ORDIN nr. 73 din 18 februarie 2010pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, şi ale art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006, republicată,în temeiul art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2006, republicată,preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 46/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 21 mai 2009, se abrogă.Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,Graziela Elena VâjialăBucureşti, 18 februarie 2010.Nr. 73.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilorşi a personalului asistent al sportivilor care auîncălcat reglementările antidoping  +  Capitolul I Cadru legislativ  +  Articolul 1Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, prin Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, organizează procedura de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia învinuit de una dintre încălcările reglementărilor antidoping, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată.  +  Articolul 2Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, denumită în continuare Comisia de audiere, se constituie în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată.  +  Capitolul II Organizare  +  Articolul 3Comisia de audiere este formată din 10 membri, numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei, după cum urmează: a) preşedintele Agenţiei, care este şi preşedintele Comisiei de audiere; b) vicepreşedintele Agenţiei; c) secretarul general al Agenţiei; d) directorul Direcţiei juridice şi resurse umane din cadrul Agenţiei; e) directorul Direcţiei testare şi programe social-educative din cadrul Agenţiei; f) 3 reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului; g) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret; h) un reprezentant al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.  +  Articolul 4 (1) Durata mandatului membrilor Comisiei de audiere prevăzuţi la art. 3 lit. f)-h) este de un an, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la propunerea instituţiilor din care fac parte. (2) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului prevăzut la alin. (1), Agenţia va declanşa procedura de numire a noilor membri, conform prevederilor art. 3.  +  Articolul 5Membrii Comisiei de audiere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România; b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; c) să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională; d) să nu fi suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.  +  Articolul 6 (1) Mandatul membrilor Comisiei de audiere încetează în următoarele situaţii: a) renunţarea la calitatea de membru; b) transferarea în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice; c) prin revocare de către instituţia care i-a desemnat; d) neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin în raport cu obiectivele Agenţiei; e) deces; f) pierderea calităţii pentru care au fost numiţi. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numeşte un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.  +  Articolul 7Pentru asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfăşurării activităţii Comisiei de audiere, activitatea de secretariat este asigurată de către directorul Direcţiei testare şi programe social-educative din cadrul Agenţiei.  +  Capitolul III Funcţionare  +  Articolul 8Comisia de audiere se întruneşte la solicitarea preşedintelui.  +  Articolul 9Convocarea membrilor Comisiei de audiere se face în scris, cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data şedinţei, prin grija secretariatului, care va transmite fiecărui membru invitaţia de participare.  +  Articolul 10Şedinţele Comisiei de audiere nu sunt publice.  +  Articolul 11Şedinţele Comisiei de audiere sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele Agenţiei ori decanul de vârstă dintre ceilalţi membri prezenţi.  +  Articolul 12 (1) Comisia de audiere este legal întrunită în prezenţa a minimum 5 membri, iar deciziile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. (2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui sau, în absenţa acestuia, cel al înlocuitorului de drept care conduce şedinţa este hotărâtor. (3) În situaţia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), şedinţa se amână pentru cel mult 10 zile calendaristice. (4) Decizia adoptată este obligatorie pentru toţi membrii Comisiei de audiere, membrii care au votat împotrivă putându-şi consemna opinia separată în procesul-verbal al şedinţei respective. (5) Membrii Comisiei de audiere îşi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia celor absenţi şi a celor care au votat împotriva unei decizii şi au consemnat opinia separată în procesul-verbal.  +  Articolul 13 (1) La şedinţele Comisiei de audiere participă, în calitate de observator, un reprezentant al federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată. (2) Reprezentantul federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată se numeşte cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data şedinţei Comisiei de audiere. (3) Reprezentantul federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată, nu are calitatea de membru al Comisiei de audiere şi nu are drept de vot.  +  Articolul 14Pentru fiecare şedinţă a Comisiei de audiere se întocmeşte câte un proces-verbal ce se consemnează în registrul de procese-verbale, fiecare proces-verbal fiind semnat de membrii prezenţi la şedinţă, de sportiv ori de persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping şi/sau de reprezentantul acestora, de martorii audiaţi în cauză, precum şi de reprezentantul federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată. Registrul de procese-verbale se păstrează la secretariatul Comisiei de audiere.  +  Articolul 15 (1) Secretariatul Comisiei de audiere ţine o evidenţă strictă a documentaţiei aferente fiecărui caz analizat, a proceselor-verbale întocmite în cadrul şedinţelor acesteia, a deciziilor luate, precum şi a celorlalte documente depuse la Comisia de audiere sau emise de aceasta. (2) Documentele menţionate la alin. (1) se arhivează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 16Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, Comisia de audiere emite decizii, sub semnătura preşedintelui, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.  +  Capitolul IV Atribuţii  +  Articolul 17Preşedintele Comisiei de audiere are următoarele atribuţii principale: a) stabileşte locul, data şi ora când au loc şedinţele Comisiei de audiere; b) verifică existenţa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea şedinţelor; c) conduce şedinţele Comisiei de audiere; d) coordonează activitatea Comisiei de audiere şi a secretariatului acesteia; e) reprezintă Comisia de audiere în faţa conducătorului Agenţiei, a altor autorităţi sau instituţii publice, în faţa oricărei alte persoane fizice sau juridice, precum şi, împreună cu directorul Direcţiei juridice şi resurse umane, în faţa Comisiei de apel.  +  Articolul 18Principalele atribuţii ale secretariatului Comisiei de audiere sunt: a) întocmirea dosarului cauzei şi înregistrarea actelor acestuia; b) convocarea membrilor Comisiei de audiere, la solicitarea preşedintelui; c) punerea la dispoziţia membrilor a documentelor ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, după caz); d) redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi a deciziilor emise; e) comunicarea deciziei adoptate sportivilor şi/sau personalului asistent al sportivilor, clubului la care acesta este legitimat, federaţiei sportive naţionale responsabile, Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale responsabile, precum şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping; f) păstrarea şi arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 14 şi 15; g) îndeplinirea oricăror alte sarcini stabilite în cadrul şedinţelor şi dispuse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de înlocuitorul de drept; h) convocarea reprezentantului federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată.  +  Capitolul V Confidenţialitatea informaţiilor  +  Articolul 19 (1) Membrii Comisiei de audiere au obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la orice activitate legată de caz, precum şi la orice informaţie aflată în cursul procedurii de audiere. (2) Membrii Comisiei de audiere semnează declaraţii de confidenţialitate.  +  Capitolul VI Procedura de audiere  +  Articolul 20Procedura de audiere se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: a) organizarea audierii într-un interval de cel mult 21 de zile calendaristice, cu respectarea echităţii şi imparţialităţii; b) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala proprie a persoanei; c) dreptul de a fi informat corect şi la timp despre învinuirea adusă de încălcare a reglementărilor antidoping; d) dreptul de a se apăra în faţa învinuirii aduse de încălcare a reglementărilor antidoping şi faţă de consecinţele decurgând din aceasta; e) dreptul fiecărei părţi de a prezenta probe, de a chema şi a interoga martori, acceptarea mărturiei sub forma declaraţiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere; f) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, desemnat de Comisia de audiere care dispune şi asupra responsabilităţii costurilor acestuia; g) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată şi comunicată într-un timp rezonabil.  +  Articolul 21 (1) În cazul unei încălcări a reglementărilor antidoping, Agenţia sesizează Comisia de audiere. Preşedintele Comisiei de audiere stabileşte data, ora şi locul când va avea loc şedinţa de audiere. (2) Agenţia informează de îndată sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping asupra întrunirii Comisiei de audiere, notificarea cuprinzând elementele prevăzute la art. 81 alin. (2) din Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.056/2009. (3) Agenţia informează totodată şi clubul la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată, federaţia sportivă naţională responsabilă, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţia internaţională responsabilă şi Agenţia Mondială Anti-Doping.  +  Articolul 22La solicitarea preşedintelui Comisiei de audiere, secretariatul convoacă membrii acesteia şi reprezentantul federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată, pentru data, ora şi locul stabilite.  +  Articolul 23După deschiderea şedinţei, dacă cerinţele de cvorum sunt îndeplinite, sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping, precum şi reprezentantul acestuia/acesteia, după caz, au obligaţia de a se legitima şi de a da alte date necesare pentru stabilirea situaţiei personale.  +  Articolul 24 (1) Preşedintele Comisiei de audiere aduce la cunoştinţa sportivului ori persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor antidoping şi/sau a reprezentantului acestuia/acesteia, după caz, fapta care face obiectul audierii. De asemenea, li se aduc la cunoştinţă şi drepturile de care beneficiază pe parcursul întregului proces de audiere. (2) Sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping şi/sau reprezentantul acestuia/acesteia sunt întrebaţi cu privire la probele pe care înţeleg să le propună în apărarea lor şi apoi sunt invitaţi să declare tot ce ştiu referitor la cauză. (3) După ce sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping şi/sau reprezentantul acestuia/acesteia au declarat ce ştiu referitor la cauză, membrii Comisiei de audiere pot pune întrebări şi, după caz, pot interoga martorii propuşi. (4) Aspectele dezbătute în cadrul şedinţei Comisiei de audiere vor fi consemnate în procesul-verbal de şedinţă, înregistrat şi semnat potrivit prevederilor art. 14. (5) Sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping are dreptul să dea o declaraţie scrisă prin care recunoaşte sau infirmă acuzaţia ce i se aduce.  +  Articolul 25 (1) În cazul în care sportivul şi/sau reprezentantul acestuia solicită efectuarea contraexpertizei, prin analiza probei B, se va face menţiune despre aceasta în procesul-verbal de şedinţă, iar luarea unei decizii de către Comisia de audiere se va amâna până la aflarea rezultatelor contraexpertizei. (2) În cazul în care sportivul şi/sau reprezentantul acestuia renunţă la efectuarea contraexpertizei, au obligaţia de a da o declaraţie scrisă în acest sens. Dacă aceştia refuză să dea declaraţie scrisă, refuzul se consemnează în procesul-verbal de şedinţă. (3) Efectuarea contraexpertizei se face în condiţiile şi la termenele prevăzute la art. 82 alin. (2)-(7) din Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.056/2009. (4) După primirea rezultatului contraexpertizei, Agenţia sesizează Comisia de audiere, care se va reuni cu respectarea prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 26După analizarea documentelor şi a probelor existente la dosarul cauzei, a declaraţiilor şi, după caz, a rezultatului contraexpertizei (indiferent dacă acesta confirmă sau infirmă rezultatul probei A), în baza procesului-verbal de şedinţă, Comisia de audiere, printr-o decizie scrisă şi motivată, se pronunţă asupra reglementării antidoping încălcate şi sancţiunii aplicabile ori asupra nevinovăţiei sportivului sau persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor antidoping, după caz, cu respectarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1), (2) şi (4). Comisia de audiere se pronunţă în şedinţă secretă, în termen de cel mult 30 de zile.  +  Articolul 27Decizia Comisiei de audiere trebuie să conţină următoarele elemente, sub sancţiunea nulităţii: a) data, ora şi locul unde s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de audiere; b) datele de identificare ale sportivului ori ale personalului asistent al acestuia care se face vinovat de o încălcare a reglementărilor antidoping, precum şi ale reprezentantului acestuia, dacă este cazul; c) fapta care constituie încălcarea reglementărilor antidoping; d) sancţiunea stabilită pentru fapta respectivă; e) termenul în care poate fi contestată decizia Comisiei de audiere şi organismul competent să soluţioneze contestaţia conform legii; f) data de la care începe să curgă sancţiunea aplicată sportivului şi/sau personalului asistent al acestuia; g) data şi numărul deciziei; h) semnătura preşedintelui Comisiei de audiere.  +  Articolul 28 (1) Decizia Comisiei de audiere se comunică sportivului sau persoanei care a încălcat reglementarea antidoping, după caz, clubului la care acesta/aceasta este legitimat/legitimată, federaţiei sportive naţionale responsabile, Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale responsabile şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping, în cel mult 10 zile calendaristice de la data pronunţării ei. (2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire. (3) Decizia poate fi înmânată şi personal sportivului sau persoanei vinovate de încălcarea reglementărilor antidoping ori reprezentantului acestuia/acesteia, sub semnătura certificată de secretarul Comisiei de audiere, cu precizarea datei înmânării. (4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.  +  Articolul 29 (1) Aspectele dezbătute în cadrul şedinţei Comisiei de audiere sunt consemnate în procesul-verbal de şedinţă, semnat de toţi membrii acesteia. (2) Procesul-verbal de şedinţă va cuprinde: a) componenţa nominală a Comisiei de audiere, locul şi data întrunirii membrilor; b) locul şi data pronunţării deciziei; c) numele părţilor, domiciliul sau reşedinţa lor ori, după caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor părţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la procedura în faţa Comisiei de audiere; d) o scurtă descriere a desfăşurării şedinţei; e) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se sprijină; f) semnăturile membrilor prezenţi şi a reprezentantului federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată. (3) La cererea sportivului sau a persoanei vinovate de încălcarea reglementărilor antidoping ori a reprezentantului acestuia/acesteia, precum şi a structurilor sportive responsabile, se comunică o copie de pe procesul-verbal de şedinţă.  +  Articolul 30În caz de neprezentare nejustificată a sportivului ori a persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor antidoping sau a reprezentantului acestuia/acesteia la şedinţa Comisiei de audiere, aceasta decide în lipsă, conform prevederilor prezentului regulament. La cererea motivată, depusă cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei de audiere, sau în situaţii de forţă majoră, procedura de audiere poate fi amânată o singură dată pentru maximum 10 zile calendaristice.  +  Articolul 31 (1) În aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 227/2006, republicată, audierea provizorie se desfăşoară la solicitarea preşedintelui Agenţiei, în regim de urgenţă, în faţa a minimum 5 membri ai Comisiei de audiere. (2) Contestaţia formulată împotriva deciziei de suspendare provizorie, conform art. 60 din Legea nr. 227/2006, republicată, suspendă procedura în faţa Comisiei de audiere.  +  Articolul 32Decizia Comisiei de audiere luată în conformitate cu prevederile art. 26 din prezentul regulament, decizia Comisiei de audiere luată în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (6) din Legea nr. 227/2006, republicată, precum şi decizia conform căreia Comisia de audiere nu are competenţă pentru a judeca o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping pot fi contestate în conformitate cu dispoziţiile art. 57 şi 59 din aceeaşi lege, după caz.  +  Articolul 33 (1) Sancţiunea se aplică sportivului şi/sau personalului asistent de la data emiterii deciziei Comisiei de audiere. (2) Perioadele de suspendare provizorie se deduc din perioada totală de suspendare. (3) În cazul întârzierii pronunţării deciziei de suspendare din motive neimputabile sportivului, Comisia de audiere poate decide ca perioada de suspendare să curgă de la data prelevării probelor biologice.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 34 (1) Responsabilitatea aplicării sancţiunilor revine federaţiilor sportive naţionale. (2) În aplicarea sancţiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor, federaţiile sportive naţionale trebuie să respecte prevederile legale în vigoare, precum şi reglementările internaţionale în domeniu, în conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată.  +  Articolul 35În cazul unei încălcări a reglementărilor antidoping, Comisia de audiere poate fi sesizată şi de federaţiile sportive internaţionale, procedura de audiere şi aplicarea sancţiunilor urmând a se efectua cu respectarea prevederilor prezentului regulament, ce se completează cu reglementările internaţionale în domeniu.  +  Articolul 36Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea unei audieri echitabile.-------------