ORDIN nr. 199/C din 18 ianuarie 2010pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 4 februarie 2010  În conformitate cu art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) În toate cazurile în care este folosită denumirea anterioară a unei specializări se va înţelege noua denumire a specializării, astfel cum a fost aceasta modificată prin prezentul ordin. Legitimaţiile sau adeverinţele emise pentru specializările a căror denumire se modifică sau se actualizează sunt şi rămân valabile până la preschimbarea acestora conform noii denumiri şi fac dovada calităţii de expert tehnic judiciar, respectiv de specialist, în specializarea respectivă. (3) Preschimbarea legitimaţiilor sau a adeverinţelor emise pentru specializările a căror denumire se modifică ori se actualizează se va face în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia servicii conexe va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul justiţiei,Alina Mihaela Bica,secretar de statBucureşti, 18 ianuarie 2010.Nr. 199/C.  +  Anexa Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare
  Nr. crt. Specializarea Informaţii cod
  1. Aeronave şi motoare de aviaţie 1; 2
  2. Agricultură 1; 2
  3. Agronomie 1
  4. Amenajări şi construcţii hidrotehnice 1; 2
  5. Analiza apei 1
  6. Apicultură 1
  7. Arheologie 2
  8. Arhitectură 1; 2
  9. Artă, patrimoniu naţional, filatelie, cărţi 1
  10. Arte plastice Arte plastice (1) Pictură Arte plastice (2) Sculptură Arte plastice (3) Grafică Arte plastice (4) Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii 2; 5
  11. Automatică şi informatică industrială 1
  12. Autovehicule, circulaţie rutieră 1
  13. Biologie 1; 2
  14. Calculatoare 1; 2
  15. Cauciuc mase plastice 1
  16. Căi ferate, drumuri şi poduri 1; 2
  17. Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie 2
  18. Chimie 1; 2
  19. Cinegetică 2; 5
  20. Construcţii civile, industriale şi agricole 1; 2
  21. Construcţii miniere 2
  22. Construcţii şi exploatare nave maritime 1
  23. Contabilitate Contabilitate (1) - Societăţi comerciale şi alte entităţi economice Contabilitate (2) - Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare Contabilitate (3) - Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor Contabilitate (4) - Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare Contabilitate (5) - Instituţii publice Contabilitate (6) - Organizaţii nonprofit, inclusiv asociaţii de proprietari Contabilitate (7) - Drepturi salariale, pensii, activităţi independente şi alte activităţi privind persoanele fizice Contabilitate (8) - Gestionarea fondurilor comunitare Contabilitate (9) - Fiscalitate 1; 3
  24. Contabilitate - asigurări sociale 1
  25. Contabilitate - audit financiar 1
  26. Drepturi băneşti cuvenite inventatorilor 1
  27. Echipamente pentru procese industriale 2
  28. Echipamente şi instalaţii de aviaţie 2
  29. Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule 2
  30. Ecologie şi protecţia mediului 2
  31. Electroenergetică 1
  32. Electromecanică 1; 2
  33. Electronică 1
  34. Electronică de putere şi acţionări electrice 2
  35. Electrotehnică 1; 2
  36. Energetică 1
  37. Energetică industrială 2
  38. Energetică şi tehnologii nucleare 2
  39. Evaluarea proprietăţii imobiliare 1
  40. Evaluări bunuri mobile economie 1
  41. Exploatare căi ferate locaţii şi material rulant 1
  42. Exploatări forestiere 1; 2
  43. Farmacologie - medicină - stomatologie 1
  44. Fiabilitate aparate electrice şi electronice 1
  45. Filatură 1
  46. Fiscalitate 1; 3; 5
  47. Fizică 1; 2
  48. Foto-video 1
  49. Geologia resurselor miniere 1; 2
  50. Geologia resurselor petroliere 2
  51. Geologie 1; 2
  52. Hidroenergetică 1; 2
  53. Horticultură 1; 2
  54. Industria alimentară - morărit şi panificaţie 1
  55. Industria alimentară şi frigotehnie 1
  56. Industria textilă şi pielărie 1
  57. Informatică 2; 5
  58. Ingineria prelucrării lemnului 1; 2
  59. Ingineria sudării 2
  60. Inginerie sanitară şi protecţia mediului 1; 2
  61. Instalaţii pentru construcţii 1; 2
  62. Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 1; 2
  63. Maşini şi echipamente miniere 2
  64. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară 1; 2
  65. Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice 1; 2
  66. Maşini unelte şi sisteme de producţie 1; 2
  67. Materiale de construcţii 1
  68. Mecanică fină şi nanotehnologii 1; 2
  69. Medicină veterinară 1; 2
  70. Merceologie şi managementul calităţii 2
  71. Metale preţioase 1
  72. Metalurgie 1
  73. Metrologie 1
  74. Numismatică 1
  75. Organizarea muncii, salarizare 1
  76. Petrol şi gaze 1
  77. Piscicultură şi acvacultură 1; 2
  78. Poligrafie 1
  79. Poluare fonică 1
  80. Prelucrarea petrolului şi petrochimie 1; 2
  81. Prelucrarea sticlei şi ceramicii 1
  82. Procese pirogene şi incendii 1
  83. Proprietate intelectuală (1) - Dreptul de autor şi drepturile conexe 1
  84. Proprietate intelectuală (2) - Proprietate industrială Proprietate industrială (1) - Brevete de invenţie Proprietate industrială (2) - Mărci şi indicaţii geografice Proprietate industrială (3) - Desene şi modele industriale Proprietate industrială (4) - Topografii de circuite integrate 1; 4; 5
  85. Protecţia muncii 1
  86. Radiochimie 1; 2
  87. Reţele şi software de telecomunicaţii 2
  88. Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală - cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn 4; 5
  89. Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală - cu structură de rezistenţă din metal, lemn 4; 5
  90. Silvicultură 1; 2
  91. Sisteme şi echipamente termice 1; 2
  92. Stomatologie 1
  93. Ştiinţele solului 1; 2
  94. Tehnologia construcţiilor de maşini 1; 2
  95. Termoenergetică 1; 2
  96. Topografie, cadastru şi geodezie 1
  97. Urbanism şi administrarea teritoriului 2; 5
  98. Utilaj tehnologic 1
  99. Utilaje pentru textile şi pielărie 2
  100. Utilaje petroliere şi petrochimice 2
  101. Utilaje şi instalaţii portuare 2
  102. Utilaje tehnologice pentru construcţii 1; 2
  103. Utilajul şi tehnologia sudării 1
  104. Vehicule pentru transportul feroviar 2
  105. Vinificaţie 1
  106. Zootehnie 1; 2
  Informaţii cod:1 - specializări existente în anul 2009 în aplicaţia Experţi tehnici judiciari;2 - specializări prevăzute în nomenclatorul specializărilor din învăţământul superior;3 - specializări prevăzute în legi-cadru de reglementare a unor activităţi sau profesii;4 - specializări preluate din specializările expertizelor extrajudiciare;5 - specializări solicitate de instanţe judecătoreşti şi alte organe cu atribuţii jurisdicţionale.___________