ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010    Având în vedere pericolul pe care îl prezintă pentru sănătatea publică consumul anumitor plante şi substanţe, din cauza intoxicărilor pe care le produc şi riscului de abuz,luând în considerare numărul mare de persoane care se prezintă la spital în urma consumului unor asemenea plante şi substanţe,întrucât numărul magazinelor prin intermediul cărora se comercializează aceste plante şi substanţe creşte alarmant,ţinând cont de faptul că orice întârziere determinată de parcurgerea procedurii legislative obişnuite ar putea afecta sănătatea sau viaţa unui mare număr de persoane, în special tineri,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:  +  Articolul ILegea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) substanţe aflate sub control naţional - drogurile şi precursorii înscrişi în tabelele-anexă nr. I-IV, care fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, prin înscrierea unei noi plante sau substanţe, prin radierea unei plante sau substanţe ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea ministrului sănătăţii;".2. În tabelul nr. I, după substanţa TMA-2 = 2,4,5-trimethoxyamphetamine se introduc următoarele plante şi substanţe:"BZP (benzilpiperazină)CPP (clorofenilpiperazină)CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-îl) fenolCP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-îl) fenolCP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-îl) fenolCP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-îl) fenolDOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-aminaDOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-aminaFluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-onaIndanilamfetaminaJWH-018 = Naftalen-1-îl-(1-pentilindol-3-îl) metanona4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-onaOripavinaToate speciile din genul PsilocybeTFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)f2â-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-onaâ-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-îl)-2-(metilamino) butan-1-ona."3. În tabelul nr. II, după substanţa 2C-B = 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine se introduce următoarea substanţă:"Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-îl)-2-aminopropan."4. În tabelul nr. III, după substanţa ZOLPIDEM = N, N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazol [1,2 = a] pyridin-3-acetamide se introduc următoarele plante şi substanţe:"Acid ibotenicAmanita muscaria (L: Fr.) Lam.Amanita pantherinaAmida acidului lisergicToate speciile din genul Argyreia7-hidroximitragyninaIbogainaKetaminaMuscimolMitragininaMitragyna speciosa Korth (Kratom)Nitrit de amilNymphaea caerulea Sav.Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.)Hallier f.Salvinorin A-FSalvia divinorum Epling amp; JativaTabernanthe iboga (L.) Nutt."5. În tabelul nr. IV, după substanţa Toluene se introduce următoarea substanţă:"Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona."  +  Articolul IILegea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) plante şi substanţe aflate sub control naţional - termen desemnând plantele şi substanţele cu proprietăţi psihoactive, introduse în anexele la prezenta lege prin procedura naţională prevăzută la art. 8 alin. (3);".2. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Plantele şi substanţele nesupuse controlului internaţional care, datorită proprietăţilor psihoactive, prezintă un risc pentru sănătatea publică se înscriu în secţiunea «Plante şi substanţe aflate sub control naţional» din tabelele din anexa la prezenta lege, la propunerea Ministerului Sănătăţii. (4) Secţiunea «Plante şi substanţe aflate sub control naţional» se actualizează ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului."3. La anexă, după secţiunea "Psihotrope" a tabelului I se introduce o nouă secţiune, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional", cu următorul cuprins:"PLANTE ŞI SUBSTANŢE AFLATE SUB CONTROL NAŢIONAL1. Acid ibotenic2. Amanita muscaria (L: Fr.) Lam3. Amanita pantherina4. Amida acidului lisergic5. Toate speciile din genul Argyreia6. BZP (benzilpiperazina)7. DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-amina8. DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina9. CPP (clorofenilpiperazina)10. CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-îl) fenol11. CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-îl) fenol12. CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-îl) fenol13. CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-îl) fenol14. Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona15. Indanilamfetamina16. JWH-018 = Naftalen-1-îl-(1-pentilindol-3-îl) metanona17. 4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona18. 4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona19. Muscimol20. Nymphaea caerulea Sav.21. Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f.22. Toate speciile din genul Psilocybe23. TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)24. f2â-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-ona25. â-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-îl)-2-(metilamino) butan-1-ona."4. La anexă, după secţiunea "Psihotrope" a tabelului II se introduce o nouă secţiune, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional", cu următorul cuprins:"PLANTE ŞI SUBSTANŢE AFLATE SUB CONTROL NAŢIONAL1. Ibogaina2. Ketamina3. Mitragyna speciosa Korth (Kratom)4. 7-hidroximitragynina5. Mitraginina6. Salvia divinorum Epling amp; Jativa7. Salvinorin A-F8. Tabernanthe iboga (L.) Nutt."5. La anexă, după secţiunea "Psihotrope" a tabelului III se introduce o nouă secţiune, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional", cu următorul cuprins:"PLANTE ŞI SUBSTANŢE AFLATE SUB CONTROL NAŢIONAL1. Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-îl)-2-aminopropan2. Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona3. Nitrit de amil"  +  Articolul III (1) În decurs de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, proprietarul, posesorul ori deţinătorul cu orice titlu al plantelor şi substanţelor prevăzute la art. I şi II are obligaţia să distrugă, pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale, plantele şi substanţele pe care le deţine. (2) În perioada prevăzută la alin. (1), cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul plantelor şi substanţelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă sunt interzise, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke Attilap. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statBucureşti, 10 februarie 2010.Nr. 6.------------