ORDONANŢĂ nr. 8 din 29 ianuarie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), literele b) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini;............................................................. j) rovinietă - documentul sau înregistrarea în format electronic care atestă achitarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. Modelul, forma, conţinutul, modul, condiţiile şi mijloacele de eliberare ale rovinietei se stabilesc prin normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii;".2. La articolul 1 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:"n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei - sistemul informatic ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace informatice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea şi controlul achitării tarifului de utilizare, denumit în continuare SIEGMCR."3. La articolul 1 alineatul (1^1), litera a) se abrogă.4. La articolul 1 alineatul (1^1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) rovinieta matcă-cupon, aplicată în partea stângă jos a parbrizului vehiculului, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea care asigură, prin tarifele plătite, dreptul de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, având înscris numărul de înmatriculare al vehiculului. În cazul deteriorării rovinietei matcă-cupon, dovada achitării tarifului de utilizare se face astfel:(i) pentru utilizatorii persoane fizice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau în copie legalizată;(îi) pentru utilizatorii persoane juridice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau o copie a acestuia ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul "Conform cu originalul";".5. La articolul 1 alineatul (1^1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) rovinieta electronică ce atestă existenţa în baza de date a SIEGMCR, denumită în continuare bază de date, a informaţiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul în cauză, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea."6. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Începând cu data de 1 august 2010 nu vor mai fi eliberate roviniete matcă-cupon, tariful de utilizare fiind achitat numai prin intermediul SIEGMCR."7. La articolul 1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Tariful de utilizare este structurat în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile, 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare."8. La articolul 1, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) În cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea."9. La articolul 1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:"(12) Începând cu data de 1 august 2010, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care utilizatorul informează în scris Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date. Documentele necesare şi condiţiile de efectuare a modificării, precum şi tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."10. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele: a) deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:(i) unităţile Ministerului Apărării Naţionale;(îi) unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;(iii) serviciile de ambulanţă;(iv) serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;(v) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.; b) folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi; c) istorice. (2) Începând cu data de 1 august 2010, vehiculele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt înregistrate ca vehicule exceptate în baza de date. (3) Obligaţia de a solicita înscrierea/eliminarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) în/din baza de date revine utilizatorilor acestora. (4) Documentele necesare şi condiţiile de înscriere a vehiculelor prevăzute la alin. (1) în/din baza de date se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."11. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile, precum şi a achitării tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului."12. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Contravenientul are obligaţia de a achita, pe lângă amenda contravenţională, cu titlu de tarif de despăgubire, în funcţie de tipul vehiculului folosit fără a deţine rovinieta valabilă, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4."13. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre contravaloarea despăgubirii şi modul de achitare a acesteia. Despăgubirea se va achita în lei, la cursul de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2), în contul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. şi va reveni acesteia ca venit extrabugetar."14. La articolul 8, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Utilizatorilor li se pot aplica amenzi contravenţionale atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cât şi în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieşirea din România. (6) Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale, utilizatorilor români care folosesc reţeaua de drumuri naţionale din România fără a avea rovinietă valabilă li se reţine certificatul de înmatriculare al vehiculului până la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despăgubire conform prevederilor alin. (3)."15. La articolul 9, după primul alineat se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Începând cu data de 1 august 2010, constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2) procesul-verbal de constatare a contravenţiei se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini."16. La articolul 12, alineatul (6) se abrogă.17. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă.18. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă.19. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor referitoare la tariful de utilizare cu o durată de "90 de zile" prevăzut la art. I pct. 7, care vor intra în vigoare la 1 august 2010.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va actualiza Ordinul ministrului transporturilor nr. 244/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 martie 2008.  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 ianuarie 2010.Nr. 8.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002)NIVELULtarifului de utilizare a drumurilor naţionale┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐│ │ Tipul vehiculului │ Durata de │ Tariful ││ │ │ utilizare a │ [euro] ││ │ │reţelei de drumuri│(TVA inclus) ││ │ │ naţionale din │ ││ │ │ România │ │├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤│ A │Autoturisme │ 1 zi │ - ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 7 zile │ 3 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 30 de zile │ 7 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 90 de zile │ 13 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 12 luni │ 28 │├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤│ B │Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai │ 1 zi │ - ││ │mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 7 zi │ 6 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 30 de zile │ 16 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 90 de zile │ 36 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 12 luni │ 96 │├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤│ C │a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t │ 1 zi │ 4 ││ │mai mic decât MTMA mai mic sau egal ├──────────────────┼─────────────┤│ │cu 7,5 t │ 7 zile │ 20 ││ │b) Vehicule de transport persoane cu mai ├──────────────────┼─────────────┤│ │mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv │ 30 de zile │ 52 ││ │conducătorul auto) şi maximum 23 de ├──────────────────┼─────────────┤│ │locuri pe scaune (inclusiv conducătorul │ 90 de zile │ 120 ││ │auto) ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 12 luni │ 320 │├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤│ D │a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t │ 1 zi │ 7 ││ │mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t ├──────────────────┼─────────────┤│ │b) Vehicule de transport persoane cu mai │ 7 zile │ 35 ││ │mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv ├──────────────────┼─────────────┤│ │conducătorul auto) │ 30 de zile │ 91 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 90 de zile │ 210 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 12 luni │ 560 │├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤│ E │Vehicule de transport marfă cu MTMA mai │ 1 zi │ 9 ││ │mare sau egal cu 12,0 t, cu maximum ├──────────────────┼─────────────┤│ │3 axe (inclusiv) │ 7 zile │ 45 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 30 de zile │ 117 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 90 de zile │ 270 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 12 luni │ 720 │├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤│ F │Vehicule de transport marfă cu MTMA mai │ 1 zi │ 11 ││ │mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe├──────────────────┼─────────────┤│ │(inclusiv) │ 7 zile │ 55 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 30 de zile │ 143 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 90 de zile │ 374 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 12 luni │ 1.210 │└───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002)CUANTUMULamenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilorîn cazul lipsei rovinietei valabile
  Tipul vehiculului Cuantumul amenzii contravenţionale (lei)
  minim maxim
  Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv) 3.000 4.500
  Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv) 2.750 3.000
  a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1.750 2.250
  a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1.250 1.750
  Vehicule de transport marfă cu 0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t 750 1.250
  Autoturisme 250 500
   +  Anexa 3 (Anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002)CUANTUMULtarifului de despăgubire aplicabilîn cazul lipsei rovinietei valabile
  Tipul vehiculului Tarif de despăgubire - euro -
  A Autoturisme 28
  B Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t 96
  C a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 320
  D a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 560
  E Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv) 720
  F Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv) 1.210
  -------