ORDONANŢĂ nr. 12 din 29 ianuarie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III. 1 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 17, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Dacă, după finalizarea fazelor-pilot, Ministerul Sănătăţii constată că autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti au capacitatea administrativă pentru a realiza managementul asistenţei medicale, menţinerea managementului asistenţei medicale acordate în unităţile sanitare cu paturi la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (7) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (6), managementul asistenţei medicale pentru unităţile sanitare cu paturi incluse în fazele-pilot transferate conform prevederilor alin. (2) se menţine la autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti."2. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Lista unităţilor sanitare publice cu paturi prevăzute la alin. (1) pentru care se transferă managementul asistenţei medicale acordate în unităţile sanitare cu paturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii, până la data de 1 iulie 2010."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Cseke Attilap. Ministrul muncii, familiei şiprotecţiei sociale,Valentin Mocanu,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 ianuarie 2010.Nr. 12.-------