nr. 1Sectorul 1, 011791, BucureştiNr. fax: +40 21 319 15 88Pentru Ministerul Finanţelor Publice din România:Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17Sectorul 5, 050741, BucureştiNr. fax: +40 21 312 16 30Pentru Banca Naţională a României:Banca Naţională a RomânieiStr. Lipscani nr. 25Bucureşti, 030031Nr. fax: +40 21 312 62 6011. Pentru România, memorandumul suplimentar va intra în vigoare după parcurgerea procedurilor interne prevăzute de legislaţia română. Memorandumul suplimentar poate fi modificat cu acordul comun al părţilor, sub forma unui addendum. Orice astfel de addendum va constitui parte integrantă a Memorandumului şi va intra în vigoare în conformitate cu aceleaşi proceduri ca şi cele aplicabile Memorandumului.Adoptat la Bruxelles în data de ............... şi la Bucureşti în data de ................, în 5 exemplare originale în limba engleză.
       
    ROMÂNIA,UNIUNEA EUROPEANĂ,
    reprezentată dereprezentată de Comisia Europeană
    Emil Boc,Olli Rehn,
    prim-ministrumembru al Comisiei Europene
    Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,  
    ministrul finanţelor publice  
    Mugur Constantin Isărescu,  
    guvernatorul Băncii Naţionale a României
   +  Anexa -----la memorandum suplimentar-------------------------CRITERII SPECIFICE DE POLITICĂ ECONOMICĂ(modificări şi completări la anexa I la Memorandumul de înţelegere)Având în vedere înrăutăţirea semnificativă a perspectivelor economice pentru 2009 şi 2010, ţintele de deficit ESA 95 aferente anilor 2009 şi 2010, de 5,1% din PIB şi, respectiv, 4,1% din PIB, din Memorandumul original vor fi înlocuite cu ţinte de 7,8% din PIB în termeni ESA 95 (7,3% din PIB în termeni de numerar) şi, respectiv, 6,4% din PIB în termeni ESA 95 (5,9% din PIB în termeni de numerar). Progresele în materie de consolidare fiscală vor trebui monitorizate în raport cu aceste noi obiective. Termenul-limită pentru corectarea deficitului excesiv este extins din 2011 la 2012. În plus, criteriile specifice de politică economică precizate în Memorandumul de înţelegere vor fi completate cu următoarele acţiuni:A 3-a tranşă [T2 2010]A. Consolidarea fiscală● Realizarea ţintei de deficit al bugetului general consolidat pe anul 2009 de 7,8% din PIB în termeni ESA 95 (7,3% în termeni de numerar)● Realizarea de progrese în implementarea bugetului pe anul 2010, având ca ţintă de deficit al bugetului general consolidat 6,4% din PIB în termeni ESA 95 (5,9% din PIB în termeni de numerar)● Implementarea riguroasă a măsurilor pentru a atinge această ţintă, inclusiv:● o reducere nominală a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, comparativ cu nivelul anului 2009;● o reducere a cheltuielilor cu salariile în sectorul public până la 8,7% din PIB în anul 2010. În acest sens, salariile nominale vor fi îngheţate la nivelul de la sfârşitul anului 2009 (cu excepţia salariaţilor din sectorul public care câştigă salariul minim);● o îngheţare nominală a nivelului pensiilor, în comparaţie cu nivelul atins la finele anului 2009, cu excepţia pensiilor minime, care pot fi indexate cu inflaţia, şi o creştere cu 0,5 puncte procentuale a ratei de contribuţie la al doilea pilon al sistemului de pensii;● în cazul în care măsurile preconizate nu generează consolidarea fiscală estimată, vor fi aplicate măsuri suplimentare în vederea acoperirii oricărei deficienţe anticipate.B. Reforma în domeniul guvernanţei fiscale● Adoptarea de către Parlament a legii responsabilităţii fiscale până la finele lunii martie 2010. Consiliul Fiscal ar trebui să fie integral operaţional până la sfârşitul lunii aprilie 2010 şi să fie implicat în elaborarea bugetului pentru anul 2011.● Elaborarea de către Guvern a proiectului de lege privind Codul de procedură fiscală, care vizează creşterea eficienţei managementului fiscal. Legislaţia se va adopta până la finele lunii aprilie 2010, prin ordonanţă de urgenţă.● Adoptarea de către Guvern a legii revizuite a pensiilor în luna februarie 2010● Instituirea de către Guvern a unui sistem de monitorizare a arieratelor de plată pentru 10 companii de stat care înregistrează cele mai mari pierderi, pe bază de ţinte trimestriale. Un sistem eficace de monitorizare ar trebui să fie operaţional până la sfârşitul lunii martie 2010.C. Reglementarea şi supravegherea sectorului financiar● Amendarea legislaţiei referitoare la instituţiile de credit, în sensul consolidării competenţelor administratorilor băncilor plasate sub administrare specială, în conformitate cu legea UE privind societăţile comerciale şi cu directivele privind instituţiile de credit, precum şi legislaţia de lichidare a instituţiilor de credit. Legislaţia revizuită ar trebui să între în vigoare până la sfârşitul lunii martie 2010.● Adoptarea de către Parlament, până la sfârşitul lunii martie 2010, a unei legi cu privire la independenţa autorităţilor de supraveghere din sectorul financiar nebancar, care include, printre altele, dispoziţii ce vizează: (i) asigurarea imunităţii personalului de supraveghere pentru acţiunile întreprinse cu bună-credinţă atunci când îşi exercită atribuţiile; (îi) consolidarea calificărilor tehnice ale membrilor consiliilor de conducere ale autorităţilor de supraveghere; (iii) asigurarea independenţei financiare a autorităţilor de supraveghere, concomitent cu respectarea principiilor responsabilităţii şi transparenţei în utilizarea resurselor lor.● BNR monitorizează îndeaproape evoluţiile în materie de calitate a activelor şi continuă un nivel adecvat de provizionare.D. Reforme structurale● Demararea analizei funcţionale a administraţiei publice înainte de sfârşitul lunii februarie 2010. Analiza va fi realizată în două etape. Fiecare etapă va cuprinde 6 ministere sau instituţii guvernamentale.● Realizarea de progrese în implementarea planului de creştere a intensităţii controlului muncii nedeclarate, în special prin asigurarea înregistrării tuturor contractelor de muncă înainte de începerea relaţiei de muncă.A 4-a tranşă [T4 2010]A. Consolidare fiscală● Implementarea riguroasă a măsurilor care vizează atingerea ţintei de deficit pentru anul 2010● Adoptarea de către Guvern a cadrului bugetar pe termen mediu pentru perioada 2011-2013 înainte de sfârşitul lunii mai 2010● Depunerea de către Guvern a bugetului pentru anul 2011. Bugetul ar trebui să fie susţinut de măsuri concrete şi ar trebui să fie în conformitate cu un traseu de ajustare bugetară care să permită atingerea ţintei de deficit de sub 3% din PIB în termeni ESA95 (în anul 2012).B. Reforma în domeniul guvernanţei fiscale● Adoptarea de către Parlament, înainte de sfârşitul lunii septembrie 2010, a legislaţiei ulterioare la legea salarizării unitare, asigurându-se respectarea ţintelor cantitative incluse în legea salarizării unitare adoptate în octombrie 2009 în ceea ce priveşte cheltuielile cu salariile. Noua lege include, de asemenea, dispoziţii care garantează simplificarea grilelor de salarizare şi asigurarea unei remunerări transparente în funcţie de responsabilităţi şi calificări. Aceasta ar trebui să elimine, de asemenea, "fondul de stimulente".● Aprobarea de către Parlament a legii revizuite a pensiilor în iunie 2010● Ratificarea de către Parlament, înainte de sfârşitul lunii iunie 2010, a ordonanţei de urgenţă privind Codul de procedură fiscală, vizându-se creşterea eficienţei administrării fiscale● Adoptarea de către Parlament, înainte de sfârşitul lunii iunie 2010, a legislaţiei privind îmbunătăţirea controlului asupra cheltuielilor efectuate de autorităţile locale. Această legislaţie va trebui să includă: (i) elaborarea de norme standardizate de cost pentru cheltuielile cu bunurile şi serviciile şi pentru cheltuielile de personal; (îi) interzicerea transferului de resurse de la cheltuieli de capital către cheltuieli curente; şi (iii) întărirea controlului autorităţilor centrale asupra autorităţilor locale prin introducerea, spre exemplu, a unui control ex-ante al cheltuielilor● Adoptarea de către Guvern până la finele lunii mai 2010 a unor măsuri concrete de suprimare a blocajelor şi întârzierilor, astfel încât să se accelereze procesul de absorbţie a fondurilor structurale ale UE. Acestea includ consolidarea capacităţii serviciilor publice relevante implicate în gestionarea, controlul şi utilizarea fondurilor structurale ale UE, îmbunătăţirea eficacităţii procedurilor de achiziţii publice, precum şi integrarea cheltuielilor fondurilor structurale în cadrul bugetar pe termen mediu.C. Reglementarea şi supravegherea sectorului financiar● Progrese în creşterea progresivă pe termen mediu a disponibilităţilor Fondului de Garantare a Depozitelor. Decizia BNR de a majoră nivelul efectiv al contribuţiei în condiţiile cadrului legislativ actual ar trebui adoptată până la sfârşitul lunii septembrie 2010.D. Reforme structurale● Finalizarea primei etape a analizei funcţionale a administraţiei publice româneşti şi lansarea celei de-a doua etape înainte de mijlocul lunii octombrie 2010. Pe baza rezultatelor din prima etapă a analizei, elaborarea de către Guvern a unui plan de acţiune care să cuprindă puncte de referinţă şi un calendar de implementare, până la sfârşitul lunii octombrie 2010.● Adoptarea până la sfârşitul lunii iunie 2010 a unui acord multianual de performanţă între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi agenţii, care să includă obiectivele operaţionale şi de investiţii şi resursele preconizate. Acest acord va fi realizat în contextul cadrului bugetar pe termen mediu. Acordul de performanţă va trebui să stabilească un cadru clar de asumare a răspunderii şi să reducă interferenţele politice, precum şi schimbările frecvente de priorităţi.A 5-a tranşă [T2 2011]A. Consolidare fiscală● Atingerea ţintei de deficit de 6,4% din PIB în termeni ESA 95 pentru anul 2010● Adoptarea de către Parlament a bugetului pentru anul 2011. Acest obiectiv ar trebui să fie însoţit de măsuri concrete, incluzând plafoane de cheltuieli pentru capitolele principale ale bugetului, precum şi pentru cheltuielile cu salariile la nivel consolidat şi ar trebui să fie în conformitate cu ajustări bugetare care să permită atingerea unei ţinte de deficit de sub 3% din PIB în termeni ESA în anul 2012.B. Reforma în domeniul guvernanţei fiscale● Guvernul elaborează un raport, până la finele lunii februarie 2011, referitor la progresele înregistrate în absorbţia fondurilor structurale europene, ca urmare a măsurilor luate pentru a suprima blocajele şi întârzierile în utilizarea acestora.C. Reforme structurale● Finalizarea celei de-a doua etape a analizei funcţionale a administraţiei româneşti, până la sfârşitul lunii martie 2011. Elaborarea de către Guvern a unui plan de acţiune care să cuprindă momente de referinţă şi un calendar de implementare, bazat pe rezultatele celei de-a doua etape a analizei, până la sfârşitul lunii aprilie 2011. Adoptarea şi realizarea de progrese în implementarea de către Guvern a planului de acţiune, bazat pe rezultatul primei etape a analizei, până la sfârşitul lunii martie 2011.Pe tot parcursul implementării programului de asistenţă financiară vor fi monitorizate performanţele în următorul domeniu:InflaţiaPolitica monetară ar trebui să rămână orientată către stabilitatea preţurilor şi atingerea ţintei de inflaţie a BNR (definită ca creştere anuală a indicelui preţurilor de consum de 3,5 ± 1 punct procentual bandă de variaţie la sfârşitul anului 2010 şi de 3,0 ± 1 punct procentual bandă de variaţie la finele anului 2011).--------