NORME METODOLOGICE din 18 ianuarie 2010privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 28 ianuarie 2010   +  Capitolul I Prevederi generale1.1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.1.2. Situațiile financiare ale anului 2009 reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2009.1.3. Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ: politici contabile și note explicative.1.4. Situațiile financiare se întocmesc în moneda națională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.1.5. Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.290/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 și 507 bis din 23 iulie 2009;– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 27 octombrie 2009;– prezentele norme metodologice.Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobați în Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, cu modificările ulterioare, și a altor reglementări în vigoare.1.6. Formularele actualizate ce compun situațiile financiare la 31 decembrie 2009 sunt afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/legislatie/reglementari contabileLa aceeași adresă sunt afișate și corelațiile dintre formularele de situații financiare.1.7. În baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe baza situațiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuția de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, și în urma verificării și analizării acestora, Ministerul Finanțelor Publice elaborează contul general anual de execuție a bugetului de stat și, respectiv, contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului și care, după verificarea efectuată de către Curtea de Conturi a României, se aprobă de Parlament.1.8. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, Ministerul Finanțelor Publice întocmește anual bilanțul instituțiilor publice.Bilanțul anual al instituțiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanțelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de execuție a bugetului de stat.1.9. La întocmirea situațiilor financiare la 31 decembrie 2009, instituțiile publice vor avea în vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum și următoarele:– Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.387/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 22 decembrie 2009;– Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 40/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007, cu excepția prevederilor ultimelor două paragrafe ale pct. 1.17 din norme, care se elimină;– Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 116/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2008.Având în vedere prevederile art. I pct. 1 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 392/2009 pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 3 aprilie 2009, rămân în vigoare precizările de la pct. 5 "Înregistrarea veniturilor încasate în contul unic" din normele metodologice menționate mai sus, precizări care au fost eliminate prin Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.769/2008;– Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.769/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2009;– Normele metodologice privind situațiile financiare ce se întocmesc de autoritățile și instituțiile publice care se reorganizează potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.409/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 23 decembrie 2009.1.10. Instituțiile și autoritățile publice care s-au reorganizat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, întocmesc situațiile financiare la 31 decembrie 2009, așa cum funcționau înainte de apariția ordonanței de urgență, în baza Legii nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț1. Inventarierea anuală se efectuează de către instituțiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009.2. Evaluarea elementelor de active, datorii și capitaluri proprii cu ocazia inventarierii și la închiderea exercițiului financiar se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.3.1. Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către instituțiile publice, potrivit prevederilor art. 2^1 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: "Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă", precum și ale art. 2^2, conform căruia: "Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice vor fi reevaluate cel puțin o dată la 3 ani, în condițiile prevăzute la art. 2^1, de o comisie numită de conducătorul instituției publice sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea."3.2. Reevaluarea se efectuează conform prevederilor Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 11 decembrie 2008. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4): "Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare.", iar potrivit alin. (5) al aceluiași articol: "În situația în care valoarea justă nu se determină în baza evaluărilor efectuate de evaluatori autorizați, valoarea justă la data bilanțului se determină de o comisie numită de conducătorul instituției publice."Totodată, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din aceleași norme: "În cazul reevaluării efectuate de specialiști din cadrul instituțiilor publice, pentru desfășurarea în bune condiții a operațiunilor de inventariere și reevaluare, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică și tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă și la timp a inventarierii activelor fixe corporale și să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică și morală, utilitatea și valoarea de piață a acestora."4. La data întocmirii situațiilor financiare, elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, creanțe și datorii) trebuie evaluate și prezentate în situațiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil la data încheierii exercițiului financiar (afișat pe site-ul Băncii Naționale a României și al Ministerului Finanțelor Publice).5. Pentru realizarea cerinței prevăzute în funcțiunea contului 8067 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, se vor efectua următoarele:a) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului și obligațiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 "Personal-salarii datorate", 431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru șomaj" etc., pentru care au fost prevăzute credite bugetare.Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani și în natură și contribuțiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată.Astfel, drepturile cuvenite și neachitate personalului, precum și contribuțiile aferente exercițiului bugetar, evidențiate în conturile precizate mai sus, pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate.Totuși, primele și alte plăți excepționale, al 13-lea salariu etc. se înregistrează atunci când sunt plătite;b) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor și serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate ce decurg din:– angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate și a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la sfârșitul anului;– angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate și a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidențiate în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 462 "Creditori";Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie și care au fost primite de instituțiile publice până la data întocmirii bilanțului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie;Ca urmare a acestor înregistrări, obligațiile datorate furnizorilor și creditorilor evidențiate în conturile precizate mai sus pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate;c) analiza și regularizarea sumelor reprezentând pensii și ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum și cheltuielile cu dobânzile și alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 "Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare conform Planului de conturi pentru instituțiile publice.6. Sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, a căror plată se va face eșalonat în perioada 2010-2012, așa cum rezultă din prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, se vor înregistra în contabilitatea instituțiilor publice la momentul plății acestora, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.7.1. Instituțiile publice - beneficiari ai bunurilor, lucrărilor și serviciilor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget au obligația să țină o evidență contabilă distinctă pentru fiecare proiect, cu dezvoltarea conturilor în analitice.Înregistrarea în contabilitate a acestor operațiuni este prevăzută la pct. A.10, A.12, A.14 și A16 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.169/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 și 513 bis din 27 iulie 2009.7.2. Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.548/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009: "b) sumele aferente rambursării cotei-părți din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzătoare finanțării din instrumente structurale, se virează cu celeritate de către autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată, conform art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, deschise pe codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor la unitățile Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea."În acest sens, beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale înregistrează sumele cuprinse în cererile de rambursare și rambursările aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, cu ajutorul contului în afara bilanțului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget", a cărui funcțiune este prevăzută la pct. III din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.169/2009.De asemenea, în situația în care instituțiile publice finanțate integral din buget, având calitatea de beneficiari ai fondurilor externe postaderare, au înregistrat în contabilitate sumele cuprinse în cererile de rambursare a cheltuielilor în contul plăților efectuate în perioada martie-iulie 2009 prin formula 4583.1 = 774, vor efectua următoarele:– stornarea înregistrării de mai sus în roșu pentru perioada martie-iulie 2009;– înregistrarea sumelor înscrise în cererile de rambursare în perioada martie-iulie 2009, în debitul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget";– înregistrarea sumelor virate la bugetul de stat în contul plăților efectuate, în creditul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget".7.3. În situația în care Autoritatea de certificare și plată și autoritățile de management au constatat ca urmare a transpunerii conturilor la data de 1 august 2009, potrivit prevederilor pct. A3 și A8 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.169/2009, că următoarele conturi: 474 "Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" și 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" prezintă în continuare sold reprezentând sume datorate beneficiarilor din fonduri de la buget - cofinanțare, aflate în curs de autorizare, respectiv certificare, vor efectua următoarele:– corectarea soldului debitor al contului 473 "Decontări din operații în curs de clarificare", reprezentând sume datorate beneficiarilor din fonduri de la buget - cofinanțare, aflate în curs de autorizare la autoritățile de management până la data de 1 august 2009, prin formula contabilă: 4554 = 473;– corectarea soldului debitor al contului 474 "Sume în curs de certificare - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri", reprezentând sume datorate beneficiarilor din fonduri de la buget - cofinanțare, aflate în curs de certificare la Autoritatea de certificare și plată la data de 1 august 2009, prin formula contabilă: 4554 = 474.8.1. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind cheltuielile de executare silită efectuate de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, începând cu 1 ianuarie 2010, se vor efectua astfel:a) compartimentele de contabilitate a activității proprii din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București înregistrează pe baza facturii emise de prestator pentru cheltuielile ocazionate de anunțul publicitar și plata expertului evaluator:6xx "Cheltuieli" = 401 "Furnizori"401 "Furnizori" = 7701 "Finanțare de la bugetul de stat"b) compartimentele de contabilitate a creanțelor bugetare din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București:– înregistrează factura emisă de prestator pentru cheltuielile ocazionate de anunțul publicitar și plata expertului evaluator:
  461 "Debitori"/ analitic conturi de executare silită = 7xx "Venituri .... (ale bugetului de stat)"/ analitic an curent
  – înregistrează încasarea în contul de disponibil pe baza procesului-verbal de distribuire a sumei constituite în urma procedurii de executare silită:
  5201 "Disponibil al bugetului de stat" = 461 "Debitori"
  8.2. Soldul contului 461 "Debitori", provenind din cheltuielile cu executarea silită avansate din bugetul de stat, se va raporta în Bilanț (anexa 1 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) la rândul 21 "Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări" și la rândul 22 "Creanțe comerciale și avansuri".9. Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în exercițiul bugetar, în limitele aprobate.Creditul de angajament rămas neangajat (în cazul în care valoarea angajamentelor legale încheiate în exercițiul bugetar este mai mică decât valoarea creditelor de angajament aprobată în acest exercițiu) va fi avut în vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii următori, până la finalizarea acțiunii multianuale, și poate fi angajat în exercițiile bugetare următoare, în condițiile legii.La finalizarea acțiunii multianuale, creditele de angajament vor fi egale cu creditele bugetare, însumate corespunzător perioadei de implementare a programului/proiectului.Având în vedere cele menționate mai sus, funcțiunea conturilor 8071 "Credite de angajament aprobate" și 8072 "Credite de angajament angajate", prevăzute în Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează astfel:Contul 8071 "Credite de angajament aprobate"Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice țin evidența creditelor de angajament aprobate în anexele la bugetul ordonatorului de credite, pentru exercițiul bugetar respectiv.Contabilitatea analitică a creditelor de angajament aprobate se ține pe structura bugetului aprobat.În debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate, precum și suplimentările efectuate în cursul exercițiului bugetar, care majorează creditele de angajament.În creditul contului se înregistrează diminuările de credite de angajament aprobate și efectuate în cursul exercițiului bugetar.Soldul debitor al contului reprezintă totalul creditelor de angajament aprobate la un moment dat.Soldul contului de la finele exercițiului bugetar nu se redeschide în anul următor.Contul 8072 "Credite de angajament angajate"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creditelor de angajament angajate în limita creditelor de angajament aprobate pentru exercițiul bugetar respectiv.Contabilitatea analitică a creditelor de angajament angajate se ține pe structura bugetului aprobat.În debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate, precum și modificările efectuate în cursul exercițiului bugetar asupra creditelor de angajament aprobate.În creditul contului se înregistrează creditele de angajament angajate, precum și modificările efectuate în cursul exercițiului bugetar asupra acestora.Soldul debitor al contului reprezintă creditele de angajament neangajate la un moment dat.Soldul contului de la finele exercițiului bugetar nu se redeschide în anul următor.Conturile de angajamente bugetare și legale se vor ține pe analitice distincte pentru acțiunile multianuale și celelalte acțiuni.Ca urmare a modificării în funcțiunea conturilor menționate mai sus, nu se mai completează soldul inițial debitor al contului 8072 "Credite de angajament angajate" în coloana 1 a anexei nr. 1a) la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 547/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările ulterioare.
   +  Capitolul III Întocmirea situațiilor financiare anuale1.1. În anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) corelațiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operațională, activitatea de investiții și activitatea de finanțare și clasificația bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, nu se respectă în situația plăților efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" și de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".Plățile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare, în funcție de natura acestora.1.2. Instituțiile publice au obligația să prezinte la unitățile de trezorerie a statului la care au deschise conturile "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) pentru obținerea vizei privind exactitatea plăților nete de casă și a soldurilor conturilor de disponibilități, după caz, pentru asigurarea concordanței datelor din contabilitatea instituțiilor publice cu cele din contabilitatea unităților de trezorerie a statului.Soldul pentru conturile de finanțare bugetară se stabilește ca diferență între plăți efectuate și încasări (sume recuperate din finanțarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare și sume recuperate din finanțarea anilor precedenți) și reflectă totalul plăților nete de casă.Datele înscrise în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) trebuie să corespundă cu datele din evidența Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situația instituției publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare.Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 3 și următoarele ce se înscriu de instituția publică.1.3. În anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.2.1. Conturile de execuție bugetară-venituri, la raportarea anuală, coloanele 1 și 2 se completează cu:– prevederi bugetare inițiale;– prevederi bugetare definitive.2.2. În "Conturile de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (formulare din situațiile financiare, anexele 5, 8, 9, 12, 17 și 19 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).2.3. "Conturile de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (formulare din situațiile financiare, anexele 5, 8, 9, 12, 17 și 19 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmesc de instituțiile publice care, potrivit legii, administrează veniturile bugetului general consolidat.Instituțiile publice finanțate de la buget, care realizează venituri pentru bugetul din care sunt finanțate, evidențiază sumele datorate bugetelor respective: 461 (411) = 448, iar aceste sume nu se cuprind în aceste anexe.3.1. La "Conturile de execuție bugetară - Cheltuieli" (formulare din situațiile financiare, anexele 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 și 20 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare), coloana 1 se completează cu credite de angajament aferente acțiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete. Creditele de angajament și acțiunile multianuale sunt definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 547/2009.3.2. "Conturile de execuție bugetară - Cheltuieli", la raportarea anuală, coloanele 2 și 3 se completează cu:– credite bugetare inițiale;– credite bugetare definitive.3.3. Cu privire la raportarea informațiilor în "Conturile de execuție bugetară - Cheltuieli" (formulare din situațiile financiare, anexele 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 și 20 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se vor avea în vedere următoarele:– angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3);– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte acțiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții, transferuri etc.).– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăși angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte acțiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții, transferuri etc. );– plățile efectuate (coloana 6) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 3) și în angajamentele bugetare (coloana 4);– angajamentele legale de plătit (coloana 7) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2009, evidențiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";– cheltuielile efective (coloana 8) pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4) și angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor și serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările de depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituției și, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuție bugetară - coloana 8 "Cheltuieli efective", ci doar în anexa 2 "Contul de rezultat patrimonial" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare).Cheltuielile cu diferențele de curs valutar se raportează în conturile de execuție bugetară în coloana 8 "Cheltuieli efective", numai în situația în care pot fi identificate codurile de clasificație bugetară aferente.Cheltuielile cu amortizarea și cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 8 "Cheltuieli efective".4.1. Anexa 5 "Contul de execuție a bugetului instituției publice-Venituri" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmește de către instituțiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și instituțiile publice finanțate din fonduri externe nerambursabile și instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală) cu informații privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificația funcțională).4.2. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, alte autorități publice, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează și utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuția bugetului astfel:a) execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);b) execuția bugetului instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 19/2009, cu modificările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);c) execuția cumulată a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a activităților finanțate integral din venituri proprii, care va include atât execuția bugetelor prevăzute la lit. a) și b), cât și a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii și cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).5. Anexa 6 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmește de către instituțiile publice finanțate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii/venituri proprii și subvenții (altele decât cele de subordonare locală) cu informații privind cheltuielile realizate pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate, în anexa 7.6.1. Anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmește de instituțiile publice indiferent de subordonare și sursa de finanțare a cheltuielilor pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmește distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole și alineate (clasificația economică).6.2. Anexele 6 și 7 (formulare din situațiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, titlu, articol și alineat de cheltuieli. În formularele de situații financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice se va completa și coloana 8 "Cheltuieli efective".6.3. În vederea întocmirii corecte a formularelor de raportare a execuției bugetare, se vor avea în vedere și următoarele:– instituțiile publice care în anul 2009 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învățământ vor depune anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" și pe articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 65.00 "Învățământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2010;– instituțiile publice care în anul 2009 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare vor depune anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" și pe articole și alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 "Apărare", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2010.7. Anexa 8 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmește de instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informații privind veniturile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).8. Anexa 9 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Venituri" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmește de către instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, cu informații privind veniturile realizate și subvențiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).9. Anexa 10 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmește de către instituții publice și activități finanțate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informații privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în anexa 7.10. Anexa 11 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Cheltuieli" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmește de către instituții publice și activități finanțate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informații privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în anexa 7.11. Anexa 12 "Contul de execuție a bugetului local - Venituri" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmește de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informații privind veniturile, pe structura bugetelor aprobate (clasificația funcțională).12. Anexa 13 "Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmește de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe) și instituțiile subordonate finanțate din bugetul local cu informații privind cheltuielile, pe structura bugetelor aprobate (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în anexa 7.13. Anexa 14a "Disponibil din mijloace cu destinație specială" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se completează de către instituțiile publice de subordonare centrală. Rândul 12 "Alte fonduri cu destinație specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț.14. Anexa 14b "Disponibil din mijloace cu destinație specială" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se completează de către instituțiile publice de subordonare locală.15. Anexa 15 "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în anexa 7.16. Anexa 16 "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în anexa 7.17. Anexa 17 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).18. Anexa 18 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în anexa 7.19.1. Anexa 19 "Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Venituri" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind veniturile realizate din operațiuni în afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fond de rulment etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).19.2. În anexa 19 "Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Venituri" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) la indicatorul "Venituri" de la codul 36.11.10 "Fondul de rulment" se vor raporta veniturile încasate provenite din:– excedentul anual al bugetului local, rămas după rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor și altor costuri aferente acestora, la finele anului;– dobânzile încasate în cursul anului pentru disponibilitățile aflate în conturi la Trezoreria Statului.20.1. Anexa 20 "Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Cheltuieli" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind cheltuielile efectuate din operațiuni în afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fond de rulment etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în anexa 7.20.2. În anexa 20 "Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Cheltuieli" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare), la raportarea plăților din disponibilul fondului de rulment la 31 decembrie 2009, la subcapitolul 54.11.08 "Fondul de rulment", articolul 80.08 "Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă", se vor avea în vedere următoarele:a) sumele utilizate temporar în cursul anului pentru acoperirea golurilor provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile anului curent evidențiate la codul 80.08 (înregistrare contabilă 4687 = 5221) se anulează după restituirea din bugetul local la finele anului 2009 a sumelor primite pentru acoperirea golurilor temporare de casă (înregistrare contabilă 5221 = 4687, codul 80.08 în roșu);b) la articolul 80.08 se raportează numai sumele plătite din disponibilul fondului de rulment pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar la finele anului.21. Anexa 21 "Contul de execuție a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale la....." (anexă la normele metodologice - formular din situațiile financiare), anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale.22. Anexa 22 "Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la......" (anexă la normele metodologice - formular din situațiile financiare), anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteză privind veniturile proprii și celelalte surse în completare, cheltuielile și excedentul bugetului local respectiv.23. Anexa 23 "Situația privind sumele primite și utilizate ca donații/sponsorizări" (anexă la normele metodologice - formular din situațiile financiare), anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, se întocmește pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003.24. Anexa 24 "Situația privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale" (anexă la normele metodologice - formular din situațiile financiare), anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obține ca rezultat al prelucrării automate a datelor la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.25. Anexa 25 "Sinteza finanțării programelor" și anexa 26 "Fișa programului" (anexe la normele metodologice - formulare din situațiile financiare anuale), anexa nr. 5 și, respectiv, anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, se întocmesc de ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și alte autorități publice care au aprobate prin Legea nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, "bugete pe programe" și care au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile financiare anuale rapoarte de performanță în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate. Raportarea execuției bugetului pe programe se face în structura prevăzută în bugetul aprobat.26.1. Anexa 30 "Plăți restante" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se completează de către toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și modul de finanțare a cheltuielilor, cu sumele reprezentând plăți restante din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.26.2. La raportarea de la 31 decembrie 2009 se vor păstra soldurile inițiale raportate în situațiile financiare de la 30 iunie 2009. În cazuri deosebite cum ar fi reorganizarea, identificarea unor erori majore, se va consulta Ministerul Finanțelor Publice asupra modalităților de corecție potrivit dispozițiilor legale în vigoare.26.3. Pentru plățile restante către furnizori și creditori din operațiuni comerciale, se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404 și 405 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operațiuni decât cele comerciale).26.4. Pentru plățile restante față de bugetul general consolidat, se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 și 4481 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative.26.5. Pentru plățile restante față de salariați și alte categorii de persoane, se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 și 438 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare și contribuțiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăți restante.)26.6. Pentru plățile restante reprezentând împrumuturi nerambursabile la scadență și dobânzi restante, se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1612, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197 și 5198 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.26.7. Pentru plățile restante reprezentând creditori bugetari, se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depășit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.27.1. Anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine" (anexă la normele metodologice - formular din situațiile financiare anuale), anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, se întocmește de către instituțiile publice care dețin în numele statului român acțiuni la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine.27.2. Se raportează separat valoarea acțiunilor cotate și a celor necotate. La raportările trimestriale acțiunile se înscriu la valoarea contabilă (nominală), iar la finele exercițiului se raportează la valoarea de piață, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7. din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 40/2007.28. Anexa 32 "Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexă la normele metodologice - formular din situațiile financiare anuale), anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, se întocmește de către creditorii bugetari (Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situațiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă și ca modalitate de executare silită, a garanțiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanțului specifice operațiunilor respective.29. Anexa 33 "Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap", (anexă la normele metodologice - formular din situațiile financiare anuale), anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale.30. Anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (anexă la normele metodologice - formular din situațiile financiare anuale), anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice, se completează cu informații privind evoluția activelor nete/capitalurilor proprii ale instituțiilor publice pe parcursul exercițiului financiar. Datele trebuie să fie însoțite de informații prezentate în notele explicative referitoare la:– natura modificărilor;– natura și scopul constituirii rezervelor;– orice informații semnificative.31. Anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" și anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (anexe la normele metodologice - formulare din situațiile financiare), anexa nr. 11 și, respectiv, anexa nr. 12 la prezentele norme metodologice, se întocmesc de instituțiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, după caz.Pentru activele fixe neamortizabile conform legii, nu se recunoaște ajustarea pentru depreciere.32.1. Anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ........." (formular din situațiile financiare - anexă la normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se completează de ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice autonome și instituții publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor.32.2. În subsectorul administrație publică centrală (cod S1311) se cuprind instituțiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora.33.1. Anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ........." (formular din situațiile financiare - anexă la normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor.33.2. În subsectorul administrație publică locală (cod S1313) se cuprind instituțiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, incluzând comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a acestora.34.1. Anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ........." (formular din situațiile financiare - anexă la normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se completează de instituții și autorități publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.34.2. În subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind:– Casa Națională de Asigurări de Sănătate și instituțiile subordonate;– Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;– Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;– Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și instituțiile subordonate;– Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și instituțiile subordonate.35. În vederea întocmirii corecte a anexei 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ......", a anexei 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ........." și a anexei 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ........." (formulare din situațiile financiare, anexe la normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) instituțiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informații detaliate pe subsectoarele administrației publice: subsectorul administrație publică centrală, subsectorul administrație publică locală, subsectorul asigurări sociale.36.1. Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de Raportul de analiză pe bază de bilanț, care va cuprinde note explicative prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006, privind activele fixe, stocurile, creanțele, datoriile, capitalurile proprii, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, de notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.941/2009, precum și de alte note considerate necesare.36.2. În cazul în care din centralizarea datelor se constată existența unor obligații neachitate la scadență pentru bunuri achiziționate, lucrări executate și servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozițiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligația de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanț măsurile luate.36.3. Instituțiile publice care în anul 2009 au inclus pe cheltuieli, în condițiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menționează în Raportul de analiză pe bază de bilanț natura și valoarea pagubelor respective.37. Anexa 41 "Corelații între formularele de situații financiare" - anexă la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit anexei nr. 13 la prezentele norme metodologice.38.1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare, care efectuează plăți pentru derularea proiectelor proprii cu finanțare nerambursabilă postaderare din conturile de disponibil: 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile", 516 "Disponibil din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale" și 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local", raportează lunar execuția cheltuielilor efectuate (titlul 56) în anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" întocmită distinct pentru conturile de disponibil, în conformitate cu prevederile cap. B pct. 1 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare.38.2. Prevederile alin. (1) se aplică și situațiilor financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2009.38.3. Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice se raportează în anexa 6 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli", anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli", anexa 18 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli", după caz, puse de acord cu datele din evidența agențiilor/autorităților de implementare (Oficiul de Plăți și Contractare PHARE sau alte agenții/autorități de implementare).Anexele nr. 6 și 7 la situațiile financiare trimestriale și anuale, întocmite de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice, vor purta viza agențiilor/autorităților de implementare prin care se confirmă exactitatea plăților raportate în conturile de execuție de către instituțiile publice - beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile.Totodată, aceste plăți nu se raportează de către instituțiile publice în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexele 3 și 4).39. Raportările financiare lunare se întocmesc și în anul 2010 de instituțiile publice în baza prevederilor cap. B "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor pct. 38 alin (1) din prezentele norme metodologice.  +  Capitolul IV Semnarea, auditarea și depunerea situațiilor financiare anuale1. Situațiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiarcontabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.Situațiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari și principali de credite nu trebuie să fie însoțite de declarația scrisă a ordonatorilor respectivi.2. Potrivit prevederilor art. 41 pct. 3 din Legea nr. 82/1991, republicată, constituie contravenții la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni: "[.....] prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare".Potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) din aceeași lege, contravenția prevăzută la art. 41 pct. 3 se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.3. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, "Compartimentul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea [...], sistemul contabil și fiabilitatea acestuia". În consens cu buna practică în domeniu, situațiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, ale altor autorități publice, instituțiilor publice autonome și ale instituțiilor publice subordonate, la 31 decembrie 2009, a trebuit să fie însoțite de un raport de audit care să prezinte, în sinteză, nivelul de asigurare al managementului asupra fiabilității sistemului contabil, recomandările formulate și stadiul implementării acestora.Situațiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari și principali de credite nu trebuie să fie însoțite de raportul de audit.4.1. Reprezentanții desemnați ai autorităților publice, ministerelor și celorlalte organe ale administrației publice centrale și instituțiilor publice autonome au obligația să se prezinte la Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situațiilor financiare pentru instituții publice, în vederea depunerii situațiilor financiare centralizate la Ministerul Finanțelor Publice și pe suport magnetic.Nu se admite depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2009 fără prezentarea pe suport magnetic.4.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 82/1991, republicată, termenul de prezentare a situațiilor financiare anuale la Ministerul Finanțelor Publice este de "60 de zile de la încheierea exercițiului financiar".Astfel, situațiile financiare centralizate privind execuția bugetului de stat pe anul 2009, execuția bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor speciale, respectiv a bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice și instituțiile publice autonome, precum și situațiile financiare privind execuția bugetelor locale pe anul 2009, întocmite de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, se depun la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice cel mai târziu până la data de 2 martie 2010.4.3. Situațiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului prevăzut prin prezentele norme metodologice.Nedepunerea situațiilor financiare la termenul prevăzut mai sus atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.4.4. Autoritățile publice, ministerele, celelalte organe ale administrației publice centrale și instituțiile publice autonome depun o copie de pe situațiile financiare centralizate și la Direcția generală de programare bugetară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.4.5. Situațiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanțelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora, care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice(Anexa 21 la normele metodologice)Unitatea administrativ-teritorială .....................
  CONTUL DE EXECUȚIE
  a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele
  locale la ................
  cod 23
  -lei-
  Nr. crt. Denumirea indicatorilor Cod rând Cod clasificație bugetară Prevederi bugetare inițiale Prevederi bugetare definitive Încasări realizate Plăți efectuate Sume restituite
  A B C D 1 2 3 4 5=3-4
  1 Sume defalcate din TVA (rd. 2+4+6+7+8) 01 11.02      
  2 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, din care: 02 11.02.01      
  3 - susținerea sistemului de protecție a copilului 03 11.02.01.01      
  4 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, din care: 04 11.02.02      
  5 - pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat 05 11.02.02.01      
  6 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 06 11.02.05      
  7 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 07 11.02.06      
  8 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural 08 11.02.07      
  Conducătorul instituției, ......................  Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..............................
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice(Anexa 22 la normele metodologice)Unitatea administrativ-teritorială ...............................
  VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE
  ale bugetelor locale pe unități
  administrativ-teritoriale la .............
  cod 24 
  -lei-
  Denumirea indicatorilor Cod indicator Nr. rând Prevederi anuale Realizat
  I. Comune     
  VENITURI TOTAL 000102 1   
  Venituri proprii 4802 2   
  1. Venituri curente, din care: 000202 3   
  a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 4   
  - Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 5   
  - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 6   
  b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 11.02 7   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor 11.02.01 8   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București 11.02.02 9   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 11   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 12   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural 11.02.07 13   
  c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 37.02 14   
  - Donații și sponsorizări 37.02.01 15   
  - Alte transferuri voluntare 37.02.50 16   
  2. Venituri din capital 390002 17   
  3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: 40.02 18   
  - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii 40.02.06 19   
  - Împrumuturi temporare din Trezoreria Statului 40.02.10 20   
  - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 40.02.11 21   
  4. Subvenții de la alte niveluri ale administrației publice 42.00.02 22   
  - Subvenții de la bugetul de stat 42.02 23   
  - Subvenții de la alte administrații 43.02 24   
  5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări 45.02 241   
  CHELTUIELI TOTAL 5002 25   
  Excedent 98.02 26   
  Deficit 99.02 27   
  II. Orașe     
  VENITURI TOTAL 000102 29   
  Venituri proprii 4802 30   
  1. Venituri curente, din care: 000202 31   
  a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 32   
  - Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 33   
  - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 34   
  b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 11.02 35   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor 11.02.01 36   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București 11.02.02 37   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 39   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 40   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural 11.02.07 41   
  c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 37.02 42   
  - Donații și sponsorizări 37.02.01 43   
  - Alte transferuri voluntare 37.02.50 44   
  2. Venituri din capital 390002 45   
  3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: 40.02 46   
  - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii 40.02.06 47   
  - Împrumuturi temporare din Trezoreria Statului 40.02.10 48   
  - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 40.02.11 49   
  4. Subvenții de la alte niveluri ale administrației publice 42.00.02 50   
  - Subvenții de la bugetul de stat 42.02 51   
  - Subvenții de la alte administrații 43.02 52   
  5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări 45.02 521   
  CHELTUIELI TOTAL 5002 53   
  Excedent 98.02 54   
  Deficit 99.02 55   
  III. Municipii     
  VENITURI TOTAL 000102 57   
  Venituri proprii 4802 58   
  1. Venituri curente, din care: 000202 59   
  a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 60   
  - Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 61   
  - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 62   
  b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 11.02 63   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor 11.02.01 64   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București 11.02.02 65   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 67   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 68   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural 11.02.07 69   
  c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 37.02 70   
  - Donații și sponsorizări 37.02.01 71   
  - Alte transferuri voluntare 37.02.50 72   
  2. Venituri din capital 390002 73   
  3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: 40.02 74   
  - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii 40.02.06 75   
  - Împrumuturi temporare din Trezoreria Statului 40.02.10 76   
  - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 40.02.11 77   
  4. Subvenții de la alte niveluri ale administrației publice 42.00.02 78   
  - Subvenții de la bugetul de stat 42.02 79   
  - Subvenții de la alte administrații 43.02 80   
  5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări 45.02 801   
  CHELTUIELI TOTAL 5002 81   
  Excedent 98.02 82   
  Deficit 99.02 83   
  IV. Județ (buget propriu)     
  VENITURI TOTAL 000102 85   
  Venituri proprii 4802 86   
  1. Venituri curente, din care: 000202 87   
  a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 88   
  - Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 89   
  - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 90   
  b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 11.02 91   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor 11.02.01 92   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București 11.02.02 93   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 95   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 96   
  c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 37.02 97   
  - Donații și sponsorizări 37.02.01 98   
  - Alte transferuri voluntare 37.02.50 99   
  2. Venituri din capital 390002 100   
  3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: 40.02 101   
  - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii 40.02.06 102   
  - Împrumuturi temporare din Trezoreria Statului 40.02.10 103   
  - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 40.02.11 104   
  4. Subvenții de la alte niveluri ale administrației publice 42.00.02 105   
  - Subvenții de la bugetul de stat 42.02 106   
  - Subvenții de la alte administrații 43.02 107   
  5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări 45.02 1071   
  CHELTUIELI TOTAL 5002 108   
  Excedent 98.02 109   
  Deficit 99.02 110   
  CORELAȚII     
  VENITURI TOTAL 000102 112   
  Venituri proprii 4802 113   
  1. Venituri curente, din care: 000202 114   
  a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 115   
  - Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 116   
  - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 117   
  b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 11.02 118   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor 11.02.01 119   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București 11.02.02 120   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 122   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 123   
  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural 11.02.07 124   
  c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 37.02 125   
  - Donații și sponsorizări 37.02.01 126   
  - Alte transferuri voluntare 37.02.50 127   
  2. Venituri din capital 390002 128   
  3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: 40.02 129   
  - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii 40.02.06 130   
  - Împrumuturi temporare din Trezoreria Statului 40.02.10 131   
  - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 40.02.11 132   
  4. Subvenții de la alte niveluri ale administrației publice 42.00.02 133   
  - Subvenții de la bugetul de stat 42.02 134   
  - Subvenții de la alte administrații 43.02 135   
  5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări 45.02 1351   
  CHELTUIELI TOTAL 5002 136   
  Excedent 98.02 137   
  Deficit 99.02 138   
  Conducătorul instituției, ...................... Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..............................
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice(Anexa 23 la normele metodologice)Ministerul (organul central) .............................Unitatea administrativ-teritorială .......................Instituția ...............................................
  CONTUL DE EXECUȚIE
  a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul .............
  -lei-
  Nr. crt. Denumirea indicatorilor Codul indicatorului Suma
  1 Veniturile din donații și/sau sponsorizări primite și virate la buget   
  2 Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care: ................ pe subdiviziunile clasificației bugetare)   
  3 Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care ........... (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificației bugetare)   
  Conducătorul instituției, ...................... Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..............................
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice(Anexa 24 la normele metodologice)DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICEJudețul: .................................Perioada: ................................
  SITUAȚIA
  privind veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități
  administrativ-teritoriale
  -lei-
  DENUMIREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE(în ordine alfabetică) VENITURI TOTALE (col. 2+5+..+11)VENITURI PROPRII Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București Sume defalcate din TVA pentru drumuri Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru finanțarea Programului dedezvoltare a infrastructurii și abazelor sportivedin spațiul rural Subvenții Alte venituri
  TOTALdin care:
   Cote defalcate dinimpozitulpe venit Sume alocate dincotele defalcate dinimpozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
  00.01.02 48.0204.02.01 04.02.0411.02.0111.02.0211.02.0511.02.0611.02.0742.02  
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  TOTAL JUDEȚ (A+B+C+D)            
  A. Consiliul județean            
  B. Total municipii            
  1            
  2            
  .....            
  15            
  C. Total orașe            
  1            
  2            
  ...            
  20            
  D. Total comune            
  1            
  2            
  ...            
  125            
  -lei-
  DENUMIREA UNITĂȚILORADMINISTRATIV- TERITORIALE (în ordine alfabetică) CHELTUIELITOTALE (col. 13+...24) din care: pe titluri de cheltuieli
  Cheltuieli de personalBunuriși servicii DobânziSubvenții Transferuri între unități ale administrației publice Alte transferuriProiecte cu finanțarea din fonduri externenerambursabile Asistență socialăAlte cheltuieliCheltuieli de capital Operațiuni financiare Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent
  50.02 10 20 30 40 51 55 56 57 59 70 79 84
  A 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  TOTAL JUDEȚ (A+B+C+D)              
  A. Consiliul județean              
  B. Total municipii              
  1              
  2              
  ...              
  15              
  C. Total orașe              
  1              
  2              
  ...              
  20              
  D. Total comune              
  1              
  2              
  ...              
  125              
  -lei-
  DENUMIREA UNITĂȚILORADMINISTRATIV- TERITORIALE (în ordine alfabetică) CHELTUIELITOTALE (col. 25+...34) din care: pe părți și capitole de cheltuieli
  Serviciipublice generaleApărare,ordine publică și siguranță națională Învățământ Sănătate Cultură,recreereși religie Asigurăriși asistență socială Serviciiși dezvoltare publică,locuințemediu și ape Combustibiliși energie Transporturi Alte cheltuieli
  50.02 50.02 59.02 65.02 66.0267.02 68.02 69.02 81.02 84.02  
  A 12 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  TOTAL JUDEȚ (A+B+C+D)            
  A. Consiliul județean            
  B. Total municipii            
  1            
  2            
  ...            
  15            
  C. Total orașe            
  1            
  2            
  ...            
  20            
  D. Total comune            
  1            
  2            
  ...            
  125            
  Director executiv, ................. Trezorier-șef, ............... Consilier superior,...................
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice(Anexa 25 la normele metodologice)Ministerul (organul central) .........................Instituția ...........................................
  SINTEZA
  finanțării programelor
  Cod program: Denumire program:
  -lei-
  Cod sursă Denumire sursă Credite de angajament Credite bugetare inițiale Credite bugetare definitive Plăți efectuate
  0 TOTAL SURSE     
  I. Credite de angajament     
  II. Credite bugetare     
  1 Bugetul de stat     
  I. Credite de angajament     
  II. Credite bugetare     
  6 Credite externe (BIRD, BERD, BEI etc.)     
  I. Credite de angajament     
  II. Credite bugetare     
  8 Fonduri externe nerambursabile (fonduri PHARE etc.)     
  I. Credite de angajament     
  II. Credite bugetare     
  10 Venituri proprii     
  I. Credite de angajament     
  II. Credite bugetare     
  Cod program: Denumire program:
  -lei-
  Cod sursă Denumire sursă Credite de angajament Credite bugetare inițiale Credite bugetare definitive Plăți efectuate
  0 TOTAL SURSE     
  I. Credite de angajament     
  II. Credite bugetare     
  1 Bugetul de stat     
  I. Credite de angajament     
  II. Credite bugetare     
  6 Credite externe (BIRD, BERD, BEI etc.)     
  I. Credite de angajament     
  II. Credite bugetare     
  8 Fonduri externe nerambursabile (fonduri PHARE etc.)     
  I. Credite de angajament     
  II. Credite bugetare     
  10 Venituri proprii     
  I. Credite de angajament     
  II. Credite bugetare     
  Conducătorul instituției, ...................... Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..............................
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice(Anexa 26 la normele metodologice)Ministerul (organul central) ..........................Instituția ............................................
  FIȘA PROGRAMULUI
  Program:
       Indicatori        Prevederi inițiale Prevederi definitive Realizări
     De eficiență           
      
      
      
      
       De rezultate         
      
      
      
  Sursa de finanțareCod: 01 Denumire: Bugetul de stat
  -lei-
  Tip Denumire Cod Credite de angajament Credite bugetare inițiale Credite bugetare definitive Plăți efectuate
  50 CHELTUIELI TOTALE*) 50.01     
   Credite de angajament      
   Credite bugetare      
  Cod: 06 Denumire: Credite externe
  -lei-
  Tip Denumire Cod Credite de angajament Credite bugetare inițiale Credite bugetare definitive Plăți efectuate
  50 CHELTUIELI TOTALE *) 50.06     
   Credite de angajament      
   Credite bugetare      
  Cod: 08 Denumire: Fonduri externe nerambursabile
  -lei-
  Tip Denumire Cod Credite de angajament Credite bugetare inițiale Credite bugetare definitive Plăți efectuate
  50 CHELTUIELI TOTALE *) 50.08     
   Credite de angajament      
   Credite bugetare      
  Cod: 10 Denumire: Venituri proprii
  -lei-
  Tip Denumire Cod Credite de angajament Credite bugetare inițiale Credite bugetare definitive Plăți efectuate
  50 CHELTUIELI TOTALE *) 50.10     
   Credite de angajament      
   Credite bugetare      
  Conducătorul instituției, ...................... Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..............................
  *) Se desfășoară pe capitole și titluri de cheltuieli potrivit bugetului aprobat.
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice(Anexa 31 la normele metodologice)Ministerul (organul central) ..................Instituția ...................................
  SITUAȚIA
  acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele
  statului român, la societăți comerciale, societăți/companii
  naționale, precum și în capitalul unor organisme
  internaționale și companii străine la data de ...........
  Nr.crtDenumirea societății comerciale,societății/companiei naționale sau organismului internațional Cod fiscalCod CAENCapitalul socialNr. acțiuni Acțiuni deținute de statul român Baza legalăpentruînregistrarea acțiunilor
  Valoarea acțiunilorNr. actiuni Pondereaîn capitalul social
  Total, din care: cotatenecotate
  A B C D 1 2 3=4+5 4 5 6 7=3/1 8
   I. Acțiuni deținute la societățile comerciale, societăți/companii naționale din România (contul 260.1 - contul 296.1)           
   1           
   2           
   3           
   etc. ...           
   Total           
   II. Acțiuni deținute la organisme internaționale și companii străine (contul 260.1 - contul 296.1)           
   1           
   2           
   3           
   etc. ...           
   Total           
   Total general           
  Conducătorul instituției, ...................... Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..............................
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice(Anexa 32 la normele metodologice)Ministerul (organul central) ..............Instituția ................................
  SITUAȚIA
  sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului
  rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea
  veniturilor bugetului general consolidat*
  Cod 06-lei-
  Simbol cont contabil Denumirea contului Cod rând Soldul contului la începutul anului Soldul contului la sfârșitul perioadei
   A B C D
  8047 Valori materiale supuse sechestrului 01   
  8052 Garanții depuse pentru sume contestate 02   
  8053 Garanții depuse pentru înlesniri acordate 03   
  8054 Înlesniri la plata creanțelor bugetare 04   
  8055 Cauțiuni depuse pentru contestație la executarea silită 05   
  8056 Garanții legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară 06   
  8058 Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului 07   
   TOTAL (01 la 07) 08   
  Conducătorul instituției, ...................... Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..............................
  *) Se completează de instituțiile publice care administrează venituri ale bugetului general consolidat.
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice(Anexa 33 la normele metodologice)Unitatea administrativ-teritorială ..............Instituția ......................................
  SITUAȚIA
  unor indicatori referitori la protecția copilului și a
  persoanelor cu handicap
  la data de ......
  Cod 08
  Denumire Cod rând Număr
  Copii aflați în familii substitutive*) 001  
  Copii protejați în: 002  
  Centre de plasament 003  
  Centre de primire a copilului în regim de urgență 004  
  Centre maternale**) 005  
  Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap 006  
  Asistenți personali pentru persoanele cu handicap 007  
  Conducătorul instituției, ...................... Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..............................
  *) La asistenții maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gradul IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințați în vederea adopției.**) Coloana "Număr" se va completa cu numărul de cupluri mamă-copil.
   +  Anexa nr. 10la normele metodologice(Anexa 34 la normele metodologice)Ministerul (organul central) ......................Unitatea administrativ-teritorială ................Instituția ........................................
  SITUAȚIA
  modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii
  Cod 25-lei-
  Denumirea elementului de capital Cod rândSold la începutulanului CreșteriReduceriSold la sfârșitulanului
  A B 1 2 3 4
  Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100 01     
  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 101 02     
  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 102 03     
  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale Ct. 103 04     
  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale Ct. 104 05     
  Rezerve din reevaluare Ct. 105 06     
  Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct. 106 07     
  Fondul de rulment Ct. 131 08     
  Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 132 09     
  Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare Ct. 133 10     
  Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134 11     
  Fondul de risc Ct. 135 12     
  Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct. 136 13     
  Taxe speciale Ct.137 14     
  Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1391 15     
  Alte fonduri (Ct. 1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399) 16     
  Rezultatul reportat (Ct. 117 - sold creditor) 17     
  Rezultatul reportat (Ct. 117 - sold debitor) 18     
  Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 121 - sold creditor) 19     
  Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 121 - sold debitor) 20     
  Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 - rd. 18 + rd. 19 - rd. 20 ) 21  x x  
  Conducătorul instituției, ...................... Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..............................
   +  Anexa nr. 11la normele metodologice(Anexa 35a la normele metodologice)Ministerul (organul central) ........................Unitatea administrativ-teritorială ..................Instituția ..........................................
  SITUAȚIA
  activelor fixe amortizabile
  la .........
  Cod 26                                                                              - lei -         
  Denumirea activelor fixe      Nr.rd.     Existent 31.12.2009Sold  la   înce- putul anului                   Creșteri                           
  Total,din   care:  diferențe     din       reevaluare*) achi-ziții  transferuri/ prime cu     titlu     gratuit    donații,sponso- rizări    alte căi    
  nr.    mp   
            A                B    1     2     3   4=5+6+7+8+9       5        6         7         8        9   
  ACTIVE FIXE NECORPORALE  01  x    x    x     x        x       x        x        x       x 
  Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)                  02   x     x               
  Concesiuni, brevete,     licențe, mărci comercialedrepturi și active       similare (ct. 205)           03     x       x                             
  Alte active fixe         necorporale (ct. 208)      04   x     x               
  TOTAL (rd. 02+03+04)     05  x    x        
  ACTIVE FIXE CORPORALE    06  x    x    x    x         x       x        x        x      x  
  Amenajări la terenuri    (ct. 2112)                 07   x     x               
  Construcții (ct. 212),   din care:                  08   x     x               
  - locuințe               09         
  - hoteluri               10         
  - vile                   11         
  Instalații tehnice,      mijloace de transport,   animale și plantații (   ct. 213)                     12     x       x                             
  Mobilier, aparatură      birotică, echipamente    de protecție a valorilor umane și materiale și    alte active fixe         corporale (ct. 214)            13       x         x                                           
  TOTAL (rd. 07+08+12+13)  14  x    x        
  TOTAL ACTIVE FIXE        (rd. 05+14)                15   x     x               
  *) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe".
  Cod 27- lei -
  Denumirea activelorfixe Nr.rd.Reduceri Sold la sfârșitulanului Ajustări de valoare (amortizăriși ajustări pentru depreciere)Valoareacontabilă netă
  Total din care: diferențe din reevaluare **) eliminare amortizare***) dezmembrări și casăritransferuri/cu titlu gratuitvânzărialtecăi Sold la începutulanului Creșteri Reduceri Sold la sfârșitulanului
  A B 10=11+ 12+13+ 14+15+1611 12 13 14 15 16 17=3+4-1018 19 20 21=18+ 19-20 22=17-21
  ACTIVE FIXE NECORPORALE 01x x x x x x x x x x x x x
  Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203) 02             
  Concesiuni, brevetelicențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 205) 03             
  Alte active fixe necorporale (ct. 208) 04             
  TOTAL (rd.02+03+04)05             
  ACTIVE FIXE CORPORALE 06x x x x x x x x x x x x x
  Amenajări la terenuri (ct. 2112) 07             
  Construcții (ct. 212), din care: 08             
  - locuințe 09             
  - hoteluri 10             
  - vile 11             
  Instalații tehnice,mijloace de transport, animale și plantații (ct. 213) 12             
  Mobilier, aparaturăbirotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214) 13             
  TOTAL (rd. 07+08+12+13) 14             
  TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14) 15             
  Conducătorul instituției, ...................... Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..............................
  **) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe".***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".
   +  Anexa nr. 12la normele metodologice(Anexa 35b la normele metodologice)Ministerul (organul central) ..................Unitatea administrativ-teritorială ............Instituția ....................................
  SITUAȚIA
  activelor fixe neamortizabile
  Cod 28 
  Denumirea activelor fixe      Nr.rd.    Existent la31.12.2009 Sold  la   înce- putul anului                   Creșteri                           
  Total,din   care:  diferențe     din       reevaluare*) achi-ziții  transferuri/ prime cu     titlu       gratuit   donații,sponso- rizări    alte căi    
  ha   nr.  mp   
            A                B   1   2   3     4   5=6+7+8+9+10      6       7         8           9      10   
  ACTIVE FIXE NECORPORALE  01 x x x    x     x        x       x       x          x     x  
  Înregistrări ale         evenimentelor cultural-  sportive (ct. 206)          02   x    x    x                      
  Active fixe necorporale  în curs de execuție      (ct. 233)                   03   x    x    x                      
  TOTAL (rd. 02 + 03)      04 x x x        
  ACTIVE FIXE CORPORALE    05 x x x   x     x        x        x       x         x       x 
  Amenajări la terenuri    (ct. 2112)                 06  x   x   x               
  Terenuri (ct. 2111)      07  x x        
  Construcții (ct. 212),   din care:                  08  x   x   x               
  - locuințe               09 x          
  - hoteluri               10 x          
  - vile                   11 x          
  Instalații tehnice,      mijloace de transport,   animale și plantații     (ct. 213)                   12     x     x     x                             
  Mobilier, aparatură      birotică, echipamente de protecție a valorilor    umane și materiale și    alte active fixe         corporale (ct. 214)            13      x       x       x                                           
  Active fixe corporale în curs de execuție (ct.231)  14  x   x   x               
  Alte active ale statului (ct. 215)                  15  x   x   x               
  TOTAL (rd. 06+07+08+12+  13+14+15)                  16  x   x   x               
  TOTAL ACTIVE FIXE        (rd. 04+16)                17  x   x   x               
  Cod 29 
  Denumirea activelorfixe Nr.rd.Reduceri Sold la sfârșitulanului Valoarea activelor fixe neamortizabile
  Totaldin care:reevaluare dezmembrări transferurivânzărialtecăi Fondul activelor fixe necorporalect. 100 Domeniulpublic al statuluict. 101 Domeniulprivat al statuluict. 102 Domeniulpublic al UAT ct. 100 Domeniulprivat al UAT ct. 104
  A B 11=12+13+14+15+16 12 13 14 15 16 17=4+5-1118 19 20 21 22
         17=18+19++20+21+22     
  ACTIVE FIXE NECORPORALE 01x x x x x x x x x x x x
  Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 206) 02        x x x x
  Active fixe necorporale în cursde execuție (ct. 233) 03       x x x x x
  TOTAL (rd. 02 + 03)04        x x x x
  ACTIVE FIXE CORPORALE 05x x x x x x x x x x x x
  Amenajări la terenuri (ct. 2112)06       x     
  Terenuri (ct. 2111)07       x     
  Construcții (ct. 212), din care: 08       x     
  - locuințe 09       x     
  - hoteluri 10       x     
  - vile 11       x     
  Instalații tehnice,mijloace de transport, animale și plantații (ct. 213) 12       x     
  Mobilier, aparaturăbirotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)13       x     
  Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 231) 14       x x x x x
  Alte active ale statului (ct. 215) 15       x  x x x
  TOTAL (rd. 06+07+08+12+ +13+14+15) col. 4 la 17 16       x     
  TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) col. 4 la 17 17            
  Conducătorul instituției, ...................... Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..............................
   +  Anexa nr. 13la normele metodologice(Anexa 41 la normele metodologice)
  CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE
  "Bilanț" (cod 01) și "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)
  – Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)– rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)NOTĂ:Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:1) La Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu soldul contului 121 "Rezultatul patrimonial", în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu, școli).2) La Agenția Națională de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităților teritoriale subordonate:891 "Bilanț de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"sau121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanț de închidere"
  CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
  "Bilanț" (cod 01) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor
  financiare ale instituțiilor publice din administrația
  centrală la data de..." (cod 17)
  Creanțele bugetului general consolidatRd. 24 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)Împrumuturi pe termen scurt(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)NOTĂ:Corelațiile nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului.În locul acestora, se vor respecta următoarele corelații:Creanțele bugetului general consolidatRd. 24 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40 a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)Împrumuturi pe termen scurt(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417+ rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417+ rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17)
  CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
  "Bilanț" (cod 01) și anexa 34 "Situația modificărilor în
  structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25)
  Rd. 84 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 16 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25)Rd. 84 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 16 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25)Rd. 85 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 17 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25)Rd. 85 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 17 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25)Rd. 86 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 18 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25);Rd. 86 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 18 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25)Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 19 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25)Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 19 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25)Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 20 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25)Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 20 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25);Rd. 90 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 21 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25)Rd. 90 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 21 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25)NOTĂ:În cazul în care soldul contului 117 "Rezultatul reportat", la sfârșitul anului, din col. 4 a anexei 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25), este de semn contrar soldului inițial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui, astfel:– soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;– soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda și în cazul contului 121 "Rezultatul patrimonial".Indicatorul "Total capitaluri proprii" de la rd. 21 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) se determină numai pentru col. 1 "Sold la începutul anului" și col. 4 "Sold la sfârșitul anului"
  CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
  "Bilanț" (cod 01) și anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile
  și anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile"
  Rd. 03 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 05 col. 03 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 26) - rd. 05 col. 18 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 27 ) + rd. 04 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28)Rd. 03 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 05 col. 22 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 04 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 04 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 03 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 26) - rd. 14 col. 18 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 07 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 08 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 12 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 13 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 14 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28 )Rd. 04 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 22 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 07 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 08 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 12 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 13 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29 ) + rd. 14 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 06 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28)Rd. 06 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
  CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
  anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor
  nete/capitalurilor proprii" (cod 25) și anexa 35b
  "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)
  Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. (06+07+08+12+13+15) col. 19 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. (06+07+08+12+13) col. 20 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. (06+07+08+12+13) col. 21 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. (06+07+08+12+13) col. 22 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. (01 la 05) col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 17 de la col. 18 la 22 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).NOTĂ:Corelațiile dintre anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) și anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) nu se respectă în cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.
  CORELAȚII
  în cadrul formularului anexa 35b "Situația activelor
  fixe neamortizabile" (cod form. 29)
  Rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. (06+07+08+12+13+15) col. 19 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. (06+07+08+12+13) col. 20 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. (06+07+08+12+13) col. 21 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. (06+07+08+12+13) col. 22 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 17 col. 18 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 17 col. 19 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 17 col. 20 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 17 col. 21 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 17 col. 22 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 04 col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. (02+03) de la col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 16 col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. (06+07+08+12+13+14+15) de la col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. (04+16) de la col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
  CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
  anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice,
  în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/
  companii naționale, precum și în capitalul unor organisme
  internaționale și companii străine la data de..." cu anexele 40: 40a
  "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din
  administrația centrală la data de..."(cod 17); 40b "Situația activelor
  și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la data
  de..." (cod 18); 40c "Situația activelor și datoriilor instituțiilor
  publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate)
  la data de..." (cod 19)
  Totalul general col. 03 anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de..." (cu excepția FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40a "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)Totalul general col. 03 din formularul anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de... = rd. 126 col. 02 + rd. 134 col. 02 + rd. 142 col. 02 din formularul 40b "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la data de..." (cod 18)Totalul general col. 03 din formularul anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de..." = rd. 136 col. 02 + rd. 144 col. 02 + rd. 152 col. 02 din formularul 40c "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de..." (cod 19)NOTĂ:Corelația dintre totalul general col. 03 anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de..." = rd. 256 col.02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40a "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17); nu se va respecta cu valoarea participațiilor la FMI deținute de către Ministerul Finanțelor Publice.
  ------