ORDONANŢĂ nr. 6 din 29 ianuarie 2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 20 noiembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"LEGEprivind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră"2. Articolele 1-27 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IDispoziţii generaleArt. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul instituţional şi modul de gestionare a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră. (2) Prezenta lege se aplică: a) proiectelor noi de infrastructură rutieră şi drumurilor aparţinând reţelei rutiere transeuropene, astfel cum este definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport, începând din 19 decembrie 2010; b) drumurilor de interes naţional, începând cu data de 1 ianuarie 2013; c) drumurilor judeţene, drumurilor comunale amenajate şi străzilor urbane amenajate începând cu data de 1 ianuarie 2015. (3) Prezenta lege nu se aplică tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile din reţeaua rutieră transeuropeană. (4) Investitorii şi administratorii oricăror drumuri publice pot aplica prevederile prezentei legi şi anterior datei de la care sunt obligaţi conform alin. (2).Art. 2. - (1) Scopul prezentei legi constă în asigurarea şi creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, prevenirea pierderii de vieţi şi a vătămării integrităţii corporale a persoanelor, precum şi evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulaţie. (2) Aplicarea prezentei legi se realizează cu respectarea următoarelor cerinţe: a) asigurarea independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz; b) păstrarea de către auditorul de siguranţă rutieră a confidenţialităţii cu privire la datele şi informaţiile la care a avut acces în cursul realizării auditului; c) auditorul nu trebuie să fi fost implicat din punct de vedere tehnic sau administrativ în niciuna dintre fazele de realizare a proiectului de infrastructură rutieră supus auditării.Art. 3. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) audit de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare la începutul exploatării; b) auditor de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţia de siguranţă; c) drum public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) clasificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente - metoda de identificare, analizare şi clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere, care au fost în exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a înregistrat un număr mare de accidente soldate cu persoane decedate, proporţional cu fluxul de trafic; e) clasificarea siguranţei reţelei - metoda pentru identificarea, analizarea şi clasificarea secţiunilor reţelei existente în funcţie de potenţialul de îmbunătăţire a siguranţei şi de reducere a costurilor legate de accidente; f) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere al unei noi căi rutiere sau al unei modificări substanţiale a reţelei existente; g) inspecţie de siguranţă - verificarea periodică a infrastructurii rutiere din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, cu identificarea eventualelor disfuncţionalităţi sau deficienţe de proiectare, construcţie, operare şi/sau întreţinere a drumului care pot conduce la producerea de accidente rutiere; h) reţea rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE ; i) linii directoare - măsurile adoptate de autoritatea publică centrală responsabilă cu gestiunea siguranţei rutiere care indică etapele de urmat şi elementele de avut în vedere în aplicarea procedurilor de siguranţă prevăzute în prezenta lege; j) proiect de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic; k) punct negru - segmentul de drum public care pe anumite tronsoane prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite prin convenţii de către specialişti; l) utilizator vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier, care este expusă riscului de accidentare, soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul participanţilor.Capitolul II Dobândirea şi încetarea calităţii de auditor de siguranţă rutierăArt. 4. - Poate fi auditor de siguranţă rutieră orice persoană fizică dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are capacitate deplină de exerciţiu; b) are studii universitare de licenţă în unul dintre următoarele domenii: construcţia şi proiectarea drumurilor, construcţii, ingineria transporturilor rutiere sau autovehicule rutiere, dovedite cu diplome recunoscute în condiţiile prevăzute de prezenta lege; c) are o experienţă profesională în unul dintre domeniile prevăzute la lit. b) de cel puţin 5 ani; d) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranţă rutieră şi a promovat examenul de atestare a calităţii de auditor de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute de prezenta lege; e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activităţi; f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei, în domeniul specialităţii sale, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; g) are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia.Art. 5. - (1) Formarea, instruirea şi perfecţionarea profesională a auditorilor de siguranţă rutieră se asigură prin organizarea cursurilor de specialitate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (2) Cursurile de formare, instruire sau perfecţionare profesională se realizează în colaborare cu instituţii de învăţământ superior acreditate şi/sau cu furnizorii de formare profesională autorizaţi potrivit legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, în baza programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională. (3) Programele-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, la propunerea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., până la data de 19 decembrie 2011. (4) Lista instituţiilor/furnizorilor prevăzute/prevăzuţi la alin. (2) se pune la dispoziţia publicului pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., pentru a putea fi consultată de orice persoană interesată. (5) Auditorii de siguranţă rutieră sunt obligaţi să participe anual la cursurile de instruire periodică şi o dată la 3 ani la cursurile de perfecţionare profesională organizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.Art. 6. - (1) Se înfiinţează Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, denumită în continuare Comisia, compusă din 9 membri, ale cărei componenţă, atribuţii şi regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii până la data de 1 mai 2010. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei va stabili şi modalitatea de remunerare a activităţii membrilor acesteia şi a personalului care o deserveşte.Art. 7. - (1) Atestarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră se realizează conform prevederilor prezentei legi. (2) Examinarea candidaţilor în vederea atestării se efectuează de Comisia prevăzută la art. 6 alin. (1). (3) Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de auditor de siguranţă rutieră şi pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achită câte o taxă, după caz, stabilită prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei, care se face venit la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (4) Comisia comunică conducerii Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. numele şi datele de identificare ale persoanelor care au obţinut atestatul de auditor de siguranţă rutieră, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor de siguranţă rutieră. Lista auditorilor de siguranţă rutieră, actualizată, va fi făcută publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (5) Pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European, care a dobândit calitatea de auditor de siguranţă rutieră în unul dintre aceste state, Comisia va recunoaşte automat documentul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în baza căruia cetăţeanul exercită legal profesia. Dacă cetăţeanul doreşte să îşi desfăşoare activitatea de audit de siguranţă rutieră în România, se înscrie într-o secţiune specială a Registrului auditorilor de siguranţă rutieră prevăzut la alin. (4), cu condiţia prezentării documentelor care atestă dobândirea calităţii de auditor de siguranţă rutieră.Art. 8. - (1) Calitatea de auditor de siguranţă rutieră încetează: a) la cerere, prin renunţare făcută în scris de către auditorul de siguranţă rutieră; b) în cazul în care persoana nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a), e) şi f). (2) Încetarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră se dispune de Comisie, prin rezoluţia de retragere a atestatului, în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1). (3) În caz de încetare a calităţii de auditor de siguranţă rutieră, numele acestuia se radiază din Registrul auditorilor de siguranţă rutieră.Capitolul III Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră şi inspecţiile de siguranţăArt. 9. - (1) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră, se realizează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 şi se concretizează într-un raport. (2) Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere trebuie să indice considerentele în materie de siguranţă rutieră care contribuie la alegerea soluţiei propuse şi să furnizeze toate informaţiile relevante necesare realizării unei analize costuri-beneficii a diverselor opţiuni evaluate. (3) Auditul de siguranţă rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră şi se execută obligatoriu pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripţiilor prevăzute în anexa nr. 2: a) proiectul preliminar; b) proiectele detaliate; c) anterior recepţionării drumului public; d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic. (4) Inspecţia de siguranţă se realizează obligatoriu pentru fiecare drum public o dată la 2 ani, alternativ în perioadele iarnă şi vară, se concretizează într-un raport de inspecţie de siguranţă şi cuprinde verificarea periodică a gradului de deteriorare a elementelor care influenţează siguranţa rutieră, menţinerea caracteristicilor iniţiale privind semnalizarea şi, după caz, analiza posibilelor efecte ale lucrărilor rutiere asupra siguranţei traficului. (5) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţia de siguranţă de realizează de un auditor de siguranţă rutieră sau de o echipă de auditori de siguranţă rutieră, după caz, în funcţie de complexitatea lucrării. (6) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, în cazul unui accident de circulaţie soldat cu persoane decedate sau răniţi grav, înregistrat pe un drum public, administratorul drumului va solicita imediat, obligatoriu, executarea unei inspecţii de siguranţă suplimentară care să identifice elementele care au favorizat producerea accidentului respectiv şi să facă recomandările necesare.Art. 10. - După finalizarea execuţiei proiectelor de infrastructură rutieră, auditorul de siguranţă rutieră sau echipa de auditori de siguranţă rutieră care a efectuat auditul de siguranţă rutieră participă ca invitat la recepţia lucrării.Art. 11. - (1) În vederea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră sau a inspecţiei de siguranţă, se încheie un contract între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., pe de o parte, şi investitor sau administrator, după caz, pe de altă parte, pe baza unui contract-cadru stabilit prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (2) La desemnarea auditorilor de siguranţă rutieră sunt respectate următoarele criterii: a) criteriul zonal geografic, care asigură prioritatea la desemnare auditorilor de siguranţă rutieră domiciliaţi în zona sau cel mai aproape de zona în care se află sectorul de drum public/proiectul auditat; b) criteriul desemnării echitabile a auditorilor de siguranţă rutieră, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a acestora. (3) În cazul în care, într-o procedură de desemnare, nu există auditori de siguranţă rutieră disponibili, care să îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (2), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate desemna, în mod justificat, auditori de siguranţă rutieră cu derogare de la unele dintre aceste criterii. (4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. desemnează auditorii de siguranţă rutieră în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la alin. (1) şi notifică în acest sens auditorii de siguranţă rutieră desemnaţi şi investitorul sau administratorul, după caz. (5) Auditorii de siguranţă rutieră nu pot refuza desemnarea decât din motive obiective sau în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6) şi (7). (6) Auditorul de siguranţă rutieră are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoştinţă de aceasta. (7) Independenţa auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, este afectată în următoarele cazuri: a) auditorul de siguranţă rutieră sau o rudă a sa până la gradul al IV-lea are relaţii contractuale ori este angajat al uneia dintre părţi; b) auditorul de siguranţă rutieră sau o rudă a sa până la gradul al IV-lea este acţionar ori deţine părţi sociale la una dintre părţi; c) auditorul de siguranţă rutieră sau o rudă a sa până la gradul al IV-lea este membru în organele de conducere ale uneia dintre părţi; d) auditorul de siguranţă rutieră este salariat al administratorului drumului sau al unei autorităţi care are calitatea de investitor, de proiectant şi/sau de executant al proiectului; e) sunt îndeplinite alte condiţii privind conflictul de interese sau incompatibilitatea.Art. 12. - (1) Investitorul sau administratorul drumului, după caz, este obligat să depună la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. documentaţia privind proiectul de infrastructură rutieră sau a drumului public supus evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, inspecţiei de siguranţă sau auditului de siguranţă rutieră, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la art. 11 alin. (1). (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pune la dispoziţia auditorului de siguranţă rutieră sau echipei de auditori de siguranţă rutieră, după caz, documentaţia privind: a) studiul de prefezabilitate; b) studiul de fezabilitate; c) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere; d) proiectul tehnic; e) detaliile de execuţie; f) planurile generale ale traseului; g) planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului; h) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul; i) planurile de semnalizare şi marcaj rutier de pe traseu, precum şi echipamentele rutiere din dotare;j)analize de trafic, existent şi prognozat; k) date şi informaţii privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate; l) autorizaţia de construire a drumului; m) alte informaţii necesare. (3) La cererea auditorului de siguranţă rutieră sau a echipei de auditori de siguranţă rutieră, autorităţile cu atribuţii în siguranţa rutieră pun la dispoziţia acestora, în scris, informaţiile necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră sau inspecţiei de siguranţă, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.Art. 13. - (1) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră se realizează la cererea investitorului adresată Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., iar inspecţia de siguranţă se realizează la cererea administratorului drumului public adresată Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (2) Raportul de audit de siguranţă rutieră cuprinde 4 capitole, câte unul pentru fiecare stadiu menţionat la art. 9 alin (3), fiecare capitol având anexat, după caz, câte un set de recomandări de remediere a eventualelor deficienţe constatate. (3) Textul fiecărui capitol împreună cu anexele cu recomandări va fi întocmit în două exemplare originale ce vor fi depuse de auditorii de siguranţă rutieră la investitor şi la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea termenelor prevăzute în contract. (4) Termenele prevăzute la alin. (3) nu pot depăşi 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., conform prevederilor art. 12 alin. (1).Art. 14. - (1) Prevederile privind eliminarea riscurilor conţinute în raportul de audit de siguranţă rutieră au caracter obligatoriu pentru investitor. (2) Investitorul are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare, în colaborare cu proiectantul şi/sau executantul, după caz, pentru a asigura respectarea prevederilor conţinute în raportul de audit de siguranţă rutieră, înainte de finalizarea stadiului supus auditării. (3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii unui capitol al raportului de audit de siguranţă rutieră, investitorul poate contesta motivat, la Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, în tot sau în parte, prevederile raportului de audit de siguranţă rutieră. (4) Comisia prevăzută la art. 6 soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la depunere şi emite în acest sens o decizie. (5) Un exemplar original al deciziei prevăzute la alin. (4) va fi anexat la raportul de audit de siguranţă rutieră.Art. 15. - Tarifele practicate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, precum şi onorariile cuvenite auditorilor pentru activitatea prestată se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.Art. 16. - Sumele încasate potrivit prevederilor ordinului emis în temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi se utilizează pentru plata onorariilor auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile desfăşurate, precum şi pentru finanţarea activităţilor proprii ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. stabilite prin actele normative.Art. 17. - (1) Raporturile dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi auditorii de siguranţă rutieră se stabilesc prin contract de prestări de servicii, semnat de ambele părţi, care prevede drepturile şi obligaţiile părţilor, termenele pentru finalizarea lucrărilor, cuantumul onorariului auditorilor de siguranţă rutieră, termenele şi modul de plată a acestuia, în baza unui contract-cadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (2) Anterior efectuării unei lucrări, auditorul de siguranţă rutieră sau echipa de auditori de siguranţă rutieră poate primi, la cerere, un avans de 30% din onorariul estimat.Art. 18. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează clasificarea tronsoanelor de drum cu o concentraţie mare de accidente şi clasificarea siguranţei reţelei pe baza unor analize periodice, efectuate cel puţin o dată la 3 ani de exploatare a reţelei rutiere, conform prescripţiilor anexei nr. 3. (2) Tronsoanele rutiere cu prioritate conform rezultatelor clasificării tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente şi ale clasificării siguranţei rutiere sunt evaluate de echipe de auditori de siguranţă rutieră prin vizite pe teren, prin prisma elementelor menţionate la pct. 3 din anexa nr. 3. (3) Măsurile corective se concentrează pe tronsoanele rutiere menţionate la alin. (2), acordându-se prioritate acelor măsuri prevăzute la pct. 3 lit. e) din anexa nr. 3 care prezintă cel mai favorabil raport beneficii-costuri. (4) Semnalizarea în vederea avertizării utilizatorilor drumurilor cu privire la tronsoanele care se află în reparaţie şi care astfel pot periclita siguranţa utilizatorilor căilor rutiere se va face corespunzător, cu elemente de semnalizare conforme cu legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice, vizibile atât ziua cât şi noaptea şi care sunt instalate la o distanţă de siguranţă. (5) Utilizatorii drumurilor vor fi informaţi de existenţa unui tronson cu o concentraţie mare de accidente prin intermediul unor mijloace adecvate şi/sau sisteme de semnalizare conforme cu legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice.Capitolul IV Cadrul instituţional în domeniul gestionării siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutierăArt. 19. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este autoritatea competentă de reglementare, în scopul aplicării prevederilor prezentei legi.Art. 20. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îşi exercită atribuţiile conferite potrivit legii cu privire la: a) infrastructura rutieră; b) vehiculele rutiere; c) comportamentul uman pe drumurile publice.Art. 21. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este singura instituţie competentă să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră. (2) În domeniul activităţilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) desemnează auditorii de siguranţă rutieră în vederea efectuării activităţilor ce fac obiectul prezentei legi; b) elaborează şi propune norme de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii; c) stabileşte aspectele de ordin contractual cu investitorii/administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră, stabileşte circuitul documentelor şi informaţiilor între părţile implicate în activităţile ce fac obiectul prezentei legi; d) asigură organizarea cursurilor de formare profesională, în scopul atestării auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi organizarea cursurilor de instruire şi perfecţionare pentru auditorii de siguranţă rutieră atestaţi; e) aplică deciziile comisiei prevăzute la art. 6 privitoare la atestarea auditorilor de siguranţă rutieră, emiterea şi retragerea atestatelor; f) organizează periodic informări şi dezbateri ale auditorilor de siguranţă rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării şi practicii în domeniu; g) fundamentează şi elaborează proiecte privind norme, standarde şi ghiduri tehnice în materie, în concordanţă cu evoluţia reglementărilor la nivel european şi internaţional, şi înaintează aceste proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii; h) participă pe plan naţional şi internaţional la activităţi specifice domeniului de audit de siguranţă rutieră; i) contribuie la elaborarea strategiilor privind gestiunea siguranţei infrastructurii rutiere; j) colectează şi arhivează toate rapoartele de audit de siguranţă rutieră, de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere şi de inspecţie de siguranţă; k) propune spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, metodologia de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră şi programele de formare, instruire şi perfecţionare profesională în domeniul auditului de siguranţă rutieră; l) ţine Registrul auditorilor de siguranţă rutieră, pe specialităţi, şi operează modificările care se impun, pe baza deciziilor Comisiei; m) realizează documentaţii şi publicaţii de specialitate pentru auditorii de siguranţă rutieră; n) distribuie auditorilor de siguranţă rutieră documentaţiile şi publicaţiile prevăzute la lit. g), j), l) şi m), precum şi alte reglementări de interes; o) avizează proiectele de infrastructură rutieră pentru certificarea conformităţii cu prevederile prezentei legi, în vederea eliberării autorizaţiilor de construire prevăzute în Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin prezenta lege şi prin alte acte normative.Capitolul V Răspunderile şi sancţiunile auditorului de siguranţă rutierăArt. 22. - (1) Sancţiunile disciplinare se dispun şi se aplică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în raport cu gravitatea abaterii şi constau în: a) suspendarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră pe o durată de 30 de zile, în cazul nedepunerii în termen a rapoartelor pentru activităţile contractate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.; b) suspendarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră pe o durată de la o lună la 6 luni:- pentru încetarea îndeplinirii uneia dintre condiţiile de obţinere a atestatului de auditor de siguranţă rutieră prevăzute la art. 4, până la îndeplinirea integrală a condiţiilor respective. Dacă după 6 luni condiţiile respective nu sunt îndeplinite integral, suspendarea se prelungeşte corespunzător;- pentru depăşirea nejustificată, cu cel puţin un an, a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (5). (2) Procedura de cercetare a abaterilor disciplinare se realizează potrivit legii.Art. 23. - (1) Decizia Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de aplicare a uneia dintre sancţiunile prevăzute la art. 22 alin. (1) poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în termen de 15 zile de la comunicare. (2) Acţiunea exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea deciziei atacate.Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finaleArt. 24. - (1) Persoanele, altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. (5), care până la data intrării în vigoare a prezentei legi au obţinut certificate de absolvire a unor cursuri de formare a auditorilor de siguranţă rutieră cu o durată de cel puţin 6 luni vor fi recunoscute ca auditori de siguranţă rutieră şi vor obţine, la cerere, atestatul de auditor de siguranţă rutieră. (2) Cererea împreună cu documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se depun la secretariatul Comisiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 6 alin. (1). (3) Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute şi atestă calitatea de auditor de siguranţă rutieră în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dispunând înscrierea în Registrul auditorilor de siguranţă rutieră, potrivit prezentei legi.Art. 25. - (1) Până la data de 19 octombrie 2011, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. elaborează şi înaintează spre aprobare un proiect de ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind adoptarea liniilor directoare. (2) Până la data de 19 decembrie 2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii adoptă prin ordin al ministrului liniile directoare, urmând ca până la data de 19 martie 2012 să le comunice Comisiei Europene. (3) Orice modificare a liniilor directoare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi se comunică în termen de 90 de zile Comisiei Europene. (4) Fără a aduce atingere liniilor directoare aprobate în temeiul alin. (1)-(3), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. adoptă o serie de linii directoare temporare cu privire la măsurile de siguranţă care trebuie aplicate lucrărilor de construcţie, reparare şi întreţinere a infrastructurii rutiere şi un program de inspecţie care are ca scop garantarea aplicării corespunzătoare a liniilor directoare temporare stabilite.Art. 26. - Raportul pentru fiecare accident rutier soldat cu persoane decedate va cuprinde elementele enumerate în anexa nr. 4.Art. 27. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. asigură determinarea costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate şi a costului social mediu al unui accident grav, în condiţiile în care ambele se produc în România. (2) Valorile costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate şi ale costului social mediu al unui accident grav vor fi actualizate periodic, din 5 în 5 ani. (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate avea în vedere o defalcare mai detaliată a costurilor unitare."3. După articolul 28 se introduc cinci noi articole, articolele 29-33, cu următorul cuprins:"Art. 29. - În domeniul cooperării internaţionale Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. participă la lucrări privind schimbul celor mai bune practici în materie de siguranţă rutieră.Art. 30. - Organizaţiile neguvernamentale reprezentative care activează în domeniul siguranţei şi gestionării infrastructurii rutiere pot fi consultate cu privire la chestiuni legate de aspectele tehnice ale siguranţei.Art. 31. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.Art. 32. - Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 319 din 29 noiembrie 2008.Art. 33. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii notifică prezenta lege Comisiei Europene."  +  Articolul IILegea nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 20 noiembrie 2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 29 ianuarie 2010.Nr. 6.  +  Anexa 1Evaluarea de impact asupra siguranţeirutiere pentru proiectele de infrastructură rutieră1. Elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranţei rutiere: a) definirea problemei; b) situaţia actuală şi situaţia în eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni; c) obiectivele specifice siguranţei rutiere; d) analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranţei rutiere; e) compararea opţiunilor, printre care şi analiza raportului costuri-beneficii; f) prezentarea tuturor soluţiilor posibile2. Elementele care trebuie avute în vedere: a) decese şi accidente; obiectivele de reducere în comparaţie cu scenariul care prevede eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni; b) alegerea traseelor şi studii origine-destinaţie a utilizatorilor pentru noile trasee; c) efecte posibile asupra reţelelor rutiere existente (de exemplu, ieşiri, intersecţii, pasaje de nivel); d) utilizatorii căilor rutiere, inclusiv utilizatorii vulnerabili (de exemplu, pietoni, biciclişti, motociclişti); e) trafic (de exemplu, volumul de trafic, trafic clasificat în funcţie de tipul de vehicul); f) sezonalitate şi condiţii climatice; g) prezenţa unui număr suficient de zone care permit staţionarea în condiţii de siguranţă; h) activitatea seismică  +  Anexa 2Operaţiuni de audit în domeniul siguranţeirutiere pentru proiecte de infrastructură rutieră1. Criterii aplicabile în studiul de fezabilitate: a) localizarea geografică (de exemplu, expunerea la alunecările de teren, la inundaţii, la avalanşe etc.), sezonalitate şi condiţii climatice, precum şi activităţi seismice; b) tipurile de joncţiune şi distanţa dintre punctele de joncţiune; c) numărul şi tipul căilor rutiere; d) structura şi componenţa traficului pe noua infrastructură; e) funcţionalitatea căii rutiere în cadrul reţelei; f) condiţiile meteorologice; g) viteze de proiectare şi viteze de operare; h) secţiuni transversale (de exemplu, lăţimea părţii carosabile, piste pentru ciclişti, căi pietonale); i) alinieri orizontale şi verticale; j) vizibilitate; k) dispunerea punctelor de joncţiune; l) mijloace de transport în comun şi infrastructurile aferente; m) treceri la nivel cu căi rutiere/calea ferată2. Criterii aplicabile în stadiul de proiect tehnic şi de proiectare detaliată: a) planul; b) semnalizare şi marcaj coerente; c) iluminarea căilor rutiere şi a intersecţiilor; d) echipamente la marginea drumului; e) mediul specific marginii de drum, inclusiv vegetaţia; f) obstacole fixe la marginea drumului; g) parcări sigure; h) utilizatori vulnerabili ai căilor rutiere (de exemplu, pietoni, ciclişti, motociclişti); i) adaptarea sistemelor rutiere de restricţionare într-un mod uşor de utilizat (spaţii care separă sensurile de mers şi parapete de siguranţă pentru evitarea pericolelor la care sunt expuşi utilizatorii vulnerabili)3. Criterii aplicabile în stadiul anterior dării în exploatare: a) siguranţa utilizatorilor căilor rutiere şi vizibilitatea în diverse circumstanţe, cum ar fi întunericul, şi în condiţii meteorologice normale; b) lizibilitatea elementelor de semnalizare şi marcaj; c) starea drumurilor4. Criterii aplicabile în stadiul imediat după darea în exploatare: evaluarea siguranţei căilor rutiere din perspectiva comportamentului real al utilizatorilorRealizarea unei operaţiuni de audit într-un anumit stadiu poate duce la reanalizarea criteriilor aplicabile în stadiile precedente.  +  Anexa 3Clasificarea tronsoanelor de drum cu o concentraţiemare de accidente şi clasificarea siguranţei reţelei1. Identificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidenteIdentificarea tronsoanelor cu o concentraţie ridicată a accidentelor ia în considerare cel puţin numărul accidentelor rutiere din anii anteriori, soldate cu persoane decedate pe unitate de distanţă, raportat la fluxul de trafic şi, în cazul intersecţiilor, numărul de astfel de accidente raportat la tipul intersecţiei.2. Identificarea tronsoanelor de drum cu concentraţie mare de accidente în vederea analizei pentru clasificarea nivelului siguranţei reţelei rutiereIdentificarea tronsoanelor pentru analiză în cadrul clasificării siguranţei reţelei rutiere ia în considerare potenţialul de reducere a costurilor legate de accidente. Tronsoanele rutiere se clasifică pe categorii. Pentru fiecare categorie de cale rutieră, tronsoanele se analizează şi se clasifică în funcţie de factori de siguranţă, cum ar fi concentraţia de accidente, volumul de trafic şi tipologia acestuia.Pentru fiecare categorie de cale rutieră, clasificarea siguranţei reţelei rutiere are ca rezultat crearea unei liste de priorităţi care cuprinde tronsoanele rutiere unde se preconizează că îmbunătăţirea infrastructurii va fi deosebit de eficace.3. Elementele de evaluare pentru vizitele pe teren ale echipelor de experţi: a) descrierea tronsonului rutier; b) trimiterea la eventuale rapoarte anterioare referitoare la acelaşi tronson rutier; c) analiza eventualelor rapoarte de accidente; d) numărul de accidente, de persoane decedate şi de persoane grav rănite în ultimii 3 ani; e) o serie de măsuri corective potenţiale de realizat în intervale diferite, prevăzând de exemplu:- eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului;- reducerea limitelor de viteză şi intensificarea controlului vitezei la nivel local;- îmbunătăţirea vizibilităţii în diferite condiţii meteorologice şi de luminozitate;- îmbunătăţirea stării de siguranţă a echipamentelor de la marginea drumului, cum ar fi sistemele de restricţionare rutieră;- îmbunătăţirea coerenţei, vizibilităţii, lizibilităţii şi poziţionării marcajelor rutiere (în special aplicarea unor benzi de avertizare sonoră pentru încetinire), precum şi a semnalizării;- protecţia împotriva căderilor de pietre, a alunecărilor de teren şi a avalanşelor;- îmbunătăţirea aderenţei/rugozităţii şoselei;- reproiectarea sistemelor de restricţionare rutieră;- asigurarea şi îmbunătăţirea platformei centrale a drumurilor;- reconsiderarea posibilităţii de efectuare a manevrei de depăşire în condiţii de siguranţă;- îmbunătăţirea punctelor de joncţiune, inclusiv a trecerilor la nivel cu căi rutiere/calea ferată;- modificarea traseului;- modificarea lăţimii drumului, adăugarea unor benzi de refugiu;- instalarea unui sistem de gestionare şi de control al traficului;- reducerea unui posibil conflict cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;- îmbunătăţirea drumurilor în funcţie de standardele de proiectare în vigoare;- recondiţionarea sau înlocuirea şoselelor;- utilizarea unor semne de circulaţie inteligente;- îmbunătăţirea sistemelor inteligente de transport şi a serviciilor telematice pentru interoperabilitate, situaţii de urgenţă şi semnalizare.  +  Anexa 4Informaţii referitoare la accidente, menţionate înrapoartele de accidente soldate cu persoane decedateRapoartele de accidente trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:1. localizarea cât mai exactă a accidentului;2. imagini şi/sau diagrame cu locul accidentului;3. data şi ora accidentului;4. informaţii referitoare la drum, cum ar fi tipul de zonă, tipul de drum, tipul de joncţiune, cu precizarea sistemelor de semnalizare, numărul căilor rutiere, marcajul, suprafaţa rutieră, sistemele de iluminat şi condiţiile meteorologice, limitarea de viteză, obstacolele de la marginea drumului;5. gravitatea accidentului, cu precizarea numărului de persoane decedate şi vătămate;6. caracteristicile persoanelor implicate în accident, cum ar fi vârsta, sexul, naţionalitatea, nivelul alcoolemiei, utilizarea sau nu a echipamentelor de siguranţă;7. date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, ţara în care este înmatriculat/înregistrat, echipament de siguranţă, după caz, date privind ultimele inspecţii tehnice periodice, în conformitate cu legislaţia aplicabilă);8. date referitoare la accident, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea vehiculului şi manevrele conducătorului auto;9. ori de câte ori este posibil, informaţii privind timpul dintre momentul accidentului şi constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgenţă.-------