LEGEA nr. 11 din 26 ianuarie 2010bugetului de stat pe anul 2010
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2010 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.  +  Secţiunea 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2010  +  Articolul 2(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 66.654,3 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 101.678,4 milioane lei, cu un deficit de 35.024,1 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).---------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.(5) Se interzic reținerea și utilizarea de către ordonatorii de credite finanțați integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2010  +  Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 17.000,2 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:a) 2.053,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;b) 11.580,5 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5;c) 551,8 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare pe unități administrativ-teritoriale se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;d) 2.001,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unități administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;e) 813,5 milioane lei pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, care se vor repartiza pe județe și proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. a) sunt destinate finanțării:a) sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;b) drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore;c) cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional;d) cheltuielilor aferente învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională;e) instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;f) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;g) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene.(2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului.(3) În situațiile în care produsele lactate și de panificație, precum și mierea se contractează și de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, consiliul județean va repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective.(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. b) sunt destinate finanțării:a) cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;b) obiectelor de inventar ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;c) drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;d) ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri;e) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;f) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, pentru administrațiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;g) cheltuielilor creșelor;h) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult.(5) Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, exclusiv învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar, aprobate prin hotărâre a Guvernului.(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după consultarea consiliului județean și a primarilor, și cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente, sau a direcției de muncă și incluziune socială, după caz, în funcție de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.(7) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (4), cu excepția celor pentru plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, și contribuțiile aferente acestora, ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru plata ajutorului social, autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.(8) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 6Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2010 sunt prevăzute în anexa nr. 9.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2010  +  Articolul 7(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.(2) Pentru anul 2010, cotele de contribuții pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:a) 5,5% pentru cota datorată de angajat, prevăzută la art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;c) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;d) persoanele care nu sunt salariate dar au obligația să își asigure sănătatea, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să comunice direct casei de asigurări alese veniturile, pe baza contractului de asigurare, în vederea stabilirii și achitării cotei de 5,5%;e) pentru lucrătorii migranți care își păstrează domiciliul sau reședința în România, contribuția lunară la fond se calculează prin aplicarea cotei de 5,5% la veniturile obținute din contractele încheiate cu un angajator străin;f) persoanele care au obligația să se asigure, altele decât cele prevăzute la art. 257 și la art. 259 alin. (9) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și care nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuției plătesc contribuția lunară de asigurări sociale de sănătate calculată prin aplicarea cotei de 5,5% la salariul de bază minim brut pe țară.(3) Cotele prevăzute la alin. (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2010  +  Articolul 8(1) Pentru anul 2010, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricole și de pescuit, altor facilități și instrumente postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetele unităților administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete, cărora le revine și obligația corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilității activităților, de către autoritatea de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității:a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România;b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanțați integral de la bugetul de stat;c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislația privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (1) să efectueze redistribuiri de fonduri între proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum și să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi, respectând condițiile prevăzute la alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.(5) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza disponibilitățile fondului de rulment.(6) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune al/a programelor/ instrumentelor/facilităților sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare", precum și "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN".  +  Articolul 9(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 8 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau a altor donatori externi, la proiectele prevăzute la art. 8 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform prevederilor legale comunitare și naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, Autoritatea de certificare și plată sau de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare, după caz.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează cu celeritate în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.(4) Sumele aferente proiectelor prevăzute la art. 8 alin. (1) rămase neutilizate în cadrul bugetelor locale la finele exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local și, respectiv, în fondul de rulment și vor fi utilizate în anul 2011 cu aceeași destinație pentru care acestea au fost inițial prevăzute, până la finalizarea proiectelor respective.(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmisă de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 10(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe prin ordin norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Secţiunea a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2010  +  Articolul 11(1) Pentru anul 2010 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și a sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.  +  Articolul 12Fac excepție de la prevederile art. 11 cheltuielile aferente proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit art. 14 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.  +  Articolul 13(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65.01 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitole și între proiectele/programele cu finanțare rambursabilă, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65.01 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.  +  Articolul 14În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65.01 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".  +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 15Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică și promovarea intereselor românești peste hotare, precum și pentru finanțarea unor acțiuni cu caracter social sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 16În bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, la capitolul "Învățământ", sunt prevăzute, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiții, consolidări, reabilitări, achiziții de imobile, reparații capitale, achiziționarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea și construirea de campusuri școlare și școli de arte și meserii, asigurarea utilităților de natura investițiilor, reforma educației timpurii, precum și alte dotări specifice învățământului.  +  Articolul 17(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2010 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament în cadrul titlului "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finanțate/aprobate la finanțare sau pentru introducerea unor proiecte noi finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", redistribuiri de credite de angajament și virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.(6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(7) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzător să introducă titlul și articolul respectiv, cu avizul de principiu al autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității asupra eligibilității activităților din cadrul proiectelor propuse spre finanțare.(8) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate conform alin. (3)-(7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător și, după caz, a formularelor de fundamentare.(9) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fondurile externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(10) Pentru asigurarea sumelor necesare finanțării schemelor de ajutor de stat conforme cu regulile comunitare, precum și a celor ce vor fi notificate și aprobate de Comisia Europeană în domeniul agricol, se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să efectueze virări de credite bugetare în cursul întregului an, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 18(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale și bugetelor fondurilor speciale să efectueze și să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi, la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexe la bugetele acestora.(2) Reparațiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, la poziția C "Alte cheltuieli de investiții", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investițiilor", anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 19Din fondurile prevăzute la alin. (4) și (5) ale art. 227 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze în anul 2010 și cheltuieli pentru finalizarea obiectivelor de investiții în derulare - construcții-montaj, achiziționarea și amenajarea unor sedii ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților sale subordonate, în limita sumelor prevăzute în anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2010.  +  Articolul 20(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor la care se face referire la art. 12.(2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin. (1), precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 21(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatele "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" și "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția realocărilor între aceste poziții și a celor către titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare".(3) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.(4) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", și de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiții.(5) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:a) plății la scadență a contribuției României la bugetul Uniunii Europene, a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, la organisme financiar-bancare internaționale, a rambursărilor de credite interne și externe, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente creditelor, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri comunitare, pre- și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă;b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunității Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, și a celor reprezentând majorările de întârziere.(6) Ministerul Finanțelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuția României la bugetul Uniunii Europene".(7) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze suplimentări de credite bugetare la poziția bugetară "Fondul Național de Preaderare", prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole și alineate de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol de cheltuieli, în funcție de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul programelor cu finanțare nerambursabilă de preaderare.  +  Articolul 22Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări ale indicatorilor tehnico-economici în fișele de investiții aferente obiectivelor de investiții prevăzute în anexele la bugetele acestora, în condițiile încadrării în prevederile bugetare aprobate pe anul 2010.  +  Articolul 23(1) În termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ordonatorii principali de credite vor aproba detalierea pe programe/proiecte cu finanțare din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, după caz, precum și sumele aprobate cu această destinație, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.(2) În termenul prevăzut la alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite să aprobe bugetul pe programe, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice. Creditele de angajament cuprinse în programe se stabilesc la nivelul creditelor bugetare aprobate, cu excepția celor prevăzute în programele de investiții publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze în structură, pe funcții, numărul maxim de posturi finanțat în anul 2010 și fondul aferent salariilor de bază, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.(4) În termenul prevăzut la alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe bugetele instituțiilor subordonate.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 24(1) Resursele financiare aferente proiectelor privind infrastructura în domeniul educației, derulate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, se pot asigura prin contractarea de împrumuturi, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.(2) Pentru proiectele derulate de către instituțiile de învățământ superior de stat din coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, resursele financiare pot fi asigurate prin împrumuturi contractate de către acestea în conformitate cu legislația în vigoare, în condițiile rambursării din surse proprii, și doar cu avizarea în prealabil a contractării de către Ministerul Finanțelor Publice.(3) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și securitate națională sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unități de învățământ, indiferent de instituțiile de apărare națională, ordine publică și securitate națională din care provin cursanții.  +  Articolul 25(1) Ordonatorii principali de credite efectuează plata titlurilor executorii, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal".(2) Prin hotărâre a Guvernului, în cazuri temeinic justificate, în ultima lună a fiecărui trimestru pot fi majorate sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" în bugetele ordonatorilor principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, în mod eșalonat pe parcursul anului 2010, din suma globală prevăzută cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - "Acțiuni generale".  +  Articolul 26Pentru anul 2010, la operatorii economici cu capital sau patrimoniu majoritar/integral de stat sau local și filialele acestora care în anul 2009 au înregistrat profit, nivelul cheltuielilor cu personalul nu va depăși nivelul anului precedent, actualizat cu indicele de inflație, cu respectarea condițiilor reglementate prin prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, iar la cei care au înregistrat pierderi, cheltuielile cu personalul nu vor depăși nivelul anului precedent.  +  Articolul 27În anul 2010, nivelul pensiei sociale minime garantate, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.  +  Articolul 28În anul 2010, cheltuielile pentru transmiterea și plata pensiilor militare și a altor drepturi de asigurări sociale, cuvenite personalului din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate.  +  Articolul 29(1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREȘEDINTELE SENATULUI,TEODOR VIOREL MELEȘCANUBucurești, 26 ianuarie 2010.Nr. 11.  +  Anexa 1BUGETUL DE STATpe anul 2010- SINTEZA -
     
    - mii lei -
                   
    Capi- tolSub- capi- tolPa- ra- grafGru- pa/ TitluAr- ti- colAli- ne- atDenumire indicator2010 Program
    AB1
    100101         VENITURI - TOTAL66.654.311
                ----------------  
    0002           I. VENITURI CURENTE63.321.742
    0003           A. VENITURI FISCALE54.215.972
    0004           A1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL17.317.001
    0005           A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE12.937.100
                LA PERSOANE JURIDICE  
    0101           IMPOZIT PE PROFIT11.561.500
      01         Impozit pe profit de la agenții economici10.289.000
      02         Impozit pe profil de la băncile comerciale1.272.500
    0201           ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE1.375.600
      01         Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente781.432
      02         Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului129
      03         Impozit pe dividende datorat de persoane juridice136.568
      04         Impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine3.874
      05         Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică8.968
      06         Impozit pe venitul microîntreprinderilor444.000
      07         Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică care nu generează o persoană juridică131
      50         Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice498
    030001         A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE4.377.901
    0301           IMPOZIT PE VENIT19.043.101
      01         Impozit pe venituri din activități independente528.357
      02         Impozit pe venituri din salarii13.575.320
      03         Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor356.336
      04         Impozit pe venituri din dividende1.513.424
      05         Impozit pe venituri din dobânzi66.000
      06         Impozit pe venituri din pensii1.200.000
      07         Impozit pe veniturile obținute din jocurile de noroc, din premii și din prime în bani și/sau natură82.226
      08         Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal în România11.000
      09         Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare335.158
      10         Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, precum și orice alte operațiuni similare250
      11         Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală95.535
      12         Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente73.894
      13         Impozit pe venituri din activități agricole4.008
      14         Impozit pe venituri obținute din valorificarea de bunuri în regim de consignație și din activități desfășurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial70.797
      15         Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară5.527
      16         Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil153.291
      17         Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici2.512
      18         Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal554.811
      19         Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit-41.535
      50         Impozit pe venituri din alte surse85.898
      60         Regularizări370.292
    0401           COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-14.665.200
      01         Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-14.665.200
    0500           A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL2.000
    0501           ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE2.000
      50         Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capitul2.000
    060001         A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL10.000
    0601           IMPOZIT PE SALARII - TOTAL10.000
      01         Impozit pe salarii10.000
    0700           A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE80.000
    0701           IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE80.000
      03         Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru80.000
    100001         A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII35.997.571
    1001           TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ35.548.800
      01         Taxa pe valoarea adăugată încasată35.548.800
    1101           SUME DEFALCATE DIN TVA-17.000.229
      01         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)2.053.407
      02         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și-11.580.546
                Municipiului București (se scad)  
      05         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)-551.770
      06         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-2.000.991
      07         Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural (se scad)-813.515
    1201           ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII16.100
      01         Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale16.100
    1401           ACCIZE16.886.300
    1601           TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII546.600
                BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI  
      01         Taxe pentru jocurile de noroc316.876
      03         Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare110.000
      04         Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale9.065
      06         Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc110.000
      07         Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional415
      50         Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități244
    170001         A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE710.500
    1701           VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE710.500
      01         Taxe vamale560.800
      02         Taxe vamale legale de sectorul agricol144.600
      03         Contribuții în sectorul zahărului5.100
    180001         A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE100.900
    1801           ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE100.900
      04         Alte taxe pe tranzacții și comerț internațional100.900
                   
    200001         B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI471.400
    2001           CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR271.400
      05         Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate271.400
    2101           CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR200.000
      01         Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați200.000
    2900           C. VENITURI NEFISCALE8.634.370
    3000           C1. VENITURI DIN PROPRIETATE4.322.238
    3001           VENITURI DIN PROPRIETATE3.822.238
      01         Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale80.000
      02         Încasări din cota reținută, conform Codului penal59
      05         Venituri din concesiuni și închirieri2.542.179
      08         Venituri din dividende1.200.000
    3101           VENITURI DIN DOBÂNZI500.000
      03         Alte venituri din dobânzi500.000
    330001         C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII4.312.132
    3301           VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI3.070.046
      01         Taxe de metrologie100.000
      02         Taxe consulare138.000
      03         Venituri din taxe pentru prestații vamale196
      04         Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare300
      05         Taxe și alte venituri în învățământ600
      06         Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară4.050
      08         Venituri din prestări de servicii1.000.000
      09         Taxe și alte venituri din protecția mediului100.000
      14         Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine500.000
      16         Venituri din valorificarea produselor obținute din600.000
                activitatea proprie sau anexă  
      17         Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare20.000
      19         Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări100.000
                culturale, artistice și sportive  
      20         Venituri din cercetare500.000
      23         Venituri din timbrul judiciar2.000
      25         Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat3.500
      26         Venituri din despăgubiri100
      29         Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans300
      50         Alte venituri din prestări de servicii și alte activități1.000
    3401           VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE2.552
      01         Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate2.552
    3501           AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI417.614
      01         Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale373.000
      02         Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe2.014
      03         Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii40.000
      04         Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen100
                   
      05         Amenzi judiciare2.500
    3601           DIVERSE VENITURI821.920
      01         Venituri din aplicarea prescripției extinctive5.500
      02         Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri110
      03         Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite1.260
      04         Venituri din producerea riscurilor asigurate50
                   
      14         Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită5.000
                   
      16         Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui și a produselor lactate în instituțiile școlare10.000
      50         Alte venituri800.000
    390001         II. VENITURI DIN CAPITAL50.069
    3901           VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI50.069
      01         Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice20.147
      02         Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare1.712
      03         Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului20.140
      06         Venituri obținute în procesul de stingere al creanțelor bugetare6.056
      07         Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale2.014
    400001         III. OPERAȚIUNI FINANCIARE2.500
    4001           ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA  
                ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE2.500
      04         Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară300
      07         Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice1.400
      08         Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL și ROMGAZ800
    4501           SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI3.280.000
    5001           CHELTUIELI - BUGET DE STAT101.678.400
                --------------------------  
          01     CHELTUIELI CURENTE95.702.108
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL16.899.800
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII3.727.945
          30     TITLUL III DOBÂNZI7.971.659
          40     TITLUL IV SUBVENȚII4.244.900
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ200.750
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE18.809.797
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI14.485.495
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.850.944
          57     TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ18.120.486
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI1.440.952
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ3.949.380
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL2.896.916
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE2.522.766
          72     TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE369.200
          75     TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE4.950
          79     OPERAȚIUNI FINANCIARE3.079.376
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI5.639
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE3.073.737
    510001         Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE32.639.623
          01     CHELTUIELI CURENTE29.628.740
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL3.270.453
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII729.640
          30     TITLUL III DOBÂNZI7.758.202
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ200.750
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE7.508.580
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI8.785.928
          56     TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE1.038.957
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI336.230
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL476.469
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE102.319
          72     TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE369.200
          75     TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE4.950
          79     OPERAȚIUNI FINANCIARE2.534.414
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE2.534.414
            01   Rambursări de credite externe553.188
              06Diferențe de curs aferente datoriei publice externe553.188
            03   Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate de MEF în baza OUG nr. 64/20071.981.226
    5101           AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE10.607.276
          01     CHELTUIELI CURENTE10.150.125
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2.311.626
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII577.077
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE16.625
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI6.258.471
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE976.291
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI10.035
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL457.151
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE87.951
          72     TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE369.200
    510101         Autorități executive și legislative4.432.666
        01       Administrația prezidențială35.515
        02       Autorități legislative334.333
        03       Autorități executive3.760.311
        04       Alte organe ale autorităților publice302.507
      03         Contribuția la bugetul UE5.970.000
      04         Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană204.610
    5301           CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE1.396.104
          01     CHELTUIELI CURENTE1.381.780
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL156.753
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII18.831
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE38.669
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.084.794
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE62.666
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.067
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL14.324
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE14.324
    530101         Cercetare fundamentală (de bază)162.247
      02         Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale1.233.857
    5401           ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE2.825.744
          01     CHELTUIELI CURENTE2.820.750
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL802.074
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII69.135
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ200.750
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.442.663
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI306.128
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL4.994
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE44
          75     TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE4.950
    540101         Programe de informare și prezentare a imaginii României750
      02         Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului184.750
      03         Fond de intervenție la dispoziția Guvernului16.000
      04         Fondul Național de Preaderare1.424.177
      11         Asistență națională externă pentru dezvoltare16.300
      12         Fondul Național de Dezvoltare4.950
      14         Plata valorii de executare a garanției în cadrul programului Prima casă50
      50         Alte servicii publice generale1.178.767
    5501           TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI10.754.399
          01     CHELTUIELI CURENTE8.219.985
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII64.597
          30     TITLUL III DOBÂNZI7.758.202
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE397.186
          79     OPERAȚIUNI FINANCIARE2.534.414
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE2.534.414
    5601           TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI7.056.100
          01     CHELTUIELI CURENTE7.056.100
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE7.056.100
    560102         Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat7.056.100
    600001         Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ15.756.360
          01     CHELTUIELI CURENTE14.635.237
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL11.698.933
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII1.521.513
          30     TITLUL III DOBÂNZI14.661
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE880.226
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI182.368
          56     TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE205.984
          57     TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ154
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI18.258
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE113.140
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.121.077
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE1.121.077
          79     OPERAȚIUNI FINANCIARE46
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE46
            01   Rambursări de credite externe46
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite46
    6001           APĂRARE4.111.731
          01     CHELTUIELI CURENTE3.509.201
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2.705.725
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII554.302
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE90.971
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI157.857
          57     TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ104
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI242
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL602.530
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE602.530
    600101         Administrație centrală272.578
      02         Apărare națională3.544.760
      03         Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara262.205
                teritoriului statului român  
      25         Cercetare și dezvoltare pentru apărare23.252
      50         Alte cheltuieli în domeniul apărării8.936
    6101           ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ11.644.629
          01     CHELTUIELI CURENTE11.126.036
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL8.993.208
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII967.211
          30     TITLUL III DOBÂNZI14.661
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE789.255
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI24.511
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE205.984
          57     TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ50
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI18.016
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ113.140
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL518.547
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE518.547
          79     OPERAȚIUNI FINANCIARE46
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE46
    610101         Administrația centrală1.052.569
      03         Ordine publică4.189.248
        01       Poliție2.420.462
        02       Jandarmerie951.195
        03       Paza și supravegherea frontierei817.591
      04         Siguranță națională1.639.560
      05         Protecție civilă și protecția contra incendiilor980.267
      06         Autorități judecătorești2.276.908
      07         Penitenciare741.187
      25         Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranță națională1.500
      50         Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale763.390
    650001         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE30.579.238
          01     CHELTUIELI CURENTE29.867.579
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL1.134.986
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII958.065
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE7.301.599
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI58.255
          56     TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE750.605
          57     TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ18.120.332
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI985.067
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL711.205
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE711.205
          79     OPERAȚIUNI FINANCIARE454
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI454
    6501           ÎNVĂȚĂMÂNT4.914.502
          01     CHELTUIELI CURENTE4.355.666
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL621.150
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII179.987
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE2.384.722
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI5.220
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE294.072
          57     TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ280.704
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI434.021
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ155.790
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL558.836
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE558.836
    650101         Administrație centrală66.253
      02         Servicii publice descentralizate1.185.590
      03         Învățământ preșcolar și primar3.273
        01       Învățământ preșcolar3.273
      04         Învățământ secundar449.507
        01       Învățământ secundar inferior210.821
        02       Învățământ secundar superior203.561
        03       Învățământ profesional35.125
      05         Învățământ postliceal55.040
      06         Învățământ superior2.499.833
        01       Învățământ universitar2.447.058
        02       învățământ postuniversitar52.775
      07         învățământ nedefinibil prin nivel51.210
        02       Biblioteci centrale, universitare și pedagogice51.210
      11         Servicii auxiliare pentru educație507.807
        04       Cămine și cantine pentru studenți312.081
        30       Alte servicii auxiliare195.726
      25         Cercetare și dezvoltare pentru învățământ39
      50         Alte cheltuieli în domeniul învățământului95.950
    6601           SĂNĂTATE2.353.343
          01     CHELTUIELI CURENTE2.292.665
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL249.266
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII159.368
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE1.573.537
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.781
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE99.453
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ209.260
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL60.678
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE60.678
    660101         Administrația centrală14.400
      02         Servicii publice descentralizate176.649
      04         Servicii medicale în ambulator8.419
        05       Asistență medicală în centre medicale multifuncționale8.419
      06         Servicii medicale în unități sanitare cu paturi52.511
        01       Spitale generale52.511
      08         Servicii de sănătate publică50.462
      09         Hematologie și securitate transfuzională57.190
      10         Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate6.654
      50         Alte cheltuieli în domeniul sănătății1.987.058
        50       Alte instituții și acțiuni sanitare1.987.058
    6701           CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE1.946.761
          01     CHELTUIELI CURENTE1.913.339
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL42.972
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII377.280
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE733.043
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI47.608
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE14.435
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI531.001
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ167.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL33.422
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE33.422
    670101         Administrație centrală49.154
      02         Servicii publice descentralizate20.565
      03         Servicii culturale418.199
        01       Biblioteci publice naționale12.764
        03       Muzee121.386
        04       Instituții publice de spectacole și concerte212.000
        11       Edituri2.549
        12       Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice60.000
        14       Centre culturale7.500
        16       Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale2.000
      05         Servicii recreative și sportive320.484
        01       Sport312.684
        02       Tineret7.800
      50         Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei1.138.359
    6801           ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ21.364.632
          01     CHELTUIELI CURENTE21.305.909
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL221.598
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII241.430
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE2.610.297
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI3.646
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE342.645
          57     TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ17.839.628
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.045
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ26.620
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL58.269
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE58.269
          79     OPERAȚIUNI FINANCIARE454
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI454
    680101         Administrație centrală377.499
      02         Servicii publice descentralizate283.642
      03         Pensii și ajutoare pentru bătrânețe11.546.269
      05         Asistență socială în caz de boli și invalidități1.900.468
        02       Asistență socială în caz de invaliditate1.900.468
      06         Asistență socială pentru familie și copii5.542.545
      08         Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare260.621
      09         Ajutoare pentru urmași785
      15         Prevenirea excluderii sociale1.039.633
        01       Ajutor social942.000
        03       Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat1.476
        04       Servicii sociale22.711
        50       Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale73.446
      25         Cercetare și dezvoltare în domeniul asigurărilor și asistenței sociale3.568
      50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale409.602
    700001         Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE2.707.090
          01     CHELTUIELI CURENTE2.334.312
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL126.384
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII42.725
          30     TITLUL III DOBÂNZI19.074
          40     TITLUL IV SUBVENȚII12.800
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE903.672
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI380.273
          56     TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE116.264
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI50
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE733.070
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL372.778
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE LOCUINȚE, SERVICII ȘI372.778
    7001           DEZVOLTARE PUBLICĂ2.107.354
          01     CHELTUIELI CURENTE1.774.326
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII8.670
          40     TITLUL IV SUBVENȚII12.800
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE673.222
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI327.025
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE19.539
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ733.070
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL333.028
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE333.028
    700103         Locuințe848.928
        01       Dezvoltarea sistemului de locuințe848.928
      05         Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice791.376
        02       Amenajări hidrotehnice791.376
      50         Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale467.050
    7401           PROTECȚIA MEDIULUI599.736
          01     CHELTUIELI CURENTE559.986
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL126.384
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII34.055
          30     TITLUL III DOBÂNZI19.074
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE230.450
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI53.248
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE96.725
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI50
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL39.750
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE39.750
    740101         Administrație centrală56.607
      03         Reducerea și controlul poluării519.294
      04         Protecția biosferei și a mediului natural5.486
      25         Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului5.349
      50         Alte servicii în domeniul protecției mediului13.000
    800001         Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE19.996.089
          01     CHELTUIELI CURENTE19.236.240
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL669.044
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII476.002
          30     TITLUL III DOBÂNZI179.722
          40     TITLUL IV SUBVENȚII4.232.100
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE2.215.720
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI5.078.671
          56     TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE3.739.134
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI101.347
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE2.544.500
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL215.387
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE215.387
          79     OPERAȚIUNI FINANCIARE544.462
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI5.185
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE539.277
            01   Rambursări de credite externe539.277
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite539.277
    8001           ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ2.228.176
          01     CHELTUIELI CURENTE2.197.658
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL154.735
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII140.237
          40     TITLUL IV SUBVENȚII230.263
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE103.235
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.015.453
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE487.885
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI10
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ65.840
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL25.333
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE25.333
          79     OPERAȚIUNI FINANCIARE5.185
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI5.185
    800101         Acțiuni generale economice și comerciale2.228.176
        01       Administrație centrală146.864
        03       Meteorologie48.910
        05       Sistemul național antigrindină12.000
        06       Prevenire și combatere inundații și ghețuri10.400
        07       Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale230.263
        10       Programe de dezvoltare regională și socială508.625
        11       Rezerve de stat și de mobilizare18.820
        12       Ajutoare de stat1.000.843
        30       Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale251.451
    8101           COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE884.327
          01     CHELTUIELI CURENTE884.327
          40     TITLUL IV SUBVENȚII256.022
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE354.300
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI274.005
    810102         Cărbune și alți combustibili minerali solizi256.022
      05         Energie electrică246.505
      06         Energie termică354.300
      50         Alte cheltuieli privind combustibili și energia27.500
    8201           INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII391.928
          01     CHELTUIELI CURENTE326.271
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII21
          30     TITLUL III DOBÂNZI11.093
          40     TITLUL IV SUBVENȚII196.025
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE11.762
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI107.370
          79     OPERAȚIUNI FINANCIARE65.657
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE65.657
    820101         Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali81.393
      50         Alte cheltuieli în domeniul industriei310.535
    8301           AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE6.045.155
          01     CHELTUIELI CURENTE5.889.465
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL470.055
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII188.353
          30     TITLUL III DOBÂNZI700
          40     TITLUL IV SUBVENȚII2.016.458
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE811.745
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI203.785
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE1.979.332
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI93.247
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ125.790
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL152.710
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE152.710
          79     OPERAȚIUNI FINANCIARE2.980
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE2.980
    830101         Administrația centrală121.794
      02         Servicii publice descentralizate928.102
      03         Agricultură2.824.379
        01       Amendare soluri acide și alcaline9.700
        02       Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combaterea eroziunii solului586.855
        03       Protecția plantelor și carantină fitosanitară44.915
        04       Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli1.840.739
        05       Reproducția și selecția animalelor23.600
        30       Alte cheltuieli în domeniul agriculturii318.570
      04         Silvicultură165.884
      50         Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii2.004.996
    8401           TRANSPORTURI9.720.240
          01     CHELTUIELI CURENTE9.233.826
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL31.035
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII13.866
          30     TITLUL III DOBÂNZI167.925
          40     TITLUL IV SUBVENȚII1.533.332
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE634.149
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI3.373.120
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE1.149.729
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI6.390
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ2.324.280
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL15.774
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE15.774
          79     OPERAȚIUNI FINANCIARE470.640
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE470.640
    840101         Administrație centrală129.526
      03         Transport rutier5.931.328
        01       Drumuri și poduri5.931.328
      04         Transport feroviar3.174.099
        01       Transport pe cale ferată2.534.995
        02       Transport cu metroul639.104
      05         Transport pe apă323.529
      06         Transport aerian146.683
        02       Aviația civilă132.644
        03       Zboruri speciale14.039
      50         Alte cheltuieli în domeniul transporturilor15.075
    8501           COMUNICAȚII267.883
          01     CHELTUIELI CURENTE246.313
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL13.219
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII103.525
          30     TITLUL III DOBÂNZI4
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI700
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE106.715
                NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE  
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI1.700
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ20.450
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL21.570
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE21.570
    850101         Comunicații267.883
    8601           CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC234.238
          01     CHELTUIELI CURENTE234.238
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE130.000
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI104.238
    860102         Cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii145.000
      03         Cercetare și dezvoltare în domeniul combustibilului și energiei57.677
      04         Cercetare și dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare și construcțiilor31.561
    8701           ALTE ACȚIUNI ECONOMICE224.142
          01     CHELTUIELI CURENTE224.142
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII30.000
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE170.529
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE15.473
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ8.140
    870101         Fondul Român de Dezvoltare Socială224.142
    9901           DEFICIT-35.024.089
   +  Anexa 2SINTEZAcheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole,paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate,după caz, pe anul 2010
     
    - mii lei -
                   
    Capi- tolSub- capi- tolPa- ra- grafGru- pa/ TitluAr- ti- colAli- ne- atDenumire indicator2010 Program
    AB1
    5000           TOTAL GENERAL  
                -------------120.287.306
          01     CHELTUIELI CURENTE113.116.374
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL18.795.382
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII9.795.487
          30     TITLUL III DOBÂNZI8.015.759
          40     TITLUL IV SUBVENȚII4.244.900
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ200.750
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE20.396.934
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI16.084.425
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE12.006.406
          57     TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ18.131.456
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI1.495.495
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ3.949.380
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL4.091.556
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE3.717.406
          72     TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE369.200
          75     TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE4.950
          79     OPERAȚIUNI FINANCIARE3.079.376
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI5.639
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE3.073.737
    5001           CHELTUIELI - BUGET DE STAT  
                --------------------------101.678.400
          01     CHELTUIELI CURENTE95.702.108
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL16.899.800
            01   Cheltuieli salariale în bani11.649.032
              01Salarii de bază5.711.960
              02Salarii de merit135.415
              03Indemnizațiile de conducere152.004
              04Spor de vechime618.618
              05Sporuri pentru condiții de muncă1.035.045
              06Alte sporuri1.065.784
              08Fond de premii520.930
              09Primă de vacanță303.150
              10Fond pentru posturi ocupate prin cumul6.609
              11Fond aferent plății cu ora32.011
              12Indemnizații plătite unor persoane din afara unității16.288
              13Indemnizații de delegare285.415
              14Indemnizații de detașare3.358
              15Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă3.367
              16Alocații pentru locuințe19.436
              30Alte drepturi salariale în bani1.739.642
            02   Cheltuieli salariale în natură2.427.355
              01Tichete de masă66
              02Norme de hrană1.934.445
              03Uniforme și echipament obligatoriu295.700
              04Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa429
              05Transportul la și de la locul de muncă15.669
              30Alte drepturi salariale în natură181.046
            03   Contribuții2.022.797
              01Contribuții de asigurări sociale de stat1.260.177
              02Contribuții de asigurări de șomaj35.763
              03Contribuții de asigurări sociale de sănătate649.786
              04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale12.207
              05Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați6.941
              06Contribuții pentru concedii și indemnizații57.923
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII3.727.945
            01   Bunuri și servicii1.841.071
              01Furnituri de birou48.219
              02Materiale pentru curățenie10.686
              03Încălzit, iluminat și forță motrică378.719
              04Apă, canal și salubritate57.676
              05Carburanți și lubrifianți149.407
              06Piese de schimb43.970
              07Transport22.866
              08Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet172.874
              09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional764.208
              30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare192.446
            02   Reparații curente84.683
            03   Hrană106.496
              01Hrană pentru oameni102.448
              02Hrană pentru animale4.048
            04   Medicamente și materiale sanitare44.432
              01Medicamente10.096
              02Materiale sanitare19.238
              03Reactivi6.726
              04Dezinfectanți8.372
            05   Bunuri de natura obiectelor de inventar122.934
              01Uniforme și echipament55.842
              03Lenjerie și accesorii de pat1.807
              30Alte obiecte de inventar65.285
            06   Deplasări, detașări, transferări182.976
              01Deplasări interne, detașări, transferări96.988
              02Deplasări în străinătate85.988
            09   Materiale de laborator3.060
            10   Cercetare-dezvoltare3.198
            11   Cărți, publicații și materiale documentare16.547
            12   Consultanță și expertiză13.603
            13   Pregătire profesională16.986
            14   Protecția muncii5.557
            15   Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată12.149
            16   Studii și cercetări134
            18   Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor7.264
            21   Meteorologie48.000
            22   Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor8.350
            23   Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor9.900
            24   Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor71.161
              01Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe48.563
              02Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne15.151
              03Stabilirea riscului de țară980
              04Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/20076.467
            25   Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale64.186
            28   Ajutor public judiciar23.714
            30   Alte cheltuieli843.663
              01Reclamă și publicitate3.184
              02Protocol și reprezentare20.847
              03Prime de asigurare non-viață37.304
              04Chirii208.180
              06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor158.813
              07Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice2.088
              08Fondul Primului ministru500
              09Executarea silită a creanțelor bugetare9.923
              30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii402.824
          30     TITLUL III DOBÂNZI7.971.659
            01   Dobânzi aferente datoriei publice interne4.666.014
              01Dobânzi aferente datoriei publice interne directe4.666.014
            02   Dobânzi aferente datoriei publice externe1.947.247
              01Dobânzi aferente datoriei publice externe directe1.748.452
              02Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite198.795
            03   Alte dobânzi14.662
              05Dobânzi la operațiunile de leasing14.662
            04   Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/20071.343.736
          40     TITLUL IV SUBVENȚII4.244.900
            01   Subvenții pe produse275.163
            02   Subvenții pe activități21.039
            03   Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif215.700
            04   Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de călători1.100.000
            05   Subvenții pentru transportul de călători cu metroul349.293
            06   Acțiuni de ecologizare34.611
            13   Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale230.263
            14   Susținerea infrastructurii de transport51.915
            15   Sprijinirea producătorilor agricoli1.781.458
            16   Programe de conservare sau de închidere a minelor148.371
            18   Protecție socială în sectorul minier13.202
            30   Alte subvenții23.885
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ200.750
            01   Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului184.750
            02   Fond de intervenție la dispoziția Guvernului16.000
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE18.809.797
            01   Transferuri curente17.229.722
              01Transferuri către instituții publice2.982.188
              02Finanțarea de bază a învățământului superior1.947.615
              03Acțiuni de sănătate976.440
              04Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap1.843.201
              07Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat7.056.100
              10Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv900
              11Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate294.333
              13Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar12.450
              25Programe pentru sănătate106.721
              26Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului101.558
              28Întreținerea infrastructurii rutiere435.149
              32Reabilitarea termică a clădirilor de locuit150.000
              34Transferuri pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili354.300
              36Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei84.000
              37Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri532.000
              38Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială24.667
              40Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți28.500
              43Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare26.177
              45Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății233.528
              48Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole39.895
            02   Transferuri de capital1.580.075
              03Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate320.300
              04Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport78.000
              05Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism5.600
              06Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare55.235
              08Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență7.102
              09Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință8.172
              10Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate397.186
              11Transferuri pentru reparații capitale la spitale4.000
              12Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale32.301
              13Dezvoltarea infrastructurii rutiere170.000
              14Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor230.450
              17Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate1.000
              20Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor100.000
              21Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism170.529
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI14.485.495
            01   A. Transferuri interne8.009.640
              01Restructurarea industriei de apărare35.000
              02Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român20.414
              03Programe cu finanțare rambursabilă184.370
              05Programul de realizare a sistemului național antigrindină12.000
              06Sprijinirea proprietarilor de păduri3.000
              07Programe comunitare1.139
              08Programe PHARE și alte programe cu finanțare rambursabilă54.761
              09Programe ISPA15.462
              12Investiții ale agenților economici cu capital de stat3.929.322
              13Programe de dezvoltare272.782
              14Fond Național de Preaderare1.424.177
              18Alte transferuri curente interne33.286
              26Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor existente5.000
              28Cheltuieli neeligibile ISPA120.000
              29Reparații curente aferente infrastructurii feroviare publice50.000
              46Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat1.000.843
              47Plata valorii de executare a garanției în contul finanțatorilor în cadrul programului Prima casă50
              48Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare792.689
              49Transferuri pentru finanțarea cercetării în domeniul economic55.345
            02   B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)480.455
              01Contribuții și cotizații la organisme internaționale458.351
              03Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate17.686
              04Alte transferuri curente în străinătate4.418
            03   Contribuția României la bugetul U.E.5.970.000
              01Contribuții din taxe vamale638.800
              03Contribuții din sectorul zahărului4.192
              04Contribuții din resursa TVA623.081
              05Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii Britanii295.756
              06Contribuții din resursa VBN4.275.478
              07Contribuții suplimentare și neprevăzute95.220
              10Contribuții pentru reducerile în favoarea Țărilor de jos și Suediei37.473
            04   Alte plăți către UE25.400
              02Contribuția României la fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel25.400
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.850.944
            01   Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)1.079.020
            02   Programe din Fondul Social European (FSE)552.103
            03   Programe din Fondul de Coeziune (FC)497.810
            04   Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)1.200.000
            05   Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)28.700
            06   Programe din fondul European de Garantare Agricolă (FESA)731.271
            08   Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENP)1.470
            09   Sume aferente Fondului European pentru Refugiați2.327
            10   Sume aferente Fondului European de Returnare2.990
            11   Sume aferente Fondului European de Integrare a Resortisanților Țărilor Terțe3.192
            13   Programe finanțate în cadrul facilității Schengen198.062
            14   Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție14.128
            15   Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-20138.314
            16   Alte facilități și instrumente postaderare36.116
            17   Mecanismul financiar SSE36.409
            18   Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă18.343
            19   Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică83.868
            20   Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică182.462
            21   Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare402.235
            22   Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare563.014
            23   Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN4.500
            24   Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană204.610
          57     TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ18.120.486
            01   Asigurări sociale11.449.391
            02   Ajutoare sociale6.671.095
              01Ajutoare sociale în numerar6.111.245
              02Ajutoare sociale în natură557.990
              03Tichete de creșă1.860
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI1.440.952
            01   Burse436.299
            03   Finanțarea partidelor politice7.299
            04   Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat70.000
            05   Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intoleranței3.880
            07   Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora7.500
            08   Programe pentru tineret7.800
            09   Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură5.047
            11   Asociații și fundații24.710
            12   Susținerea cultelor40.000
            13   Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor11.088
            14   Contribuția statului la salarizarea personalului de cult278.124
            15   Contribuții la salarizarea personalului neclerical2.208
            16   Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare5.209
            17   Despăgubiri civile320.774
            18   Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor5.000
            19   Indemnizația de merit34.647
            20   Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat80.190
            22   Acțiuni cu caracter științific și social cultural6.453
            23   Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței Sighet1.287
            24   Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției - Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara749
            26   Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor7.958
            27   Renta viageră agricolă83.000
            28   Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos1.050
            30   Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării680
          65     TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ3.949.380
            01   Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă3.949.380
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL2.896.916
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE2.522.766
            01   Active fixe2.296.064
              01Construcții1.292.163
              02Mașini, echipamente și mijloace de transport315.569
              03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale74.120
              30Alte active fixe614.212
            02   Stocuri2.739
              01Rezerve de stat și de mobilizare2.739
            03   Reparații capitale aferente activelor fixe58.471
          72     TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE369.200
            01   Active financiare369.200
              01Participare la capitalul social al societăților comerciale369.200
          75     TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE4.950
          79     OPERAȚIUNI FINANCIARE3.079.376
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI5.639
            01   Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin5.185
            02   convenții bilaterale și interguvernamentale Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat454
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE3.073.737
            01   Rambursări de credite externe1.092.511
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite539.323
              06Diferențe de curs aferente datoriei publice externe553.188
            03   Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/20071.981.226
    5101           AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE10.607.276
          01     CHELTUIELI CURENTE10.150.125
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2.311.626
            01   Cheltuieli salariale în bani1.841.487
              01Salarii de bază1.192.406
              02Salarii de merit6.021
              03Indemnizație de conducere37.326
              04Spor de vechime166.729
              05Sporuri pentru condiții de muncă42.890
              06Alte sporuri85.222
              08Fond de premii86.817
              09Prima de vacanță59.263
              10Fond pentru posturi ocupate prin cumul1.003
              11Fond aferent plății cu ora500
              12Indemnizații plătite unor persoane din afara unității9.906
              13Indemnizații de delegare79.683
              14Indemnizații de detașare1.071
              15Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă273
              16Alocații pentru locuințe2.020
              30Alte drepturi salariale în bani70.357
            02   Cheltuieli salariale în natură21.671
              02Norme de hrană21.495
              04Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa24
              30Alte drepturi salariale în natură152
            03   Contribuții448.468
              01Contribuții de asigurări sociale de stat327.597
              02Contribuții de asigurări de șomaj9.732
              03Contribuții de asigurări sociale de sănătate92.054
              04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale4.752
              05Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați2
              06Contribuții pentru concedii și indemnizații14.331
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII577.077
            01   Bunuri și servicii254.106
              01Furnituri de birou10.391
              02Materiale pentru curățenie2.437
              03Încălzit, iluminat și forță motrică50.425
              04Apă, canal și salubritate8.050
              05Carburanți și lubrifianți17.478
              06Piese de schimb3.070
              07Transport1.115
              08Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet39.541
              09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional68.198
              30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare53.401
            02   Reparații curente21.730
            04   Medicamente și materiale sanitare496
              01Medicamente484
              02Materiale sanitare2
              03Reactivi10
            05   Bunuri de natura obiectelor de inventar12.668
              01Uniforme și echipament1.099
              03Lenjerie și accesorii de pat61
              30Alte obiecte de inventar11.508
            06   Deplasări, detașări, transferări97.865
              01Deplasări interne, detașări, transferări51.887
              02Deplasări în străinătate45.978
            09   Materiale de laborator60
            10   Cercetare-dezvoltare40
            11   Cărți, publicații și materiale documentare5.105
            12   Consultanță și expertiză1.279
            13   Pregătire profesională4.683
            14   Protecția muncii983
            16   Studii și cercetări39
            25   Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale119
            30   Alte cheltuieli177.904
              01Reclamă și publicitate608
              02Protocol și reprezentare16.121
              03Prime de asigurare non-viață4.461
              04Chirii89.424
              07Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice1.610
              08Fondul Primului-ministru500
              09Executarea silită a creanțelor bugetare103
              30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii65.077
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE16.625
            01   Transferuri curente16.625
              01Transferuri către instituții publice16.575
              03Acțiuni de sănătate50
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI6.258.471
            01   A. Transferuri interne35.172
              08Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă11.012
              12Investiții ale agenților economici cu capital de stat22.484
              18Alte transferuri curente interne1.480
              48Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare196
            02   B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)253.299
              01Contribuții și cotizații la organisme internaționale248.881
              04Alte transferuri curente în străinătate4.418
            03   Contribuția României la bugetul U.E.5.970.000
              01Contribuții din taxe vamale638.800
              03Contribuții din sectorul zahărului4.192
              04Contribuții din resursa TVA623.081
              05Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii Britanii295.756
              06Contribuții din resursa VBN4.275.478
              07Contribuții suplimentare și neprevăzute95.220
              10Contribuții pentru reducerile în favoarea Țărilor de jos și Suediei37.473
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE976.291
            01   Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)16.980
            02   Programe din Fondul Social European (FSE)154.042
            13   Programe finanțate în cadrul facilității Schengen68.532
            14   Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție9.349
            16   Alte facilități și instrumente postaderare8.783
            17   Mecanismul financiar SSE3.326
            18   Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă891
            19   Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică83.868
            20   Asistență tehnică în cadrul Programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică64.690
            21   Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare40.008
            22   Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare316.712
            23   Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN4.500
            24   Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană204.610
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI10.035
            01   Burse1.800
            11   Asociații și fundații464
            17   Despăgubiri civile5.674
            22   Acțiuni cu caracter științific și social cultural1.417
            30   Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării680
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL457.151
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE87.951
            01   Active fixe85.014
              01Construcții45.819
              02Mașini, echipamente și mijloace de transport17.870
              03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale12.326
              30Alte active fixe8.999
            03   Reparații capitale aferente activelor fixe2.937
          72     TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE369.200
            01   Active financiare369.200
              01Participare la capitalul social al societăților comerciale369.200
    510101         Autorități executive și legislative4.432.666
        01       Administrația prezidențială35.515
        02       Autorități legislative334.333
        03       Autorități executive3.760.311
        04       Alte organe ale autorităților publice302.507
      03         Contribuția la bugetul UE5.970.000
      04         Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană204.610
    5301           CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI DEZVOLTARE1.396.104
          01     CHELTUIELI CURENTE1.381.780
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL156.753
            01   Cheltuieli salariale în bani123.016
              01Salarii de bază82.481
              03Indemnizație de conducere3.291
              04Spor de vechime14.395
              05Sporuri pentru condiții de muncă3.692
              06Alte sporuri11.642
              08Fond de premii6.917
              09Prima de vacanță69
              10Fond pentru posturi ocupate prin cumul22
              11Fond aferent plății cu ora110
              12Indemnizații plătite unor persoane din afara unității3
              13Indemnizații de delegare62
              16Alocații pentru locuințe2
              30Alte drepturi salariale în bani330
            02   Cheltuieli salariale în natură52
              04Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa52
            03   Contribuții33.685
              01Contribuții de asigurări sociale de stat25.400
              02Contribuții de asigurări de șomaj668
              03Contribuții de asigurări sociale de sănătate6.164
              04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale317
              06Contribuții pentru concedii și indemnizații1.136
          20     TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII18.831
            01   Bunuri și servicii8.673
              01Furnituri de birou95
              02Materiale pentru curățenie52
              03Încălzit, iluminat și forță motrică4.433
              04Apă, canal și salubritate250
              05Carburanți și lubrifianți191
              06Piese de schimb10
              07Transport119
              08Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet710
              09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional850
              30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare1.963
            02   Reparații curente445
            03   Hrana3
              02Hrana pentru animale3
            04   Medicamente și materiale sanitare10
              01Medicamente3
              02Materiale sanitare7
            05   Bunuri de natura obiectelor de inventar139
              30Alte obiecte de inventar139
            06   Deplasări, detașări, transferări518
              01Deplasări interne, detașări, transferări260
              02Deplasări în străinătate258
            09   Materiale de laborator20
            11   Cărți, publicații și materiale documentare107
            13   Pregătire profesională400
            14   Protecția muncii50
            30   Alte cheltuieli8.466
              01Reclamă și publicitate50
              02Protocol și reprezentare500
              04Chirii33
              07Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice10
              30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii7.873
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE38.669
            01   Transferuri curente38.669
              01Transferuri către instituții publice38.669
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.084.794
            01   A. Transferuri interne1.051.870
              08Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă588
              12Investiții ale agenților economici cu capital de stat20.500
              13Programe de dezvoltare271.782
              48Finanțarea proiectelor de cercetare dezvoltare și inovare759.000
            02   B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)32.924
              01Contribuții și cotizații la organisme internaționale32.924
          56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE62.666
            01   Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)35.636
            02   Programe din Fondul Social European (FSE)10.398
            15   Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013102
            17   Mecanismul financiar SSE1.994
            20   Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică14.536
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.067
            01   Burse6.309
            11   Asociații și fundații4
            19   Indemnizația de merit5.640
            22   Acțiuni cu caracter științific și social cultural156
            26   Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor7.958
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL14.324
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE14.324
            01   Active fixe12.748
              01Construcții12.014
              02Mașini, echipamente și mijloace de transport600
              30Alte active fixe134
            03   Reparații capitale aferente activelor fixe1.576
    530101         Cercetare fundamentală (de bază)162.247
      02         Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale1.233.857
    5401