HOTĂRÂRE nr. 119 din 17 februarie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Beneficiarii pot achiziţiona sau construi în cadrul programului următoarele tipuri de locuinţe: a) locuinţe finalizate, destinate achiziţionării, inclusiv pe cele construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL); b) locuinţe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării, inclusiv pe cele construite prin programele derulate de ANL; c) locuinţe noi, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv pe cele construite prin programele derulate de ANL; d) locuinţe viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv pe cele care se construiesc prin programele derulate de ANL; e) locuinţe care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică constituite de minimum 7 beneficiari."2. La anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) Pentru anul 2010, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, este de 700 milioane euro."3. La anexa nr. 1, la articolul 4, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) evidenţa portofoliului de garanţii pe categorii de garanţii individuale; c) raportarea periodică a portofoliului de garanţii pe categorii de garanţii individuale;".4. La anexa nr. 1, la articolul 5, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) teren aferent locuinţei - terenul compus din una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, identificate printr-un număr cadastral şi un număr de carte funciară, pe care sunt sau urmează să se amplaseze, în conformitate cu documentaţiile de urbanism aprobate, construcţii având destinaţia principală de locuit, căile de acces, precum şi anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile aferente locuinţelor, care nu sunt incluse în acestea, după caz;".5. La anexa nr. 1, la articolul 5, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. a) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 60.000 euro;".6. La anexa nr. 1, la articolul 5, după litera e) se introduc patru noi litere, literele e^1), e^2), e^3) şi e^4), cu următorul cuprins:"e^1) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. b) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 60.000 euro;e^2) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. c) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;e^3) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. d) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în vederea construirii de locuinţe în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiari în baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;e^4) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din hotărâre - credit acordat fiecăreia dintre persoanele fizice asociate în vederea construirii a câte unei locuinţe în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiari în baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valorile prevăzute în contractele de construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 75.000 euro sau maximum 71.250 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 75.000 euro."7. La anexa nr. 1, la articolul 5, literele o) şi p) se abrogă.8. La anexa nr. 1, la articolul 6, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) are valoare determinată, iniţial egală cu 95% din valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei/devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire, mai puţin avansul, fără a depăşi 60.000 euro pentru locuinţele din categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) din hotărâre, 70.000 euro pentru locuinţele din categoria celor prevăzute la art. 2 lit. c) şi d) din hotărâre, respectiv 75.000 euro pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din hotărâre, după caz, sau echivalentul în lei; raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de finanţator;".9. La anexa nr. 1, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. a)-c) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra locuinţelor achiziţionate prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare a acestora pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul convenţiei de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român."10. La anexa nr. 1, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. d) şi e) din hotărâre sunt garantate de la data semnării recepţiei la terminarea lucrărilor cu ipotecă legală de rang I asupra locuinţelor achiziţionate prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare a acestora pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator. Până la data recepţiei finale a locuinţelor, garanţiile sunt garantate cu ipoteci legale de rang I asupra terenurilor proprietate a beneficiarului individual, respectiv proprietate a unui membru al asociaţiei, instituite în baza legii în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabile până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare a acestora pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator."11. La anexa nr. 1, la articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) După efectuarea plăţii prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice informează FNGCIMM, care întocmeşte un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda naţională, şi data scadenţei acesteia, respectiv a 31-a zi de la data efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei. Înscrisul, împreună cu dovada comunicării acestuia către debitorul beneficiar al finanţării garantate, contractul de garantare, precum şi documentele care au stat la baza acordării garanţiei se înaintează organelor competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul persoană fizică, în vederea efectuării procedurii de executare silită."12. La anexa nr. 1, capitolul VI se abrogă.13. La anexa nr. 1, articolul 25 se abrogă.14. La anexa nr. 2, la articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) fac dovada cu declaraţia autentificată pe propria răspundere că la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, nu au deţinut şi nu deţin, individual sau în comun, împreună cu soţii lor ori cu alte persoane, în proprietate o locuinţă, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţele dobândite prin moştenire, şi nici nu au achiziţionat după această dată o locuinţă, indiferent de modul de dobândire;".15. La anexa nr. 2, la articolul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) locuinţa care se achiziţionează în cadrul programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică. Criteriul este aplicabil începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;".16. La anexa nr. 2, la articolul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;".17. La anexa nr. 2, la articolul 2, literele b), e), i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:- rata dobânzii EURIBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 4,00% pe an pentru creditele în euro şi ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator;- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţării; nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;............................................................... e) solicită un avans care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;.............................................................. i) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinţei achiziţionate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza deciziei FNGCIMM;.............................................................. k) finanţatorii sunt obligaţi să menţină criteriile prevăzute la lit. b), c), d), f), g), i) şi i^1) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului."18. La anexa nr. 2, la articolul 2, după litera i) se introduc două noi litere, literele i^1) şi i^2), cu următorul cuprins:"i^1) acceptă să înscrie privilegiul finanţatorului prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, numai în cazul primirii comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM;i^2) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecilor legale asupra terenurilor aflate în proprietatea beneficiarului individual, respectiv proprietatea unui membru al asociaţiei, precum şi asupra locuinţelor construite în cadrul programului, instituite în baza legii în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabile pe toată durata finanţării, cu notarea/radierea în/din cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare a acestora pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale se face în baza deciziei FNGCIMM;".19. La anexa nr. 2, articolele 3 şi 4 se abrogă.  +  Articolul IIPentru achiziţionarea locuinţelor pentru care au fost încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri pot fi emise promisiuni de garantare în condiţiile normelor de implementare a programului "Prima casă" în vigoare la data încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2009.  +  Articolul IIIDispoziţiile art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare, se aplică locuinţelor noi, construite în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv celor construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) în baza autorizaţiilor de construire eliberate până la această dată.  +  Articolul IVDispoziţiile art. 2 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică locuinţelor viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv celor care se construiesc prin programele derulate de ANL.  +  Articolul VDispoziţiile art. 2 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică locuinţelor viitoare, care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică constituite de minimum 7 beneficiari, în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VICondiţiile de acordare a garanţiilor pentru construirea locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. d) şi e) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, criteriile de eligibilitate pentru instituţiile de credit şi pentru persoanele fizice beneficiare de garanţii pentru construirea de locuinţe se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VII (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, finanţatorii vor transmite Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate în anul 2010 în cadrul programului. (2) În cazul în care valoarea totală a finanţărilor comunicată de finanţatori depăşeşte plafonul de 700 milioane euro alocat pentru anul 2010, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia. (3) FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate.  +  Articolul VIIIHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 17 februarie 2010.Nr. 119.------------