ORDIN nr. 7 din 12 februarie 2010pentru modificarea şi completarea unor ordine ce reglementează domeniul sanitar-veterinar
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010    Văzând Referatul de aprobare nr. 20 din 22 ianuarie 2010, întocmit de Direcţia de relaţii internaţionale şi programe comunitare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 şi 289 bis din 30 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 64/432/CE din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecţie veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine şi porcine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. 121 din 29 iulie 1964, astfel cum a fost modificată de Decizia Comisiei 2008/984/CE din 10 decembrie 2008 de modificare a anexei C la Directiva 64/432/CEE a Consiliului şi a Deciziei 2004/226/CE cu privire la testele de diagnostic pentru bruceloza bovină, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 352 din 31 decembrie 2008 şi de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE , 77/504/CEE , 88/407/CEE , 88/661/CEE , 89/361/CEE , 89/556/CEE , 90/426/CEE , 90/427/CEE , 90/428/CEE , 90/429/CEE , 90/539/CEE , 91/68/CEE , 91/496/CEE , 92/35/CEE , 92/65/CEE , 92/66/CEE , 92/119/CEE , 94/28/CE , 2000/75/CE , a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE , 2002/60/CE şi 2005/94/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, la articolul 6 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) să provină dintr-un efectiv de bovine oficial indemn de tuberculoză şi, în cazul animalelor mai mari de 6 săptămâni, să prezinte rezultate negative la testul intradermic de tuberculinare efectuat în conformitate cu dispoziţiile pct. 2.2 din anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară, fie în decursul celor 30 de zile care au precedat părăsirea efectivului de origine, fie într-un loc sau în anumite condiţii care se stabilesc de Comisia Europeană în cadrul Comitetului Permanent privind Lanţul Alimentar şi Sănătate Animală. Testul intradermic de tuberculinare nu este necesar în cazul în care animalele provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o parte a teritoriului acestuia declarat oficial indemn de tuberculoză ori dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o parte a teritoriului acestuia care face parte dintr-o reţea de supraveghere recunoscută;".3. În norma sanitară veterinară, la articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Laboratoarele naţionale de referinţă responsabile de coordonarea standardelor şi a metodelor de diagnostic menţionate în anexele nr. 1-4 la prezenta normă sanitară veterinară sunt organizate în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor menţine actualizată lista laboratoarelor. De asemenea, pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului. Sarcinile şi responsabilităţile laboratoarelor naţionale de referinţă sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta normă sanitară veterinară şi în cap. II din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară."4. În norma sanitară veterinară, la articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor acordă un număr de autorizaţie fiecărui centru de colectare autorizat. Autorizaţiile centrelor de colectare se pot limita la o anumită specie, pentru animale destinate reproducţiei sau producţiei ori pentru animale destinate tăierii. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi menţine actualizată o listă a centrelor de colectare autorizate şi a numerelor de autorizare ale acestora şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului."5. În norma sanitară veterinară, la articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi menţine actualizată o listă a comercianţilor autorizaţi şi a spaţiilor înregistrate utilizate de aceştia în legătură cu activitatea lor, precum şi a numerelor de autorizare atribuite comercianţilor respectivi şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului."6. În norma sanitară veterinară, articolul 14 se abrogă.7. În norma sanitară veterinară, la anexa nr. 2, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. Sarcini şi responsabilităţiLaboratoarele naţionale de referinţă desemnate în conformitate cu art. 6 alin. (4) din norma sanitară veterinară sunt responsabile pentru testarea oficială a tuberculinelor sau a reactivilor menţionaţi la pct. 2 şi 3, în vederea garantării faptului că fiecare dintre aceste tuberculine sau aceşti reactivi este adecvată/adecvat din punctul de vedere al standardelor menţionate la pct. 2.1 şi 3."8. În norma sanitară veterinară, anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 3────────────la norma sanitară veterinară────────────────────────────BRUCELOZĂ1. IDENTIFICAREA AGENTULUIEvidenţierea prin coloraţie acido-rezistentă modificată sau imunospecifică a organismelor având morfologia Brucella în materialul avortat, secreţii vaginale sau în lapte indică posibilitatea brucelozei, în special dacă aceasta este confirmată de testele serologice. Reacţia în lanţ a polimerazei (PCR) oferă metode suplimentare de detecţie. De câte ori este posibil, Brucella spp. ar trebui să fie izolată utilizându-se medii simple sau selective, prin recoltarea din secreţii uterine, fetuşi avortaţi, secreţii ale ugerului sau anumite ţesuturi, precum ganglioni limfatici şi organe reproducătoare masculine şi feminine. După izolare, speciile şi biovarul pot fi identificate prin liza fagilor şi/sau teste de metabolism oxidativ, în funcţie de criterii de cultură, biochimice şi serologice. PCR poate asigura o metodă deopotrivă complementară şi de biotipizare bazată pe secvenţe genomice. Tehnicile şi mediile utilizate, standardizarea şi interpretarea rezultatelor trebuie să fie conforme celor specificate în Manualul de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre, ediţia a VI-a, 2008, cap. 2.4.3 (bruceloza bovină), cap. 2.7.2 (bruceloza caprină şi bovină) şi cap. 2.8.5 (bruceloza porcină).2. TESTE IMUNOLOGICE2.1. Standarde2.1.1. La prepararea tuturor antigenelor utilizate în testul cu roz Bengal (RBT), testul de seroaglutinare (SAT), testul de fixare a complementului (CFT) şi testul inelar efectuat pe proba de lapte (MRT) se va utiliza suşa tip Weybridge nr. 99 şi USDA 1119-3 ale biovarului 1 de Brucella abortus.2.1.2. Serul standard de referinţă pentru testele RBT, SAT, CFT şi MRT va fi serul standard internaţional al OIE (OIEISS), cunoscut anterior ca cel de-al doilea ser standard internaţional anti-Brucella abortus al OMS (ISAbS).2.1.3. Serurile standard de referinţă pentru metodele de imunoabsorbţie enzimatică (ELISA) sunt următoarele:- OIEISS;- serul standard ELISA slab pozitiv al OIE[OIEELISA(WP)SS];- serul standard ELISA puternic pozitiv al OIE [OIEELISA(SP)SS];- serul standard ELISA negativ al OIE [OIEELISA(N)SS].2.1.4. Serurile standard de referinţă pentru evaluările fluorescenţei în lumină polarizată (FPAs) sunt următoarele:- serul standard ELISA slab pozitiv al OIE [OIEELISA(WP)SS];- serul standard ELISA puternic pozitiv al OIE [OIEELISA(SP)SS];- serul standard ELISA negativ al OIE [OIEELISA(N)SS].2.1.5. Serurile standard menţionate la pct. 2.1.3 şi 2.1.4 sunt furnizate de către laboratorul comunitar de referinţă pentru bruceloză sau de către Agenţia pentru Laboratoare Veterinare [Veterinary Laboratories Agency (VLA)], Weybridge, Marea Britanie.2.1.6. OIEISS, OIEELISA(WP)SS, OIEELISA(SP)SS şi OIEELISA(N)SS sunt standarde internaţionale principale pe baza cărora se stabilesc, în fiecare stat membru, seruri standard naţionale ("seruri etalon") pentru fiecare test menţionat la pct. 2.1.1.2.2. Metodele de imunoabsorbţie enzimatică (ELISA) sau alte teste obligatorii de aglutinare pentru detectarea brucelozei bovine în ser sau lapte2.2.1. Material şi reactiviTehnica utilizată şi interpretarea rezultatelor trebuie să fi fost validate în conformitate cu principiile prevăzute în cap. 1.1.4 din Manualul de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre, ediţia a VI-a, 2008, şi trebuie să includă cel puţin studii de laborator şi de diagnostic.2.2.2. Standardizarea testului2.2.2.1. Standardizarea procedurii de test pentru eşantioane individuale de ser: a) o prediluţie*1) de 1/150 a serului OIEISS sau o prediluţie de 1/2 a serului OIEELISA(WP) SS ori o prediluţie de 1/16 a serului OIEELISA(SP) SS realizate într-un ser negativ (sau într-un amestec de seruri negative) trebuie să producă o reacţie pozitivă;_________*1) În sensul prezentei anexe, diluţiile date pentru alcătuirea reactivilor lichizi sunt exprimate, de exemplu, ca 1/150, ceea ce semnifică o diluţie de 1 la 150. b) o prediluţie de 1/600 a serului OIEISS sau o prediluţie de 1/8 a serului OIEELISA(WP)SS ori o prediluţie de 1/64 a serului OIEELISA(SP)SS realizate într-un ser negativ (sau într-un amestec de seruri negative) trebuie să producă o reacţie negativă; c) serul OIEELISA(N)SS trebuie să producă întotdeauna o reacţie negativă.2.2.2.2. Standardizarea procedurii de test pentru eşantioane de ser amestecate: a) o prediluţie de 1/150 a serului OIEISS sau o prediluţie de 1/2 a serului OIEELISA(WP)SS ori o prediluţie de 1/16 a serului OIEELISA(SP)SS realizate într-un ser negativ (sau într-un amestec de seruri negative) şi diluate din nou în seruri negative cu un factor de diluare identic numărului de seruri care constituie amestecul trebuie să producă o reacţie pozitivă; b) serul OIEELISA(N)SS trebuie să producă întotdeauna o reacţie negativă; c) testul trebuie să fie în măsură să detecteze prezenţa unei infecţii la un singur animal din grupul de animale de la care s-au combinat eşantioanele de ser.2.2.2.3. Standardizarea procedurii de test pentru eşantioane de lapte sau zer amestecat: a) o prediluţie de 1/1000 a serului OIEISS sau o prediluţie de 1/16 a serului OIEELISA(WP)SS ori o prediluţie de 1/125 a serului OIEELISA(SP)SS realizate într-un ser negativ (sau într-un amestec de seruri negative) şi diluate din nou în proporţie de 1/10 în lapte negativ trebuie să producă o reacţie pozitivă; b) serul OIEELISA(N)SS diluat în proporţie de 1/10 în lapte negativ trebuie să producă întotdeauna o reacţie negativă; c) testul trebuie să fie în măsură să detecteze prezenţa unei infecţii la un singur animal din grupul de animale de la care s-au combinat eşantioanele de lapte sau zer.2.2.3. Condiţiile de utilizare a testelor ELISA în diagnosticul pentru bruceloza bovină2.2.3.1. Dacă se utilizează condiţiile de calibrare pentru testele ELISA descrise la pct. 2.2.2.1 şi 2.2.2.2 pe eşantioane de ser, sensibilitatea de diagnostic a ELISA va fi egală sau superioară celei din testul RBT sau a testului CFT, având în vedere situaţia epidemiologică în care este utilizat.2.2.3.2. Dacă se utilizează condiţiile de calibrare pentru testele ELISA descrise la pct. 2.2.2.3 pe eşantioane de lapte amestecat, sensibilitatea de diagnostic a ELISA va fi egală sau superioară celei din testul MRT, având în vedere nu doar situaţia epidemiologică, ci şi efectivele medii şi normale ale sistemelor de creştere a animalelor.2.2.3.3. Dacă testele ELISA sunt utilizate în scopuri de certificare în conformitate cu art. 6 alin. (1) din norma sanitară veterinară sau pentru înfiinţarea şi menţinerea unui statut al efectivului în conformitate cu pct. 10 partea II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, amestecul eşantioanelor de ser trebuie să fie realizat astfel încât rezultatele testelor să poată fi raportate în manieră clară la diferitele animale de la care provine laptele inclus în amestec. Orice test de confirmare trebuie să se efectueze pe eşantioanele de ser recoltate de la fiecare animal.2.2.3.4. Testele ELISA pot fi aplicate la un eşantion de lapte recoltat din laptele colectat de la o fermă cu cel puţin 30% de vaci de lapte aflate în perioada de lactaţie. Dacă se utilizează această metodă, trebuie să se ia măsuri pentru ca eşantioanele recoltate pentru a fi examinate să fie raportate în manieră clară la diferitele animale de la care provine laptele. Orice test de confirmare trebuie să se efectueze pe eşantioanele de ser recoltate de la fiecare animal.2.3. Testul de fixare a complementului (CFT)2.3.1. Antigenul reprezintă o suspensie bacteriană în soluţie de fenol-salin [NaCl 0,85% (m/v) şi fenol la 0,5% (v/v)] sau într-un tampon veronal. Antigenele pot fi furnizate în stare concentrată, cu condiţia ca factorul de diluţie utilizat să fie indicat pe eticheta flaconului. Antigenul trebuie să fie stocat la o temperatură de 4°C. Nu se congelează.2.3.2. Serurile trebuie să fie inactivate după cum urmează:- serul bovin: la o temperatură cuprinsă între 56-60°C, timp de 30-50 minute;- serul porcin: la o temperatură de 60°C, timp de 30-50 minute.2.3.3. Pentru a obţine o reacţie satisfăcătoare în cadrul procedurii de testare se va utiliza o doză de complement superioară dozei minime necesare pentru o hemoliză completă.2.3.4. Următoarele controale vor fi efectuate în timpul testului de fixare a complementului: a) controlul efectului anticomplementar al serului; b) controlul antigenului; c) controlul hematiilor sensibilizate; d) controlul complementului; e) controlul sensibilităţii la începutul reacţiei cu ajutorul unui ser pozitiv; f) controlul specificităţii reacţiei cu ajutorul unui ser negativ.2.3.5. Calcularea rezultatelorSerul OIEISS conţine 1.000 unităţi internaţionale CFT (ICFTU) per ml. Dacă serul OIEISS este testat prin una dintre metodele menţionate, rezultatul este exprimat sub forma unui titru (de exemplu, cea mai înaltă diluţie directă a serului OIEISS, care produce 50% hemoliză, T(OIEISS). Rezultatul testului pentru serul de test dat ca titru T(TESTSERUM) trebuie să fie exprimat în ICFTU per ml. Pentru a converti exprimarea unui titru în ICFTU, factorul (F) necesar pentru a converti un titru de ser de test necunoscut T(TESTSERUM), testat prin această metodă, în exprimare ICFTU se află din formula: F = 1000 x 1/T(OIEISS), iar conţinutul unităţilor internaţionale CFT per ml de ser de test [ICFTU(TESTSERUM)], din formula: ICFTU(TESTSERUM0= F x T(TESTSERUM).2.3.6. Interpretarea rezultatelorUn ser care conţine 20 sau mai multe ICFTU per ml va fi considerat pozitiv.2.4. Testul inelar efectuat pe proba de lapte (MRT)2.4.1. Antigenul reprezintă o suspensie bacteriană în soluţie de fenol-salin [NaCl 0,85% (m/v) şi fenol la 0,5% (v/v)] colorat cu hematoxilină. Antigenul trebuie să fie stocat la o temperatură de 4°C. Nu se congelează.2.4.2. Sensibilitatea antigenului trebuie să fie standardizată în raport cu serul OIEISS, astfel încât antigenul să producă o reacţie pozitivă cu o diluţie de 1/500 a serului OIEISS în lapte negativ şi o reacţie negativă într-o diluţie de 1/1.000.2.4.3. Testul inelar trebuie să fie efectuat pe eşantioane reprezentative ale conţinutului fiecărui recipient de lapte şi ale fiecărui rezervor de exploatare din fermă.2.4.4. Eşantioanele de lapte nu trebuie să fi fost congelate, încălzite sau agitate violent.2.4.5. Reacţia trebuie să se realizeze utilizându-se una dintre metodele următoare:- pe o coloană de lapte de cel puţin 25 mm înălţime şi pe un volum de lapte de 1 ml, la care s-au adăugat 0,03 ml sau 0,05 ml din unul dintre antigenele standard colorate;- pe o coloană de lapte de cel puţin 25 mm înălţime şi pe un volum de lapte de 2 ml, la care s-au adăugat 0,05 ml din unul dintre antigenele standard colorate;- pe un volum de lapte de 8 ml, la care s-au adăugat 0,08 ml din unul dintre antigenele standard colorate.2.4.6. Amestecul de lapte şi antigen trebuie să fie incubat la 37°C timp de 60 minute, cu seruri etalon pozitive şi negative. Sensibilitatea testului este sporită dacă incubaţia este menţinută la 4°C timp de 16-24 de ore.2.4.7. Interpretarea rezultatelor: a) reacţie negativă: lapte colorat, smântână incoloră; b) reacţie pozitivă:- lapte şi smântână colorate identic; sau- lapte incolor şi smântână colorată.2.5. Testul cu antigen brucelic tamponat [testul cu roz Bengal (RBT)]2.5.1. Antigenul constă într-o suspensie bacteriană într-un diluant antigen brucelic tamponat cu un pH de 3,65 ± 0,05, colorat cu roz Bengal.Antigenul se livrează pregătit de utilizare şi trebuie să fie stocat la 4°C. Nu se congelează.2.5.2. Antigenul se prepară fără a se face referire la concentraţia celulară, dar sensibilitatea sa trebuie să fie standardizată în raport cu serul OIEISS, astfel încât antigenul să producă o reacţie pozitivă cu o diluţie a serului de 1/45 şi o reacţie negativă cu diluţie de 1/55.2.5.3. Testul RBT se va desfăşura astfel: a) serul (20-30 f2æl) este amestecat cu un volum egal de antigen pe o placă albă sau placă emailată pentru a produce o zonă de aproximativ 2 cm în diametru. Amestecul este agitat uşor timp de 4 minute la temperatură ambientală, apoi se iluminează corespunzător pentru a se observa aglutinarea; b) o metodă automată este permisă, dar trebuie să beneficieze de acelaşi grad de sensibilitate şi acurateţe ca metoda manuală.2.5.4. Interpretarea rezultatelorOrice reacţie vizibilă va fi considerată a fi pozitivă, cu excepţia situaţiei în care există uscare excesivă în jurul marginilor. În fiecare serie de teste vor fi incluse seruri-etalon pozitive şi negative.2.6. Testul de seroaglutinare (SAT)2.6.1. Antigenul reprezintă o suspensie bacteriană în soluţie de fenol-salin [NaCl 0,85% (m/v) şi fenol la 0,5% (v/v)]. Nu se foloseşte formaldehidă. Antigenele pot fi furnizate în stare concentrată, cu condiţia ca factorul de diluţie utilizat să fie indicat pe eticheta flaconului. La suspensia de antigen se poate adăuga EDTA până la obţinerea unei diluţii finale de 5 mM pentru a reduce rezultatele fals pozitive ale testului de seroaglutinare. Ulterior, pH-ul trebuie să fie reajustat la 7,2 în suspensia de antigen.2.6.2. Serul OIEISS conţine 1.000 unităţi internaţionale de aglutinare.2.6.3. Antigenul se prepară fără a se face referire la concentraţia celulară, dar sensibilitatea sa trebuie să fie standardizată în raport cu serul OIEISS, astfel încât antigenul să producă o aglutinare a serului de 50% cu o diluţie finală a serului între 1/600-1/1.000 sau o aglutinare de 75% cu o diluţie finală a serului între 1/500-1/750. Se recomandă compararea reactivităţii noilor loturi de antigen şi a loturilor standardizate anterior cu ajutorul unui grup de seruri definite.2.6.4. Testul se va efectua în tuburi sau pe microplăci. Amestecul de antigen şi diluţii de ser va fi incubat la 37°C timp de 16-24 de ore. Se vor pregăti cel puţin 3 diluţii pentru fiecare ser. Diluţiile de ser suspect trebuie să fie făcute astfel încât citirea reacţiei la limita de pozitivitate să se realizeze în tubul median (sau în cavităţile intermediare în cazul metodei microplăcilor).2.6.5. Interpretarea rezultatelorGradul de aglutinare al Brucellei într-un ser se va exprima în UI per ml. Un ser care conţine 30 sau mai multe UI per ml este considerat a fi pozitiv.2.7. Testul de evaluare a fluorescenţei în lumină polarizată (FPA)2.7.1. Testul FPA poate fi efectuat în tuburi de sticlă sau pe o placă cu 96 de cavităţi. Tehnica utilizată, standardizarea acesteia şi interpretarea rezultatelor trebuie să fie conforme celor specificate în cap. 2.4.3 (bruceloză bovină) din Manualul de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre, ediţia a VI-a, 2008, al OIE.2.7.2. Standardizarea testuluiTestul FPA se va standardiza astfel încât: a) serurile OIEELISA(SP)SS şi OIEELISA(WP)SS să producă constant rezultate pozitive; b) o prediluţie de 1/8 a serului OIEELISA(WP)SS sau o prediluţie de 1/64 a serului OIEELISA(SP)SS, realizate într-un ser negativ (sau într-un amestec de seruri negative), trebuie să producă întotdeauna o reacţie negativă; c) serul OIEELISA(N)SS să producă întotdeauna o reacţie negativă. În fiecare lot de teste se vor include: un ser-etalon puternic pozitiv, slab pozitiv, negativ (calibrat în funcţie de serurile-etalon ELISA ale OIE).3. TESTE COMPLEMENTARE3.1. Testul cutanat al brucelozei (BST)3.1.1. Condiţiile de utilizare ale BST a) Testul cutanat al brucelozei nu va fi utilizat pentru certificarea în vederea comerţului intracomunitar. b) Testul cutanat al brucelozei este unul dintre cele mai specifice teste pentru detectarea brucelozei la animale nevaccinate; cu toate acestea, diagnosticul nu trebuie să se stabilească exclusiv pe baza reacţiilor intradermale pozitive. c) Bovinele care au avut un rezultat negativ la unul dintre testele serologice definite în prezenta anexă, dar au avut o reacţie pozitivă la BST, vor fi considerate a fi infectate sau suspecte de infecţie. d) Bovinele care au avut un rezultat pozitiv la unul dintre testele serologice definite în prezenta anexă pot fi supuse unui test BST pentru confirmarea interpretării rezultatelor testelor serologice, în special în cazurile în care nu poate fi exclusă o reacţie încrucişată cu anticorpi împotriva altor bacterii din efective de bovine indemne sau oficial indemne de bruceloză.3.1.2. Testul trebuie să fie efectuat utilizându-se un preparat alergenic standardizat şi definit care nu conţine antigen lipopolizaharidic (LPS) neted, deoarece acesta poate provoca reacţii inflamatorii nespecifice sau interfera cu testele serologice ulterioare. Cerinţele privind prepararea de brucelină vor fi conforme cu prevederile secţiunii C1 a cap. 2.4.3 din Manualul de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre, ediţia a VI-a, 2008, al OIE.3.1.3. Procedură de testare3.1.3.1. Se va injecta intradermic un volum de 0,1 ml de alergen de bruceloză în pliul caudal, pielea crupei sau în partea laterală a gâtului.3.1.3.2. Testul va fi citit după 48-72 de ore.3.1.3.3. Grosimea pielii la locul injecţiei se va măsura cu un cutimetru, înaintea injectării şi în momentul reexaminării.3.1.3.4. Interpretarea rezultatelorReacţiile puternice sunt uşor de recunoscut ca urmare a inflamării şi întăririi pielii la nivel local. Îngroşarea pielii cu 1,5-2 mm va fi considerată ca indicând o reacţie pozitivă la BST.3.2. Test de imunoabsorbţie enzimatică competitiv cELISA3.2.1. Condiţiile de utilizare a testului cELISATestul cELISA nu va fi utilizat pentru certificarea în vederea comerţului intracomunitar. Bovinele care au avut un rezultat pozitiv la unul dintre testele serologice definite în prezenta anexă pot fi supuse unui test cELISA pentru confirmarea interpretării celorlalte rezultate ale testelor serologice, în special în cazurile în care nu poate fi exclusă, la efectivele de bovine indemne sau oficial indemne de bruceloză, o reacţie încrucişată cu anticorpi împotriva altor bacterii sau pentru eliminarea reacţiilor cauzate de anticorpi reziduali produşi ca urmare a vaccinării cu S19.3.2.2. Procedura de testareTestul se va desfăşura în conformitate cu prescrierea descrisă în secţiunea B pct. 2 din cap. 2.4.3 al Manualului de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre, ediţia a VI-a, 2008, al OIE.4. LABORATOARE NAŢIONALE DE REFERINŢĂSarcini şi responsabilităţiLaboratoarele naţionale de referinţă desemnate în conformitate cu art. 6 alin. (4) din norma sanitară veterinară sunt responsabile de: a) aprobarea rezultatelor studiilor de validare care demonstrează fiabilitatea metodei de testare utilizate în România; b) determinarea numărului maxim de eşantioane care pot fi puse în comun la utilizarea kiturilor ELISA; c) calibrarea serurilor-etalon menţionate la pct. 2.1.6; d) verificările de calitate ale tuturor antigenelor şi ale loturilor de kituri ELISA utilizate în România; e) respectarea recomandărilor laboratoarelor comunitare de referinţă pentru bruceloză şi cooperarea cu acestea."9. În norma sanitară veterinară, la anexa nr. 4 capitolul II secţiunea A, punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"2. Laboratoarele naţionale de referinţă desemnate în conformitate cu art. 6 alin. (4) din norma sanitară veterinară pentru coordonarea standardelor şi metodelor de diagnosticare a testelor de depistare a leucozei enzootice bovine trebuie să fie responsabile cu calibrarea antigenului standard de lucru al laboratorului în raport cu serul standard oficial al CE (ser EI) furnizat de către Naţional Veterinary Institute, Technical University of Denmark (Institutul Naţional Veterinar, Universitatea Tehnică din Danemarca).3. Antigenele standard utilizate în laborator trebuie să fie prezentate cel puţin o dată pe an laboratoarelor naţionale de referinţă desemnate în conformitate cu art. 6 alin. (4) din norma sanitară veterinară pentru testarea comparativă cu serul standard oficial al CE. În afara unei astfel de standardizări, antigenul utilizat poate fi calibrat în conformitate cu metoda descrisă în secţiunea B."  +  Articolul IIOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 88/407/CE din 14 iunie 1988 de stabilire a cerinţelor de sănătate animală aplicabile în schimburile intracomunitare şi la importul de material seminal de animale domestice din specia bovină, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 194 din 22 iulie 1988, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE , 77/504/CEE , 88/407/CEE , 88/661/CEE , 89/361/CEE , 89/556/CEE , 90/426/CEE , 90/427/CEE , 90/428/CEE , 90/429/CEE , 90/539/CEE , 91/68/CEE , 91/496/CEE , 92/35/CEE , 92/65/CEE , 92/66/CEE , 92/119/CEE , 94/28/CE , 2000/75/CE , a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE , 2002/60/CE şi 2005/94/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, la articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Toate centrele de colectare sau depozitare a materialului seminal sunt înregistrate, atribuindu-i-se fiecăruia un număr de înregistrare veterinară. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi menţine actualizată o listă a centrelor de colectare sau depozitare a materialului seminal şi a numerelor de înregistrare veterinară ale acestora şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului."3. În norma sanitară veterinară, la articolul 5, alineatul (3) se abrogă.4. În norma sanitară veterinară, articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor autorizează numai importurile de material seminal expediate dintr-un centru de colectare sau depozitare a materialului seminal situat în una dintre ţările terţe care figurează pe lista despre care se menţionează la art. 7 şi pentru care autoritatea competentă din ţara terţă în cauză poate să ofere garanţii că sunt îndeplinite următoarele cerinţe: a) respectă următoarele condiţii:(i) de autorizare a centrelor de colectare sau depozitare a materialului seminal menţionate în cap. I din anexa nr. 1;(îi) de supraveghere a acestor centre menţionate în cap. II din anexa nr. 1; b) a fost autorizat oficial de autoritatea competentă din ţara terţă în cauză pentru a efectua exporturi în Comunitate; c) se află sub supravegherea unui medic veterinar al centrului; d) face obiectul unor inspecţii efectuate de un medic veterinar oficial din ţara terţă respectivă de cel puţin două ori pe an. (2) Comisiei Europene i se comunică lista cu centrele de colectare sau depozitare a materialului seminal pe care autoritatea competentă din ţara terţă care figurează pe lista menţionată la art. 7 le-a autorizat în conformitate cu condiţiile stabilite la alin. (1) şi de la care materialul seminal poate fi expediat către Comunitate. (3) Autorizarea unui centru de colectare sau depozitare a materialului seminal trebuie suspendată ori retrasă imediat de către autoritatea competentă a ţării terţe, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile stabilite la alin. (1), iar Comisia Europeană trebuie informată de îndată cu privire la aceasta."5. În norma sanitară veterinară, articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Normele prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva Consiliului 97/78/CE , se aplică, în special, pentru organizarea şi urmărirea controalelor pe care trebuie să le efectueze Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a măsurilor de salvgardare care trebuie puse în aplicare în conformitate cu procedura comunitară."  +  Articolul IIIOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 134/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe de embrioni proveniţi de la animale domestice din specia bovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 şi 617 bis din 18 iulie 2006, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 89/556/CE din 25 septembrie 1989 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare şi importurile de embrioni de animale domestice din specia bovină provenind din ţări terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 302 din 19 octombrie 1989, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE , 77/504/CEE , 88/407/CEE , 88/661/CEE , 89/361/CEE , 89/556/CEE , 90/426/CEE , 90/427/CEE , 90/428/CEE , 90/429/CEE , 90/539/CEE , 91/68/CEE , 91/496/CEE , 92/35/CEE , 92/65/CEE , 92/66/CEE , 92/119/CEE , 94/28/CE , 2000/75/CE , a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE , 2002/60/CE şi 2005/94/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, la articolul 4 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:"(2) a) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor înregistrează echipele de colectare de embrioni şi atribuie fiecărei echipe un număr de înregistrare veterinară. De asemenea, aceasta întocmeşte şi actualizează o listă a echipelor de colectare de embrioni şi a numerelor de înregistrare ale acestora şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului."3. În norma sanitară veterinară, articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor autorizează numai importurile de embrioni expediaţi de o echipă de colectare sau de producţie de embrioni care este situată în una dintre ţările terţe care figurează în lista menţionată la art. 6 şi pentru care autoritatea competentă a ţării terţe în cauză este în măsură să ofere garanţii cu privire la îndeplinirea următoarelor cerinţe: a) respectă următoarele condiţii:(i) de aprobare a echipelor de colectare şi de producţie de embrioni stabilite în cap. I din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară;(îi) privind colectarea, prelucrarea, depozitarea şi transportul embrionilor efectuate de astfel de echipe, stabilite în cap. II din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară; b) a fost autorizată oficial de autoritatea competentă din ţara terţă în cauză pentru a efectua exporturi în Comunitate; c) face obiectul unor inspecţii efectuate de un medic veterinar oficial din ţara terţă respectivă de cel puţin două ori pe an. (2) Comisiei Europene i se comunică lista echipelor de colectare sau de producţie de embrioni pe care autoritatea competentă din ţara terţă care figurează pe lista menţionată la art. 6 le-a autorizat în conformitate cu condiţiile stabilite la alin. (1) şi de la care pot fi expediaţi embrioni către Comunitate. (3) Autorizarea unei echipe de colectare sau de producţie de embrioni trebuie suspendată ori retrasă imediat de către autoritatea competentă a ţării terţe, în cazul în care aceasta nu mai îndeplineşte condiţiile stabilite la alin. (1), iar Comisia Europeană trebuie informată de îndată cu privire la aceasta."4. În norma sanitară veterinară, articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Normele prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva Consiliului 97/78/CE , se aplică, în special, pentru organizarea şi urmărirea controalelor pe care trebuie să le efectueze Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a măsurilor de salvgardare care trebuie să fie aplicate în conformitate cu procedura comunitară."  +  Articolul IVOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce guvernează mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 90/426/CE din 26 iunie 1990 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 244 din 18 august 1990, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE şi 2005/94/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, la articolul 7, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Ecvideele trebuie să fie transportate, cât mai curând posibil, de la exploataţia de origine la locul de destinaţie, fie direct, fie printr-o piaţă sau printr-un centru de colectare aprobat, astfel definite ca «centru de colectare» conform art. 2 alin. (2) lit. o) din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 şi 289 bis din 30 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva Consiliului 64/432/CEE, în vehicule sau containere care au fost curăţate şi dezinfectate periodic, la intervale care sunt stabilite de statul membru al Uniunii Europene de expediere. (2) Vehiculele trebuie să fie proiectate astfel încât dejecţiile, aşternuturile de paie sau furajele să nu poată cădea din vehicul în timpul transportului. Transportul trebuie efectuat astfel încât sănătatea şi bunăstarea ecvideelor să fie protejate eficient."  +  Articolul VOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 217/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor, aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 24 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 90/429/CE din 26 iunie 1990 de stabilire a cerinţelor de sănătate animală care se aplică schimburilor intracomunitare şi importurilor de material seminal de animale domestice din specia porcine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 224 din 18 august 1990, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE şi 2005/94/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, la articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Toate centrele de colectare a materialului seminal sunt înregistrate, atribuindu-i-se fiecăruia un număr de înregistrare veterinară. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi actualizează o listă a centrelor de colectare a materialului seminal şi a numerelor de înregistrare ale acestora şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului."3. În norma sanitară veterinară, articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor autorizează numai importurile de material seminal expediat dintr-un centru de colectare de material seminal situat în una dintre ţările terţe care figurează pe lista la care se face referire la art. 7 şi pentru care autoritatea competentă a ţării terţe în cauză este în măsură să ofere garanţii cu privire la îndeplinirea următoarelor cerinţe: a) respectă următoarele condiţii:(i) de autorizare a centrelor de colectare de material seminal menţionate la cap. I din anexa nr. 1;(îi) de supraveghere a acestor centre menţionate în cap. II din anexa nr. 1; b) a fost autorizat oficial de autoritatea competentă din ţara terţă în cauză pentru a efectua exporturi în Comunitate; c) se află sub supravegherea unui medic veterinar al centrului; d) face obiectul unor inspecţii efectuate de un medic veterinar oficial din ţara terţă în cauză de cel puţin două ori pe an. (2) Comisiei i se comunică lista centrelor de colectare de material seminal pe care autoritatea competentă din ţara terţă care figurează pe lista la care se face referire la art. 7 le-a autorizat în conformitate cu condiţiile stabilite la alin. (1) şi de la care se poate expedia material seminal către Comunitate. (3) Autorizarea unui centru de colectare de material seminal trebuie suspendată sau retrasă imediat de către autoritatea competentă a ţării terţe, în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte condiţiile stabilite la alin. (1), iar Comisia Europeană trebuie să fie informată de îndată cu privire la aceasta."4. În norma sanitară veterinară, articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Normele prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 8 august 2007 ce transpune Directiva 90/425/CEE a Consiliului se aplică, în special, controalelor efectuate la origine, organizării şi monitorizării controalelor care trebuie să fie efectuate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate competentă a României, ca stat membru de destinaţie."5. În norma sanitară veterinară, articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În cazul schimburilor intracomunitare se aplică măsurile de protecţie prevăzute la art. 10 din Norma privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007. (2) Normele prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva Consiliului 97/78/CE , se aplică, în special, pentru organizarea şi urmărirea controalelor pe care trebuie să le efectueze Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a măsurilor de salvgardare care trebuie aplicate în conformitate cu procedura comunitară."  +  Articolul VIOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 144/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe de păsări şi ouă de incubaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 şi 641 bis din 25 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 90/539/CE a Consiliului din 15 octombrie 1990 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţări terţe de păsări de curte şi de ouă pentru incubaţie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 303 din 31 octombrie 1990, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE şi 2005/94/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Laboratorul naţional de referinţă pentru bolile păsărilor, prevăzut în anexa nr. 1, responsabil de coordonarea metodelor de diagnosticare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară şi de utilizarea acestora de către laboratoarele autorizate situate pe teritoriul României, este organizat în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pune la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului informaţii privind laboratorul naţional de referinţă şi orice schimbări survenite ulterior."3. În norma sanitară veterinară, după articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi actualizează o listă a unităţilor autorizate în conformitate cu art. 6 pct. 1 lit. a), precum şi a numerelor distinctive ale acestora şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului."4. În norma sanitară veterinară, anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1─────────────la norma sanitară veterinară────────────────────────────Laboratorul naţional de referinţă pentru bolile păsărilor Laboratorul naţional de referinţă pentru bolile păsărilor, desemnat în conformitate cu art. 4 din norma sanitară veterinară, este responsabil de coordonarea metodelor de diagnostic prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară. În acest scop, laboratorul: a) poate furniza laboratoarelor autorizate reactivii necesari pentru diagnostic; b) monitorizează calitatea reactivilor utilizaţi de laboratoarele autorizate în scopul efectuării testelor de diagnostic prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară; c) organizează periodic teste comparative."  +  Articolul VIIOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 290/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 şi 56 bis din 24 ianuarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 91/68/CE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condiţiile de sănătate animală ce reglementează schimburile intracomunitare cu ovine şi caprine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 46 din 19 februarie 1991, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE şi 2005/94/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, la articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Autoritatea competentă atribuie un număr de autorizaţie fiecărui centru de colectare autorizat. Autorizaţiile pot fi limitate la una sau mai multe specii reglementate de prezenta normă sanitară veterinară, la animalele pentru reproducţie sau pentru îngrăşare ori la animalele pentru tăiere. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi menţine actualizată o listă a centrelor de colectare autorizate şi a numerelor de autorizare unice ale acestora şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului."3. În norma sanitară veterinară, la articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi actualizează o listă a comercianţilor autorizaţi şi a spaţiilor înregistrate utilizate de aceştia în legătură cu activitatea lor, precum şi a numerelor de autorizare atribuite comercianţilor respectivi şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului."  +  Articolul VIIIOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 243/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 91/496/CE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din ţări terţe introduse în Comunitate şi de modificare a Directivelor 89/662/CEE , 90/425/CEE şi 90/675/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 268 din 24 septembrie 1991, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE şi 2005/94/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, la articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) În vederea autorizării şi actualizării ulterioare a listei unităţilor de carantină menţionate la alin. (1) lit. a), trebuie să fie respectată procedura comunitară."3. În norma sanitară veterinară, la articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Unităţile de carantină menţionate la alin. (1) lit. b) şi la alin. (3) lit. a) şi care îndeplinesc condiţiile stabilite în anexa nr. 2 se aprobă de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, atribuindu-i-se fiecăreia un număr de autorizare. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi actualizează o listă a unităţilor de carantină autorizate şi a numerelor de înregistrare ale acestora şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului. Aceste unităţi de carantină sunt supuse inspecţiei prevăzute la art. 17."  +  Articolul IXOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 135/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 şi 617 bis din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 92/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1992 de stabilire a normelor de control şi a măsurilor pentru combaterea pestei cabaline africane, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 157 din 10 iunie 1992, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE şi 2005/94/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Laboratorul naţional de referinţă pentru pesta africană a calului care efectuează examenele de laborator prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară este organizat în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pune la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului informaţii privind laboratorul naţional de referinţă şi orice schimbări survenite ulterior. (2) Competenţele şi obligaţiile laboratorului naţional desemnat în conformitate cu alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară. (3) Laboratorul naţional de referinţă pentru pesta africană a calului colaborează cu laboratorul comunitar de referinţă menţionat la anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară."3. În norma sanitară veterinară, la anexa nr. 1, litera A se abrogă.  +  Articolul XOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 128/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.100 şi 1.100 bis din 6 decembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerinţele de sănătate animală care reglementează schimburile şi importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun, în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 268 din 14 septembrie 1992, astfel cum a fost modificată de Decizia 2007/265/CE a Comisiei din 26 aprilie 2007 de modificare a anexei E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului de includere a unor măsuri sanitare suplimentare privind comerţul cu albine vii şi de actualizare a modelelor pentru certificatele de sănătate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 114 din 1 mai 2007 şi de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE şi 2005/94/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, la articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) «autoritate competentă» - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."3. În norma sanitară veterinară, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Fără a se aduce atingere deciziilor care trebuie adoptate în aplicarea art. 19 şi 21, pot face obiectul comerţului numai materialul seminal, ovulele şi embrionii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2)-(8). (2) Fără a se aduce atingere oricăror criterii care trebuie respectate la înscrierea ecvideelor în registrele genealogice pentru anumite rase, materialul seminal provenit de la speciile ovine, caprine şi cabaline trebuie: a) să fie colectat, procesat şi depozitat în vederea inseminării artificiale într-o unitate sau într-un centru autorizat din punctul de vedere al sănătăţii, conform prevederilor cap. I din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară, sau, în cazul speciilor ovine şi caprine, prin derogare de la dispoziţiile precedente, într-o exploataţie care îndeplineşte cerinţele Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 290/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 şi 56 bis din 24 ianuarie 2007, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 91/68/CEE ; b) să fie colectat de la animale care îndeplinesc condiţiile prevăzute la cap. II din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară; c) să fie colectat, procesat, conservat, depozitat şi transportat conform dispoziţiilor prevăzute în cap. III din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară; d) să fie însoţit pe durata transportului spre alt stat membru al Uniunii Europene de un certificat de sănătate ce corespunde unui model stabilit în conformitate cu procedura comunitară. (3) Ovulele şi embrionii proveniţi de la animale din speciile ovine, caprine, porcine şi ecvine trebuie: a) să fie prelevaţi de la femele donatoare care îndeplinesc condiţiile prevăzute la cap. IV din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară de către o echipă de colectare sau să fie produşi de o echipă de producţie care a fost autorizată de autoritatea competentă şi care îndeplineşte condiţiile care urmează să fie stabilite la cap. I din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară, în conformitate cu procedura comunitară; b) să fie colectaţi, procesaţi şi conservaţi într-un laborator corespunzător şi să fie depozitaţi şi transportaţi în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la cap. III din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară, c) să fie însoţiţi pe durata transportului către alt stat membru al Uniunii Europene de un certificat de sănătate, corespunzător modelului care trebuie să fie stabilit în conformitate cu procedura comunitară. (4) Materialul seminal utilizat pentru inseminarea femelelor donatoare trebuie să respecte prevederile alin. (2), în cazul ovinelor, caprinelor şi al ecvinelor, precum şi prevederile Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor, aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 217/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 24 octombrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/429/CEE , în cazul porcinelor. (5) Centrele autorizate menţionate la alin. (2) lit. a) şi echipele autorizate menţionate la alin. (3) lit. a) se înregistrează de autoritatea competentă, atribuindu-i-se fiecărui centru şi fiecărei echipe un număr de înregistrare veterinară. (6) Autoritatea competentă întocmeşte şi actualizează o listă a respectivelor centre şi echipe autorizate, precum şi a numerelor de înregistrare veterinară ale acestora şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului. (7) Cerinţele de sănătate animală şi modelele de certificate de sănătate aplicabile materialului seminal, ovulelor şi embrionilor de la speciile care nu sunt menţionate la alin. (2) şi (3) se stabilesc de Comisia Europeană în cadrul Comitetului Permanent pentru Lanţul Alimentar şi Sănătate Animală. (8) Până la stabilirea cerinţelor de sănătate animală şi a modelelor de certificate de sănătate pentru comerţul cu material seminal, ovule şi embrioni, continuă să se aplice regulile naţionale."4. În norma sanitară veterinară, la articolul 13, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) Autoritatea competentă înregistrează toate organismele, institutele şi centrele autorizate şi le atribuie un număr de autorizare. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi actualizează o listă a organismelor, institutelor şi a centrelor autorizate, precum şi a numerelor de autorizare ale acestora şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului."5. În norma sanitară veterinară, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În scopul aplicării uniforme a art. 14, pot face obiectul importurilor numai animalele, materialul seminal, ovulele şi embrionii menţionaţi la art. 11, care respectă următoarele cerinţe: a) provin dintr-o ţară terţă care figurează pe lista întocmită în conformitate cu procedura comunitară; b) sunt însoţiţi de un certificat de sănătate corespunzător modelului care urmează să fie stabilit de Comisia Europeană în cadrul Comitetului Permanent pentru Lanţul Alimentar şi Sănătate Animală, semnat de autoritatea competentă a ţării exportatoare şi care atestă că:(i) animalele îndeplinesc condiţiile suplimentare sau oferă garanţiile echivalente prevăzute la cap. II şi provin din centre, organisme, institute ori centre de colectare autorizate, care oferă garanţii cel puţin echivalente cu cele din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară;(îi) materialul seminal, ovulele şi embrionii provin din centre de colectare şi depozitare sau de la echipe de colectare şi producţie autorizate, care oferă garanţii cel puţin echivalente cu cele stabilite la cap. I din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară, în conformitate cu procedura comunitară. (2) Până la întocmirea listelor ţărilor terţe, a unităţilor autorizate menţionate la alin. (1) lit. b), a cerinţelor de sănătate animală şi a modelelor de certificate de sănătate, astfel cum sunt menţionate la alin. (1) lit. a) şi b), continuă să se aplice normele naţionale, cu condiţia de a nu fi mai favorabile decât cele prevăzute la cap. II."6. În norma sanitară veterinară, articolul 17 se abrogă.7. În norma sanitară veterinară, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Normele prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva Consiliului 97/78/CE , se aplică în special pentru organizarea şi urmărirea controalelor pe care trebuie să le efectueze autoritatea competentă şi a măsurilor de salvgardare care trebuie puse în aplicare în conformitate cu procedura comunitară."8. În norma sanitară veterinară, la articolul 24, alineatul (2) se abrogă.9. În norma sanitară veterinară, anexa nr 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 5────────────la norma sanitară veterinară────────────────────────────Partea I - Certificat de sănătate pentru comerţul cu animale provenite din exploataţii COMUNITATEA EUROPEANĂ Certificat intracomunitar┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │I.1. Expeditor │I.2. Număr de referinţă al │I.2.a. Număr local de ││ │ Nume │ certificatului │ referinţă ││ │ ├────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ │ Adresă │I.3. Autoritatea competentă centrală ││ │ Cod poştal ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │I.4. Autoritatea competentă locală ││ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │I.5. Destinatar │I.6. Nr. certificatelor Nr. documentelor ││ │ Nume │ originale asociate însoţitoare ││ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ Partea I: │ Adresă │I.7. / ││Detalii ale│ Cod poştal │ ││prezentului├────────────────────────────────────┬───────────────────┼────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│ transport │I.8. Ţara de origine Cod ISO │I.9. / │I.10. Ţara de destinaţie Cod ISO │I.11. / ││ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┴───────────────────┼────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ │I.12. Loc de origine/Loc de prelevare │I.13. Loc de destinaţie ││ │ │ Exploataţie [ ] Unitatea [ ] Organism autorizat [ ]││ │ Exploataţie [ ] │ Centru de spermă [ ] Echipa pentru embrioni [ ]││ │ │ Altele [ ] ││ │ Nume Număr de aprobare │ Nume Număr de aprobare ││ │ Adresă │ Adresă ││ │ Cod poştal │ Cod poştal ││ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │I.14. Loc de încărcare │I.15. Data şi locul de plecare ││ │ Cod poştal │ │└───────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │I.16. Mijloace de transport │I.17. Transportor │ │ Avion [ ] Vas [ ] Vagon de tren [ ] │ Nume Număr de aprobare │ │ Vehicul rutier [ ] Altele [ ] │ Adresă │ │ Identificare: │ Cod poştal Stat membru │ ├────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┬──────────────────────────────────────────┤ │I.18. Specii de animale/Produse │I.19. Cod produs (cod SA) │ │ └─────────┬────────────────────────────────┤ │ │I.20. Număr/Cantitate │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │I.21. / │I.22. Număr pachete │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │I.23. Identificare container/Număr sigiliu │I.24. / │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤ │I.25. Animale certificate ca/produse certificate pentru │ │ Reproducţie [ ] Îngrăşare [ ] Reproducţie artificială [ ] Abatorizare [ ] Organism autorizat [ ] │ ├────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤ │I.26. Tranzit prin ţări terţe [ ] │I.27. Tranzit prin state membre [ ] │ │ Ţara terţă Cod ISO │ Stat membru Cod ISO │ │ Punct de ieşire Cod │ Stat membru Cod ISO │ │ Punct de intrare Nr. PIF: │ Stat membru Cod ISO │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │I.28. Export [ ] │I.29. Perioada de timp estimată a călătoriei │ │ Ţara terţă Cod ISO │ │ │ Punct de ieşire Cod │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤ │I.30. Plan de rută │ │ Da [ ] Nu [ ] │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │I.31. Identificare animale │ │ Specii (Nume ştiinţific) Sistem de identificare Număr de identificare Sex Vârstă Cantitate │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ COMUNITATEA EUROPEANĂ 92/65 E I Animale din exploataţii (ungulate, păsări, lagomorfe, câini, pisici şi dihori domestici)┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │II. Informaţii de sănătate animală │II.a. Număr de referinţă al │II.b. Număr de ││ │ │ certificatului │ referinţă local ││ │ └────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ │Subsemnatul, medic veterinar oficial(1)/veterinar responsabil pentru unitatea de origine şi autorizat de către ││ │autoritatea competentă certific faptul că: ││ │II.1. la momentul inspecţiei, animalele menţionate anterior au fost apte pentru a fi transportate ││ │ în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1/2005/CE. ││Partea II: │II.2. sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4 din Directiva Consiliului 92/65/CEE. ││Certificare│ ││ │II.3.1. rumegătoarele/suinele(1), altele decât cele menţionate de Directiva 64/432/CEE(1): ││ │ a) aparţin speciei; ││ │ b) nu au prezentat, la examinare, nici un semn clinic al vreunei boli la care sunt susceptibile; ││ │ c) provin dintr-un efectiv care este oficial indemn de tuberculoză/oficial indemn sau indemn de ││ │ bruceloză/dintr-o exploataţie care nu este supusă restricţiilor cu privire la pesta porcină(1) sau ││ │ dintr-o exploataţie în care au fost efectuate teste, cu rezultate negative, conform art. 6 alin. (2) ││ │ lit. b) din Directiva 92/65/CEE. ││ │II.3.2. păsările, altele decât cele menţionate în Directiva 90/539/CEE(1) ││ │ îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 7 din Directiva 92/65/CEE şi că animalele nu au prezentat niciun ││ │ semn clinic de boală în urma examinării. │└───────────┤II.3.3. lagomorfele(1) │ │ îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 9 din Directiva 92/65/CEE şi că animalele nu au prezentat niciun │ │ semn clinic de boală în urma examinării. │ │II.3.4. pisicile, câinii şi dihorii domestici(1) │ │ fie [(a) îndeplinesc cerinţa prevăzută la art. 5 şi 16 din Regulamentul Parlamentului European şi al │ │ Consiliului nr. 998/2003/CE din 26 mai 2003 privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei │ │ necomerciale a animalelor de companie şi de modificare a Directivei 92/65/CEE, şi] │ │ fie [(a) îndeplinesc cerinţa prevăzută la art. 6 şi 16 din Regulamentul nr. 998/2003/CE când destinaţia │ │ comercială este Irlanda, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord sau Regatul Suediei, şi] │ │ (b) au fost supuse unei examinări clinice, în decursul a 24 de ore de la momentul expedierii, de către un │ │ medic veterinar autorizat de autoritatea competentă, iar această examinare a indicat faptul că │ │ animalele prezentau o stare bună de sănătate şi erau apte pentru a putea fi transportate. │ │II.4. garanţiile suplimentare privind bolile enumerate în anexa B(2) la Directiva 92/65/CEE sunt următoarele(1): │ │ Boală Decizie │ │ Boală Decizie │ │ Boală Decizie │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Note: │ │Partea I: │ │Căsuţa I.6: Nr. de documente însoţitoare: CITES, după caz. │ │Căsuţa I.19: A se utiliza codurile SA corespunzătoare 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39. │ │Căsuţa I.31: Identificare: identificarea individuală trebuie utilizată acolo unde este posibil, însă în cazul │ │ animalelor mici poate fi utilizată identificarea în funcţie de lot. │ │Vârstă şi sex: a se completa doar în cazul animalelor vii, după caz. │ │Partea II: │ │(1) a se şterge după caz. │ │(2) astfel cum a fost solicitat de către un stat membru care beneficiază de garanţii suplimentare conform │ │ legislaţiei comunitare. │ │- Culoarea ştampilei şi a semnăturii trebuie să fie diferită de culoarea celorlalte menţiuni din certificat. │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Medic veterinar oficial/autorizat │ │ │ │ Nume (cu majuscule): Calificare şi titlu │ │ │ │ Unitatea veterinară locală: Nr. unităţii corespunzătoare: │ │ │ │ Data: Semnătura: │ │ │ │ Ştampila │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Partea a II-a - Certificat de sănătate pentru comerţul cu coloniile de albine/mătci vii şi bondariCOMUNITATEA EUROPEANĂ Certificat intracomunitar┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │I.1. Expeditor │I.2. Număr de referinţă al │I.2.a. Număr local de ││ │ Nume │ certificatului │ referinţă ││ │ ├────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ │ Adresă │I.3. Autoritatea competentă centrală ││ │ Cod poştal ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │I.4. Autoritatea competentă locală ││ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │I.5. Destinatar │I.6. / ││ │ Nume │ ││ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ Partea I: │ Adresă │I.7. / ││Detalii ale│ Cod poştal │ ││prezentului├────────────────────────────────────┬───────────────────┼────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│ transport │I.8. Ţara de origine Cod ISO │I.9. / │I.10. Ţara de destinaţie Cod ISO │I.11. / ││ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┴───────────────────┼────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ │I.12. Loc de origine/Loc de prelevare │I.13. Loc de destinaţie ││ │ Exploataţie [ ] Altele [ ] │ Exploataţie [ ] Altele [ ] ││ │ Nume Număr de aprobare │ Nume Număr de aprobare ││ │ Adresă │ Adresă ││ │ Cod poştal │ Cod poştal ││ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │I.14. Loc de încărcare │I.15. Data şi locul de plecare ││ │ Cod poştal │ │└───────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │I.16. Mijloace de transport │I.17. / │ │ Avion [ ] Vas [ ] Vagon de tren [ ] │ │ │ Vehicul rutier [ ] Altele [ ] │ │ │Identificare: │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┬──────────────────────────────────────────┤ │I.18. Specii de animale/Produse │I.19. Cod produs (cod SA) │ │ │ 01.06.90 │ │ └─────────┬────────────────────────────────┤ │ │I.20. Număr/Cantitate │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │I.21. / │I.22. Număr pachete │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │I.23. Identificare container/Număr sigiliu │I.24. / │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤ │I.25. Animale certificate ca/produse certificate pentru │ │ Reproducţie [ ] Transhumanţă [ ] │ ├────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤ │I.26. Tranzit prin ţări terţe [ ] │I.27. Tranzit prin state membre [ ] │ │ Ţara terţă Cod ISO │ Stat membru Cod ISO │ │ Punct de ieşire Cod │ Stat membru Cod ISO │ │ Punct de intrare Nr. PIF: │ Stat membru Cod ISO │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │I.28. Export [ ] │I.29. / │ │ Ţara terţă Cod ISO │ │ │ Punct de ieşire Cod │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤ │I.30. / │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │I.31. Identificare animale │ │ Specii (Nume ştiinţific) Cantitate Număr de lot │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ COMUNITATEA EUROPEANĂ 92/65 E II albine/mătci vii (Apis mellifera) şi bondari (Bombus spp.)┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │II. Informaţii privind sănătatea │II.a. Număr de referinţă al │II.b. Număr de ││ │ │certificatului │ referinţă local ││ │ └────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ │ Subsemnatul, certific faptul că: ││ │II.1. albinele/bondarii: ││ │ a) provin dintr-o zonă care nu este supusă nici unei interdicţii asociate prezenţei locii americane. ││ │ (Durata interdicţiei a fost prelungită pentru cel puţin treizeci de zile de la data constatării ultimului ││ │ caz şi de la data la care toţi stupii situaţi pe o rază de trei kilometri au fost controlaţi de ││Partea II: │ autoritatea competentă, iar cei infectaţi au fost arşi sau trataţi şi controlaţi în mod corespunzător de ││Certificare│ autoritatea competentă); ││ │ b) provin dintr-o zonă întinsă pe o rază de cel puţin 100 km care nu este supusă nici unei interdicţii ││ │ asociate cu potenţiale suspiciuni sau constatări confirmate ale prezenţei gândacului mic de stup ││ │ (Aethina tumida) sau ale acarianului Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), şi unde nu au fost detectate ││ │ infestări de acest tip; ││ │ c) pe lângă examinarea ambalajului, au fost supuse unui examen vizual în vederea determinării prezenţei ││ │ gândacului mic de stup (Aethina tumida) sau a ouălor şi larvelor acestora sau alte infestări care atacă ││ │ albinele, în special Tropilaelaps spp. ││ │II.2. garanţiile suplimentare privind bolile enumerate în anexa B(1) la Directiva 92/65/CEE sunt următoarele(2): ││ │ Boală Decizie ││ │ Boală Decizie ││ │ Boală Decizie │└───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Note: │ │Partea I: │ │- Căsuţa I.31: │ │ Specii: a se introduce Apis mellifera sau Bombus spp. │ │ Cantitate: a se furniza numărul de colonii. │ │ Numărul lotului: a se furniza numărul de sigilii, după caz. │ │ │ │Partea II: │ │(1) Astfel cum a fost solicitat de către un stat membru care beneficiază de garanţii suplimentare conform │ │ legislaţiei comunitare. │ │(2) A se şterge, după caz. │ │- Culoarea ştampilei şi a semnăturii trebuie să fie diferită de culoarea celorlalte menţiuni din certificat. │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Medic veterinar autorizat sau oficial autorizat │ │ Nume (cu majuscule): Calificare şi titlu │ │ Unitatea veterinară locală: Nr. unităţii corespunzătoare: │ │ Data: Semnătura: │ │ Ştampila │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Partea a III - Certificat de sănătate pentru comerţul cu animale, material seminal, embrioni şi ovule de la organismele, institutele şi centrele autorizateCOMUNITATEA EUROPEANĂ Certificat intracomunitar┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │I.1. Expeditor │I.2. Număr de referinţă al │I.2.a. Număr local de ││ │ Nume │ certificatului │ referinţă ││ │ ├────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ │ Adresă │I.3. Autoritatea competentă centrală ││ │ Cod poştal ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │I.4. Autoritatea competentă locală ││ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │I.5. Destinatar │I.6. Nr. certificatelor Nr. documentelor ││ │ Nume │ originale asociate însoţitoare ││ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ Partea I: │ Adresă │I.7. / ││Detalii ale│ Cod poştal │ ││prezentului├────────────────────────────────────┬───────────────────┼────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│ transport │I.8. Ţara de origine Cod ISO │I.9. / │I.10. Ţara de destinaţie Cod ISO │I.11. ││ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────┴───────────────────┼────────────────────────────────────────┴──────────────────┤│ │I.12. Loc de origine/Loc de prelevare │I.13. Loc de destinaţie ││ │ Centru de spermă [ ] Echipa pentru embrioni [ ]│ Exploataţie [ ] Unitatea [ ] Organism autorizat [ ]││ │ Organism autorizat [ ] │ Centru de spermă [ ] Echipa pentru embrioni [ ]││ │ │ Altele [ ] ││ │ Nume Număr de aprobare │ Nume Număr de aprobare ││ │ Adresă │ Adresă ││ │ Cod poştal │ Cod poştal ││ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │I.14. Loc de încărcare │I.15. Data şi locul de plecare ││ │ Cod poştal │ │└───────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │I.16. Mijloace de transport │I.17. Transportor │ │ Avion [ ] Vas [ ] Vagon de tren [ ] │ Nume Număr de aprobare │ │ Vehicul rutier [ ] Altele [ ] │ Adresă │ │Identificare: │ Cod poştal Stat membru │ ├────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┬──────────────────────────────────────────┤ │I.18. Specii de animale/Produse │I.19. Cod produs (cod SA) │ │ └─────────┬────────────────────────────────┤ │ │I.20. Număr/Cantitate │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │I.21. / │I.22. Număr pachete │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │I.23. Identificare container/Număr sigiliu │I.24. / │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤ │I.25. Animale certificate ca/produse certificate pentru │ │ Reproducţie [ ] Îngrăşare [ ] Reproducţie artificială [ ] Abatorizare [ ] Organism autorizat [ ] │ ├────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤ │I.26. Tranzit prin ţări terţe [ ] │I.27. Tranzit prin statele membre [ ] │ │ Ţara terţă Cod ISO │ Stat membru Cod ISO │ │ Punct de ieşire Cod │ Stat membru Cod ISO │ │ Punct de intrare Nr. PIF: │ Stat membru Cod ISO │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │I.28. Export [ ] │I.29. Perioada de timp estimată a călătoriei │ │ Ţara terţă Cod ISO │ │ │ Punct de ieşire Cod │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤ │I.30. Plan de rută │ │ Da [ ] Nu [ ] │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │I.31. Identificarea animalelor │ │ Specii (Nume ştiinţific) Sistem de identificare Număr de identificare Sex Vârstă Cantitate │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ COMUNITATEA EUROPEANĂ 92/65 E III Animale, material seminal, embrioni şi ovule de la organismele, institutele şi centrele autorizate┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │II. Informaţii de sănătate animală │II.a. Număr de referinţă al │II.b. Număr de referinţă ││ │ │ certificatului │ local ││ │ └────────────────────────────────┴──────────────────────────┤│ │Subsemnatul, medic veterinar responsabil pentru unitatea de origine şi autorizat de autoritatea competentă, certific││ │faptul că: ││ │II.1. organismul, institutul sau centrul de origine este autorizat în conformitate cu anexa C la Directiva 92/65/CEE││ │în scopul comercializării animalelor, a materialului seminal, a embrionilor sau a ovulelor specificate anterior. ││Partea II: │II.2. animalele/animalele donatoare descrise în prezentul certificat au fost examinate astăzi şi s-a constatat că ││Certificare│sunt sănătoase şi că nu prezintă nici un semn clinic de boală, inclusiv cele descrise în anexa A la Directiva ││ │92/65/CEE care nu sunt supuse nici unor restricţii oficiale şi care au rămas în acest organism, institut sau centru ││ │fie de la naştere, fie în perioada ulterioară naşterii .................... (luni sau ani). ││ │II.3. în momentul controlului, animalele menţionate anterior au fost apte pentru a fi transportate în conformitate ││ │cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1/2005/CE şi cu cerinţele IATA şi/sau cu normele de transport CITES, ││ │după caz. ││ │II.4. garanţiile suplimentare privind bolile enumerate în anexa B(1) la Directiva 92/65/CEE sunt următoarele (2): ││ │ Boală Decizie ││ │ Boală Decizie ││ │ Boală Decizie ││ │II.5 păsările, în conformitate cu Decizia 2006/474/CEE, au fost vaccinate împotriva gripei aviare la ││ │................. (data), vaccinul ................ (nume). │└───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Note │ │Partea I: │ │- Căsuţa I.6: Nr. de documente însoţitoare: CITES, după caz. │ │- Căsuţa I.19: A se utiliza codurile SA corespunzătoare 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39, 01.06.11, 01.06.19, │ │ 05.11.99.90 │ │- Căsuţa I.31: Identificare: identificarea individuală trebuie folosită de câte ori este posibil, însă în cazul │ │ animalelor mici poate fi utilizată identificarea în funcţie de lot. │ │ Vârstă şi sex: a se completa doar în cazul animalelor vii, după caz. │ │ │ │Partea II: │ │(1) Astfel cum a fost solicitat de către un stat membru care beneficiază de garanţii suplimentare conform │ │ legislaţiei comunitare. │ │(2) A se şterge, după caz. │ │ │ │- Culoarea ştampilei şi a semnăturii trebuie să fie diferită de culoarea celorlalte menţiuni din certificat. │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Medic veterinar autorizat │ │ │ │ Nume (cu majuscule): Calificare şi titlu │ │ │ │ Unitatea veterinară locală: Nr. unităţii corespunzătoare: │ │ │ │ Data: Semnătura: │ │ │ │ Ştampila'' │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Articolul XIOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 153/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 19 iulie 2006, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 92/66/CEE a Consiliului din 14 iulie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 260 din 5 septembrie 1992, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE şi 2005/94/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, la articolul 14 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) Laboratorul de referinţă pentru boala de Newcastle funcţionează în cadrul Laboratorului de virusologie din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală, ale cărui facilităţi şi personal specializat trebuie să permită oricând tipizarea completă antigenică şi biologică a virusului bolii de Newcastle şi care confirmă rezultatele laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi al municipiului Bucureşti şi care testează reactivii utilizaţi de aceste laboratoare;".3. În norma sanitară veterinară, la articolul 14, alineatele (2), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) Laboratoarele naţionale menţionate la alin. (1) răspund de coordonarea standardelor şi a metodelor de diagnostic, de utilizarea reactivilor şi de testarea vaccinurilor. (3) Laboratoarele naţionale menţionate la alin. (1) răspund de coordonarea standardelor şi a metodelor de diagnostic stabilite de fiecare laborator pentru diagnosticul bolii de Newcastle în România. În acest scop: a) pot furniza laboratoarelor naţionale reactivi pentru diagnostic; b) controlează calitatea tuturor reactivilor utilizaţi în România pentru diagnostic; c) organizează periodic teste comparative; d) conservă izolatele virusului bolii de Newcastle provenite de la cazurile confirmate pe teritoriul României; e) confirmă rezultatele pozitive obţinute în laboratoarele sanitare veterinare de stat pentru diagnostic. (4) Laboratoarele naţionale menţionate la alin. (1) cooperează cu laboratorul comunitar de referinţă prevăzut la anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor actualizează lista laboratoarelor naţionale şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului."4. În norma sanitară veterinară, anexa nr. 4 se abrogă.  +  Articolul XIIOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 133/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale animalelor şi măsuri specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 şi 617 bis din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli ale animalelor, precum şi a măsurilor specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 62 din 15 martie 1993, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE şi 2005/94/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, la articolul 17, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor actualizează lista laboratoarelor naţionale şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului."3. În norma sanitară veterinară, la anexa nr. 2, punctul 5 se abrogă.  +  Articolul XIIIOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 32/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispoziţiilor specifice privind măsurile de combatere şi de eradicare a febrei catarale ovine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 327 din 22 decembrie 2000, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE şi 2005/94/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Laboratorul naţional de referinţă pentru boala limbii albastre responsabil cu efectuarea testelor de laborator prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară este organizat în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pune la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului informaţii privind laboratorul respectiv şi orice schimbări survenite ulterior. (2) Competenţele laboratorului naţional menţionat la alin. (1) sunt enumerate în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară. (3) Laboratorul naţional prevăzut la alin. (1) colaborează cu laboratorul comunitar de referinţă menţionat la art. 16."3. În norma sanitară veterinară, la anexa nr. 1, punctul 1 se abrogă.  +  Articolul XIVOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 67/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 şi 707 bis din 5 august 2005, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 316 din 1 decembrie 2001, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE şi 2005/94/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, la articolul 2, litera (p) va avea următorul cuprins:"(p) prelucrare - conform Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 273 din 10 octombrie 2002;".3. În norma sanitară veterinară, articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Notificarea pestei porcine clasice (1) Prezenţa pestei porcine clasice şi suspiciunea prezenţei pestei porcine clasice sunt notificate imediat şi obligatoriu autorităţii competente. (2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor comunitare existente privind notificarea focarelor de boli ale animalelor, dacă este confirmată pesta porcină clasică, autoritatea veterinară centrală a României trebuie:(a) să notifice boala şi să furnizeze informaţii Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu anexa nr. 1, cu privire la:(i) focarele de pestă porcină clasică care sunt confirmate în exploataţii;(îi) cazurile de pestă porcină clasică care sunt confirmate într-un abator sau în mijloacele de transport;(iii) cazurile primare de pestă porcină clasică care sunt confirmate la porcii sălbatici;(iv) rezultatele anchetei epizootologice efectuate în conformitate cu art. 8;(b) să furnizeze informaţii Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la cazurile ulterioare confirmate la porcii sălbatici dintr-o zonă infectată cu pestă porcină clasică, în conformitate cu art. 16 alin. (7) lit. a) şi art. 16 alin. (8)."4. În norma sanitară veterinară, la articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Atunci când exploataţia este inspectată de un medic veterinar oficial se efectuează un control al registrului şi al mărcilor de identificare a porcilor, în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 9 octombrie 2008."5. În norma sanitară veterinară, la articolul 4, litera (e) va avea următorul cuprins:"(e) niciun sortiment de carne, produse provenite de la porcine, material seminal, ovule şi embrioni proveniţi de la porcine, furaje, ustensile, materiale sau deşeuri care pot transmite pesta porcină clasică nu pot părăsi exploataţia fără o autorizaţie eliberată de autoritatea veterinară locală; carnea, produsele provenite de la porcine, materialul seminal, ovulele şi embrionii nu sunt livraţi din exploataţie pentru a face obiectul comerţului intracomunitar;".6. În norma sanitară veterinară, la articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În toate cazurile, Comisia Europeană împreună cu autoritatea veterinară centrală a României şi în cadrul Comitetului Permanent pentru Lanţul Alimentar şi Sănătate Animală analizează imediat situaţia. Dacă este cazul, se adoptă măsuri de prevenire a răspândirii bolii, în conformitate cu procedura comunitară, care pot include vaccinarea de necesitate, conform procedurii prevăzute la art. 19."7. În norma sanitară veterinară, la articolul 10 alineatul (1), litera (a) va avea următorul cuprins:"(a) să efectueze un recensământ al tuturor exploataţiilor cât mai curând posibil; după instituirea zonei de protecţie, aceste exploataţii trebuie să fie inspectate de un medic veterinar oficial, într-o perioadă maximă de 7 zile, pentru examinarea clinică a porcilor şi pentru controlul registrului şi al mărcilor de identificare a porcilor, în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008."8. În norma sanitară veterinară, la articolul 10 alineatul (3), literele (a) şi (b) vor avea următorul cuprins:"(a) un medic veterinar oficial să fi efectuat o examinare clinică a porcinelor din exploataţie, în special a celor ce urmează să fie transportate, inclusiv înregistrarea temperaturii corporale la o parte dintre acestea, precum şi o verificare a registrelor şi a mărcilor de identificare a porcinelor, în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008;(b) examinările şi controalele menţionate anterior să nu fi evidenţiat niciun semn de pestă porcină clasică şi să fie respectate prevederile Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008;".9. În norma sanitară veterinară, la articolul 10 alineatul (3) litera (f), punctul (iv) va avea următorul cuprins:"(iv) carnea proaspătă provenită de la aceşti porci trebuie să fie prelucrată sau marcată cu o ştampilă specială conform prevederilor Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli de sănătate animală ce reglementează producţia, prelucrarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 63/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, ce transpune Directiva Consiliului 2002/99/CE . Această operaţiune trebuie să fie efectuată într-o unitate desemnată de autoritatea competentă. Carnea trebuie să fie expediată către unitatea menţionată anterior, cu condiţia ca transportul să fie sigilat înainte de plecare şi să rămână sigilat pe toată durata transportului."10. În norma sanitară veterinară, la articolul 11 alineatul (1), litera (g) va avea următorul cuprins:"(g) totuşi, dacă porcinele urmează să fie transportate către un abator, la solicitarea autorităţii veterinare centrale a României, în condiţiile în care există o justificare corespunzătoare, pot fi autorizate derogări de la prevederile art. 10 alin. (3) lit. e) şi lit. f) pct. (iv) de Comisia Europeană, în special cu privire la marcarea cărnii provenite de la porcinele respective, utilizarea ulterioară a acesteia şi destinaţia produselor tratate;".11. În norma sanitară veterinară, la articolul 12, alineatul (3) se abrogă.12. În norma sanitară veterinară, la articolul 15 alineatul (2) litera (b), punctul (viii) va avea următorul cuprins:"(viii) porcii, materialul seminal, ovulele sau embrionii proveniţi de la aceştia nu pot fi transferaţi din zona infectată în scopul comerţului intracomunitar;".13. În norma sanitară veterinară, la articolul 15 alineatul (2), litera (c) va avea următorul cuprins:"(c) să dispună imediat ca toţi porcii sălbatici împuşcaţi sau găsiţi morţi în zona infectată să fie examinaţi de către un medic veterinar oficial pentru pesta porcină clasică în conformitate cu manualul de diagnostic. Carcasele tuturor animalelor ce au reacţionat pozitiv sunt prelucrate sub supraveghere veterinară oficială. Dacă rezultatele testării pentru depistarea pestei porcine clasice sunt negative, autoritatea competentă aplică măsurile conform prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE. Părţile care nu sunt destinate consumului uman sunt prelucrate sub supraveghere oficială;".14. În norma sanitară veterinară, la articolul 16 alineatul (7), litera (m) va avea următorul cuprins:"(m) programe de supraveghere şi măsuri de prevenire aplicabile exploataţiilor situate în zona infectată definită şi, dacă este necesar, în împrejurimile acesteia, incluzând transportul şi circulaţia animalelor în interiorul zonei respective, către şi dinspre aceasta; măsurile includ cel puţin interdicţia mişcării porcilor, a materialului seminal, embrionilor şi ovulelor provenite de la aceştia din zona infectată, pentru comerţul intracomunitar;".15. În norma sanitară veterinară, la articolul 16, alineatul (9) va avea următorul cuprins:"(9) Reguli mai detaliate privind informaţiile pe care autoritatea veterinară centrală a României trebuie să le furnizeze cu privire la acest subiect pot fi adoptate în conformitate cu procedura comunitară."16. În norma sanitară veterinară, articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Proceduri de diagnostic şi cerinţele de biosecuritate (1) Procedurile de diagnostic, prelevarea probelor şi testarea de laborator pentru detectarea pestei porcine clasice sunt efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic. (2) Laboratorul naţional de referinţă pentru pesta porcină clasică responsabil cu coordonarea standardelor şi a metodelor de diagnostic în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 este organizat în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pune la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului informaţii privind laboratorul naţional şi orice schimbări survenite ulterior, folosind mijloace care sunt stabilite de Comisia Europeană în cadrul Comitetului Permanent pentru Lanţul Alimentar şi Sănătate Animală. Laboratorul naţional de referinţă cooperează cu laboratorul comunitar de referinţă menţionat în anexa nr. 4. (3) Manualul de diagnostic pentru pesta porcină clasică este aprobat prin Decizia 2002/106/CE a Comisiei din 1 februarie 2002 de aprobare a unui manual de diagnosticare care stabileşte proceduri de diagnosticare, metode de prelevare de probe şi criterii de evaluare a testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 39 din 9 februarie 2002. (4) Pentru a garanta condiţiile de biosecuritate corespunzătoare în scopul protejării sănătăţii animalelor, virusul pestei porcine clasice, genomul şi antigenele acestuia, precum şi vaccinurile pentru cercetare, diagnosticare sau fabricare sunt manipulate sau utilizate doar în locuri, unităţi sau laboratoare aprobate de autoritatea veterinară centrală a României. Lista locurilor, unităţilor sau laboratoarelor aprobate trebuie să fie transmisă Comisiei Europene şi actualizată permanent."17. În norma sanitară veterinară, la articolul 18, alineatul (2) se abrogă.18. În norma sanitară veterinară, la articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 5 alin. (2), principalele criterii şi principalii factori de risc care trebuie luaţi în considerare în vaccinarea de necesitate sunt stabiliţi în anexa nr. 6."19. În norma sanitară veterinară, la articolul 19, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Comisia Europeană examinează imediat planul vaccinării de necesitate în colaborare cu autoritatea veterinară centrală a României. Planul poate fi aprobat sau pot fi solicitate modificări şi completări înainte de aprobare."20. În norma sanitară veterinară, la articolul 19, alineatul (5) se abrogă.21. În norma sanitară veterinară, la articolul 19, alineatul (8) va avea următorul cuprins:"(8) Înainte de încheierea perioadei de 6 luni menţionate la alin. (7), autoritatea veterinară centrală a României aplică măsurile adoptate de Comisia Europeană pentru a se interzice:(a) ca porcii serologic pozitivi să părăsească exploataţia în care sunt ţinuţi, cu excepţia cazului în care sunt destinaţi tăierii imediate;(b) colectarea materialului seminal, embrionilor sau a ovulelor de la porcii serologic pozitivi;(c) ca purceii proveniţi de la scroafele serologic pozitive să părăsească exploataţia de origine, cu excepţia cazului în care sunt transportaţi către:(i) un abator, pentru tăiere imediată;(îi) o exploataţie desemnată de autoritatea veterinară centrală a României, de unde aceştia urmează să fie trimişi direct la abator;(iii) o exploataţie, după obţinerea unui rezultat negativ la un test serologic pentru depistarea anticorpilor împotriva virusului pestei porcine clasice."22. În norma sanitară veterinară, la articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Utilizarea deşeurilor alimentare (1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 999/2001/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L 147 din 31 mai 2001, şi cu Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 273 din 10 octombrie 2002:(a) este interzisă furajarea porcilor cu deşeuri alimentare;(b) deşeurile alimentare din mijloacele de transport internaţionale, cum ar fi navele, vehiculele rutiere şi avioanele, sunt colectate şi distruse sub supraveghere veterinară oficială;(c) informaţiile cu privire la aplicarea prevederilor lit. (a) şi (b) şi cu privire la controalele relevante efectuate de autoritatea veterinară centrală a României se transmit Comisiei Europene cel târziu până la data de 31 octombrie a fiecărui an."23. În norma sanitară veterinară, articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sancţionează orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare conform Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare."24. În norma sanitară veterinară, la anexa nr. 3, titlul va avea următorul cuprins:"Atribuţiile laboratorului naţional pentru pesta porcină clasică"25. În norma sanitară veterinară, la anexa nr. 3, punctul 1 se abrogă.  +  Articolul XVOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare pentru controlul pestei porcine africane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 şi 426 bis din 17 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispoziţiilor specifice de combatere a pestei porcine africane şi de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce priveşte boala Teschen şi pesta porcină africană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 192 din 20 iulie 2002, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE şi 2005/94/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, la articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Laboratorul naţional de referinţă pentru pesta porcină africană, responsabil cu coordonarea standardelor şi a metodelor de diagnostic în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară, este organizat în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pune la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului informaţii privind laboratorul naţional şi orice schimbări survenite ulterior, folosind mijloace care pot fi stabilite în conformitate cu procedura comunitară."3. În norma sanitară veterinară, la articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Laboratorul naţional de referinţă asigură legătura cu laboratorul comunitar de referinţă pentru pesta porcină africană, Centro de Investigacion en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spania."4. În norma sanitară veterinară, la anexa nr. 4, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"Atribuţiile laboratorului naţional pentru pesta porcină africană"5. În norma sanitară veterinară, la anexa nr. 4, punctul 1 se abrogă.  +  Articolul XVIOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control pentru gripa aviară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 20 martie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenţei aviare şi de abrogare a Directivei 92/40/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 10 din 14 ianuarie 2006, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE şi 2005/94/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008."2. În norma sanitară veterinară, la articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În cazul în care autoritatea competentă aplică măsurile prevăzute la alin. (3), informează imediat Comisia Europeană."3. În norma sanitară veterinară, la articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Laboratorul naţional de referinţă pentru gripa aviară este organizat în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pune la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului informaţii privind laboratorul respectiv şi orice schimbări survenite ulterior, folosind mijloace care pot fi stabilite de Comisia Europeană în cadrul Comitetului Permanent pentru Lanţul Alimentar şi Sănătate Animală."  +  Articolul XVII (1) Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 2008/73/CE din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE , 77/504/CEE , 88/407/CEE , 88/661/CEE , 89/361/CEE , 89/556/CEE , 90/426/CEE , 90/427/CEE , 90/428/CEE , 90/429/CEE , 90/539/CEE , 91/68/CEE , 91/496/CEE , 92/35/CEE , 92/65/CEE , 92/66/CEE , 92/119/CEE , 94/28/CE , 2000/75/CE , a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE , 2002/60/CE şi 2005/94/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008. (2) Prezentul ordin preia prevederile Deciziei 2008/984/CE a Comisiei din 10 decembrie 2008 de modificare a anexei C la Directiva 64/432/CEE a Consiliului şi a Deciziei 2004/226/CE cu privire la testele de diagnostic pentru bruceloza bovină, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 352 din 31 decembrie 2008 şi prevederile Deciziei 2007/265/CE a Comisiei din 26 aprilie 2007 de modificare a anexei E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului de includere a unor măsuri sanitare suplimentare privind comerţul cu albine vii şi de actualizare a modelelor pentru certificatele de sănătate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 114 din 1 mai 2007.  +  Articolul XVIIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaBucureşti, 12 februarie 2010.Nr. 7.___________