HOTĂRÂRE nr. 81 din 5 februarie 2010privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 9 februarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice, tineretului şi sportului. (3) Sediul principal al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1. Acesta îşi desfăşoară activitatea şi în alte sedii, deţinute potrivit legii, situate în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10, Str. Caransebeşului nr. 1, et. 7-12, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1, respectiv în str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.  +  Capitolul II Misiune şi funcţii  +  Articolul 2Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ, cercetare, tineret şi sport, exercitând şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate.  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul învăţământului, cercetării, tehnologiei, dezvoltării tehnologice, inovării, tineretului şi sportului; b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate; c) de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării, tehnologiei, dezvoltării tehnologice, inovării, tineretului şi sportului; d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează politicile din domeniile sale de activitate; e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate; f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate; g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri; i) de organism intermediar pentru dezvoltarea resurselor umane, precum şi pentru cercetare-dezvoltare, sport şi tineret.  +  Capitolul III Principalele atribuţii ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  +  Articolul 4 (1) În domeniile educaţiei şi învăţământului Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului exercită următoarele atribuţii principale: a) pune în practică politica Guvernului în domeniu, urmăreşte îndeplinirea planului de guvernare, formulează politici şi elaborează programe de analiză, sinteză şi perspectivă în domeniile educaţiei şi învăţământului de toate gradele şi asigură implementarea lor în unităţile şi în instituţiile subordonate sau coordonate; b) evaluează, coordonează şi controlează realizarea politicilor şi programelor din domeniile sale de activitate şi stabileşte sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor; c) controlează şi monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi funcţionarea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat şi particulare; d) asigură respectarea şi monitorizarea cadrului legal privind învăţământul în limbile minorităţilor naţionale; e) elaborează cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi economico-financiar în care se realizează politicile în domeniile sale de activitate; f) iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate, controlează şi monitorizează respectarea reglementărilor din domeniile sale de activitate; g) elaborează metodologii şi standarde naţionale de evaluare a elevilor, de organizare şi funcţionare a unităţilor şi instituţiilor de învăţământ particulare şi a sistemului naţional de învăţământ; elaborează criteriile generale de admitere în învăţământul superior; h) aprobă reţeaua de învăţământ preuniversitar; i) propune cifra de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat; j) efectuează controale asupra modului în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate; k) asigură cadrul legal şi monitorizează implicarea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în procesul de educaţie continuă a adulţilor; l) asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvate pentru elevi şi tineri cu deficienţe fizice, senzoriale, mintale sau asociate; m) asigură funcţionarea consiliilor şi a comisiilor naţionale şi consultative proprii; n) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare, cultural-artistice, sportive şi turistice ale tinerilor, elevilor şi studenţilor; o) comunică şi colaborează cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă în domeniile care vizează conţinutul procesului de educaţie, învăţământ, cercetare, tineret şi sport şi asigură condiţiile materiale şi financiare de desfăşurare a acestui proces; p) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri; q) asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării, tineretului şi sportului cu cele din legislaţia externă; r) participă la programele şi proiectele internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniu; s) iniţiază, prin intermediul centrelor de excelenţă, programe şi proiecte de dezvoltare a învăţământului pe plan local şi regional şi asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;ş) coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ; aprobă, coordonează, conduce şi finanţează direct toate proiectele din domeniul tehnologiei informaţiei şi societăţii informaţionale, derulate în cadrul sistemului naţional de învăţământ şi cercetare, indiferent de nivelul şi valoarea proiectelor; t) asigură şi monitorizează modul de formare şi utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare realizării procesului de învăţământ, educaţie, cercetare, tineret şi sport;ţ) asigură editarea, tipărirea şi difuzarea manualelor şi a materialului didactic pentru învăţământul preuniversitar de stat; u) realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie; v) stabileşte modalităţi de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ţinând seama şi de înţelegerile şi convenţiile internaţionale la care România este parte; w) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale, pentru domeniul său de activitate; x) asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"; y) asigură recrutarea, selectarea, promovarea, după criteriul competenţei, a personalului din cadrul sistemului naţional de învăţământ, cercetare, tineret şi sport; z) organizează, coordonează şi monitorizează, după standarde şi criterii recunoscute la nivelul Uniunii Europene şi la nivel internaţional, procesul de evaluare şi acreditare în domeniul învăţământului şi cercetării; aa) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege; bb) asigură mijloacele financiare de la bugetul de stat, prin bugetul propriu, pentru derularea programelor naţionale şi a proiectelor din domeniul său de activitate, precum şi a asistenţei sociale a elevilor, studenţilor şi personalului angajat în cadrul sistemului naţional de învăţământ, cercetare, tineret şi sport; cc) controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, asigurând gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare; dd) asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Creşterea competitivităţii, cercetare-dezvoltare", în calitate de organism intermediar; ee) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de elevi şi studenţi, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia contracte civile, respectiv convenţii civile de prestare de servicii, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea unor baze sportive, de agrement, programe şi acţiuni privind elevii şi studenţii şi implicarea acestora în viaţa socială. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) În domeniile cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului exercită atribuţiile prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. (2) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, potrivit prevederilor art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (4) Sediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică este în municipiul Bucureşti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 6 (1) În domeniile sportului şi tineretului, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului exercită atribuţiile prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, care se organizează şi funcţionează prin hotărâre a Guvernului. (2) Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, potrivit art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (4) Sediul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret este în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.  +  Articolul 7 (1) În domeniul tineretului, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului exercită, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, următoarele atribuţii specifice: a) colaborează şi sprijină structurile de şi pentru tineret, legal constituite, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele sale; b) sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională în domeniul tineretului în mod direct, prin instituţiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu instituţii şi organisme de specialitate din ţară şi din străinătate; c) elaborează şi derulează proiecte şi programe interne şi internaţionale şi organizează activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional, asigurându-se în acest fel participarea directă şi pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare; d) înfiinţează centre de tineret noi ori prin amenajarea spaţiilor şi imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea instituţiilor din subordinea sa; e) elaborează şi implementează planul de reabilitare şi de extindere a centrelor de agrement şi elaborează regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi administrarea acestora; f) elaborează metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studenţeşti şi eliberarea biletelor de tabără, precum şi criteriile de eligibilitate a participanţilor; g) elaborează şi implementează planul de extindere şi dezvoltare a reţelei caselor de cultură ale studenţilor, coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor specifice caselor de cultură ale studenţilor şi Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" din Bucureşti; h) sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a studenţilor şi tinerilor, editează, produce şi difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informaţii utile tinerilor, precum şi instituţiilor şi structurilor asociative studenţeşti implicate în activitatea de tineret; i) organizează, direct sau prin instituţiile din subordine, tabere sociale şi tematice pentru tineri; j) acreditează, în vederea colaborării, persoane juridice şi fizice, pentru organizarea de tabere pentru copii, studenţi şi tineri; k) organizează evenimente în vederea promovării programelor de tineret; l) realizează, gestionează şi actualizează baza de date privind starea tineretului, structurile neguvernamentale de şi pentru tineret şi instituţiile cu preocupări în domeniu, precum şi informaţiile solicitate de tineri şi de structurile neguvernamentale de şi pentru tineret; m) iniţiază şi organizează schimburi de experienţă, dezbateri, simpozioane, sesiuni de comunicări şi alte tipuri de reuniuni de natură să asigure optimizarea schimbului de informaţii între instituţiile, structurile neguvernamentale de şi pentru tineret şi alte persoane fizice sau juridice implicate în politica de tineret; n) facilitează accesul tinerilor la programe şi proiecte specializate pentru dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe complementare celor oferite în cadrul sistemului de învăţământ; o) fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele elevilor, studenţilor şi tinerilor din instituţiile din subordine ori în coordonare, prin mijloace proprii sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti, în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au următoarele obiective: a) impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, şi anume: civică, culturală, economică şi educaţională, politică, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional; b) stimularea creativităţii studenţilor; c) promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european; d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială. (3) Finanţarea acţiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe şi acţiuni specifice, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop. (4) În domeniul sportului, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului exercită, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, următoarele atribuţii specifice: a) elaborează şi susţine strategia generală a organizării şi dezvoltării activităţii sportive şi reprezintă interesele statului în raport cu federaţiile sportive naţionale; b) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa şi a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocaţii de la bugetul de stat; c) colaborează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de cercetare şi cu unităţile de învăţământ şi sanitare de specialitate pentru organizarea şi dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului; d) conlucrează cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în finanţarea şi derularea programelor privind pregătirea şi participarea sportivilor români la jocurile olimpice, precum şi pentru promovarea valenţelor educative ale olimpismului; e) controlează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat după anul 1989; supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor şi/sau a instalaţiilor sportive care au aparţinut domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale şi care ulterior au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activităţii sportive sau vândute către societăţile comerciale; f) autorizează afilierea federaţiilor sportive naţionale la federaţiile sportive internaţionale de profil şi la alte foruri continentale sau mondiale, precum şi afilierea tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate; g) supraveghează şi controlează respectarea de către structurile sportive a dispoziţiilor legale în vigoare şi a prevederilor cuprinse în statutele şi în actele de constituire a acestora; h) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu instituţiile şi organismele de specialitate din ţară şi din străinătate; i) elaborează şi duce la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de modernizare a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performanţă de interes naţional şi internaţional; avizează normativele tehnice în materie de baze şi instalaţii sportive; j) recunoaşte sau revocă, potrivit legii, existenţa unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv; k) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni, respectiv retrage avizul de funcţionare a acestora; l) elaborează criteriile de acordare şi atribuie distincţiile şi titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege; m) sprijină organizarea şi promovarea cercetării ştiinţifice şi asistenţei medicale în domeniul sportiv; n) autorizează desfăşurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale şi europene organizate în străinătate, precum şi la campionatele regionale; o) promovează măsurile de prevenire, control şi reprimare a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor; p) adoptă măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei la manifestările sportive; q) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme sportive internaţionale; negociază şi încheie acorduri, înţelegeri, protocoale şi alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte ţări, pe baza prevederilor legale în vigoare; r) colaborează cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale pentru susţinerea sportului pentru toţi, de performanţă şi pentru persoane cu dizabilităţi, asigurarea unei eficienţe sporite pe linia supravegherii şi controlului, exercitării autorităţii disciplinare, formării şi perfecţionării specialiştilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanţării activităţii sportive, prevenirea violenţei în sport şi combaterea dopajului; s) organizează evenimente în vederea promovării programelor de sport;ş) repartizează bugetul afectat activităţii sportive pentru activitatea proprie şi cea a unităţilor din subordine, pentru federaţiile sportive naţionale, în baza contractelor de finanţare a obiectivelor şi a programelor sportive ale acestora şi pentru premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive internaţionale oficiale.  +  Articolul 8Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative.  +  Capitolul IV Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  +  Articolul 9 (1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. (2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pot fi organizate servicii, birouri şi colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.  +  Capitolul V Unităţi subordonate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  +  Articolul 10 (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectorate şcolare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite. (3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti au în subordine unităţi conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare.  +  Articolul 11Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei educaţiei, învăţământului, cercetării, tineretului şi sportului în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele pentru integrare europeană, în condiţiile legii.  +  Articolul 12Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute în Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice activităţii sportive.  +  Articolul 13Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 753/2005 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice activităţii de tineret.  +  Articolul 14Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" din Bucureşti sunt instituţii publice ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei".  +  Articolul 15Cluburile sportive, persoane juridice de drept public ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, sunt instituţii publice, care au ca obiect de activitate: a) realizarea performanţelor sportive, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale; b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în activitatea sportivă; c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive; d) administrarea bazei materiale sportive proprii; e) organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale; f) alte activităţi în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 16Complexurile sportive naţionale sunt instituţii publice ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret. Obiectul de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de interes naţional şi internaţional, destinate cu prioritate pregătirii loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizării competiţiilor sportive la nivel naţional şi internaţional.  +  Articolul 17Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor este instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, şi are ca obiect de activitate formarea, promovarea şi perfecţionarea antrenorilor şi a altor specialişti din domeniul sportului, în conformitate cu Statutul antrenorului şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.  +  Articolul 18Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 19Muzeul Sportului este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, şi are ca obiect de activitate achiziţionarea, conservarea, cercetarea şi expunerea colecţiilor de bunuri din domeniul educaţiei fizice şi sportului.  +  Articolul 20 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este sprijinit de organisme de nivel naţional în domeniul învăţământului, cercetării, tineretului şi sportului - consilii şi comisii consultative, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Componenţa organismelor de nivel naţional prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (3) Atribuţiile organismelor de nivel naţional, finanţate de la bugetul de stat, sunt stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform reglementărilor legale. (4) Organismele de nivel naţional pot avea câte un secretariat propriu, format de regulă din 1-5 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/sau din fonduri bugetare ori venituri proprii, potrivit legii. (5) Activitatea organismelor de nivel naţional este coordonată de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau de o persoană desemnată, cu excepţia Consiliului Naţional al Rectorilor, care este autonom, şi, respectiv, a Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei, care este coordonat de primul-ministru. (6) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pot fi remuneraţi în condiţiile legii.  +  Capitolul VI Conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  +  Articolul 21 (1) Conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se exercită de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, care are calitatea de ordonator principal de credite. (2) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat, precum şi de preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică, de preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, numiţi în condiţiile legii. (3) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului reprezintă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (4) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului răspunde de întreaga activitate a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (5) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice, stabilite prin actele normative în vigoare. (6) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (7) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate delega prin ordin unele dintre atribuţiile sale secretarilor de stat, secretarului general şi altor persoane din cadrul ministerului. (8) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate numi coordonatori ai programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale iniţiate şi derulate de minister.  +  Articolul 22 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct pentru educaţie, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcţionării Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului. (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) şi la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Capitolul VII Dispoziţii organizatorice  +  Articolul 23 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inclusiv pentru Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, este de 691, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (3) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (4) În cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conduse de către un director, conform legislaţiei în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile finanţate integral de la bugetul de stat. (5) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de management se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (6) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului numeşte personalul unităţilor de management, în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 24 (1) Personalul care trece din instituţiile şi unităţile de învăţământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ori în serviciile publice subordonate acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituţia ori la unitatea de la care provine. (2) Personalul ministerului, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, care participă în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în care ministerul este beneficiar poate fi remunerat pentru activităţile desfăşurate în proiecte, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 25 (1) Pe lângă ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului. (3) Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. În lipsa acestuia, atribuţiile preşedintelui se exercită de către secretarul de stat sau unul dintre consilierii ministrului, desemnat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (4) Pentru analiza, prioritizarea şi avizarea activităţilor din domeniul investiţiilor, în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului funcţionează Consiliul tehnico-economic. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului tehnico-economic se aprobă prin ordin al ministrului. (5) Preşedintele Consiliului tehnico-economic este ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (6) În lipsa ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului conducerea acestui consiliu se exercită de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministru.  +  Articolul 26 (1) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică şi unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, precum şi cele care se află în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Cluburile sportive studenţeşti care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt prevăzute în anexa nr. 4. (3) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt prevăzute în anexa nr. 5. (4) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inclusiv cele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (5) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit prevederilor Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, precum şi celorlalte dispoziţii legale în vigoare. (6) Persoanele care îndeplinesc funcţii de conducere ale unităţilor din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi, după caz, adjuncţii acestora se numesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 27 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, realizarea societăţii informaţionale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului. (3) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzută în anexa nr. 6, şi structura organizatorică, precum şi instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, prevăzută în anexa nr. 6, şi structura organizatorică, precum şi instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 28 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 7. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va prelua, în condiţiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaţionale sprijinite prin împrumuturi externe, precum şi autovehicule cedate în condiţii legale de către instituţii sau autorităţi publice, regii autonome, societăţi cu capital majoritar de stat.  +  Articolul 29 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate închiria spaţii, în condiţiile legii. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate închiria unor operatori economici, asociaţii ori fundaţii sau poate da în folosinţă gratuită altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobile proprietate publică ori privată a statului, aflate în proprietatea sa, în care îşi desfăşoară activitatea sau pe care le administrează, în condiţiile legii. (3) Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se virează integral la bugetul de stat.  +  Articolul 30Din taxele de la studenţii şi cursanţii străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie un fond la dispoziţia ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru situaţii speciale şi neprevăzute, având un cuantum de cel puţin 5% din încasările în valută.  +  Articolul 31 (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ din subordine, ca activitate organizată pe lângă acestea, finanţată din venituri proprii. (2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obţin de la operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, tipări şi difuza manualele şcolare sau se virează direct de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în cazul în care prin contractul cu aceşti operatori economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2). (4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3).  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 32Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 33Preluarea, în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, a personalului provenit din activitatea de tineret şi sport pe funcţii, în limita numărului de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu stabilirea drepturilor salariale aferente, se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.  +  Articolul 34Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 3 februarie 2009, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.426/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 9 decembrie 2009, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:─────────────────Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 5 februarie 2010.Nr. 81.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  +  Anexa 2CONSILII ŞI COMISII CONSULTATIVEale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  Nr. crt. Denumirea consiliului/comisiei consultativ/consultative Sursa de finanţare
  1. Consiliul Naţional pentru Reforma Învăţământului Bugetul de stat
  2. Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare Bugetul de stat
  3. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior Bugetul de stat
  4. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de Stat Bugetul de stat
  5. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior Bugetul de stat
  6. Consiliul Naţional al Bibliotecilor Venituri proprii
  7. Consiliul Naţional al Rectorilor Venituri proprii
   +  Anexa 3INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului, exceptând unităţile de cercetareştiinţifică şi unităţile care funcţionează în subordinea AutorităţiiNaţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, precum şi cele care funcţioneazăîn subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi TineretA. Instituţii de învăţământ şi alte unităţi subordonate sau în coordonare
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  0 1 2
  I. Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în a căror subordine funcţionează unităţile conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare Bugetul de stat
  II. Instituţii de învăţământ superior de stat:
  1. Universitatea "Politehnica" din Bucureşti Venituri proprii
  2. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Venituri proprii
  3. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti Venituri proprii
  4. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti Venituri proprii
  5. Universitatea din Bucureşti Venituri proprii
  6. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti Venituri proprii
  7. Academia de Studii Economice din Bucureşti Venituri proprii
  8. Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti Venituri proprii
  9. Universitatea de Arte din Bucureşti Venituri proprii
  10. Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti Venituri proprii
  11. Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti Venituri proprii
  12. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti Venituri proprii
  13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii
  14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii
  15. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău Venituri proprii
  16. Universitatea de Nord din Baia Mare Venituri proprii
  17. Universitatea "Transilvania" din Braşov Venituri proprii
  18. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii
  19. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii
  20. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii
  21. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii
  22. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii
  23. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca Venituri proprii
  24. Universitatea "Ovidius" din Constanţa Venituri proprii
  25. Universitatea Maritimă din Constanţa Venituri proprii
  26. Universitatea din Craiova Venituri proprii
  27. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova Venituri proprii
  28. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi Venituri proprii
  29. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi Venituri proprii
  30. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi Venituri proprii
  31. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi Venituri proprii
  32. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi Venituri proprii
  33. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi Venituri proprii
  34. Universitatea din Oradea Venituri proprii
  35. Universitatea din Petroşani Venituri proprii
  36. Universitatea din Piteşti Venituri proprii
  37. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti Venituri proprii
  38. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa Venituri proprii
  39. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii
  40. Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii
  41. Universitatea "Valahia" din Târgovişte Venituri proprii
  42. Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu Venituri proprii
  43. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş Venituri proprii
  44. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş Venituri proprii
  45. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş Venituri proprii
  46. Universitatea "Politehnica" din Timişoara Venituri proprii
  47. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara Venituri proprii
  48. Universitatea de Vest din Timişoara Venituri proprii
  49. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara Venituri proprii
  III. Comisia Naţională a României pentru UNESCO Bugetul de stat
  IV. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare Bugetul de stat
  V. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  VI. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  VII. Agenţia de Credite şi Burse de Studii Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  VIII Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  IX. Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar Bugetul de stat
  X. Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XI. Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XII. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XIII Corul Naţional de Cameră "Madrigal" Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XIV. Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informare pentru Educaţie şi Cercetare Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XV. Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social - ACPART Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XVI. Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XVII. Biblioteci centrale universitare şi pedagogice:
  1. Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti Bugetul de stat
  2. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi Bugetul de stat
  3. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Bugetul de stat
  4. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara Bugetul de stat
  5. Biblioteca Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu" din Bucureşti Bugetul de stat
  B. Alte unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" Venituri proprii
   +  Anexa 4CLUBURILE SPORTIVE STUDENŢEŞTIcare funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  1. Clubul "Sportul Studenţesc" din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  2. Clubul Sportiv "Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport" din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timişoara Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Braşov Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iaşi Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  9. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Bacău Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  10. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petroşani Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  11. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanţa Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  12. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia Mare Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  14. Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  15. Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  17. Clubul Sportiv Universitar din Piteşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  18. Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" din Timişoara Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  19. Clubul Sportiv Universitar din Suceava Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  20. Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  21. Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  22. Clubul Sportiv Universitar din Arad Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  23. Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
   +  Anexa 5INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEde cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare carefuncţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  1. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  2. Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES) Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  3. Institutul Limbii Române Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  4. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  NOTĂ: a) Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile de învăţământ, cercetare, tineret şi sport din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 9.942 (exclusiv cel e din structura Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret). b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 5.186.
   +  Anexa 6ORGANE DE SPECIALITATEale administraţiei publice centrale de cercetare ştiinţifică,dezvoltare tehnologică şi inovare, precum şi de tineret şi sport,care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  1. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică Bugetul de stat
  2. Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret Bugetul de stat
  NOTĂ: a) Numărul maxim de posturi pentru unităţile finanţate prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 32. b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile finanţate prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 4.601
   +  Anexa 7PARCUL AUTOal Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportuluipentru activităţi specifice
  Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim bucăţi Consumul maxim de carbu- ranţi/ autove- hicul - litri/ lună -
  1. Proiectul privind învăţământul rural - autoturism pentru unitatea centrală - autoturism de teren - laborator didactic mobil pentru fiecare inspectorat şcolar 2 3 41 450 450 450
  2. Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare - autoturism pentru unitatea centrală - autoturism pentru unitatea teritorială 2 7 450 450
  3. Monitorizare şi inspecţie - autoturism - microbuz 10 3 450 450
  4. Programul PHARE RO0104.02 "Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi" - autoturism - microbuz 1 1 450 450
  5. OI POSDRU - autoturism pentru unitatea centrală - autoturism pentru unitatea teritorială 2 8 450 450
  NOTĂ:Cheltuielile cu exploatarea, carburanţii, întreţinerea şi asigurările autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finanţare internaţională se suportă din costurile operaţionale ale programelor/proiectelor respective.__________