DECRET nr. 199 din 12 august 1950pentru modificarea Legii nr. 16 din 15 ianuarie 1949, pentru sancţionarea unor crime care primejduiesc securitatea Statului şi propăşirea economiei naţionale
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 68 din 12 august 1950     +  Articolul UNICLegea nr. 16 din 15 ianuarie 1949, pentru sancţionarea unor crime care primejduiesc securitatea Statului şi propăşirea economiei naţionale va avea următorul titlu şi cuprins:DECRETpentru sancţionarea unor infracţiuni care primejduiescsecuritatea Statului, dotarea Forţelor Armate aleRepublicii Populare Române şi propăşirea economiei naţionaleArt. 1Se pedepsesc cu moartea următoarele infracţiuni: a) Trădarea de patrie, trecerea în slujba duşmanului şi aducerea de prejudicii puterii de Stat; b) Procurarea şi transmiterea către o putere străină sau duşmană a Statului, a unor secrete de Stat; c) Uneltirea împotriva securităţii interne şi externe a R.P.R.; d) Actele de teroare, săvîrşite individual sau în grup, prin orice mijloace, precum şi răspândirea de microbi sau substanţe otrăvitoare, care au ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integrităţii corporale, precum şi constituirea în bande în scop terorist sau de sabotaj.Art. 2Se pedepsesc cu moartea, delapidarea, distrugerea sau furtul de armament, muniţii, aparatură sau echipament tehnic din dotarea forţelor Armate, precum şi de bani, efecte militare sau orice alte bunuri aparţinînd Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.Art. 3Se pedepseşte cu moartea sabotarea propăşirii economice a Republicii Populare Române, prin: a) Distrugerea sau deteriorarea prin orice mijloace a clădirilor, maşinilor, instalaţiunilor de orice fel din întreprinderile industriale sau de altă natură, a uzinelor de energie electrică, de gaz sau alte asemenea; b) Distrugerea de linii de cale ferată, a instalaţiilor, a materialelor ori construcţiilor aflate pe ele, a mijloacelor de comunicaţie aeriene sau pe apă, a podurilor, apeductelor, instalaţiunilor de telefon, telegraf sau a staţiunilor de radio-emisiune; c) Darea de foc sau distrugerea în orice mod a produselor industriale, agricole sau a pădurilor; d) Neîndeplinirea cu ştiinţă sau îndeplinirea voit neglijentă a îndatoririlor de serviciu în întreprinderile prevăzute la lit. a), de pe urma cărora au rezultat calamităţi sau catastrofe publice.Art. 4În toate infracţiunile pedepsite prin prezentul decret, instanţele vor pronunţa şi confiscarea totală a averii condamnaţilor.Art. 5Faptele care se încadrează în prezentul decret sînt sancţionate cu aceleaşi pedepse şi atunci cînd sînt îndreptate contra unui Stat în care puterea o deţin cei ce muncesc sau contra intereselor clasei muncitoare din orice alt Stat, dacă au fost săvîrşite pe teritoriul Republicii Populare Române.Art. 6Instigatorii, complicii, favorizatorii şi tăinuitorii se sancţionează cu pedepsele prevăzute în decret pentru autori.Actele de pregătire şi tentativă se pedepsesc ca şi infracţiunea consumată.Nedenunţarea de către acei ce cunosc pregătirea sau comiterea unei infracţiuni ce se încadrează în prezentul decret, se pedepseşte cu temniţă grea de la 3 - 10 ani.Art. 7Dacă instanţa constată existenţa unor circumstanţe atenuante cu privire la persoana infractorului, în locul pedepsei cu moartea prevăzută de decretul de faţă, se va aplica munca silnică pe viaţă sau pe timp mărginit.Art. 8Faptele care se încadrează în dispoziţiunile art. 1 şi 2 din prezentul decret şi care sînt prevăzute şi de alte legi speciale sau de Codul penal, se vor califica şi sancţiona, fie potrivit decretului de faţă, fie potrivit acestor legi speciale sau Codului penal, în raport cu gradul de pericol social pe care îl prezintă.Art. 9Judecarea infracţiunilor prevăzute de decretul de faţă se face de către tribunale militare.---------------