ORDONANŢĂ nr. 11 din 29 ianuarie 2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) La cererea producătorului sau distribuitorului de apa potabilă, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti poate aproba pe o perioadă determinată o primă derogare de la parametrii valorici stabiliţi în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 sau în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), cu condiţia ca o astfel de derogare să nu constituie un pericol potenţial pentru sănătatea publică şi numai în cazul în care nu există nicio alternativă de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei. (2) Aceste derogări pot fi acordate prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) pentru o perioadă de timp cât mai scurtă şi care nu va depăşi 3 ani; b) numai până la o valoare maximă determinată pentru parametrii valorici menţionaţi la alin. (1), ce va fi propusă de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi aprobată de Institutul Naţional de Sănătate Publică. Valoarea maximă propusă va fi cea care implică cel mai mic risc pentru sănătatea populaţiei rezidente. (3) Cu 3 luni înainte de sfârşitul perioadei de derogare, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă întocmeşte un raport privind progresul înregistrat şi, după caz, cererea de acordare a celei de a doua derogări, însoţită de argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea condiţiilor prevăzute de derogarea anterioară; această documentaţie este înaintată direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (4) În baza documentaţiei primite, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti elaborează un referat tehnic pe care îl înaintează centrului regional de sănătate publică la care este arondată, împreună cu motivele ce justifică solicitarea de acordare a celei de-a doua derogări. (5) La propunerea centrului regional de sănătate publică, Institutul Naţional de Sănătate Publică înaintează Ministerului Sănătăţii decizia de acordare a celei de-a doua derogări, însoţită de referatul de evaluare care cuprinde şi motivele solicitării de acordare a acestei derogări. (6) Ministerul Sănătăţii face cunoscută Comisiei Europene, în cel mai scurt termen, decizia sa de acordare a celei de-a doua derogări, transmiţându-i şi referatul de evaluare cu motivele care justifică această decizie. (7) A doua perioadă de derogare nu poate depăşi termenul de 3 ani. (8) În cazuri excepţionale, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă, după caz, poate formula o solicitare de acordare a unei a treia derogări direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu cel puţin 3 luni înainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogări. (9) Ministerul Sănătăţii poate solicita Comisiei Europene aprobarea unei a treia derogări pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pe baza documentaţiei întocmite de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sau de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, după caz."2. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 9^1 şi 9^2, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Orice derogare acordată potrivit prevederilor art. 9 trebuie să cuprindă următoarele informaţii: a) motivele derogării; b) parametrul în cauză, rezultatele controalelor anterioare şi valoarea maximă permisă în temeiul derogării; c) zona geografică, cantitatea de apă distribuită în fiecare zi, populaţia vizată şi existenţa unor eventuale repercusiuni asupra întreprinderilor de producţie alimentară în cauză; d) un program de control corespunzător, care să prevadă, dacă este cazul, controale mai frecvente; e) un rezumat al planului de acţiuni de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor şi o estimare a costurilor, precum şi dispoziţii în materie de bilanţ; f) durata necesară derogării. (2) Dacă direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă şi dacă acţiunile întreprinse potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) permit remedierea situaţiei în termen de cel mult 30 de zile, dispoziţiile prevăzute la art. 9 nu se aplică. În acest caz, Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională «Apele Române» sau, după caz, prin autorităţile bazinale în domeniul gospodăririi apelor, stabilesc numai valoarea concentraţiei maxime admise a parametrilor pentru care se solicită derogarea şi intervalul de timp acordat pentru remedierea situaţiei. (3) Dacă parametrul valoric în cauză, aplicabil unei zone de aprovizionare cu apă, nu a fost conform pentru o perioadă mai mare de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni, se vor aplica prevederile art. 9. (4) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt obligate să informeze în mod rapid şi corespunzător populaţia rezidentă în zona de aprovizionare cu apă pentru care se acordă derogarea cu privire la derogare şi la condiţiile care o reglementează şi să ofere consiliere, dacă este cazul, grupurilor de populaţie vulnerabile pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit. Aceste obligaţii nu se aplică în situaţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia cazului în care autorităţile teritoriale ale Ministerului Sănătăţii decid altfel. (5) Ministerul Sănătăţii, cu excepţia derogării prevăzute la alin. (2), informează în termen de 60 de zile Comisia Europeană asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1.000 mc în medie/zi/apă destinată consumului uman sau aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la informaţiile prevăzute la alin. (1).Art. 9^2. - Prevederile art. 9 şi 9^1 nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau recipiente."3. La articolul 11, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9) cu următorul cuprins:"(9) Raportul naţional privind calitatea apei potabile va fi notificat Comisiei Europene în termen de două luni de la publicare."4. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În situaţii excepţionale şi pentru zone geografice delimitate, Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale, poate înainta o cerere specială Comisiei Europene pentru a obţine o prelungire a termenelor perioadelor de tranziţie prevăzute în Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005. Perioada suplimentară nu depăşeşte 3 ani; la încheierea acestei perioade are loc o reexaminare, ale cărei rezultate se înaintează Comisiei Europene, care poate, pe baza reexaminării, să autorizeze o a doua prelungire a termenului până la 3 ani. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau recipiente. (3) Cererea prevăzută la alin. (1), motivată corespunzător, expune dificultăţile întâmpinate şi cuprinde cel puţin toate informaţiile indicate la art. 9^1 alin. (1). (4) Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice locale se asigură că populaţia afectată de cerere este informată rapid şi în mod corespunzător cu privire la rezultatul cererii. În plus, dacă este necesar, Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se asigură că se oferă consiliere anumitor grupuri vulnerabile din cadrul populaţiei pentru care cererea prezenta un risc pentru sănătate."5. În tabelul 2 "Parametri chimici" din anexa nr. 1 "Parametri de calitate ai apei potabile" se fac următoarele modificări: sintagma "Dicloretan (f2æg/l)" se înlocuieşte cu sintagma "1,2 Dicloretan (f2æg/l)", iar sintagma "Tetracloretan şi Tricloretenă (f2æg/l) (suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)" se înlocuieşte cu sintagma "Tetracloretena şi Tricloretenă (f2æg/l) (suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)".  +  Articolul IIMetodologia de acordare a derogărilor prevăzute la art. 9 din Legea nr. 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă cap. VI "Derogarea" din Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004.*Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 9 "Derogări", art. 13 alin. (3) şi art. 15 "Situaţii excepţionale" din Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 330 din 5 decembrie 1998.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Mihail DumitruBucureşti, 29 ianuarie 2010.Nr. 11.-------