ORDONANŢĂ nr. 9 din 29 ianuarie 2010privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe reglementează măsurile de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din sectorul feroviar şi a filialele acestora, denumite în continuare societăţi.  +  Articolul 2Societăţile care pot efectua concedieri colective în condiţiile prezentei ordonanţe, precum şi numărul de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, numai în condiţiile în care au un program de restructurare şi reorganizare sau numai un program de restructurare ori de reorganizare, aprobat astfel încât concedierea colectivă să nu depăşească termenul de 31 decembrie 2012.  +  Articolul 3 (1) Măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă se acordă în baza programelor de restructurare şi reorganizare sau numai a programelor de restructurare ori de reorganizare a societăţilor prevăzute la art. 1, aprobate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. (2) Programele prevăzute la alin. (1) cuprind în mod obligatoriu: a) numărul total de salariaţi existent la data întocmirii acestora; b) motivele care determină restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea; c) numărul de salariaţi necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma restructurării şi reorganizării sau numai a restructurării ori reorganizării; d) numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri colective; e) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile colective. (3) În situaţia în care restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desfăşoară în etape, programele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde şi numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condiţiilor de concediere colectivă prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, precum şi data la care va avea loc fiecare etapă.  +  Articolul 4 (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu societăţile prevăzute la art. 1 cu cel puţin 12 luni înainte de data concedierii. (2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe şi persoanele care: a) au fost preluate prin protocol de alte societăţi dintre cele prevăzute la art. 1, în baza actelor normative în vigoare, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu societăţile de la care au fost preluate, în perioada prevăzută la alin. (1); b) au fost preluate de societăţile rezultate în urma divizării sau a altor forme de reorganizare a societăţilor prevăzute la art. 1, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu societăţile supuse divizării sau altor forme de reorganizare, în perioada prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 5 (1) Concedierea colectivă se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2. (2) În situaţia în care restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desfăşoară în etape, prevederile alin. (1) se aplică pentru concedierea colectivă efectuată în prima etapă, urmând ca pentru celelalte etape concedierea colectivă să se efectueze în termen de 60 de zile de la data prevăzută la art. 3 alin. (3).  +  Articolul 6Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază, în condiţiile legii, de serviciile de preconcediere, precum şi de serviciile realizate în vederea stimulării ocupării forţei de muncă, acordate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 7Persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonanţe beneficiază de următoarele drepturi: a) la data încetării contractului individual de muncă, ca urmare a concedierii colective, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică; b) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare; c) venit lunar de completare.  +  Articolul 8 (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. c) se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. (2) Venitul de completare se acordă lunar, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condiţiile prezentei ordonanţe, după cum urmează: a) 12 luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de până la 15 ani; b) 13 luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 şi 25 de ani; c) 15 luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani. (3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj, persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonanţe beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.  +  Articolul 9Nu beneficiază de venit lunar de completare persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj.  +  Articolul 10 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 pot beneficia de venit lunar de completare acordat în condiţiile prezentei ordonanţe, în mai multe etape, dar nu mai mult decât duratele maxime stabilite potrivit art. 8 alin. (2). (2) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se modifică odată cu recalcularea indemnizaţiei de şomaj, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. (3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazurile în care dreptul persoanei la indemnizaţie de şomaj încetează sau se suspendă şi aceasta beneficiază exclusiv de venitul lunar de completare.  +  Articolul 11 (1) Persoanele care se reîncadrează în muncă beneficiază de venit lunar de completare în următoarele situaţii: a) dacă în perioada acordării venitului lunar de completare prevăzută la art. 8 alin. (2) se încadrează în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alte societăţi decât cele de la care au fost disponibilizate, beneficiază pe perioada lucrată, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), de venit lunar de completare egal cu jumătate din salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult de jumătate din salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică; b) dacă în perioada acordării venitului lunar de completare prevăzută la art. 8 alin. (2) se încadrează în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la societăţile de la care au fost disponibilizate, beneficiază pe perioada lucrată, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), de venit lunar de completare în cuantumul stabilit la lit. a), dacă la data încadrării societăţile respective nu mai au capital majoritar de stat. (2) În situaţia în care încadrarea în muncă este pe perioadă determinată, venitul lunar de completare se acordă în condiţiile alin. (1) pe perioada lucrată şi se reia în plată, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2). (3) În situaţia în care în perioada acordării venitului lunar de completare prevăzută la art. 8 alin. (2) persoanele beneficiare solicită înscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, plata venitului lunar de completare încetează.  +  Articolul 12Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal şi încetează la data decesului beneficiarului.  +  Articolul 13 (1) În perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare rămân în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, până la încetarea plăţii venitului lunar de completare. (2) În perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au următoarele obligaţii: a) să se prezinte lunar, pe baza programării, sau ori de câte ori sunt solicitate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă; b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor; c) să caute activ un loc de muncă, să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se încadrează în muncă potrivit legii.  +  Articolul 14 (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (3) se suspendă la data neîndeplinirii de către persoanele beneficiare a obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a). (2) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2). (3) În situaţia în care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) din cauza arestării preventive sau din cauza îmbolnăvirii, dovedită cu certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală, perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2). (4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (3), după suspendarea în condiţiile alin. (1), se face de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii beneficiarului.  +  Articolul 15 (1) În situaţia persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj doresc să caute un loc de muncă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene şi au primit aprobare pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj din partea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se suspendă pe o perioadă de cel mult 3 luni de la data obţinerii aprobării. (2) Prevederile art. 13 alin. (2) lit. a) şi c) nu se aplică pe perioada prevăzută la alin. (1). (3) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), în situaţia în care în această perioadă plata indemnizaţiei de şomaj s-a realizat de instituţia competentă în materie de şomaj a statului membru al Uniunii Europene, în numele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă şi pe cheltuiala acesteia. (4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) după suspendarea în condiţiile alin. (1) se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării. (5) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) pentru perioada de suspendare prevăzută la alin. (3) se face odată cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentând venituri de completare pentru luna următoare depunerii cererii prevăzute la alin. (4), respectiv expirării termenului de 3 luni de la data suspendării.  +  Articolul 16 (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (3) încetează la data refuzului nejustificat de a accepta locul de muncă oferit potrivit pregătirii profesionale, a refuzului de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, la serviciile de consiliere şi mediere oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care persoanele sunt înregistrate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi la data depistării faptului că prestează activităţi lucrative fără forme legale. (2) Se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) refuzul motivat de: a) situarea locului de muncă oferit la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu pe teritoriul României, în condiţiile în care angajatorul oferă condiţii de transport sau locuinţă; b) primirea unui salariu egal sau mai mic decât venitul de completare; c) neparticiparea la programe de reconversie profesională furnizate gratuit de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sub formă de servicii de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare. (3) Nu se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, justificată în baza unui certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală şi prezentat de persoanele în cauză în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.  +  Articolul 17 (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a monitoriza: a) beneficiarii de venit de completare care au refuzat locuri de muncă pe baza documentelor medicale care atestă starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, în vederea integrării cât mai rapide în muncă; b) ofertele zilnice de locuri de muncă, în vederea încadrării în muncă, potrivit pregătirii profesionale, a beneficiarilor de venit de completare aflaţi în evidenţă. (2) Inspecţia Muncii are obligaţia de a comunică Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, după efectuarea controalelor, numele şi prenumele, adresa şi codul numeric personal ale persoanelor depistate că prestează activităţi fără forme legale. (3) Măsura suspendării, cea a revocării suspendării şi a încetării plăţii venitului lunar de completare, precum şi cea a sancţionării propriilor angajaţi, conform legii, care nu respectă prevederile alin. (1) se stabilesc prin decizii ale directorilor executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 18 (1) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 7 şi 11 se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj. (2) Din resursele financiare prevăzute la alin. (1) societăţile pot solicita aplicarea măsurilor de protecţie pentru salariaţii disponibilizaţi colectiv în baza unui singur program de restructurare şi reorganizare sau numai de restructurare ori de reorganizare, întocmit în baza prevederilor prezentei ordonanţe, prezentat în cursul aceluiaşi an.  +  Articolul 19 (1) Sumele prevăzute la art. 7 lit. a) şi c) sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat. (2) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează şi venituri de natură salarială care, conform dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor. (5) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), în care persoanele din sectorul feroviar care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în condiţii speciale beneficiază de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă. (6) În vederea certificării de către casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare realizat în condiţiile alin. (2) şi (5), începând cu data încetării plăţii venitului lunar de completare, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverinţe care să ateste perioadele în care au beneficiat de acest drept, precum şi cuantumul venitului asigurat, prevăzut la alin. (3).  +  Articolul 20Venitul lunar de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj.  +  Articolul 21 (1) Debitele create la bugetul asigurărilor pentru şomaj de persoanele care au beneficiat în mod necuvenit de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă se recuperează în termenul legal de prescripţie, pe baza deciziilor emise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, ce constituie titluri executorii. (2) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedaţi nu se mai urmăresc.  +  Articolul 22 (1) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (2) au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în evidenţa cărora s-au aflat aceste persoane. (2) Angajatorii care refuză încadrarea în muncă, în condiţiile legii, a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în evidenţa cărora s-au aflat aceste persoane motivul refuzului. (3) Societăţile prevăzute la art. 1 au obligaţia de a transmite agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă programele prevăzute la art. 3, precum şi tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.  +  Articolul 23 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei; b) necomunicarea datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (3), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către organele de control ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 24Dispoziţiile prevăzute la art. 23 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 25Sumele încasate din amenzile contravenţionale aplicate conform prezentei ordonanţe se fac venit la bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 26Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.  +  Articolul 27Prezenta ordonanţă se aplică până la data de 31 decembrie 2012.  +  Articolul 28În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, va adopta normele metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea Berceanup. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Valentin Mocanu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 ianuarie 2010.Nr. 9.-------