ORDIN nr. 147 din 16 februarie 2010pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 30 din 8 februarie 2010
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 147 din 16 februarie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 18 februarie 2010    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 70.254 din 4 februarie 2010 şi nr. 20.184 din 16 februarie 2010, întocmit de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Pădurilor,în conformitate cu prevederile art. 4 şi 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 30 din 31 ianuarie 2009, şi în baza cadrului stabilit în anexa III la acesta,în temeiul art. 3 lit. m) şi o) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi pădurilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bunele condiţii agricole şi de mediu GAEC în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Bunele condiţii agricole şi de mediu se respectă de către toţi fermierii care solicită plăţi directe pe suprafaţă, plăţi de agromediu, sprijin pentru zonele defavorizate, plăţi pentru prima împădurire a terenurilor agricole, sprijin pentru restructurarea/reconversia plantaţiilor viticole şi prima pentru defrişarea plantaţiilor viticole din fonduri europene sau din bugetul naţional. (2) Bunele condiţii agricole şi de mediu se respectă pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu sunt folosite în scopul producţiei.  +  Articolul 3 (1) Obligaţia de a menţine suprafaţa de pajişti permanente la nivel naţional se îndeplineşte prin păstrarea raportului dintre suprafaţa terenurilor destinate pajiştilor permanente şi suprafaţa agricolă totală, declarate de fermieri în anul 2007, numit raport de referinţă. (2) Dacă valoarea raportului dintre suprafaţa destinată pajiştilor permanente şi suprafaţa agricolă totală, calculată în anul de depunere a cererii de plată pe suprafaţă, numit raport anual, scade cu mai mult de 10% din valoarea raportului de referinţă, se instituie măsuri pentru reconstituirea suprafeţelor de pajişti permanente la nivel de fermier, în conformitate cu prevederile art. 3 şi 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.  +  Articolul 4Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează procedurile de implementare a bunelor condiţii agricole şi de mediu, asigură informarea fermierilor cu privire la condiţiile care trebuie îndeplinite, efectuează controlul respectării acestora de către fermieri şi monitorizează menţinerea suprafeţei de pajişti permanente la nivel naţional.  +  Articolul 5Nerespectarea de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu şi a măsurilor privind menţinerea sau reconstituirea suprafeţelor de pajişti permanente conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, în conformitate cu prevederile art. 23 şi 24 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 , cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a circumstanţelor excepţionale.  +  Articolul 6La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 15/56/2008 pentru adoptarea măsurilor privind bunele condiţii agricole şi de mediu în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Mihail Dumitrup. Ministrul mediului şi pădurilor,Dan Cârlan,secretar de stat  +  Anexa -----Bunele condiţii agricole şi de mediu - GAEC în RomâniaI. Standarde pentru evitarea eroziunii soluluiGAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în solGAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă agricolă mai mult de 2 ani consecutiv.GAEC 5. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil.III. Standarde pentru menţinerea structurii soluluiGAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului.IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricoleGAEC 7. Întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.GAEC 8. Nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei.V. Standarde pentru protejarea şi gestionarea apelorGAEC 11. Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.--------