LEGE nr. 12 din 26 ianuarie 2010bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 27 ianuarie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2010 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2010.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 41.005,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 41.005,9 milioane lei. (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 310 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 54,3 milioane lei, cu un excedent de 255,7 milioane lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/03. (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03.  +  Articolul 3 (1) Numărul total al locurilor la tratament balnear şi odihnă ce poate fi finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi cel care poate fi acordat gratuit diverselor categorii sociale care au reglementat acest drept prin norme legale în vigoare se stabilesc prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget, până cel mai târziu la 15 martie 2010, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de administraţie al acestei instituţii. (2) Fondurile alocate decontării biletelor de odihnă nu pot depăşi 10% din totalul fondurilor aprobate pentru cheltuielile cu biletele de tratament balnear şi odihnă la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială", titlul "Asistenţă socială", alineatul "Ajutoare sociale în natură". (3) Numărul locurilor la tratament balnear ce se acordă gratuit nu poate depăşi 15% din numărul total al locurilor contractate. (4) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2010 se asigură şi plata biletelor de tratament balnear şi odihnă utilizate şi rămase nedecontate în anul 2009. (5) Tarifele practicate de unităţile de tratament din proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. (6) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va contracta biletele de tratament balnear numai pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2010, respectiv 1 septembrie - 31 decembrie 2010.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010  +  Articolul 4 (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04. (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 1.566,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.943,4 milioane lei, cu un deficit de 1.376,6 milioane lei. (3) Deficitul sistemului de asigurări pentru şomaj ce se va înregistra la sfârşitul anului 2010 se acoperă din disponibilităţile înregistrate de bugetul asigurărilor pentru şomaj în anii precedenţi. (4) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 253 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 21,3 milioane lei, cu un excedent de 231,7 milioane lei. (5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04. (6) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04. (7) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 6/04.  +  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 5 (1) Pentru anul 2010, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, altor facilităţi şi instrumente postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete. (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, şi au avizul de principiu al autorităţii de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilităţii asupra eligibilităţii activităţilor din cadrul proiectelor propuse la finanţare. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilităţii: a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România; b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj; c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare. (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetelor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) să efectueze, pe parcursul exerciţiului bugetar, redistribuiri de fonduri între proiecte din fonduri externe nerambursabile, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, inclusiv să introducă proiecte noi în condiţiile prevăzute la alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 6 (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare. (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 5 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale care reglementează fiecare domeniu ce intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de către autorităţile de management/gestiune al/a fondurilor/instrumentelor/facilităţilor sau de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi ori instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor ce nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează cu celeritate în conturile de venituri sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.  +  Articolul 7 (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2010. (3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare". (4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.  +  Articolul 8 (1) În bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute şi sume reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională - "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă". (2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană. (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (4) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.  +  Articolul 9În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri comunitare pre- şi postaderare, precum şi a programelor cu finanţare rambursabilă.  +  Articolul 10Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  +  Articolul 11Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.  +  Articolul 12 (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat. (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.  +  Articolul 13Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi al capitolului 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.  +  Articolul 14Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la aceste bugete.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 15 (1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2010, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate şi se suportă din bugetele din care se finanţează drepturile respective. (2) Cheltuielile efectuate pentru informarea şi consultarea populaţiei, respectiv tipărirea şi transmiterea unor informaţii legate de drepturile care se acordă în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 16 (1) Valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010. (2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 este de 1.836 lei.  +  Articolul 17Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 1.836 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 918 lei.  +  Articolul 18 (1) În baza prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2010 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: a) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 20,8% datorată de angajatori; b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 25,8% datorată de angajatori; c) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 30,8% datorată de angajatori. (2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă şi cota de 2,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cotele prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.  +  Articolul 19 (1) În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, pentru anul 2010 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor: a) contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 0,5%; b) contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 0,5%; c) contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 1%; d) contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%. (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010. (3) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 20,6 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane lei.  +  Articolul 20 (1) Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.  +  Articolul 21Anexele nr. 1/03 - 5/03 şi nr. 1/04 - 6/04 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,TEODOR VIOREL MELEŞCANUBucureşti, 26 ianuarie 2010.Nr. 12.  +  Anexa 1/03MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEISOCIALE BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe anul 2010 - SINTEZA -
     
    - mii lei -
                   
    Capi- tolSub- capi- tolPa- ra- grafGru- pa/ TitluAr- ti- colAli- ne- atDenumire indicator2010 Program
    AB1
    000103         VENITURI - TOTAL41.315.919
    0002           l. VENITURI CURENTE34.259.819
    2000           B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI34.121.640
    2003           CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR23.880.271
      01         Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori23.603.199
      04         Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori277.072
    2103           CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR10.241.369
      01         Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi11.672.543
      04         Contribuţia altor persoane asigurate380.415
      05         Contribuţii facultative ale asiguraţilor11.000
      06         Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurarea2
      07         Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)-1.822.591
    290003         C. VENITURI NEFISCALE138.179
    3000           C1. VENITURI DIN PROPRIETATE33.001
    3003           VENITURI DIN PROPRIETATE1.000
      07         Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale1.000
    3103           VENITURI DIN DOBÂNZI32.001
      06         Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale32.001
    330003         C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII105.178
    3303           VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI75.178
      11         Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă75.178
    3603           DIVERSE VENITURI30.000
      50         Alte venituri30.000
    410003         IV. SUBVENŢII7.056.100
    4200           SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE7.056.100
    4203           SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT7.056.100
      24         Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat7.056.100
    490301         Venituri sistem public de pensii41.005.844
      02         Venituri sistem accidente de muncă şi boli profesionale310.075
    5003           CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT41.060.185
          01     CHELTUIELI CURENTE41.053.078
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL122.311
          20     TIT1UL II BUNURI ŞI SERVICII466.476
          30     TITLUL III DOBÂNZI50.000
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.590
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI900
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.885
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ40.405.916
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.107
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.107
    680003         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE41.060.185
          01     CHELTUIELI CURENTE41.053.078
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL122.311
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICE466.476
          30     TITLUL III DOBÂNZI50.000
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.590
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI900
          56     TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.885
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ40.405.916
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.107
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.107
    6803           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ41.005.844
          01     CHELTUIELI CURENTE40.998.837
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL117.419
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII465.652
          30     TITLUL III DOBÂNZI50.000
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.885
          57     TITLUL XI ASISTENŢĂ SOCIALĂ40.359.881
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.007
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.007
    680303         Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe39.690.449
      04         Asistenţă acordată persoanelor în vârstă332.540
      09         Ajutoare pentru urmaşi336.892
      50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale645.963
        02       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor396.903
        03       Alte cheltuieli de administrare fond249.060
    6903           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE54.341
          01     CHELTUIELI CURENTE54.241
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL4.892
          20 51     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI824
                PUBLICE1.590
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI900
          57     TITLUL XI ASISTENŢĂ SOCIALĂ46.035
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL100
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE100
    690305         Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi44.133
        01       Asistenţă socială în caz de boli26.276
        02       Asistenţă socială în caz de invaliditate17.857
      07         Asigurări pentru şomaj738
      09         Ajutoare pentru urmaşi2.754
      15         Prevenirea excluderii sociale900
        50       Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale900
      50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale5.816
        03       Alte cheltuieli de administrare fond5.816
    9903           EXCEDENT/DEFICIT255.734
      11         Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli profesionale255.734
   +  Anexa 2/03MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEISOCIALE SINTEZA cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anul 2010
     
    - mii lei -
                   
    Capi- tolSub- capi- tolPa- ra- grafGru- pa/ TitluAr- ti- colAli- ne- atDenumire indicator2010 Program
    AB1
    5000           TOTAL GENERAL  
                -------------41.060.185
          01     CHELTUIELI CURENTE41.053.078
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL122.311
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII466.476
          30     TITLUL III DOBÂNZI50.000
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE I1.590
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI900
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.885
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ40.405.916
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.107
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.107
    6800           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ41.005.844
          01     CHELTUIELI CURENTE40.998.837
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL117.419
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII465.652
          30     TITLUL III DOBÂNZI50.000
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.885
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ40.359.881
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.007
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.007
    6900           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE54.341
          01     CHELTUIELI CURENTE54.241
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL4.892
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII824
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.590
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI900
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ46.035
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL100
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE100
    5003           CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT41.060.185
          01     CHELTUIELI CURENTE41.053.078
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL122.311
            01   Cheltuieli salariale în bani95.930
              01Salarii de bază71.571
              03Indemnizaţie de conducere2.514
              04Spor de vechime9.053
              05Sporuri pentru condiţii de muncă3.115
              06Alte sporuri140
              07Ore suplimentare115
              08Fond de premii4.380
              09Prima de vacanţă4.144
              12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii470
              13Indemnizaţii de delegare202
              30Alte drepturi salariale în n bani226
            03   Contribuţii26.381
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat19.954
              02Contribuţii de asigurări de şomaj479
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate5.016
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale144
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii788
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII466.476
            01   Bunuri şi servicii28.789
              01Furnituri de birou3.150
              02Materiale pentru curăţenie204
              03Încălzit, iluminat şi forţă motrică4.366
              04Apă, canal şi salubritate847
              05Carburanţi şi lubrifianţi1.370
              06Piese de schimb306
              07Transport55
              08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet6.975
              09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional250
              30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare11.266
            02   Reparaţii curente3.500
            03   Hrană232
              01Hrană pentru oameni d232
            04   Medicamente şi materiale sanitare545
              01Medicamente320
              02Materiale sanitare225
            05   Bunuri de natura obiectelor de inventar1.514
              03Lenjerie şi accesorii de pat103
              30Alte obiecte de inventar1.411
            06   Deplasări, detaşări, transferări1.712
              01Deplasări interne, detaşări, transferări1.505
              02Deplasări în străinătate207
            11   Cărţi, publicării şi materiale documentare127
            12   Consultanţă şi expertiză43
            13   Pregătire profesională1.045
            14   Protecţia muncii20
            30   Alte cheltuieli428.949
              02Protocol şi reprezentare22
              04Chirii2.613
              06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor396.903
              09Executarea silită a creanţelor bugetare10
              30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii29.401
          30     TITLUL III DOBÂNZI50.000
            03   Alte dobânzi50.000
              02Dobândă datorată trezoreriei statului50.000
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.590
            01   Transferuri a curente1.590
              21Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională1.590
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI900
            01   A. Transferuri interne900
              17Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale900
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.885
            01   Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)5.885
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ40.405.916
            01   Asigurări sociale39.690.449
            02   Ajutoare sociale715.467
              01Ajutoare sociale în numerar369.407
              02Ajutoare sociale în natură346.060
          70     CHELTUIELI DE C CAPITAL7.107
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.107
            01   Active fixe5.200
              01Construcţii2.600
              03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale600
              30Alte active fise2.000
            03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe1.907
    6803           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ41.005.844
          01     CHELTUIELI CURENTE40.998.837
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL117.419
            01   Cheltuieli salariale în bani92.093
              01Salarii de bază68.884
              03Indemnizaţie de conducere2.500
              04Spor de vechime8.810
              05Sporuri pentru condiţii de muncă3.000
              06Alte sporuri140
              07Ore suplimentare115
              08Fond de premii4.000
              09Primă de vacanţă3.974
              12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii470
              13Indemnizaţii de delegare200
            03   Contribuţii25.326
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat19.157
              02Contribuţii de asigurări de şomaj460
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate4.816
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale138
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii755
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII465.652
            01   Bunuri şi servicii28.112
              01Furnituri de birou3.100
              02Materiale pentru curăţenie200
              03Încălzit, iluminat şi forţă motrică4.300
              04Apa, canal şi salubritate839
              05Carburanţi şi lubrifianţi1.200
              06Piese de schimb300
              07Transport50
              08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv., internet6.873
              09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional250
              30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare11.000
            02   Reparaţii curente3.500
            03   Hrană232
              01Hrană pentru oameni232
            04   Medicamente şi materiale sanitare545
              01Medicamente320
              02Materiale sanitare225
            05   Bunuri de natura obiectelor de inventar1.505
              03Lenjerie şi accesorii de pat103
              30Alte obiecte de inventar1.402
            06   Deplasări, detaşări, transferări1.700
              01Deplasări interne, detaşări, transferări1.500
              02Deplasări în străinătate200
            11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare122
            12   Consultanţă şi expertiză43
            13   Pregătire profesională1.000
            14   Protecţia muncii20
            30   Alte cheltuieli428.873
              02Protocol şi reprezentare20
              04Chirii2.613
              06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor396.903
              09Executarea silită a creanţelor bugetare10
              30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii29.327
          30     TITLUL III DOBÂNZI50.000
            03   Alte dobânzi50.000
              02Dobânda datorată trezoreriei statului50.000
          56     TITLUL VIII O PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.885
            01   Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)5.885
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ40.359.881
            01   Asigurări sociale39.690.449
            02   Ajutoare sociale669.432
              01Ajutoare sociale în numerar336.892
              02Ajutoare sociale în natură332.540
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.007
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.007
            01   Active fixe5.100
              01Construcţii2.600
              03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale500
              30Alte active fixe2.000
            03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe1.907
    680303         Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe39.690.449
      04         Asistenţă acordată persoanelor în vârstă332.540
      09         Ajutoare pentru urmaşi336.892
      50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale645.963
        02       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor396.903
        03       Alte cheltuieli de administrare fond249.060
    6903           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE54.341
          01     CHELTUIELI CURENTE54.241
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL4.892
            01   Cheltuieli salariale în bani3.837
              01Salarii de bază2.687
              03Indemnizaţie de conducere14
              04Spor de vechime243
              05Sporuri pentru condiţii de muncă115
              08Fond de premii380
              09Primă de vacanţă170
              13Indemnizaţii de delegare2
              30Alte drepturi salariale în bani226
            03   Contribuţii1.055
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat797
              02Contribuţii de asigurări de şomaj19
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate200
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale6
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii33
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII824
            01   Bunuri şi servicii677
              01Furnituri de birou50
              02Materiale pentru curăţenie4
              03Încălzit, iluminat şi forţă motrică66
              04Apă, canal şi salubritate8
              05Carburanţi şi lubrifianţi170
              06Piese de schimb6
              07Transport5
              08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv. internet102
              30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare266
            05   Bunuri de natura obiectelor de inventar9
              30Alte obiecte de inventar9
            06   Deplasări, detaşări, transferări12
              01Deplasări interne, detaşări, transferări5
              02Deplasări în străinătate7
            11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare5
            13   Pregătire profesională45
            30   Alte cheltuieli76
              02Protocol şi reprezentare2
              30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii74
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI1.590
                PUBLICE  
            01   Transferuri curente1.590
              21Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională1.590
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI900
            01   A. Transferuri interne900
              17Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale900
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ46.035
            02   Ajutoare sociale46.035
              01Ajutoare sociale în numerar32.515
              02Ajutoare sociale în natură13.520
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL100
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE100
            01   Active fixe100
              03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale100
    690305         Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi44.133
        01       Asistenţă socială în caz de boli26.276
        02       Asistenţă socială în caz de invaliditate17.857
      07         Asigurări pentru şomaj738
      09         Ajutoare pentru urmaşi2.754
      15         Prevenirea excluderii sociale900
        50       Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale900
      50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale5.816
        03       Alte cheltuieli de administrare fond5.816
   +  Anexa 3/03/20/116MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEI - Credite de angajamentII - Credite bugetare                                         SINTEZA         proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit,                    precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare
     
    mii lei
                         
    Denumirea şi codul proiectului/surse de finanţare   CodValoarea totală a proiectuluiRealizări 2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii următori
    0     1=2+3+...+82345678
                         
    TOTAL CHELTUIELI   50.03                
    I. Credite de angajament     30.157         5.88524.140132
    II. Credite bugetare     30.157         5.88524.140132
    din care:                    
    Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)   56.01                
    I. Credite de angajament     30.157         5.88524.140132
    II. Credite bugetare     30.157         5.88524.140132
    din acesta:                    
    2. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)                    
    I. Credite de angajament     25.874         5.14920.725  
    II. Credite bugetare     25.874         5.14920.725  
    4. Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)                    
    I. Credite de angajament     4.283         7363.415132
    II. Credite bugetare     4.283         7363.415132
   +  Anexa 3/03/20/116/01MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEProgram/facilitate/instrument: 2 - Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)I - Credite de angajamentII - Credite bugetare FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
  mii lei
                         
    Denumirea proiectului şi/sau Nr. data contract/decizie/ ordin de finanţare   CodValoarea totală a proiectuluiRealizări 2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii următori
    0     1=2+3+...+82345678
                         
    Proiectul: 1 Servicii publice electronice destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.
    TOTAL CHELTUIELII   25.874     5.14920.725      
    II   25.874     5.14920.725      
    FEN postaderareI   17.548     3.43214.116      
    II   17.548     3.43214.116      
    Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    CHELTUIELI CURENTEI50.0325.874     5.14920.725      
    II   25.874     5.149Z0.725      
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERAREI5625.874     5.14920.725      
    II   25.874     5.14920.725      
    Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)I56.0125.874     5.14920.725      
    II   25.874     5.14920.725      
    Proiectul: 2 Implementarea unui instrument modern de măsurare a performanţelor activităţii caselor judeţene de pensii
    TOTAL CHELTUIELII   2.912     4792.433      
    II   2.912     4792.433      
    FEN postaderareI   2.122     3421.780      
    II   2.122     3421.780      
    Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    CHELTUIELI CURENTEI50.032.912     4792.433      
    II   2.912     4792.433      
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERAREI562.912     4792.433      
    II   2.912     4792.433      
                         
    Programe din Fundul European Regională de Dezvoltare (FEDR)I56.012.912     4792.433      
    II   2.912     4792.433      
                           
    Proiectul: 3 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor teritoriale de pensii
    TOTAL CHELTUIELII   1.371     257982132    
    II   1.371     257982132    
    FEN postaderareI   1.007     184723100    
    II   1.007     184723100    
    Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    CHELTUIELI CURENTEI50.031.371     257982      
    II   1.371     257982132    
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERAREI561.371     257982132    
    II   1.371     257982132    
                         
    Programe din Fondul European Regională de Dezvoltare (FEDR)I56.011.371     257982132    
    II   1.371     257982132  
   +  Anexa 4/03MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE NUMĂR MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anii 2009-2010 (Sume alocate prin bugetul asigurărilor sociale de stat)
               
      Număr de posturi finanţate în anul 2009Salariul mediu de bază din luna decembrie 2009  - lei -Modificarea numărului de posturi în anul 2010 (+/-) faţă de anul 2009Număr de posturi finanţate în anul 2010Fond aferent salariilor de bază pe anul 2010 - mii lei -
    01234=1+35=2x4x12 luni/1000
    5003 TOTAL BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT4.575   -644.51171.571
    6803 TOTAL ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ4.420   -514.36968.884
    I. Funcţii de demnitate publică1     180
    II. Funcţii asimilate celor de demnitate publică1     180
    Preşedinte16.691   180
    III. Cabinetul demnitarului5   -14108
    Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent (secretar personal)11.523-1    
    Director de cabinet12.769   133
    Consilier (consilier personal)12.769   133
    Expert   2.5221130
    Consultant (asistent de cabinet)11.701-1    
    Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal, şofer)1933   111
    IV. Funcţii publice3.481   -1693.31252.543
    A. Funcţii publice generale3.479   -1693.31052.481
    1. Înalţi funcţionari publici2   -1153
    Secretar general14.421   153
    Secretar general adjunct13.893-1    
    2. Funcţii publice de conducere429   -1332966.880
    Director general   2.0511125
    Director102.051   10246
    Director adjunct22.051   249
    Şef serviciu242.051125615
    Şef birou22.051-2    
    Director executiv421.920-42    
    Director executiv adjunct911.920-91    
    Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş2161.920   2164.977
    Şef birou, şef administraţie financiară - nivel comună821.920   42968
    3. Funcţii publice de execuţie3.048   -353.01345.549
    a) Clasa 1 - studii superioare1.707   1641.87132.024
    Consilier superior treapta 1522.051-1339984
    Consilier superior treapta 261.79428172
    Consilier superior treapta 3181.625-126117
    Expert superior treapta 132.0511498
    Expert superior treapta 211.794   122
    Expert superior treapta 3121.625-9359
    Inspector superior treapta 351.625-5    
    Consilier juridic superior treapta 112.0511249
    Consilier juridic superior treapta 331.625-3    
    Consilier principal treapta 1   1.45677122
    Consilier principal treapta Z   1.3093347
    Consilier principal treapta 3271.212-198116
    Expert principal treapta 1   1.4565587
    Expert principal treapta 2   1.3091116
    Expert principal treapta 371.212-5229
    Inspector principal treapta 1   1.4563352
    Inspector principal treapta 2   1.3092231
    Inspector principal treapta 3121.212-9344
    Consilier juridic principal treapta 1   1.4561117
    Consilier juridic principal treapta 2   1.3091116
    Consilier juridic principal treapta 361.212-6    
    Consilier asistent treapta 121.0921517223
    Consilier asistent treapta 221.0176898
    Consilier asistent treapta 349451317193
    Expert asistent treapta 111.092   113
    Expert asistent treapta 2   1.0174449
    Expert asistent treapta 3   9454445
    Inspector asistent treapta 111.0926792
    Inspector asistent treapta 211.017   112
    Inspector asistent treapta 3   9457779
    Consilier juridic asistent treapta 1   1.0922226
    Consilier juridic asistent treapta 2   1.0174449
    Consilier juridic asistent treapta 33945-1223
    Consilier debutant1699-1    
    Expert debutant1699-1    
    Inspector debutant3699-3    
    Auditor superior treapta 122.868   269
    Auditor superior treapta 311.857-1    
    Auditor principal treapta 2   1.3111116
    Consilier superior treapta 13161.920503668.433
    Consilier superior treapta 2211.721728578
    Consilier superior treapta 3101.5601020374
    Expert superior treapta 121.920   246
    Expert superior treapta 221.721   241
    Expert superior treapta 3   1.56099168
    Inspector superior treapta 1121.920618415
    Inspector superior treapta 251.721   5103
    Inspector superior treapta 321.560991011.891
    Consilier juridic superior treapta 1361.920-234783
    Consilier juridic superior treapta 211.72156124
    Consilier juridic superior treapta 331.5601316300
    Consilier principal treapta 1521.397-1141687
    Consilier principal treapta 2111.2564051769
    Consilier principal treapta 391.163-2798
    Expert principal treapta 1191.397-712201
    Expert principal treapta 241.25659136
    Expert principal treapta 321.1635798
    Inspector principal treapta 11671.397321993.336
    Inspector principal treapta 2701.256911612.427
    Inspector principal treapta 3441.1631011452.024
    Consilier juridic principal treapta 1281.397-199151
    Consilier juridic principal treapta 251.25627106
    Consilier juridic principal treapta 341.1631418251
    Consilier asistent treapta 1251.047   25314
    Consilier asistent treapta 220978828329
    Consilier asistent treapta 37908   776
    Expert asistent treapta 181.047-6225
    Expert asistent treapta 249782670
    Expert asistent treapta 349081554
    Inspector asistent treapta 11791.047-721071.344
    Inspector asistent treapta 2126978-261001.174
    Inspector asistent treapta 3158908-12929316
    Consilier juridic asistent treapta 1511.047-1437465
    Consilier juridic asistent treapta 220978121246
    Consilier juridic asistent treapta 317908118196
    Expert debutant1699-1    
    Consilier debutant8699-8    
    Inspector debutant25699-25    
    Consilier juridic debutant7699-7    
    Auditor superior treapta 1281.920230691
    Auditor superior treapta 231.721   362
    Auditor superior treapta 341.560-3119
    Auditor principal treapta 141.397-4    
    Auditor asistent treapta 131.047-1225
    Auditor asistent treapta 23978-2112
    Auditor asistent treapta 32908-2    
    b) Clasa II - Studii superioare de scurtă durată104   -22821.287
    Referent de specialitate superior treapta 141.662-1360
    Referent de specialitate superior treapta 311.214-1    
    Referent de specialitate superior treapta 1411.649-932633
    Referent de specialitate superior treapta 241.338   464
    Referent de specialitate superior treapta 381.203311159
    Referent de specialitate principal treapta 1221.115-913174
    Referent de specialitate principal treapta 281.087-1791
    Referent de specialitate principal treapta 338272550
    Referent de specialitate asistent treapta 19691-4541
    Referent de specialitate asistent treapta 21661-1    
    Referent de specialitate asistent treapta 33624-1215
    c) Clasa III - Studii medii1.237   -1771.06012.237
    Referent superior treapta 1551.087-2530391
    Referent superior treapta 2129401123259
    Referent superior treapta 35839   550
    Referent principal treapta 11747   19
    Referent principal treapta 2   704118
    Referent principal treapta 34680-318
    Referent asistent treapta 2   640118
    Referent asistent treapta 3   619117
    Referent superior treapta 18261.054-1416858.664
    Referent superior treapta 2429111052568
    Referent superior treapta 3397984281776
    Referent principal treapta 1135747-6174663
    Referent principal treapta 212697-21084
    Referent principal treapta 3146751529235
    Referent asistent treapta 144651-1232250
    Referent asistent treapta 220638-416122
    Referent asistent treapta 325617-718133
    Referent debutant3595-3    
    B. Funcţii publice specifice2     262
    4. Manageri publici2     262
    Manager public asistent12.564   131
    Manager public asistent12.564   131
    VI. Personal cu contract de muncă933   1191.05216.153
    a) Personal de specialitate755   11987414.414
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA (O.G. 10./2008 Aparatul Central)211.7391331543.214
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I (O.G.10./2008 Aparatul Central)21.523   237
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II (O.G. 10./2008 Aparatul Central)41.380-1350
    Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III (O.G.10./2008 Aparatul Central)101.238-19134
    Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV (O.G.10./2008 Aparatul Central)91.110   9120
    Referent, inspector, revizor contabil; debutanţi O.G. 10./2008 Aparatul Central)3578-1214
    Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)11.523   118
    Consilier juridic gradul IA (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)11.441   117
    Consilier juridic gradul III (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)1992   112
    Referent IA (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)68889-167715
    Referent I (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)23774   23214
    Referent II (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)20719   20173
    Referent III (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)19630   19144
    Referent IV (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)4599   429
    Referent debutant (O.G. 10/2008 Administraţia Centrală)2563   214
    Cercetător ştiinţific principal gradul II (O.G. 10./2008 - Cercetare)32.367   385
    Cercetător ştiinţific principal gradul III (0.G.10./2008 - Cercetare)31.847   366
    Cercetător ştiinţific (O.G. 10./2008 - Cercetare)31.429-1234
    Asistent de cercetare ştiinţifică (O.G. 10./2008 - Cercetare)11.124   113
    Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist11.454   117
    Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical11.120   113
    Soră medicală principală11.039   112
    Infirmieră, agent D.D.D.15681-114114
    Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare32619-230223
    Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor, gradul I; inginer, economist; specialist IA (O.G. 10/2008 - alte unităţi bugetare)61.441   6104
    Analist (programator) ajutor III (O.G. 10/2008 Unităţi de informatică)1759   19
    Operator, controlor date; I (O.G. 10/2008 Unităţi de informatică)1915   111
    Operator, controlor date; IV (O.G. 10/2008 Unităţi de informatică)1689   18
    Medic primar (Sănătate - anexa 1)1601.850   1603.552
    Medic specialist (Sănătate - anexa 1)421.589-141782
    Farmacist specialist (Sănătate - anexa 1)11.477   118
    Asistent medical principal (Sănătate - anexa 1)301.368-228460
    Asistent medical (Sănătate - anexa 1)101.220   10146
    Asistent medical principal (Sănătate - anexa 1)691.078   69893
    Asistent medical (Sănătate - anexa 1)85964-283960
    Statistician medical, registrator medical; principal (Sănătate - anexa 1)31.039   337
    Statistician medical, registrator medical (Sănătate - anexa 1)4895-1332
    Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; specialist (Sănătate - anexa 1)21.454   235
    Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal (Sănătate - anexa 1)21.773   243
    Şofer autosanitară II (Sănătate - personal auxiliar)2701   217
    Medic primar (Sănătate - anexa 2 personal de specialitate)272.199   27712
    Medic specialist (Sănătate - anexa 2 personal de specialitate)211.775   21447
    Asistent medical, moaşă; principal (Sănătate - anexa 2 personal de specialitate)221.773   22468
    Asistent medical, moaşă (Sănătate - anexa 2 personal de specialitate)11.328   116
    Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA10890   10107
    Tehnician, merceolog, contabil, referent; I2827   220
    Tehnician, merceolog, contabil, referent; III2683   216
    Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul III economist, referent, inginer gr. II31.073   339
    b) Personal care ocupă funcţii comune178     1781.740
    Secretar-dactilograf, dactilograf; I13775   13121
    Secretar-dactilograf, dactilograf; II3707   325
    Casier magaziner; I18829   18179
    Casier magaziner; II10744   1089
    Funcţionar arhivar; I25810   25243
    Funcţionar arhivar; II6744   654
    Funcţionar arhivar; III7679   757
    Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I20675   20162
    Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II1657   18
    Şofer52933   52582
    Muncitor calificat I3894   332
    Muncitor calificat II7850   771
    Muncitor calificat III6792   657
    Muncitor calificat IV3744   327
    Muncitor calificat V1687   18
    Muncitor calificat VI1675   18
    Muncitor Necalificat2657   216
    6903 TOTAL ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE155   -131422.687
    IV. Funcţii publice141   -111302.474
    A. Funcţii publice generale141   -111302.474
    1. Înalţi funcţionari publici1   -1    
    2. Funcţii publice de conducere2   13102
    Director general   4.4211153
    Director22.051   249
    Director genera] executiv14.421-1    
    Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş   1.920      
    3. Funcţii publice de execuţie138   -111272.372
    a) Clasa I - studii superioare138   -121262.363
    Consilier superior treapta 1102.051-28197
    Consilier superior treapta 211.794   122
    Consilier superior treapta 321.625-1120
    Expert superior treapta 112.051   125
    Expert superior treapta 311.625-1    
    Consilier juridic superior treapta 3   1.6251120
    Consilier principal treapta 1   1.4561117
    Consilier principal treapta 321.212-2    
    Expert principal treapta 2   1.3091116
    Expert principal treapta 3   1.2121115
    Inspector principal treapta 211.309   116
    Consilier asistent treapta 1   1.0921113
    Consilier asistent treapta 31945-1    
    Consilier juridic asistent treapta 3   9451111
    Consilier juridic debutant1699-1    
    Consilier superior treapta 1261.920-620461
    Consilier superior treapta 271.721411227
    Consilier superior treapta 371.560-3475
    Expert superior treapta 171.920613300
    Expert superior treapta 2101.721-55103
    Expert superior treapta 331.560   356
    Inspector superior treapta 121.920-2    
    Inspector superior treapta 311.5603475
    Consilier principal treapta 161.397-2467
    Consilier principal treapta 211.2562345
    Consilier principal treapta 321.163   228
    Expert principal treapta 191.397110168
    Expert principal treapta 231.257-2115
    Expert principal treapta 3   1.1631114
    Inspector principal treapta 181.397-26101
    Inspector principal treapta 241.256-2230
    Inspector principal treapta 321.1632456
    Consilier asistent treapta 121.047-2    
    Expert asistent treapta 141.047-1338
    Expert asistent treapta 22978-1112
    Expert asistent treapta 32908-1111
    Inspector asistent treapta 121.047-2    
    Inspector asistent treapta 239781447
    Inspector asistent treapta 329081333
    Consilier juridic asistent treapta 33908   333
    c) Clasa III - Studii medii     119
    Referent principal treapta 1   747119
    VI. Personal cu contract de muncă14   -212213
    a) Personal de specialitate12   -210191
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA (O.G. 10/2008 Aparatul Central)101.739-28167
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II (O.G. 10/2008 Aparatul Central)11.380   117
    Referent IV (O.G. 10/2008 Administraţia Centrală)1599   17
    b) Personal care ocupă funcţii comune2     222
    Şofer2933   222
   +  Anexa 5/03/20/118BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT Programul de investiţii publice
                       
    - mii lei -
    I - Credite de angajament   TOTALCheltuieli efectuate până la 31.12.2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii ulteriori
    II - Credite bugetare
    CAPITOL/GRUPA/SURSA
     
    0123456789
    TOTAL GENERAL  
    5000 TOTAL GENERALI182.191137.58015.3497.1077.3857.3857.385  
    II182.191137.58015.3497.1077.3857.3857.385  
    5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI71.50736.3765.8697.1077.3857.3857.385  
    II71.50736.3765.8697.1077.3857.3857.385  
    50037101 Active fixeI60.74534.3713.9195.2005.8855.8855.485  
    II60.74534.3713.9195.2005.8855.8855.485  
    5003710101 ConstrucţiiI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    5003710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI7.976   9006001.4001.2003.876  
    II7.976   9006001.4001.2003.876  
    5003710130 Alte active fixeI5.400   1.8192.000527527527  
    II5.400   1.8192.000527527527  
    50037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
    II10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
    5006 CREDITE EXTERNEI110.684101.2049.480          
    II110.684101.2049.480          
    50067101 Active fixeI110.684101.2049.480          
    II110.684101.2049.480          
    5006710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI3.930   3.930          
    II3.930   3.930          
    5006710130 Alte active fixeI5.550   5.550          
    II5.550   5.550          
    A - Obiective (proiecte) de investiţii în conti nuare
    5000 TOTAL GENERALI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    50037101 Active fixeI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    5003710101 ConstrucţiiI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    C - Alte cheltuieli de investiţii
    5000 TOTAL GENERALI169.193137.58014.1494.5073.4273.2276.303  
    II169.193137.58014.1494.5073.4273.2276.303  
    5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI58.50936.3764.6694.5073.4273.2276.303  
    II58.50936.3764.6694.5073.4273.2276.303  
    50037101 Active fixeI47.74734.3712.7192.6001.9271.7274.403  
    II47.74734.3712.7192.6001.9271.7274.403  
    5003710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI7.976   9006001.4001.2003.876  
    II7.976   9006001.4001.2003.876  
    5003710130 Alte active fixeI5.400   1.8192.000527527527  
    II5.400   1.8192.000527527527  
    50037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
    II10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
    5006 CREDITE EXTERNEI110.684101.2049.480          
    II110.684101.2049.480          
    50067101 Active fixeI110.684101.2049.480          
    II110.684101.2049.480          
    5006710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI3.930   3.930          
    II3.930   3.930          
    5006710130 Alte active fixeI5.550   5.550          
    II5.550   5.550          
    b. Dotări independente
    5000 TOTAL GENERALI145.080133.1744.8306001.4001.2003.876  
    II145.080133.1744.8306001.4001.2003.876  
    5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI42.31134.3359006001.4001.2003.876  
    II42.31134.3359006001.4001.2003.876  
    50037101 Active fixeI42.31134.3359006001.4001.2003.876  
    II42.31134.3359006001.4001.2003.876  
    5003710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI7.976   9006001.4001.2003.876  
    II7.976   9006001.4001.2003.876  
    5006 CREDITE EXTERNEI102.76998.8393.930          
    II102.76998.8393.930          
    50067101 Active fixeI102.76998.8393.930          
    II102.76998.8393.930          
    5006710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI3.930   3.930          
    II3.930   3.930          
    e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
    5000 TOTAL GENERALI24.1134.4069.3193.9072.0272.0272.427  
    II24.1134.4069.3193.9072.0272.0272.427  
    5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI16.1982.0413.7693.9072.0272.0272.427  
    II16.1982.0413.7693.9072.0272.0272.427  
    50037101 Active fixeI5.436361.8192.000527527527  
    II5.436361.8192.000527527527  
    5003710130 Alte active fixeI5.400   1.8192.000527527527  
    II5.400   1.8192.000527527527  
    50037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
    II10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
    5006 CREDITE EXTERNEI7.9152.3655.550          
    II7.9152.3655.550          
    50067101 Active fixeI7.9152.3655.550          
    II7.9152.3655.550          
    5006710130 Alte active fixeI5.550   5.550          
    II5.550   5.550          
    TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIA LĂ
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI175.261131.15015.2497.0077.2857.2857.285  
    II175.261131.15015.2497.0077.2857.2857.285  
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI64.57729.9465.7697.0077.2857.2857.285  
    II64.57729.9465.7697.0077.2857.2857.285  
    68037101 Active fixeI53.81527.9413.8195.1005.7855.7855.385  
    II53.81527.9413.8195.1005.7855.7855.385  
    6803710101 ConstrucţiiI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    6803710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI7.476   8005001.3001.1003.776  
    II7.476   8005001.3001.1003.776  
    6803710130 Alte active fixeI5.400   1.8192.000527527527  
    II5.400   1.8192.000527527527  
    68037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
    II10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
    6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI110.684101.2049.480          
    II110.684101.2049.480          
    68067101 Active fixeI110.684101.2049.480          
    II110.684101.2049.480          
    6806710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI3.930   3.930          
    II3.930   3.930          
    6806710130 Alte active fixeI5.550   5.550          
    II5.550   5.550          
    TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIA LĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI B OLI PROFESI ONALE
    6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.430100100100100100  
    II6.9306.430100100100100100  
    6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.430100100100100100  
    II6.9306.430100100100100100  
    69037101 Active fixeI6.9306.430100100100100100  
    II6.9306.430100100100100100  
    6903710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI500   100100100100100  
    II500   100100100100100  
    A - Obiective (proiecte) de investiţii în conti nuare
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    68037101 Active fixeI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    6803710101 ConstrucţiiI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
    C - Alte cheltuieli de Investiţii                  
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI162.263131.15014.0494.4073.3273.1276.203  
    II162.263131.15014.0494.4073.3273.1276.203  
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI51.57929.9464.5694.4073.3273.1276.203  
    II51.57929.9464.5694.4073.3273.1276.203  
    68037101 Active fixeI40.81727.9412.6192.5001.8271.6274.303  
    II40.81727.9412.6192.5001.8271.6274.303  
    6803710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI7.476   8005001.3001.1003.776  
    II7.476   8005001.3001.1003.776  
    6803710130 Alte active fixeI5.400   1.8192.000527527527  
    II5.400   1.8192.000527527527  
    68037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
    II10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
    6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI110.684101.2049.480          
    II110.684101.2049.480          
    68067101 Active fixeI110.684101.2049.480          
    II110.684101.2049.480          
    6806710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI3.930   3.930          
    II3.930   3.930          
    6806710130 Alte active fixeI5.550   5.550          
    II5.550   5.550          
    6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.430100100100100100  
    II6.9306.430100100100100100  
    6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.430100100100100100  
    II6.9306.430100100100100100  
    69037101 Active fixeI6.9306.430100100100100100  
    II6.9306.430100100100100100  
    6903710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI500   100100100100100  
    II500   100100100100100
   +  Anexa 5/03/20/118/01BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATCOD OBIECTIV 2 Fişa obiectivului de investiţii b. Dotări independente
                         
    Tipul cheltuielii:C - Alte cheltuieli de investiţii
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare- mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITOTALCheltuieli efectuate până la 31.12.2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii ulteriori
    0123456789
    5000 TOTAL GENERALI145.080133.1744.8306001.4001.2003.876  
    II145.080133.1744.8306001.4001.2003.876  
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI138.150126.7444.7305001.3001.1003.776  
    II138.150126.7444.7305001.3001.1003.776  
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI35.38127.9058005001.3001.1003.776  
    II35.38127.9058005001.3001.1003.776  
    68037101 Active fixeI35.38127.9058005001.3001.1003.776  
    II35.38127.9058005001.3001.1003.776  
    6803710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI7.476   8005001.3001.1003.776  
    II7.476   8005001.3001.1003.776  
    6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI102.76998.8393.930          
    II102.76998.8393.930          
    68067101 Active fixeI102.76998.8393.930          
    II102.76998.8393.930          
    6806710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI3.930   3.930          
    II3.930   3.930          
    6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.430100100100100100  
    II6.9306.430100100100100100  
    6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.430100100100100100  
    II6.9306.430100100100100100  
    69037101 Active fixeI6.9306.430100100100100100  
    II6.9306.430100100100100100  
    6903710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI500   100100100100100  
    II500   100100100100100
  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT    COD OBIECTIV 5                           Fişa obiectivului de investiţii                     c. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
                         
    Tipul cheltuielii:C - Alte cheltuieli de investiţii
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare- mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITOTALCheltuieli efectuate până la 31.12.2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii ulteriori
    0123456789
    5000 TOTAL GENERALI24.1134.4069.3193.9072.0272.0272.427  
    II24.1134.4069.3193.9072.0272.0272.427  
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI24.1134.4069.3193.9072.0272.0272.427  
    II24.1134.4069.3193.9072.0272.0272.427  
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI16.1982.0413.7693.9072.0272.0272.427  
    II16.1982.0413.7693.9072.0272.0272.427  
    68037101 Active fixeI5.436361.8192.000527527527  
    II5.436361.8192.000527527527  
    6803710130 Alte active fixeI5.400   1.8192.000527527527  
    II5.400   1.8192.000527527527  
    68037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
    II10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
    6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI7.9152.3655.550          
    II7.9152.3655.550          
    68067101 Active fixeI7.9152.3655.550          
    II7.9152.3655.550          
    6806710130 Alte active fixeI5.550   5.550          
    II5.550   5.550        
      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT    COD OBIECTIV 760                           Fişa obiectivului de investiţii                       BIROURI ŞI ARHIVĂ DMPS ŞI CJP GIURGIU
                               
    Tipul cheltuielii:A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
    A. DATE GENERALE  
      1. Date geografice:  
        1.1. Judeţ/SectorGiurgiu
        1.2. Municipiu/Oraş/ComunaGiurgiu
        1.3. AmplasamentStr. Dorobanţi nr. 18
      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate  
        2.1. Numărul şi data Acordului MFP  
        2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)Ordin 41/01.07.2008
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
      1. Valoarea totală aprobată (mii lei)1806
      2. Data preţului pentru calculul valorii totale (lună/an)03/2008
      3. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)SC 606 42 MP; SD 1792 02 MP
      4. Durata de realizări aprobată (număr luni)18
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
      1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei)1806
      2. Data preţului (lună/an)01/2009
      3. Durata de realizare contractată (nr. luni)18
      4. Data începerii investiţiei (lună/an)01/2009
      5. Data programată a terminării şi PIF (lună/an)06/2010
      6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2008 (mii lei)  
      7. Valoarea programată în anul 2009 (mii lei)700
      8. Valoare rămasă de finanţat la 31.12.2009 (mii lei)1106
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare- mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITOTALCheltuieli efectuate până la 31.12.2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii ulteriori
    0123456789
    5000 TOTAL GENERALI1.806   7001.106        
    II1.806   7001.106        
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI1.806   7001.106        
    II1.806   7001.106        
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI1.806   7001.106        
    II1.806   7001.106        
    68037101 Active fixeI1.806   7001.106        
    II1.806   7001.106        
    6803710101 ConstrucţiiI1.806   7001.106        
    II1.806   7001.106      
  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT    COD OBIECTIV 761                           Fişa obiectivului de investiţii                                  SEDIU CJP GORJ
                             
    Tipul cheltuielii:A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
    A. DATE GENERALE
      1. Date geografice:
        1.1. Judeţ/Sector Gorj
        1.2. Municipiu/Oraş/Comună Târgu Jiu
        1.3. Amplasament Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 2A
      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
        2.1. Numărul şi data Acordului MFP
        2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 417/01.07.2008
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 11408
      2. Data preţului pentru calculul valorii totale (lună/an) 03/2008
      3. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) SC 1122 MP; SD 3468 MP; 80
      SALARIAŢI 4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei) 11408
      2. Data preţului (lună/an) 01/2009
      3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 24
      4. Data începerii investiţiei (luna/an) 06/2009
      5. Data programată a terminării şi PIF (lună/an) 06/2011
      6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2008 (mii lei)
      7. Valoarea programată în anul 2009 (mii lei) 500
      8. Valoare rămasă de finanţat la 31.12.2009 (mii lei) 9310
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare- mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITOTALCheltuieli efectuate până la 31.12.2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii ulteriori
    0123456789
    5000 TOTAL GENERALI9.810   5007943.2764.1581.082  
    II9.810   5007943.2764.1581.082  
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI9.810   5007943.2764.1581.082  
    II9.810   5007943.2764.1581.082  
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI9.810   5007943.2764.1581.082  
    II9.810   5007943.2764.1581.082  
    68037101 Active fixeI9.810   5007943.2764.1581.082  
    II9.810   5007943.2764.1581.082  
    6803710101 ConstrucţiiI9.810   5007943.2764.1581.082  
    II9.810   5007943.2764.1581.082
      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT    COD OBIECTIV 762                           Fişa obiectivului de investiţii                            EXTINDERE SEDIU CNPAS
                             
    Tipul cheltuielii:A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
    A. DATE GENERALE
      1. Date geografice:
        1.1. Judeţ/Sector Sector 2
        1.2. Municipiu/Oraş/Comună Bucureşti
        1.3. Amplasament Str. Latină nr. 8
      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
        2.1. Numărul şi data Acordului MFP
        2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Decizie 847/11.11.2008
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 1382
      2. Data preţului pentru calculul valorii totale (lună/an) 10/2008
      3. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) SC 339 26 MP
      4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei) 1382
      2. Data preţului (lună/an) 01/2009
      3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 12
      4. Data începerii investiţiei (lună/an) 04/2004
      5. Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
      6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2008 (mii lei)
      7. Valoarea programată în anul 2009 (mii lei)
      8. Valoare rămasă de finanţat la 31.12.2009 (mii lei) 1382
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare- mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITOTALCheltuieli efectuate până la 31.12.2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii ulteriori
    0123456789
    5000 TOTAL GENERALI1.382     700682      
    II1.382     700682      
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI1.382     700682      
    II1.382     700682      
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI1.382     700682      
    II1.382     700682      
    68037101 Active fixeI1.382     700682      
    II1.382     700682      
    6803710101 ConstrucţiiI1.382     700682      
    II1.382     700682    
   +  Anexa 1/04    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE                        BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                                 pe anul 2010                                 ─ SINTEZA ─
     
    - mii lei -
                   
    Capi- tolSub- capi- tolPa- ra- grafGru- pa/ TitluAr- ti- colAli- ne- atDenumire indicator2010 Program
    AB1
    000104         VENITURI - TOTAL1.819.790
    0002           I. VENITURI CURENTE1.724.522
    1604           Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi33
      03         Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare33
    200004         B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI1.399.515
    2004           CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR812.490
      02         Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori590.521
        01       Contribuţii ale angajatorului şi ale persoanelor juridice asimilate angajatorului590.521
      06         Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale221.969
    2104           CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR587.025
      02         Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asigurări587.025
        01       Contribuţii individuale586.715
        02       Contribuţii datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru şomaj310
    290004         C. VENITURI NEFISCALE324.974
    3000           C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI317.406
    3104           VENITURI DIN DOBÂNZI317.406
      03         Alte venituri din dobânzi287.125
      04         Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale30.281
    3600           C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII7.568
    3604           DIVERSE VENITURI7.568
      12         Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale757
      50         Alte venituri6.811
    4004           ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE60.000
      03         Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii60.000
    4504           SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI35.268
      01         Fondul European de Dezvoltare Regională84
      02         Fondul Social European35.184
    490401         Venituri sistem asigurări pentru şomaj1.566.783
      02         Venituri fond garantare pentru plata creanţelor salariale253.007
    5004           CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ2.964.715
          01     CHELTUIELI CURENTE2.935.107
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL99.295
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII71.133
          30     TITLUL III DOBÂNZI13.900
          40     TITLUL IV SUBVENŢII4.094
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE692.020
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.190
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE43.906
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.988.498
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.071
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL9.008
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE9.008
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE20.600
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI20.600
    640004         Partea a III-a ACŢIUNI SOCIAL-CULTURALE2.694.746
          01     CHELTUIELI CURENTE2.685.738
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL99.295
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICE70.043
          30     TITLUL III DOBÂNZI13.900
          40     TITLUL IV SUBVENŢII291
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE647.255
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.834.883
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.071
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL9.008
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE9.008
    6404           CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE21.324
          01     CHELTUIELI CURENTE21.324
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL601
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII652
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.071
    640401         Asigurări pentru plata creanţelor salariale20.071
      02         Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanţelor salariale1.253
        01       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor207
        02       Alte cheltuieli de administrare fond1.046
    6504           ÎNVĂŢĂMÂNT29.805
          01     CHELTUIELI CURENTE27.941
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL326
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII11.363
          40     TITLUL IV SUBVENŢII291
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE13.730
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ2.231
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.864
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE1.864
    650407         Învăţământ nedefinibil prin nivel13.730
        01       Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare13.730
      50         Alte cheltuieli în domeniul învăţământului16.075
    6804           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ2.643.617
          01     CHELTUIELI CURENTE2.636.473
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL98.368
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII58.028
          30     TITLUL III DOBÂNZI13.900
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE633.525
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.832.652
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.144
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.144
    680407         Asigurări pentru şomaj2.451.023
      15         Prevenirea excluderii sociale15.154
        50       Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale15.154
      50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale177.440
        02       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor17.951
        03       Alte cheltuieli de administrare fond159.489
    800004         Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE269.969
    8004           ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ269.969
          01     CHELTUIELI CURENTE249.369
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.090
          40     TITLUL IV SUBVENŢII3.803
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE44.765
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.190
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE43.906
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ153.615
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE20.600
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI20.600
    800402         Acţiuni generale de muncă269.969
        04       Măsuri active pentru combaterea şomajului45.855
        05       Stimularea creării de locuri de muncă157.418
        30       Alte acţiuni generale de muncă66.696
    890401         Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj2.943.391
      02         Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor salariale21.324
    9904           EXCEDENT/DEFICIT-1.144.925
      10         Excedent/Deficit sistem asigurări pentru şomaj-1.376.608
      11         Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanţelor salariale231.683
   +  Anexa 2/04    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE                       BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                                 SINTEZA                    cheltuielilor pe surse de finanţare,                capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de              cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anul 2010
     
    - mii lei -
                   
    Capi- tolSub- capi- tolPa- ra- grafGru- pa/ TitluAr- ti- colAli- ne- atDenumire indicator2010 Program
    AB1
    5000           TOTAL GENERAL  
                -------------2.964.715
          01     CHELTUIELI CURENTE2.935.107
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL99.295
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII71.133
          30     TITLUL III DOBÂNZI13.900
          40     TITLUL IV SUBVENŢII4.094
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE692.020
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.190
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE43.906
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.988.498
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.071
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL9.008
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE9.008
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE20.600
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI20.600
    6400           CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE21.324
          01     CHELTUIELI CURENTE21.324
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL601
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII652
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.071
    6500           ÎNVĂŢĂMÂNT29.805
          01     CHELTUIELI CURENTE27.941
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL326
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII11.363
          40     TITLUL IV SUBVENŢII291
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE13.730
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ2.231
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.864
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE1.864
    6800           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ2.643.617
          01     CHELTUIELI CURENTE2.636.473
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL98.368
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII58.028
          30     TITLUL III DOBÂNZI13.900
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE633.525
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.832.652
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.144
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.144
    8000           ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ269.969
          01     CHELTUIELI CURENTE249.369
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.090
          40     TITLUL IV SUBVENŢII3.803
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE44.765
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.190
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE43.906
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ153.615
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE20.600
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI20.600
    5004           CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ2.964.715
          01     CHELTUIELI CURENTE2.935.107
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL99.295
            01   Cheltuieli salariale în bani74.834
              01Salarii de bază49.675
              02Salarii de merit602
              03Indemnizaţie de conducere2.912
              04Spor de vechime9.413
              06Alte sporuri1.008
              07Ore suplimentare200
              08Fond de premii4.319
              09Prima de vacanţă4.400
              12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii1.800
              13Indemnizaţii de delegare500
              30Alte drepturi salariate în bani5
            02   Cheltuieli salariale în natură100
              04Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa50
              05Transportul la şi de la locul de muncă50
            03   Contribuţii24.361
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat18.087
              02Contribuţii de asigurări de şomaj503
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate4.515
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale302
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii954
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII71.133
            01   Bunuri şi servicii39.757
              01Furnituri de birou585
              02Materiale pentru curăţenie111
              03Încălzit, iluminat şi forţă motrică3.684
              04Apă, canal şi salubritate378
              05Carburanţi şi lubrifianţi430
              06Piese de schimb215
              08Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet2.750
              09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional27.592
              30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare3.712
            02   Reparaţii curente1.000
            05   Bunuri de natura obiectelor de inventar500
              30Alte obiecte de inventar500
            06   Deplasări, detaşări, transferări960
              01Deplasări interne, detaşări, transferări760
              02Deplasări în străinătate200
            11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare69
            12   Consultanţă şi expertiză40
            13   Pregătire profesională20
            14   Protecţia muncii60
            30   Alte cheltuieli28.727
              02Protocol şi reprezentare20
              04Chirii6.450
              06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor18.158
              09Executarea silită a creanţelor bugetare20
              30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii4.079
          30     TITLUL III DOBÂNZI13.900
            03   Alte dobânzi13.900
              02Dobânda datorată trezoreriei statului13.900
          40     TITLUL IV SUBVENŢII4.094
            09   Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor291
            19   Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă3.803
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE692.020
            01   Transferuri curente692.020
              01Transferuri către instituţii publice13.730
              17Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat526.405
              18Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă44.765
              19Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate106.861
              20Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale259
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.190
            01   A. Transferuri interne1.990
              08Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă1.990
            02   B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)200
              01Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale200
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE43.906
            01   Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)98
            02   Programe din Fondul Social European (FSE)43.798
            24   Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană10
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.988.498
            01   Asigurări sociale1.817.498
            02   Ajutoare sociale171.000
              01Ajutoare sociale în numerar168.769
              02Ajutoare sociale în natură2.231
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.071
            25   Sume aferente plăţii creanţelor salariale20.071
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL9.008
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE9.008
            01   Active fixe4.669
              01Construcţii2.194
              02Maşini, echipamente şi mijloacele transport2.300
              30Alte active fixe175
            03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe4.339
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE20.600
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI20.600
            04   Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj20.600
    6404           CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE21.324
          01     CHELTUIELI CURENTE21.324
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL601
            01   Cheltuieli salariale în bani562
              01Salarii de bază477
              02Salarii de merit2
              04Spor de vechime50
              08Fond de premii2
              30Alte drepturi salariale în bani1
            03   Contribuţii39
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat34
              02Contribuţii de asigurări de şomaj1
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate2
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale1
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii1
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII652
            01   Bunuri şi servicii395
              01Furnituri de birou45
              02Materiale pentru curăţenie42
              03Încălzit, iluminat şi forţă motrică84
              04Apă, canal şi salubritate42
              09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional120
              30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare62
            30   Alte cheltuieli257
              06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor207
              30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii50
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.071
            25   Sume aferente plăţii creanţelor salariale20.071
    640401         Asigurări pentru placa creanţelor salariale20.071
      02         Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanţelor salariale1.253
        01       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor207
        02       Alte cheltuieli de administrare fond1.046
    6504           ÎNVĂŢĂMÂNT29.805
          01     CHELTUIELI CURENTE27.941
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL326
            01   Cheltuieli salariale în bani254
              01Salarii de bază180
              03Indemnizaţie de conducere12
              04Spor de vechime33
              06Alte sporuri8
              08Fond de premii17
              30Alte drepturi salariale în bani4
            03   Contribuţii72
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat53
              02Contribuţii de asigurări de şomaj2
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate13
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale1
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii3
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII11.363
            01   Bunuri şi servicii10.522
              01Furnituri de birou20
              02Materiale pentru curăţenie9