LEGE nr. 190 din 16 iunie 1947pentru portul şi vînzarea armelor de foc
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 16 iunie 1947     +  Capitolul I Dispoziţiuni generale  +  Articolul 1Posedarea, portul, cumpărarea şi vînzarea armelor de foc, precum şi a muniţiunilor, sînt permise numai pe bază de autorizaţiune, în cazurile şi în condiţiunile stabilite prin legea de faţă.Autorizaţiunile sînt personale şi nu pot fi transmise în niciun mod.  +  Articolul 2Autorizarea de a purta armă se constată printr-un permis care implică şi dreptul de a poseda arma sau armele respective.Autorizarea de a poseda arme se constată printr-un permis special ce se va elibera pentru armele de panoplie şi de tir.Permisul de port-armă nu dă dreptul celui ce-l are, să poarte arma la întruniri publice, în localul instituţiunilor publice, în localuri de alegeri, sau în orice adunare.  +  Articolul 3Sînt considerate arme de apărare şi pază: pistoalele automate, revolverele şi puştile cu o singură ţeavă cu glonţ, altele decât cele de tip militar.Sînt considerate arme de vînătoare, armele fabricate special pentru vînătoare, şi anume: cu glonţ, cu alice sau mixte, ghintuite sau neghintuite, cu sau fără lunetă, întrebuinţând cartuşe diferite de cele militare.  +  Articolul 4Permisul de port-armă de apărare şi pază, dă dreptul titularului de a poseda cantitatea de maximum 50 cartuşe pentru arme prevăzută în permis.Permisul de port-armă de vînătoare implică şi posedarea unui număr de cartuşe, stabilit prin instrucţiuni speciale, pentru asemenea arme.Este interzisă posedarea altor muniţiuni decât cele specificate mai sus.  +  Articolul 5Autorizarea de a poseda arme se acordă numai pentru armele de panoplie şi de tir şi se constată printr-un permis special de posedat astfel de arme.  +  Articolul 6Sînt considerate arme de panoplie, armele vechi şi armele amintire de familie, de orice tip.Pentru armele de panoplie nu este permisă posedarea de muniţiuni.Sînt considerate arme de tir, armele zise de salon şi armele cu aer comprimat, sau cu alte mecanisme care au un calibru sub 9 mm, şi o bătaie maximă de 200 metri.  +  Articolul 7Permisele de port-armă, precum şi permisele speciale de posedat arme, sînt supuse taxelor ce se vor arăta în regulament, care se percep în afară de acelea prevăzute în legea economiei vânatului, precum şi vizelor anuale de prelungire la data şi în condiţiunile ce se vor arăta în regulament.  +  Articolul 8Sînt exceptaţi: a) De la obligaţia de a avea permise de port-armă, precum şi permisele speciale de posedat arme: membrii Familiei Regale; b) De la obligaţia de a avea permise de port-armă, membrii Corpului Diplomatic, însă numai pe bază de reciprocitate, miniştrii, subsecretarii de Stat şi membrii Adunării Deputaţilor; c) De la obligaţia de a avea permise de port-armă de apărare şi pază:Membrii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, primii preşedinţi ai Curţilor de Apel, precum şi magistraţii, ofiţerii de poliţie judiciară, însă numai pe timpul cât exercită funcţiunea care le atribuie calitatea de ofiţer de poliţie judiciară;Prefecţii de judeţ;Ofiţerii şi agenţii poliţiei generale a Statului;Ofiţerii şi subofiţerii în activitate.  +  Articolul 9În anumite împrejurări, pentru nevoia asigurării ordinei publice şi a Siguranţei Statului, Ministerul Afacerilor Interne, poate suspenda şi chiar anula, printr-o decizie motivată, permisele de port-armă din anumite localităţi şi regiuni ale ţării şi a obliga pe posesorii lor să depună armele şi muniţiunile.  +  Capitolul II Eliberarea permiselor de port-armă de apărare şi pază şi a permiselor speciale de posedat arme de panoplie şi de tir  +  Articolul 10Permisele de port-armă de apărare şi de pază, precum şi permisele speciale de posedat arme de panoplie şi de tir, se pot elibera oricărei persoane care prezintă garanţii de bună purtare şi moralitate, în condiţiunile stabilite prin legea de faţă şi regulament.  +  Articolul 11Nu se pot elibera permise de port-armă de apărare şi pază, precum şi nici permise speciale de posedat arme de panoplie şi de tir:Persoanelor care au suferit vreo condamnare pentru crimă;Persoanelor care au suferit vreo condamnare pentru delicte sancţionate de lege cu pedepse privative de libertate, dacă de la executarea pedepsei n-au trecut 10 ani;Persoanelor asupra cărora există indicii sau suspiciuni, că vor face o rea întrebuinţare a armei, fie tulburând liniştea şi ordinea publică, fie periclitând siguranţa Statului;Persoanelor dovedite că au activitate anti-democratică;Minorilor şi persoanelor aflate sub interdicţie, curatelă, sau sub consiliu judiciar.  +  Articolul 12Permisele speciale de posedat arme de tir, se pot elibera şi asociaţiunilor de tir recunoscute şi autorizate a funcţiona, spre a servi membrilor la exerciţii.Armele de tir prevăzute în permisele menţionate la alineatul precedent nu pot fi păstrate decât în locurile anume destinate acestui scop şi pe răspunderea reprezentanţilor legali ai asociaţiunilor respective.  +  Articolul 13Permisele de port-armă, precum şi permisele speciale de posedat arme, se eliberează de Prefectul Poliţiei, sau delegatul său, pentru Capitală şi de inspectorii regionali de poliţie, pentru restul ţării, chiar dacă teritoriul respectiv se află sub stare de asediu.  +  Articolul 14Cererea pentru obţinerea permisului de port-armă sau a permisului special de posedat arme se va depune, în Capitală, la comisariatul de poliţie pe raza căruia domiciliază solicitatorul, iar în restul ţării la unitatea poliţienească, sau postul de jandarmi respectiv.Cererea va fi motivată, arătându-se cauzele care o justifică, felul, modelul şi seria armei, precum şi provenienţa ei.Cererea va fi însoţită de următoarele acte: a) Un certificat de bună purtare şi moralitate, eliberat de şeful poliţiei în comunele urbane, şi de notar în comunele rurale, în care se va menţiona, pe răspunderea semnatarului certificatului, că solicitatorul prezintă garanţie reală de bună purtare şi moralitate şi că motivele pentru care cere permisul sînt juste.Modelul acestui certificat se va arăta în regulament; b) Un certificat doveditor că solicitatorul nu a suferit nicio condamnare pentru crime sau delicte din cele intrând în prevederile art. 11, eliberat în Capitală de Serviciul Central de Cazier şi Identificare din Bucureşti, iar în restul ţării de Biroul judiciar de cazier şi identificare judiciară de pe lîngă Tribunalul respectiv.  +  Articolul 15De la regula stabilită în articolul precedent, se fac următoarele excepţiuni: a) Pentru magistraţi, alţii decât cei prevăzuţi la art. 8, pct. c, pentru membrii Consiliului Legislativ şi pentru membrii Înaltei Curţi de Conturi, precum şi ai Curţii Superioare Administrative, cererea pentru obţinerea permisului de port-armă sau a permisului special de a poseda arme, va fi însoţită numai de un certificat eliberat pe proprie răspundere de şeful autorităţii respective; b) Pentru organele administrative a căror înarmare cade, potrivit legilor respective de organizare, în sarcina autorităţilor sau instituţiunilor de care depind, cererea de înarmare se va face de autoritatea respectivă, în condiţiunile ce se vor stabili prin regulament; c) Pentru guarzii comunali, administratorii de moşii, păzitorii de vii, livezi şi ţarini, pădurarii şi păzitorii de vite, de fabrici, depozite şi altele asemănătoare, permisele de port-armă se vor elibera pe numele şi pe răspunderea patronului sau proprietarului respectiv, în condiţiunile ce se vor stabili prin regulament.Pentru aceste persoane portul armei nu este îngăduit decât pe timpul cât durează serviciul respectiv.  +  Articolul 16Societăţile constituite şi autorizate a funcţiona în vederea asigurării pazei, vor fi supuse la aceleaşi formalităţi ca şi particularii, în ceea ce priveşte obţinerea permisului de port-armă, necesare înarmării personalului de serviciu.  +  Articolul 17Prefectura Poliţiei Capitalei şi Inspectoratele Regionale de Poliţie, vor ţine evidenţa permiselor de port-armă, precum şi a celor speciale de a poseda arme, în registre speciale, în care le vor înscrie în ordinea eliberării lor.  +  Articolul 18Permisele de port-armă, precum şi permisele speciale de a poseda arme, pot fi retrase de autorităţile respective, în următoarele cazuri: a) Cînd posesorul permisului cade într-unul din cazurile prevăzute de articolul 11; b) Cînd se dovedeşte că posesorul permisului este un element de dezordine, sau face abuz de armă.  +  Capitolul III Eliberarea permiselor de port-armă de vînătoare  +  Articolul 19Se vor elibera permise de port-armă de vînătoare de autorităţile prevăzute la art. 13, persoanelor care satisfac condiţiunile prevăzute de art. 10, nu intră în niciunul din cauzele prevăzute de art. 11 şi fac parte din una dintre următoarele categorii: a) Vânătorii care fac dovada că posedă teren de vînătoare, în condiţiunile prevăzute de legea economiei vânatului; b) Cei care sînt autorizaţi în scris de către arendaşul dreptului de vînătoare de a vâna pe terenul acestuia, cu condiţiunea ca autorizaţiunea să fie dată pe termen de cel puţin un an şi să fi obţinut avizul favorabil al administratorului de vînătoare din judeţul în care este situat terenul de vînătoare respectiv; c) Arendaşii dreptului de vânat, pentru înarmarea paznicilor particulari de vînătoare, angajaţi şi recunoscuţi ca atare de către Ministerul Agriculturii şi Domeniilor; d) Paznicii speciali de vânat şi paznicii speciali de pescuit în apele de munte, recunoscuţi ca atare de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, şi care au ca ocupaţie principală creşterea şi cultura vânatului; e) Personalul silvic însărcinat în mod special cu paza şi cultura vânatului; f) Corpul poliţiei de vînătoare al Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, care va fi autorizat de a purta arme cu glonţ în scopul combaterii braconajului; g) Elevii şcolilor agronomice, silvice şi veterinare, de orice grad, care nu intră în prevederile art. 11, cînd fac cursuri de aplicaţie pe teren, sub conducerea profesorului, în care caz vor avea, în locul permisului de port-armă de vînătoare, o autorizaţie specială, eliberată fără plata taxelor, de către Ministerul Afacerilor Interne, la cererea Facultăţilor respective.Permisele de port-armă de vînătoare pentru persoanele prevăzute la punctele d şi e, se eliberează pe numele şi pe răspunderea instituţiunilor cărora aparţin.Aceste permise nu sînt valabile decât în zona încredinţată pentru pază.  +  Articolul 20Aprobarea permisului pentru mai multe arme de vînătoare, se poate acorda numai pe baza avizului motivat al administratorului de vînătoare din judeţul respectiv.  +  Articolul 21Purtarea armei de vînătoare în afara domiciliului nu este permisă decât persoanelor care, pe lîngă permisul de port-armă de vînătoare, posedă şi permis de vînătoare, valabil pe anul în curs.  +  Capitolul IV Comerţul cu arme şi muniţiuni  +  Articolul 22Exercitarea comerţului cu arme şi muniţiuni este supusă aprobării prealabile a Ministerului Afacerilor Interne şi se dovedeşte printr-o autorizaţie specială eliberată de acel minister - Direcţiunea Generală a Poliţiei.  +  Articolul 23Comerţul cu arme nu este permis decât persoanelor care îndeplinesc următoarele condiţiuni:Sînt cetăţeni români majori, au satisfăcut serviciul militar şi au firmă înscrisă în registrul comerţului;Nu intră în niciunul din cazurile prevăzute de art. 11.Persoanele juridice nu vor putea folosi, în exercitarea comerţului de arme, decât persoane care îndeplinesc condiţiunile de mai sus.  +  Articolul 24Niciun comerciant nu poate exercita comerţ cu arme şi muniţiuni înainte de a viza, la autoritatea poliţienească locală, registrele în care va înscrie toate armele şi muniţiunile intrate şi ieşite din magazin.Modelul acestor registre, se va arăta în regulament.  +  Articolul 25Vânzarea armelor şi a muniţiunilor nu se poate face decât persoanelor care au permis valabil de port-armă, precum şi o autorizaţie specială de a cumpăra arme sau muniţiuni, eliberate de prefectul poliţiei sau delegatul său, pentru Capitală, şi de chestori şi şefii poliţiei de reşedinţă, pentru restul ţării, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 8.Comercianţii nu pot vinde titularilor de permise de port-armă decât numărul şi felul armelor sau cantitatea de muniţiuni prevăzută în autorizaţia specială menţionată în alineatul precedent.Autorizaţiile speciale, care dau dreptul de a cumpăra arme sau muniţiuni, se reţin de comercianţi şi se prezintă autorităţilor poliţieneşti odată cu situaţia menţionată în alineatul precedent.  +  Articolul 26Comercianţii de arme şi muniţiuni sînt obligaţi a înainta trimestrial autorităţilor poliţieneşti locale o situaţie exactă de intrările şi ieşirile de arme şi muniţiuni, potrivit modelului şi în condiţiunile ce se vor arăta în regulament.Pentru armele şi muniţiunile vândute celor prevăzuţi la art. 8, comercianţii vor prezenta, ca justificare, dovezi semnate de acele persoane.  +  Articolul 27Vânzarea armelor între particulari este permisă numai în baza unei autorizaţiuni speciale prealabilă dată de autorităţile prevăzute la art. 25, alineatul 1.  +  Articolul 28Nimeni nu poate importa sau fabrica arme sau muniţiuni fără o autorizaţie prealabilă a Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiunea Generală a Poliţiei şi a Ministerului de Război.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 29Se pedepseşte cu amendă de la 5.000.000 - 20.000.000 lei: a) Acela care, avînd permis special de posedat arme de panoplie sau de tir, este găsit cu asemenea arme în afara domiciliului sau proprietăţii sale; b) Acela care, avînd permis de port-armă de vînătoare, dar neavând permis de vînătoare valabil pe anul în curs, poartă arma de vînătoare în afara domiciliului său.  +  Articolul 30Se pedepseşte cu închisoarea corecţională de la 1 - 3 luni şi cu amendă de la 5.000.000 - 20.000.000 lei: a) Acela care păstrează la domiciliul său arme de panoplie şi de tir, fără a avea permis special de posedat astfel de arme; b) Acela care, avînd permis de port-armă, păstrează asupra sa ori la domiciliul său, alte muniţiuni decât cele prevăzute de art. 4; c) Acela care, avînd permis special de posedat arme de panoplie sau de tir, lasă ca asemenea arme să ajungă în mâna oricăror alte persoane, care nu au permis de posedat arme.  +  Articolul 31Se pedepseşte cu închisoarea corecţională de la 3 luni la 1 an şi cu amendă de la 10.000.000 - 50.000.000 lei: a) Acela care, neavând permis de port-armă, păstrează muniţiuni asupra sa, ori la domiciliul său; b) Acela care, avînd permis de port-armă, lasă ca arma respectivă să ajungă în mâna unei persoane care nu are permis de port-armă şi nici nu intră în vreuna din categoriile prevăzute la art. 8.  +  Articolul 32Se pedepseşte cu închisoarea corecţională de la 6 luni la 2 ani şi cu amendă de la 20.000.000 - 50.000.000 lei, acela care, neavând permis de port-armă şi nefăcînd parte din niciuna din categoriile enumerate la art. 8, este găsit cu armă de apărare şi pază sau cu armă de vînătoare asupra sa ori la domiciliul său.  +  Articolul 33Se pedepseşte cu închisoarea corecţională de la 2 - 5 ani şi cu amendă de la 10.000.000 - 50.000.000 lei, acela care, va fi găsit cu armă tip militar asupra sa ori la domiciliul său.  +  Articolul 34Se pedepseşte cu închisoarea corecţională de la 2 - 5 ani şi cu amendă de la 10.000.000 - 50.000.000 lei: a) Acela care, avînd sau nu permis de port-armă, este găsit purtînd arma asupra sa la o întrunire publică, în localuri de alegeri, la oricare adunare publică sau în interiorul vreunei instituţiuni publice, afară de funcţionarii acelei instituţii, posesori de permise de port-armă; b) Acela care, fără să posede permis de port-armă, este găsit cu armă asupra sa, avînd o condamnare pentru delicte contra persoanei, săvîrşite cu violenţă, sau pentru violenţă şi rezistenţă faţă de autorităţi, sau se află sub urmărirea autorităţilor pentru atari fapte, ori este găsit noaptea într-o locuinţă ori în dependinţele ei, unde s-a introdus fără voia stăpânilor.Dacă armele prevăzute la punctele a) şi b) sînt de tip militar, se va aplica maximum pedepsei.  +  Articolul 35Se aplică dublul pedepselor prevăzute de art. 29 - 34, în următoarele cazuri: a) Cînd infracţiunea s-a comis pe un teritoriu aflat sub stare de asediu; b) Cînd cel care, după ce a fost condamnat, printr-o hotărîre irevocabilă, pentru vreuna din infracţiunile prevăzute de art. 29 - 33, săvârşeşte din nou o infracţiune pedepsită de prezenta lege.În cazurile prevăzute de art. 31 - 34, judecătorii vor dispune confiscarea armei şi muniţiei.  +  Articolul 36Dacă armele de tir, aparţinînd asociaţiunilor de tir, în condiţiunile art. 12, sînt găsite în afara locurilor asociaţiunii respective, unde se fac exerciţii sau concursuri de tir, reprezentanţii legali ai asociaţiunii vor fi pedepsiţi cu închisoare de la 1 - 3 luni şi amendă de la 10.000.000 - 50.000.000 lei.  +  Articolul 37Acei însărcinaţi cu eliberarea certificatelor prevăzute de art. 14, care eliberează certificate ce nu corespund realităţii, se pedepsesc cu închisoarea corecţională de la 6 luni - 2 ani, cu amendă de la 10.000.000 - 50.000.000 lei şi cu interdicţie corecţională de la 1 - 2 ani.  +  Articolul 38Comercianţii care nu se conformă dispoziţiunilor prevăzute la cap. V, sau care vor prezenta situaţiuni inexacte ori false, vor fi pedepsiţi cu închisoarea corecţională de la 1 - 3 ani şi cu amendă de la 100.000.000 - 500.000.000 lei, ridicându-li-se şi dreptul de a mai face comerţ cu arme şi muniţiuni.  +  Articolul 39Particularii care vor efectua orice vânzare de arme şi muniţiuni, fără autorizaţiile prevăzute de art. 27, se vor pedepsi cu închisoarea de la 3 luni - 1 an şi cu amendă de la 10.000.000 - 50.000.000 lei.În cazul cînd vânzătorul sau cumpărătorul nu este posesor de permis de port-armă, pedepsele prevăzute de alineatul precedent se dublează.  +  Articolul 40Acei care vor importa sau fabrica arme şi muniţiuni fără autorizaţiile prealabile prevăzute de art. 28, se vor pedepsi cu închisoarea corecţională de la 6 - 10 ani, cu amendă de la 100.000.000 - 500.000.000 lei şi cu confiscarea armelor şi muniţiilor respective.  +  Articolul 41Toate infracţiunile prevăzute în prezenta lege vor fi constatate de orice ofiţer de poliţie judiciară.Procesul-verbal încheiat învesteşte direct instanţa de judecată competentă.  +  Articolul 42Infracţiunile prevăzute în prezenta lege, sînt de competenţa judecătoriilor.Sentinţa tribunalului va fi pronunţată cu drept de recurs la Curtea de Apel, în termen de 10 zile libere de la pronunţarea hotărîrii.  +  Capitolul VI Dispoziţiuni finale  +  Articolul 43Nimeni nu poate împrumuta arme sau muniţiuni vreunei alte persoane. Se exceptează armele de vînătoare, care se pot împrumuta numai persoanelor care au permis de port-armă de vînătoare şi permis de vînătoare, valabile pe anul în curs.Cei ce vor nesocoti dispoziţiunile alineatului precedent, se vor pedepsi cu pedepsele arătate la art. 31.  +  Articolul 44Acel căruia îi dispare sau care pierde o armă sau muniţiuni, este obligat să anunţe în scris autoritatea poliţienească de unde i s-a eliberat permisul în termen de 10 zile, arătând împrejurările în care s-a produs pierderea sau dispariţia, precum şi indicaţiuni asupra persoanei bănuită de însuşirea armei sau a muniţiunilor.Cei ce vor nesocoti dispoziţiunile din alineatul precedent, se vor pedepsi cu amendă de la 5.000.000 - 20.000.000 lei.În cazul cînd acei care au pierdut sau cărora le-a dispărut arma, doresc să-şi procure o nouă armă, vor depune vechiul permis de port-armă sau permisul de posedat armă la autoritatea poliţienească care l-a eliberat, solicitînd preschimbarea lui pentru noua armă.Autoritatea poliţienească sesizată va aprecia cererea, de la caz la caz, în raport cu împrejurarea în care a dispărut sau a fost pierdută arma.  +  Articolul 45Persoanele cărora li s-a retras permisul de port-armă sau permisul special de a poseda arme de panoplie sau de tir, ori li s-au respins cererile pentru prelungirea acestor permise, pot vinde armele pentru care au permis, în timp de 60 zile de la retragerea permisului, respectând condiţiunile prevăzute în art. 27.După expirarea termenului de mai sus, armamentul se va depune, sub luare de dovadă, la comisariatele de poliţie sau la postul de jandarmi, pe raza căruia domiciliază titularul permisului.Cei ce vor nesocoti dispoziţiunile de la alineatul precedent, se vor pedepsi cu închisoarea corecţională de la 2 - 6 luni şi cu amendă de la 10.000.000 - 50.000.000 lei.  +  Articolul 46Armamentul depus, la data publicării prezentei legi, la comisariatele de poliţie sau la posturile de jandarmi, va intra de drept în proprietatea Statului, dacă în decurs de 90 zile, proprietarii respectivi nu vor solicita restituirea lui, prezentând un permis valabil de port-armă, sau un permis special de posedat arme de panoplie sau de tir.Armamentul intrat în proprietatea Statului va fi clasat armament utilizabil sau fier vechi, de către o comisiune instituită prin decizie ministerială, după care se va proceda la vînzarea lui, cu respectarea dispoziţiunilor prezentei legi şi ale legii asupra contabilităţii publice.  +  Articolul 47Pentru armamentul depus la comisariatele de poliţie sau la postul de jandarmi, în conformitate cu dispoziţiunile art. 44, se va proceda potrivit regulelor arătate la art. 46.  +  Articolul 48În termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cei ce vor depune de bună voie la comisariatele de poliţie sau la postul de jandarmi, armamentul şi muniţiunea posedată ilegal, vor fi apăraţi de orice penalitate.  +  Articolul 49Orice dispoziţiuni, contrarii prezentei legi, sînt şi rămîn abrogate.(Avizul Consiliului Legislativ, secţia I, nr. 8 din 1947).---------------