LEGE nr. 96 din 10 iunie 1997pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Muntii Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 iunie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 5 august 1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Muntii Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării", emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 8 august 1996, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Personalul instituţiilor publice şi al unităţilor de cult, încadrat pe funcţii care necesita studii superioare şi medii de specialitate, cu locul de muncă în localităţile rurale din Muntii Apuseni, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996, şi care îşi stabileşte domiciliul în aceste localităţi, are dreptul la material lemnos pe picior, pentru construirea unei locuinţe, extinderea sau repararea locuinţei existente şi a anexelor gospodăreşti, cu obligaţia achitării a 50% din contravaloarea materialului. (2) Persoanele îndreptăţite beneficiază de acordarea materialului lemnos de construcţie, în condiţiile prezentei legi, astfel: a) până la 30 mc/familie, pentru construirea unei locuinţe, o singură dată; b) până la 20 mc/familie, pentru extinderea locuinţei existente, o singură dată; c) până la 10 mc/familie, pentru repararea locuinţei existente şi a anexelor gospodăreşti. (3) De prevederile alin. (1) beneficiază persoanele care nu au în proprietate păduri din care se poate recolta material lemnos pentru construcţie."2. După articolul 1 se introduce articolul 1^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 1^1. - (1) Acordarea materialului lemnos menţionat la art. 1 se face la cerere, care se depune la primarul localităţii în a carei raza teritorială domiciliază solicitantul. (2) Cererile vor fi înaintate, de către primării localităţilor, direcţiilor silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor, care, prin ocoalele silvice din zona, au obligaţia să le onoreze. (3) Primării vor urmări ca materialul lemnos astfel obţinut să fie folosit exclusiv pentru destinaţia acordată şi numai pentru localităţile rurale în care persoanele îşi stabilesc domiciliul."3. Alineatul 4 al articolului 1, care devine articolul 1^2, va avea următorul cuprins:"Art. 1^2. - Volumul de material lemnos, care se acordă în condiţiile art. 1 şi ale art. 1^1, se stabileşte în cadrul volumului anual de masa lemnoasă aprobat potrivit reglementărilor legale pentru tăieri anuale din pădurile tarii."4. Alineatul 5 al articolului 1, care devine articolul 1^3, va avea următorul cuprins:"Art. 1^3. - Diferenţa de preţ faţă de costul integral se va suporta din bugetul de stat şi va fi vărsată Regiei Naţionale a Pădurilor prin Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului."5. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Personalul instituţiilor publice şi al unităţilor de cult, încadrat pe funcţii care necesita studii superioare şi medii de specialitate, cu locul de muncă în localităţile din Rezervatia Biosferei "Delta Dunării", prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, precum şi persoanele care ocupa funcţii eligibile beneficiază de un spor de izolare de până la 60% din salariul de baza. (2) Diferentierea sporului de izolare pe localităţi se face de către Consiliul Judeţean Tulcea, cu avizul prefecturii. (3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu îi sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare. (4) Sporul de izolare pentru personalul încadrat în unităţile de cult, potrivit alin. (1), se calculează la salariul de baza minim brut pe ţara şi se suporta din bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte."6. Articolul 8 litera a) va avea următorul cuprins:"a) pescuitul, vinatul, gospodărirea şi exploatarea fondului forestier şi a vegetatiei forestiere din afară acestuia;"7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului vor aproba, în termen de 60 de zile, modificările necesare la normele metodologice existente cu privire la acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, care vor fi elaborate împreună cu ministerele şi cu consiliile judeţene interesate."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Muntii Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 8 august 1996, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU-----------