DECIZIE nr. 33 din 14 ianuarie 2010referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 5 februarie 2010    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorCarmen-Cătălina Gliga - procurorValentina Bărbăţeanu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Lucian Marius Lup în Dosarul nr. 2.101/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că sunt neîntemeiate criticile formulate de autorul acesteia.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 14 mai 2009, pronunţată în Dosarul nr. 2.101/300/2009, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Lucian Marius Lup într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că textele de lege criticate sunt neclare, fiind imprecis redactate, existând posibilitatea unor interpretări diferite. Autorul excepţiei susţine că este încălcat dreptul la un proces echitabil, întrucât "principiile procesului echitabil sunt şi acelea cunoscute ca previzibilitatea, disponibilitatea şi claritatea legii". Precizează că "o normă legală este previzibilă numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, astfel încât cetăţeanul să fie capabil să îşi adapteze comportamentul în conformitate cu legea", iar "atunci când norma legală este neclară sau imprecisă, persoana nu poate prevedea, într-o măsură rezonabilă, consecinţele ce pot apărea dintr-un act determinat".Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege ce formează obiectul excepţiei sunt constituţionale, nefiind de natură să îngrădească dreptul părţilor de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime, de a beneficia de un proces echitabil, precum şi de judecarea acestuia într-un termen rezonabil.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006. Din motivarea scrisă a excepţiei se observă că autorul acesteia are în vedere numai alin. (1) şi (5) ale art. 45, acestea urmând să facă obiectul controlului exercitat de Curtea Constituţională. Redactarea textelor de lege criticate este următoarea:- Art. 45 alin. (1) şi (5): "(1) Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din şirul de vehicule în care s-a aflat iniţial. (...) (5) Depăşirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depăşit. Tramvaiul sau vehiculul al cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se depăşeşte prin partea dreaptă."Autorul excepţiei susţine că este încălcat dreptul la un proces echitabil, prevăzut de dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Legea fundamentală şi de cele ale art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că nu poate reţine criticile referitoare la lipsa de claritate şi precizie a prevederilor de lege criticate. Dimpotrivă, observă că acestea cuprind reglementări deosebit de riguroase şi lipsite de echivoc. Astfel, art. 45 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 oferă definiţia legală a depăşirii, folosind o manieră limpede şi exactă de descriere a acestei manevre. De asemenea, alin. (5) al aceluiaşi articol instituie o regulă simplă şi clară privind unica modalitate legală de realizare a depăşirii.Aşadar, textele ce formează obiect al excepţiei oferă suficiente repere şi elemente pentru ca persoanele cărora acestea li se adresează să înţeleagă conţinutul normativ al acestora, în scopul adaptării comportamentului şi acţiunilor în conformitate cu regulile prescrise de acestea.În ceea ce priveşte determinarea în concret a circumstanţelor specifice fiecărei situaţii în parte, Curtea reţine că aplicarea şi interpretarea textelor de lege criticate la speţe individuale sunt aspecte ce excedează obiectului controlului de constituţionalitate, fiind atribute ale organelor competente în această materie sau ale instanţei de judecată. Aşadar, instanţa în faţa căreia a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate urmează să decidă dacă şi în ce măsură au fost respectate în speţă prevederile art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Lucian Marius Lup în Dosarul nr. 2.101/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 14 ianuarie 2010.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Valentina Bărbăţeanu-------