ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 5 din 5 februarie 2010pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 10 februarie 2010  Având în vedere obligația Comisiei pentru cetățenie de a respecta termenele legale pentru soluționarea cererilor în materie de cetățenie,luând în considerare obligația pozitivă de asigura caracterul efectiv, neiluzoriu al drepturilor conferite de lege, obligație instituită de Convenția Europeană a Drepturilor Omului,ținând cont de necesitatea creării cât mai rapide a instrumentelor legale prin care Comisia pentru cetățenie să poată soluționa în termenul de 5 luni prevăzut expres în Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cererile de redobândire și acordare a cetățeniei române,dată fiind necesitatea unei reorganizări administrativ-instituționale în scopul eficientizării activității Comisiei pentru cetățenie,ținând seama de importanța creării în termen cât mai scurt a unei instituții autonome, cu competențe depline în materie de cetățenie,având în vedere iminența unor noi litigii în materia cetățeniei în cazul nerespectării termenelor legale prevăzute pentru soluționarea cererilor în materie de cetățenie,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Cetățenie, denumită în continuare Autoritate, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Justiției.(2) Sediul Autorității este în municipiul București, str. Petofi Șandor nr. 47, sectorul 1. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 2Autoritatea este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.  +  Articolul 3În cadrul Autorității funcționează Comisia pentru cetățenie, potrivit prevederilor Legii cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Scopul, funcțiile și atribuțiile principale ale Autorității  +  Articolul 4Autoritatea asigură aplicarea procedurii legale de acordare, redobândire, renunțare și retragere a cetățeniei române.  +  Articolul 5În realizarea scopului său fundamental, prevăzut la art. 4, Autoritatea are funcțiile și îndeplinește atribuțiile principale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de alte reglementări în domeniu.  +  Articolul 6Autoritatea are următoarele funcții principale:a) îndeplinește prevederile legale cu privire la acordarea, redobândirea, renunțarea și retragerea cetățeniei române;b) desfășoară, prin structurile de specialitate, activitate de consiliere cu privire la problemele în materie de cetățenie, precum și cu privire la drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de cetățean european, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare stabilit prin ordin al ministrului justiției;c) propune Ministerului Justiției și participă la elaborarea proiectelor de acte normative care vizează domeniul său de activitate.  +  Articolul 7Autoritatea are, în desfășurarea activității, următoarele atribuții principale:a) ține evidența cererilor de acordare, redobândire, renunțare și retragere a cetățeniei române, alcătuind dosare pentru fiecare caz în parte;b) asigură condițiile necesare pentru desfășurarea activității Comisiei pentru cetățenie;c) asigură secretariatul Comisiei pentru cetățenie;d) păstrează și organizează arhiva Comisiei pentru cetățenie;e) întocmește proiectele de ordine ale președintelui Autorității privind acordarea, redobândirea, retragerea și renunțarea la cetățenia română, precum și proiectele de ordine de respingere a acestor cereri;f) redactează certificatele de cetățenie și îndeplinește procedura de rectificare a acestora;g) asigură solemnitatea depunerii jurământului de credință față de România și păstrează evidența persoanelor care au depus jurământul de credință;h) colaborează cu autorități ale administrației publice centrale și cu instituții internaționale cu atribuții în domeniul cetățeniei, fiind abilitată să încheie protocoale de colaborare;i) comunică, la cerere, autorităților administrației publice centrale datele referitoare la persoanele care au dobândit, au redobândit sau au pierdut cetățenia română, potrivit legii;j) răspunde solicitărilor cu privire la problemele cu care a fost sesizată, dacă intră în sfera sa de competență;k) informează cu caracter general publicul cu privire la drepturile cetățenilor români, inclusiv cele care decurg din calitatea de cetățean european;l) asigură participarea personalului la programe de formare și perfecționare profesională, în limita bugetului aprobat;m) realizează orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorității, în limita bugetului aprobat și a planului de activități.  +  Capitolul III Conducerea Autorității  +  Articolul 8(1) Autoritatea este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat.(2) Președintele și vicepreședinții Autorității sunt numiți și eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru. Numirea se realizează pentru un mandat cu durata de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată.(3) Președintele este ordonator terțiar de credite.  +  Articolul 9(1) Președintele conduce întreaga activitate a Autorității, pe care o reprezintă în relațiile cu autoritățile administrației publice, cu instituțiile publice centrale și locale, cu persoanele juridice și fizice române sau străine, precum și în justiție.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine, decizii și instrucțiuni, în condițiile legii.(3) Președintele are dreptul de a delega atribuții, cu excepția celei de emitere a ordinului pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunțarea la cetățenie, care nu poate fi delegată.(4) În caz de imposibilitate de exercitare a funcției de către președinte, ordinul pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunțarea la cetățenie va putea fi emis numai de ministrul justiției.(5) Starea de imposibilitate a exercitării funcției se constată prin ordin al ministrului justiției, la sesizarea președintelui sau a unuia dintre vicepreședinții Autorității.(6) Vicepreședinții conduc și răspund de activitatea structurilor pe care le coordonează.(7) Vicepreședinții Autorității îndeplinesc atribuțiile președintelui în caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcției de către acesta, cu excepția cazului prevăzut la alin. (4).  +  Articolul 10Calitatea de președinte sau de vicepreședinte al Autorității este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, precum și a celor de instruire din cadrul instituțiilor de formare profesională.  +  Capitolul IV Organizarea Autorității  +  Articolul 11Organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale Autorității se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 12(1) Autoritatea dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcții, servicii, birouri și birouri teritoriale.(2) Numărul maxim de posturi la nivelul Autorității pentru anul 2010 este de 126 și se va constitui în condițiile art. 19. După data de 1 ianuarie 2010, acest număr poate fi majorat sau diminuat, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de necesitățile Autorității, prin reorganizarea acesteia.(3) Personalul Autorității este format din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor în condițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcționari publici, funcționari publici cu statut special reglementat de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, personal din Ministerul Administrației și Internelor și personal contractual.  +  Articolul 13Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Autorității se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentului de organizare și funcționare.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 14Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 10^2 se abrogă.2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Aprobarea cererilor de acordare ori de redobândire a cetățeniei române se face prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, pe baza propunerilor Comisiei pentru cetățenie.3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Cererea de acordare sau, după caz, de redobândire a cetățeniei române se formulează în limba română, se adresează Comisiei pentru cetățenie și se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială și autentică la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, fiind însoțită de acte care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege.Cererile de redobândire sau de acordare a cetățeniei române întemeiate pe dispozițiile art. 10 alin. 1 și art. 10^1 pot fi depuse și la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. În cazul în care cererile au fost depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, acestea vor fi trimise de îndată Comisiei pentru cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie.4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Comisia pentru cetățenie, denumită în continuare Comisia, entitate fără personalitate juridică din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunțarea la cetățenia română.Comisia are un secretariat tehnic constituit în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie.Membrii Comisiei și președintele acesteia se numesc prin ordin al ministrului justiției, pentru un mandat de 2 ani, și pot fi revocați pe toată durata mandatului prin ordin al ministrului justiției.Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un președinte și din 20 de membri, personal din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie. Lucrările Comisiei nu sunt publice, se desfășoară în prezența a cel puțin 5 membri și sunt prezidate de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta.Îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetățeniei române se constată printr-un raport motivat, care se adoptă de Comisie cu votul majorității celor prezenți. În caz de paritate, votul președintelui Comisiei sau al înlocuitorului acestuia este decisiv.5. La articolul 16, alineatul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetățeniei, precum și în cazul nepromovării interviului prevăzut la art. 14 alin. 6 ori al neprezentării, în mod nejustificat, la susținerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie respingerea cererii.6. La articolul 17, alineatul 2 va avea următorul cuprins:Raportul, însoțit de cererea de acordare ori de redobândire a cetățeniei, va fi înaintat președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie.7. La articolul 18, alineatele 1, 2 și 3 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta lege, emite ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, după caz. Ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de îndată, de la data emiterii ordinului.În cazul în care constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie respinge, prin ordin, cererea de acordare sau de redobândire a cetățeniei.Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, respectiv ordinul de respingere a cererii de acordare sau de redobândire a cetățeniei române se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.8. La articolul 19, alineatele 2, 3 și 4 vor avea următorul cuprins:În termen de 3 luni de la data comunicării ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau redobândire a cetățeniei române, persoanele cărora li s-a acordat sau care au redobândit cetățenia română vor depune jurământul de credință față de România.Jurământul de credință se depune în ședință solemnă în fața ministrului justiției și a președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie sau a unuia dintre cei 2 vicepreședinți ai autorității delegați în acest sens și are următorul conținut:«Jur să fiu devotat patriei și poporului român, să apăr drepturile și interesele naționale, să respect Constituția și legile României.»După depunerea jurământului, Comisia eliberează certificatul de cetățenie română, care va fi întocmit în două exemplare, semnate de președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, dintre care un exemplar va fi înmânat titularului. Ambele exemplare ale certificatului conțin elemente de siguranță și au aplicate fotografii ale titularului.9. La articolul 20, alineatele 2, 3 și 4 vor avea următorul cuprins:Constatarea încetării efectelor ordinului de acordare sau de redobândire a cetățeniei române față de persoanele care nu au depus jurământul în condițiile legii se face de către președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, la sesizarea direcției de specialitate din cadrul autorității, sau, după caz, de șeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.Persoana care decedează înaintea depunerii jurământului de credință față de România este recunoscută ca fiind cetățean român, la cererea succesorilor săi legali, de la data emiterii ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, urmând a fi eliberat certificatul de cetățenie de către Comisie. Cererea poate fi depusă în termen de un an de la data decesului titularului cererii de acordare sau de redobândire a cetățeniei române.Persoana care nu poate depune jurământul de credință față de România din cauza unui handicap permanent sau a unei boli cronice obține cetățenia română de la data emiterii ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau, după caz, de redobândire a cetățeniei române, pe baza cererii și a înscrisurilor medicale, transmise în acest sens, personal sau prin reprezentantul legal ori convențional cu mandat special, până la data finalizării procedurii de acordare sau, după caz, de redobândire a cetățeniei. Cererea adresată Comisiei privind eliberarea certificatului de cetățenie poate fi formulată în termen de un an de la data luării la cunoștință a termenului de depunere a jurământului de credință. Nedepunerea cererii în termenul de un an atrage încetarea efectelor ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau de redobândire a cetățeniei române.10. La articolul 30, alineatele 4, 5 și 8 vor avea următorul cuprins:Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie dispune, prin ordin, aprobarea sau, după caz, respingerea cererii de renunțare la cetățenia română, pe baza raportului Comisiei, prin care aceasta constată îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 26.Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de renunțare la cetățenia română se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire...........................................................Dovada renunțării la cetățenia română se face cu adeverință eliberată de secretariatul Comisiei, pentru persoanele cu domiciliul în România, ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, pentru persoanele cu domiciliul sau reședința în străinătate, în baza ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie.11. La articolul 31, alineatele 4, 5, 6 și 8 vor avea următorul cuprins:În cazul în care constată îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condițiilor legale de retragere a cetățeniei române, Comisia va propune președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, printr-un raport motivat, aprobarea retragerii cetățeniei române sau, după caz, respingerea sesizării.Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de lege, emite ordinul de retragere a cetățeniei române, respectiv de respingere a sesizării de retragere a cetățeniei, în cazul în care constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de admitere sau de respingere a sesizării de retragere a cetățeniei se comunică persoanei în cauză, precum și persoanei care a făcut sesizarea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire...........................................................Pierderea cetățeniei române prin retragere are loc la data emiterii ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de aprobare a retragerii cetățeniei române.  +  Articolul 15Articolul II din Legea nr. 354/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 16 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:  +  Articolul IIÎncepând cu data de 1 ianuarie 2010, în vederea înregistrării cererilor de redobândire sau acordare a cetățeniei române, formulate în temeiul dispozițiilor art. 10^1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor înființa birouri teritoriale în subordinea Autorității Naționale pentru Cetățenie.  +  Articolul 16În anul 2010, paza sediilor Autorității, a bunurilor și a valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în aceste sedii se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate.  +  Articolul 17Cererile de acordare, redobândire, renunțare sau retragere a cetățeniei române aflate în curs de soluționare la Direcția cetățenie din cadrul Ministerului Justiției se transferă Autorității, iar soluționarea acestora se va realiza potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 18(1) Cheltuielile aferente personalului și posturilor preluate de Autoritate de la Ministerul Justiției vor fi alocate din bugetul Ministerului Justiției în bugetul Autorității.(2) Pentru posturile preluate prin transfer potrivit art. 19 alin. (2), cheltuielile de personal aferente vor fi redistribuite pe bază de protocol încheiat între Ministerul Administrației și Internelor și, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe cu Ministerul Justiției, din bugetul acestora în bugetul Ministerului Justiției, pentru Autoritate.(3) Cheltuielile necesare pentru funcționarea Autorității, altele decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), vor fi alocate din bugetul Ministerului Justiției, în limita sumei de 766 mii lei. Echipamentele informatice, mobilierul, aparatura birotică, precum și alte active vor fi transferate, prin protocol de predarepreluare, din gestiunea Ministerului Justiției în gestiunea Autorității.(4) Cheltuielile care depășesc sumele alocate potrivit alin. (1)-(3) se vor asigura prin redistribuirea din bugetele altor ordonatori de credite bugetare sau din Fondul de rezervă bugetară, prin hotărâre a Guvernului.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, inclusiv pe baza protocoalelor prevăzute la alin. (2), să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetelor acestora.  +  Articolul 19(1) Prin reorganizarea Ministerului Justiției și constituirea Autorității, personalul încadrat la Direcția cetățenie din Ministerul Justiției, precum și posturile aferente acestuia vor fi preluate de Autoritate.(2) Posturile rămase vacante în urma aplicării alin. (1) pot fi ocupate, prin transfer, de personal din cadrul Ministerului Justiției, Ministerului Administrației și Internelor și al Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) După aplicarea alin. (1) și (2), Ministerul Justiției va organiza concurs, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru ocuparea posturilor rămase vacante pentru anul 2010.(4) Până la operaționalizarea Autorității, procedura de acordare, redobândire, retragere sau renunțare la cetățenie, precum și orice alte aspecte care decurg din funcționarea Autorității vor fi asigurate prin Direcția cetățenie și, după caz, prin alte direcții de specialitate ale Ministerului Justiției.(5) În mod excepțional, atunci când nu sunt ocupate potrivit alin. (1)-(3), posturile din cadrul Autorității pot fi ocupate și prin detașare de personal din cadrul Ministerului Justiției, Ministerului Administrației și Internelor și al Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 20Guvernul va asigura, pe parcursul anului 2010, un nou sediu care să permită desfășurarea activității Autorității, odată cu extinderea personalului potrivit art. 12 alin. (2).  +  Articolul 21Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Mihai Constantin Șeitan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 5 februarie 2010.Nr. 5.------------